header Bosgroepen NIEUWS

April 2014 - Zuid Nederland

logo bosgroepen

1200 kinderen aan de slag met Boomfeestdag

Op 12 maart is er weer een boomfeestdag geweest. De Bosgroep is in 10 gemeenten in Brabant en Limburg betrokken geweest. In een enkele gemeente regelde de Bosgroep alleen de boompjes maar op de meeste plekken hebben medewerkers van de Bosgroep, samen met medewerkers van de gemeente, de hele ochtend of middag georganiseerd en gecoördineerd. In de gemeente Roerdalen is op de Meinweg zelfs een internationale boomfeestdag georganiseerd met de Duitse buren, en met succes! Lees meer

Naar boven

Opfriscursus bosbeheer wegens succes herhaald

De laatste jaren krijgen productie, oogst en afzet van hout bij bosbeheer steeds meer aandacht. Bij veel beheerders is er behoefte aan meer kennis en kunde op dit gebied. De Bosgroepen, Staatsbosbeheer en de AVIH hebben daarom in 2013 een opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie georganiseerd. Wegens succes wordt de cursus in 2014 meerdere keren herhaald.
 
Het doel van de cursus is om de reeds aanwezige kennis over houtproductie, oogst en afzet op te frissen en naar een hoger plan te tillen. De cursus richt zich dan ook op de professionele beheerders, die al de nodige ervaring hebben. De organisatoren verkennen daarnaast op welke wijze deze cursus ook kan worden aangeboden aan mensen die met bosbeheer bezig zijn zonder professionele achtergrond, zoals kleine terreineigenaren. Lees meer

Naar boven

18e Rondhoutveiling succesvol verlopen

De 18e editie van de Nederlandse rondhoutveiling leverde goede prijzen op voor inlandse eik en douglas. Maar ook op de minder gangbare houtsoorten werd enthousiast geboden. Uiteindelijk werden bijna alle kavels tijdens de veiling verkocht, een unicum in de historie van de veiling. De organisatie is dan ook zeer tevreden over het verloop van de veiling. Lees meer

Naar boven

Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boerenbedrijf

Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele ontwerpnormen werden losgelaten om ruimte te maken voor een nieuwe manier van denken: in het ontwerp stond het watersysteem centraal, met de wensen van water, landbouw en natuur. De Unie van Bosgroepen speelde in dit proces een actieve rol. De eerste resultaten zijn verrassend. Lees meer

Naar boven

Beter en efficiënter verjongen met de disc trencher

Sinds vorig jaar wordt er in Nederland gewerkt met de disc trencher. Deze machine, een hydraulische schijf die in een driepunt-ophanging achter een trekker geplaatst kan worden, kan ingezet worden om bosgrond klaar te maken voor natuurlijke verjonging of voor het planten van (plug)plantsoen. De Firma Noest is de eerste aannemer die de disc trencher in Nederland in gebruik heeft genomen. Bij diverse leden van de Bosgroepen is de disc trencher inmiddels ingezet, met positief resultaat. Lees meer

Naar boven

FSC-audit goed verlopen

In maart vond de jaarlijkse audit plaats van de FSC-groep van de Unie van Bosgroepen. De audit is dit jaar voorspoedig verlopen. In het verleden verliep de audit minder soepel, doordat deze zeer administratief van aard was en er met de buitenlandse auditor niet altijd makkelijk gecommuniceerd en gediscussieerd kon worden. De Unie van Bosgroepen heeft vorig jaar hierover een gesprek gevoerd met Control Union, waarbij wij hebben aangedrongen op verbetering op diverse punten. In de recent afgeronde audit was er een duidelijke verbetering merkbaar, een teken dat ons signaal goed opgepakt is. Er zijn wel een aantal tekortkomingen geconstateerd, maar deze zijn goed oplosbaar in de tijd die hiervoor gegeven is.

Naar boven

Werken aan natuurherstel in Noord-Brabant

Bosgroep Zuid Nederland is afgelopen najaar en winter bezit geweest met het realiseren van verschillende natuurbeheerprojecten, met name in de provincie Noord-Brabant. In veel gebieden is bijvoorbeeld gewerkt aan het tegengaan van verdroging door het hydrologisch systeem te herstellen. Lees meer

Naar boven

Boerenlandschap fraaier, sterker en beleefbaarder door lokale inzet

Aanplant van bomen, boomgroepen, hagen en de aanleg van poelen; een aantal voorbeelden van verbeteringen in het landschap die de afgelopen tijd  gerealiseerd zijn in de gemeente Horst aan de Maas. Er is veel werk verzet om  het landschap mooier, beleefbaarder en bereikbaarder te maken. Dit werd gedaan in het kader van twee grote projecten, geïnitieerd door De Stichting Landschap Horst aan de Maas.Een mooi voorbeeld van het samenwerken met partijen in de streek, en hoe de Bosgroep hierbij de verbindende schakel kan zijn. Lees meer
 

Naar boven

Eikensterfte

Op verschillende plaatsen in het land gaan de laatste jaren eiken dood. Eiken lijken steeds gevoeliger voor aantastingen en bedreigingen zoals kaalvraat, droogte, wateroverlast en bodemverzuring. In het Vakblad Natuur Bos Landschap zijn recentelijk twee artikelen verschenen waarin mogelijke oorzaken van de eikensterfte worden genoemd. Er zijn verschillende theorieën voor het ontstaan van de eikensterfte en daardoor zijn er ook verschillende oplossingsrichtingen. Een eerste beheertip is om de spontane struiketage of bosverjonging die ontstaat onder de aangetaste bosopstand niet te verwijderen. Een onderbegroeiing beperkt door de beschaduwing het optreden van de eikenprachtkever.

De Bosgroepen volgen het onderzoek en zijn daar ook bij betrokken door het aanleveren van proefpercelen. Zodra er meer duidelijkheid is over het onderzoek naar eikensterfte dan hoort u dat van ons.

Naar boven

Veldwerkplaatsen weer op de agenda

Ook in 2014 organiseert de Unie van Bosgroepen weer een flink aantal veldwerkplaatsen. De veldwerkplaatsen zijn bedoeld om nieuwe onderzoeksresultaten op het gebied van terreinbeheer te delen met de beheerders in het veld. Het onderzoek wordt gedaan onder de vlag van het OBN-kennisnetwerk. De veldwerkplaatsen worden georganiseerd in opdracht van de VBNE. De eerste veldwerkplaats is al op 9 mei en gaat over de verstoorde voedselbalans in veel bossen op arme zandgronden.

Meer informatie over de verschillende onderwerpen en de programmering leest u op www.veldwerkplaatsen.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor de veldwerkplaatsennieuwsbrief, zodat u geïnformeerd wordt over nieuwe veldwerkplaatsen. Lees meer

Naar boven

Agenda

  • dinsdag 13 mei: start Opfriscursus Bosbeheer en Bosexploitatie (meer cursusdata)
  • vrijdag 9 mei: Regiobijeenkomst Limburg
  • vrijdag 9 mei: Veldwerkplaats Voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen (lees meer)
  • donderdag 22 mei: Veldwerkplaats Knelpunten voor fauna bij rivierherstel (lees meer)
  • donderdag 28 augustus: Veldwerkplaats Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel (lees meer)
  • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
  • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
  • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen