Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
titel: CZO Flex Level Nieuwsbrief

13 oktober 2021 

Vanuit welk perspectief in het programma je ook ‘kijkt’ naar wat er gebeurt, flexibiliseren en implementeren zijn kernwoorden. In de zorg- en opleidingsinstellingen zijn projectleiders bezig hun ‘spin in het web’-functie verder in te vullen. Netwerktrainers leiden lokale trainers op. Praktijkopleiders en werkbegeleiders worden lokaal getraind in EPA-gericht opleiden op de werkvloer. Praktijk- en theorieopleiders zijn – respectievelijk – druk met het vormgeven van werkplekleren met EPA’s en het herontwerpen van opleidingen. Ook op landelijk niveau is er volop actie: opleiders vinden elkaar in gezamenlijke theorieontwikkeling, de projectleiders uit de eerste fase van het programma en EPA-experts ondersteunen met raad en daad bij het doorontwikkelen van EPA’s en architectuur en ook het programmateam schaakt op veel borden tegelijk. In deze nieuwsbrief praten we je bij en geven we een inkijkje in de planning voor de komende jaren. 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Eindelijk een 'go' voor MOO


De Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) kunnen nu officieel worden meegenomen in het vervolg van het programma. NFU en NVZ en CZO Flex Level deden (in afstemming met de beroepsverenigingen en hogescholen) een dringend verzoek aan het ministerie van VWS, en september jl. kwam er eindelijk witte rook. Lees verder>>
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

IMPLEMENTEREN

 

Train-de-trainerprogramma loopt

Inmiddels hebben de netwerktrainers hun tweede training achter de rug. Er zijn 25 netwerktrainers getraind voor 74 zorginstellingen en 6 netwerktrainers voor de 25 RAV’s. Een aantal deskundigen uit de praktijk (projectleiders, trainers en praktijkopleiders) dachten deze zomer mee met EPA-expert en trainer Saskia Hofstra, leverden input en gaven feedback. De materialen die voor de trainingen zijn ontwikkeld, zijn voor alle netwerk- en lokale trainers te vinden op Kennisnet. De draaiboeken, presentaties en het trainingsmateriaal komen – per training – ook in de Toolbox van CZO Flex Level. 
Op 23 november is er een online trainerscafé van 14.30 - 16.00 voor alle netwerk- en lokale trainers. Meer informatie daarover staat op Kennisnet
 

Nieuwe presentaties in de Toolbox

Tijdens de centrale bijeenkomsten eind september vertelde Tjongerschans projectleider implementatie Joep Lenglet in een presentatie hoe hij te werk gaat, onder de titel ‘Van flexibel opleiden naar flexibel werken’. Zijn heldere verhaal is opgenomen, staat in de Toolbox en is dus terug te kijken voor projectleiders die de bijeenkomst moesten missen, en voor iedere andere geïnteresseerde. 
In de Toolbox staat, sinds deze zomer, ook een nieuwe presentatie voor projectleiders: 'Flexibel opleiden vanuit organisatieperspectief'. Deze (eenvoudig opgemaakte) presentatie geeft input voor het bespreken van de consequenties van flexibel opleiden (met EPA’s) voor de organisatie: denk daarbij aan capaciteitsplanning en ontwikkeling van medewerkers.
Klik hier voor de implementatie-tools in de Toolbox. 


Drukte bij opening Lunchroom 'Broodje Flex Level'

De eerste ‘Broodje Flex Level’ voor projectleiders werd druk bezocht. Gerrit van de Groep, implementatiecoach uit het OLVG, deelde zijn enthousiasme en ervaringen met 45 deelnemers. Kom je een volgende keer ook? Lunchroom 'Broodje Flex Level’ opent haar deuren op elke laatste dinsdag van de maand van 12.00 tot 13.00. Projectleiders vinden op Kennisnet meer informatie.  


Goed voorbeeld delen?

Heb jij een goed voorbeeld dat je wilt delen, met andere projectleiders, opleiders of verpleegkundigen? Denk aan een presentatie, een filmpje of een ander creatief middel dat in jouw organisatie wordt gebruikt en waarmee je andere kunt inspireren. Wij zijn nieuwsgierig! Deel je ideeën via Kennisnet of mail ons. 


Telefonisch spreekuur

Manager implementatie Hélène de Groot is iedere dinsdagochtend tussen 9.00  en 12.00 uur beschikbaar voor projectleiders. Tijdens het telefonisch spreekuur kun je bij haar terecht voor tips of met vragen. Het telefoonnummer vind je op Kennisnet. 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

EPA's & ONTWIKKELING EPA'S

 

Doorontwikkeling Moeder & Kind

Tot half oktober is een werkgroep bezig met het doorontwikkelen van de EPA’s M&K. Aanleiding hiervoor is de overlap tussen een aantal EPA’s rond de zorg voor pasgeborenen, de wens de complexiteit van zorg in de EPA’s te verankeren, het vraagstuk over de high care- en IC-opleidingen M&K en de mogelijkheid daar functie-overstijgende EPA’s voor te maken. De aangepaste EPA’s worden op donderdag 14 oktober voorgelegd aan praktijk- en theorieopleiders en professionals. Wanneer de doorontwikkelde EPA’s zijn vastgesteld, plaatsen we ze op de website. 
 

Pilot EPA-ontwikkelbox

In pilots met zes opleidingen werkt CZO Flex Level aan de EPA-ontwikkelbox. Daarmee kunnen opleidingen landelijke EPA’s ontwikkelen volgens de methodiek, eisen en validatieprocedures van CZO Flex Level. Het doel van de pilots is tweeledig: het komen tot een kwalitatief goede EPA-ontwikkelbox en het ontwikkelen van EPA’s voor de pilot-opleidingen. 
De EPA-ontwikkelbox wordt eind 2021 opgeleverd. Vervolgens kunnen andere opleidingen de box gebruiken, om - zo zelfstandig - mogelijk een goede set EPA’s voor landelijk gebruik te maken. Meer informatie hierover volgt bij oplevering. 

 

EPA's brandwondenverpleegkundige

De eerste pilot-opleiding die EPA’s opleverde, is de opleiding tot brandwondenverpleegkundige (OBV). Aagtje Mekkering (Martini Academie) is één van de opleidingscoördinatoren. Zij kijkt tevreden terug op de EPA-ontwikkeling: ‘Het ontwikkelen van EPA’s vraagt echt anders denken over de opleiding. Door de handleiding van de EPA-ontwikkelbox en de vragen van de EPA-experts werden we in ons denken teruggebracht naar de werkplek en het concreet benoemen van de beroepsactiviteiten van een brandwondenverpleegkundige. We stonden in gedachten steeds aan het bed, dat hielp.’ Lees verder >>
 

Updates EPA's endoscopieverpleegkundige en neuroverpleegkundige

In de zomer van 2021 zijn twee extra (specifieke) EPA’s ontwikkeld voor het opleiden van endoscopieverpleegkundigen die endoscopisch longonderzoek uitvoeren. 
In het document met EPA's voor de opleiding neuroverpleegkundige dat in juli is geplaatst, mistte EPA 3: zorgdragen voor een patiënt met een neuro-acute aandoening en het ‘kennisblok’ in EPA 2.
Hier vind je de aangepaste documenten met EPA's voor de opleidingen endoscopieverpleegkundige en neuroverpleegkundige


Evaluaties EPA's per cluster

Regelmatig komen er vragen over de indeling of inhoud van EPA's. We proberen die vragen te beantwoorden. Vaak is het voor een goed antwoord nodig om uitleg te geven over de bedoeling en de gevoerde discussies in de EPA-ontwikkelfase (fase A). Soms is de conclusie dat er een aanvulling of herziening nodig is omdat de huidige formulering een goede implementatie in de weg staat. Tegelijkertijd heeft de ervaring bij de medische vervolgopleidingen geleerd dat het tijd kost voordat EPA's zich in de praktijk laten 'bewijzen'.    
  
Om te voorkomen dat er steeds kleine bijstellingen plaatsvinden waardoor de samenhang met andere clusters of opleidingen uit het oog verloren wordt en omdat aanpassingen ook consequenties hebben voor portfolio’s en een flink beslag doen op mensen en middelen, organiseert CZO Flex Level voor ieder cluster van opleidingen twee keer een EPA-evaluatie. De eerste keer tijdens het herontwerpen van opleidingen en de tweede keer na het implementeren van de vernieuwde flexibele opleidingen. 

Voor de BAZ en M&K heeft de herontwerp-evaluatie plaatsgevonden. Bij de uitstroomprofielen voor AZ wordt tijdens de ontwikkeling van landelijk gedragen theorie getoetst of iedereen goed uit de voeten kan met de huidige EPA's. Voor het cluster LZ is de herontwerp-evaluatie gelijk opgelopen met het doorontwikkelen van de EPA’s, in het voorjaar van 2021.
Evalueren van de EPA’s in de opleidingen heeft pas zin als de ontwikkelde EPA's ook echt worden gebruikt om opleidingen mee te vernieuwen en om te flexibiliseren op de werkplek.  Daarom heeft CZO Flex Level besloten dat voor de clusters AZ, M&K en LZ in 2023 de evaluatie en bijstelling van de EPA’s plaats zal vinden. Voor de EPA’s van de MOO is de evaluatie en bijstelling in 2025. 

 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

HERONTWERP

 

Landelijk gedragen theorie

Opleiders maken op landelijk niveau afspraken over de inhoud van het theoretisch deel van vernieuwde flexibele opleidingen. Voor de Acute Zorg-opleidingen (AZ) gaan projectleiders Marjan Roelevink en Jan van der Koog (Wenkebach Instituut UMCG) en werkgroepleden de komende maanden samen werken aan landelijk gedragen theorie voor de BAZ en de uitstroomprofielen van het cluster. De verwachting is dat hiermee ook – en met voorrang - een antwoord komt op openstaande vragen rond BAZ-EPA 5. 
Voor het cluster Moeder & Kind (M&K) gaan projectleiders Angelie Faber (Erasmus MC Academie) en Debbie Bonnema (Erasmus MC) met werkgroepleden aan de slag zodra de doorontwikkelde EPA’s half oktober zijn voorgelegd en hopelijk goedgekeurd door ‘het veld’. 
Ook het cluster Langdurige Zorg (LZ) start dit najaar en voor het cluster MOO worden nog afspraken gemaakt.
De projectleiders van de clusters AZ, M&K en LZ verwachten uiterlijk begin 2022 het gezamenlijk ontwikkelde theoriedeel per cluster op te leveren. Op de website vind je de opdracht voor de theorieontwikkeling.
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

VISIE & ARCHITECTUUR

 

Studiepunten = CZO-credits

De stuurgroep van CZO Flex Level koos in juni jl. voor een écht vernieuwend systeem waarin studiepunten rechtstreeks worden toegekend aan leeruitkomsten, we noemen dit vanaf nu het CZO-creditsysteem. Het nieuwe systeem moet per 1 januari 2023 gaan werken. Dit systeem is voor de stuurgroepvergadering van september verder uitgewerkt en vervolgens besproken. Het ontwikkelen van een creditsysteem is complex door de samenhang met bekostiging van opleidingen, vrijstellingen en omdat het vragen oproept als ‘is een opleiding meer dan EPA’s?’ en ‘hoe verhouden kwalificaties voor CZO-erkende opleidingen en hbo-opleidingen zich tot elkaar?’ In de laatste maanden van 2021 worden deze vragen – in samenwerking met V & VN, CZO en opleiders – zo goed als mogelijk beantwoord. Het voorstel voor een CZO-creditsysteem wordt eind 2021 opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de praktische uitwerking voor ieder cluster opgeleverd
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Ondertussen in het programma...

 

Tijdslijnen en activiteiten CZO Flex Level

Toen CZO Flex Level eind 2018 als programma startte, waren we vol ambitie en hadden we een helder doel voor ogen: flexibel en vernieuwend opleiden.  Daarmee wilden we het carrièreperspectief van professionals vergroten en snellere en betere in- en doorstroom realiseren. Het was ook zo dat nog niet helemaal wisten waar we met elkaar – verpleegkundige en medisch ondersteunende professionals, praktijk- en theorieopleiders en programma – aan begonnen, zoals dat vaker gaat in programma’s. In de tussenliggende periode is enorm veel gebeurd en zijn steeds meer mensen betrokken en zelfs bevlogen geraakt. In het programma krijgen we steeds beter zicht op hoe de implementatie loopt en wordt helder wat er in ieder geval nog moet en gaat gebeuren voordat het programma op 1 januari 2023 het vernieuwde flexibele opleidingsstelsel overdraagt aan het CZO. 
Onze geplande activiteiten staan - per tijdsblok -  op de website, met daar bij de ‘kanttekening’ dat de planning door omstandigheden kan worden aangepast. 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij ons project of omdat wij denken dat deze informatie voor u van belang kan zijn. 

2021 - CZO Flex Level
CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU.

CZO Flex Level
Postbus 9696
Utrecht, UT 3506 GR
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek

Email Marketing Powered by Mailchimp