header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2015 - Bosgroep Zuid Nederland

logo bosgroepen

Koop uniek hout op de Rondhoutveiling

Op 28 februari wordt in Velp weer de jaarlijkse Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Kopers kunnen hier op deze enige veiling in ons land hun slag slaan voor uniek en specifiek rondhout. Meer informatie vindt u op onze veilingpagina. Daar kunt u de catalogus downloaden en leest u hoe u een biednummer kunt aanvragen.

De Rondhoutveiling is ook te volgen op Facebook.

Naar boven

Start tijdig met vleermuizenonderzoek

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Op basis van  de flora- en faunawet zijn zowel de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen als de functionele ruimte er omheen beschermd. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het herstellen van lanen of het vellen van bomen in het kader van veiligheid. Vaak is hiervoor op meerdere momenten in het jaar onderzoek nodig. Lees meer

Naar boven

Opfriscursus bosbeheer ook in 2015

De laatste jaren spelen productie, oogst en afzet van hout een belangrijke rol in het bosbeheer. Bij veel beheerders is er behoefte aan meer kennis en kunde op dit gebied. Daarom organiseren de Bosgroepen, samen met Staatsbosbeheer en de AVIH, ook in 2015 weer een aantal keren de opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie. De cursus is bedoeld om de kennis van de diverse aspecten van oogst, productie en afzet van hout naar een hoger plan te tillen. De cursus beslaat 4 dagen en wordt afgesloten met een examen.

Interesse? Kijk voor meer informatie op onze website in de agenda.

Naar boven

De Bosgroepen als coöperaties: investeren in kennis

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We willen in de nieuwsbrief vanaf nu een serie starten over de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen. Deze keer: investeren in kennis voor alle leden. Lees meer

Naar boven

Partnercontract  voor realisatie nieuwe natuur in Limburg

Bosgroep Zuid Nederland had voor 2014 een partnercontract afgesloten met de Provincie Limburg voor de realisatie van 40 hectare nieuwe natuur en soortenmaatregelen. De 40 hectare nieuwe natuur zijn inmiddels voor een groot deel ingevuld en samen met de leden is hard gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van de nieuwe natuur en soortenmaatregelen. Lees meer
 
 

Naar boven

Project 'Beekdalen verbinden voor de Kleine ijsvogelvlinder’ van start!

Wij zijn gestart met uitvoerende werkzaamheden in het kader van het projectplan ‘Beekdalen verbinden voor de Kleine ijsvogelvlinder’. Deze mooie, vrij schaarse dagvlinder komt voor op open plekken en in bosranden van vochtige tot natte loofbossen met Wilde kamperfoelie. In de jaren ’90 is deze vlinder sterk achteruit gegaan, voornamelijk als gevolg van verdroging van bossen. Inmiddels is de verdroging in veel gebieden grotendeels opgelost maar is de situatie dusdanig dat deze gebieden ongeschikt zijn geworden voor de Kleine ijsvogelvlinder. In dit project pakken we dat probleem aan. Lees meer

Naar boven

Bosgroepen helpen leden bij indienen zienswijze PAS

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 lag het ontwerpbesluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage en waren er inloopbijeenkomsten per provincie. Wij hebben gemerkt dat er met name voor particuliere eigenaren nog onduidelijkheid is over de PAS en dat de multifunctionaliteit van particulieren eigendommen lang niet altijd is meegenomen in de voorgestelde herstelmaatregelen. Met het indienen van diverse zienswijzen proberen wij voor diverse leden er alsnog voor te zorgen dat hun belangen voldoende worden meegenomen. Lees meer

Naar boven

'Sociaal beheer'

Bij Bosgroep Zuid Nederland staan het betrekken van de omgeving en het inzetten van vrijwilligers en organisaties uit het sociaal-maatschappelijke veld al jaren hoog op de agenda bij de uitvoering van beheer en projecten. Vooruitlopend op de Participatiewet zijn nieuwe mogelijkheden hiervoor verkend en zijn de eerste succesvolle voorbeelden een feit. Lees meer

Naar boven

Marc de Wit vertrekt bij Bosgroep Zuid Nederland

Op 1 april 2015 neemt Marc de Wit na 6 jaar afscheid als directeur van Bosgroep Zuid Nederland. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard: hoofd van de provincie Brabant bij Staatsbosbeheer. Op 25 maart wordt van 15.30 tot 17.30 een afscheidsreceptie georganiseerd. Leden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging per e-mail. 

De procedure voor opvolging is reeds in gang gezet  en de vacature is medio februari opengesteld (zie o.a. onze website). Het streven van de Raad van Toezicht is om begin april een opvolger te kunnen benoemen.

Naar boven

Beheerdersdag: ideeën gezocht!

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een flink aantal groene organisaties. De locatie zal weer een mooie plek in het groen zijn.
 
Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats is voor uiteenlopende projecten en producten. Graag horen we van u wat u ideeën en wensen zijn. Wilt u van een onderwerp graag meer weten? Bent u bezig met een vernieuwing waar iedereen in de sector over moet horen? Wilt u de resultaten van beheergerelateerd-onderzoek delen? Zit u met vragen over specifieke beleidsontwikkelingen? Laat het ons weten via info@beheerdersdag.nl. Het programma wordt dit voorjaar nader ingevuld.

Naar boven

Opening Landgoed Kasteelhoeve Cartils

Op 11 februari 2015 opende Gedeputeerde Patrick van der Broeck Landgoed Kasteelhoeve Cartils. Dit familiebezit ligt achter Kasteel Cartils in Wijlre en grenst aan de Eyserbeek en het Eyserbos. Onder begeleiding van Bosgroep Zuid Nederland krijgt 14 ha nieuwe particuliere natuur alle ruimte zich verder te ontwikkelen. Hiermee wordt het Limburgs Natuurnetwerk verstevigd en het authentieke Limburgse heuvellandschap beschermd. Door de omlegging van enkele wandelpaden kan iedereen genieten van dit prachtige gebied. Lees meer

Naar boven

Agenda

 • woensdag 25 februari: Bijeenkomst 'Van kwaliteitshout tot kunstwerk' (lees meer)
 • zaterdag 28 februari: 19e Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)
 • dinsdag 24 maart: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid
 • woensdag 25 maart: Afscheidsreceptie Marc de Wit
 • dinsdag 26 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid 2
 • donderdag 28 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Midden
 • donderdag 28 mei: Regiobijeenkomst Limburg
 • donderdag 18 juni: Algemene Ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland
 • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord
 • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)
 • vrijdag 16 oktober: Regiobijeenkomst Noord-Brabant
 • donderdag 10 december: Algemene Ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen