header Bosgroepen NIEUWS

September 2013 - Bosgroep Zuid Nederland

logo bosgroepen

Natuurvlees Coöperatie Nederland opgericht

Op 3 juli zijn de “Natuurvlees Coöperatie Nederland ” (NCN) en de Natuurvlees Nederland B.V. opgericht! De oprichting is een initiatief van de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Omnivoor. De NCN is een coöperatie van én voor natuurbeheerders, met als doel om op landelijk niveau te komen tot een bundeling van aanvoer, verwerking en afzet van natuurvlees en deze op een economisch én ecologisch duurzame wijze vorm te geven, met borging van dierenwelzijn en milieu. Lees meer

Naar boven

Ronald Buskens komt Bosgroepen versterken

Per 1 oktober 2013 start Ronald Buskens als ecohydroloog bij de Bosgroepen. Ronald zal voor de helft werkzaam zijn bij Bosgroep Zuid-Nederland en voor de helft bij de Unie van Bosgroepen. Met Ronald halen wij een senior- expert  in huis met een zeer rijke ervaring, een uitstekend netwerk en met aanzien in de wereld van water en natuur. De expertise van Ronald is met zijn aanstelling beschikbaar voor alle Bosgroepen. Lees meer

Naar boven

Stijlvol openstellingsbord verkrijgbaar

Via de Bosgroep kunt u een exclusief stalen openstellingsbord bestellen. Het bord is geëmailleerd en daardoor van een uitstekende kwaliteit en heeft een stijlvolle uitstraling. De bordtekst bevat de belangrijkste regels voor het publiek. Naast herkenbaarheid en het aangeven van regels is een openstellingsbord verplicht als het terrein gerangschikt is onder de Natuurschoonwet. Lees meer

Naar boven

Hoofdlijnen nieuw natuurbeleid gepresenteerd

Na twee jaar intensief onderhandelen tussen Rijk, provincies en maatschappelijke partijen heeft staatssecretaris Dijksma op 18 september samen met de provincies het Natuurpact gepresenteerd. De uitvoering hiervan is gedecentraliseerd naar de provincies. Met de presentatie van de rijksbegroting tijdens Prinsjesdag zijn ook de beschikbare middelen nu bekend. Dit biedt kansen voor u als eigenaar van bos en natuur. De Bosgroepen zijn met alle provincies in overleg om die kansen te concretiseren. Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

Dienst Regelingen heeft inmiddels alle SNL-aanvragen van de Bosgroepen die voor SNL 2013 zijn ingediend, beoordeeld. Een paar terreinen zijn afgewezen, voor het merendeel vanwege samenloop met een andere subsidieregeling, zoals agrarisch natuurbeheer of de regeling Stimulering Bosuitbreiding op landbouwgronden. De deelnemers aan de aanvragen zijn al of worden nog afzonderlijk geïnformeerd over hun deelaanvraag.
Verder hebben de Bosgroepen in het kader van de SNL-certificering voor de meest voorkomende beheertypes beheerrichtlijnen opgesteld.  Deze algemene handreikingen voor het te voeren beheer zijn in augustus naar alle leden gestuurd die via de Bosgroepen een SNL-subsidie aanvragen.

Naar boven

Opheffen Bosschap

Het Bosschap zal als bedrijfschap per 1 januari 2014 wettelijk worden opgeheven.
Vier organisaties, die samen een groot deel van het bos- en natuureigendom vertegenwoordigen, hebben de intentie uitgesproken om vanuit een kleine kernorganisatie een aantal activiteiten in gezamenlijkheid te willen oppakken en die onder te brengen in een nieuwe Vereniging van Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE). Lees meer

Naar boven

Agrarische collectieven komen er aan

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer en beheer van landschapselementen op landbouwgrond kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) niet meer individueel worden aangevraagd, maar alleen via (agrarische) collectieven. Veel van onze leden hebben naast bos en natuur ook landbouwgrond, en kunnen ook het initiatief nemen om een collectief te vormen. De Bosgroep kan u hierbij ondersteunen vanuit de expertise die bij de Bosgroep beschikbaar is op het gebied van collectieve aanvragen voor natuurbeheer. Lees meer

Naar boven

Nieuws uit Zuid Nederland


Na de zomervakantie is de Bosgroep weer op volle sterkte aan het werk. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over afgeronde projecten, en over initiatieven die juist opgestart zijn. Verder zijn de provincies Limburg en Noord-Brabant beide bezig om te bekijken hoe het risico op natuurbranden in natuurgebieden verminderd kan worden. De Bosgroep speelt hier op verschillende manieren een rol in. Tot slot, wij organiseren op 25 oktober een regiobijeenkomst in Buggenum, vlakbij Roermond. Misschien tot dan!

Naar boven

Project 'Mooi Buggenum'

Al een aantal jaren zijn verschillende partijen, waaronder de gemeente Leudal, de Dorpsraad Buggenum en ook DLG, in gesprek over de herinrichting van het Buggenumerbroek. Een aantrekkelijk uitloopgebied ontwikkelen voor de burgers van Buggenum, waarin educatieve mogelijkheden en natuurontwikkeling voorop zouden staan, dat was het doel. Vanaf 2011 is Bosgroep Zuid Nederland betrokken geraakt bij dit project. De Bosgroep heeft de daadwerkelijke uitvoering verzorgd. Onlangs werd het gebied feestelijk heropend. Lees meer

Naar boven

Plan van Aanpak natuurbranden in Limburg

Binnen de Provincie Limburg bevindt zich een groot aantal natuurgebieden. Deze natuurgebieden verschillen in aard en omvang, en in de mate waarin er een risico bestaat op een onbeheersbare natuurbrand. Om dit risico te verminderen is onlangs door de provincie Limburg het initiatief genomen om een provinciaal plan van aanpak op te stellen. Lees meer

Naar boven

Inrichting calamiteitennetwerk Valkenswaard

Naar aanleiding van de Risico Index Natuurbranden wil de gemeente Valkenswaard de wegen binnen de Malpiebossen en de Malpie beter inrichten voor eventuele calamiteiten. Een goed ingericht calamiteitenwegennetwerk borgt een goede bereikbaarheid van de gebieden voor hulpdiensten en zorgt voor voldoende vluchtroutes voor recreanten. De gemeente  heeft Bosgroep Zuid Nederland gevraagd de planning en inrichting verder uit te werken. Lees meer

Naar boven

Natuurcompensatie Freshpark Venlo

Fresh Park Venlo is een businesspark met een grote clustering van versbedrijven, versproducten en verskennis in Noord-Limburg. In 2002 is door Fresh Park Venlo een Masterplan opgesteld waarin de ambitie is uitgesproken het businesspark fors uit te breiden. Hiervoor was het noodzakelijk dat ca. 10 ha, veelal grove dennenbos, werd gekapt. Vanuit de Provincie werd een compensatieverplichting van 16 hectare, in de vorm van nieuw bos, opgelegd aan Fresh Park Venlo. Fresh Park Venlo heeft Bosgroep Zuid Nederland vervolgens verzocht om ondersteuning te bieden bij het realiseren van de compensatie. Lees meer

Naar boven

Agenda Bosgroep Zuid Nederland

Vrijdag 25 oktober 2013
Regiobijeenkomst Limburg, met als onderwerp ‘Ondernemerschap in Natuurbegrazing’.
Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Roffert’, Berikstraat 11a, 6082 AM te Buggenum. Ontvangst vanaf 13.30, start om 14.00h. Meer informatie vind u in de uitnodiging.
 
Donderdag 12 december 2013
28ste ALV Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen