Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
titel: CZO Flex Level Nieuwsbrief

5 juli 2021 

Flexibeler opleiden leeft, dat blijkt in bijeenkomsten, gesprekken in het land en uit reacties en vragen die we krijgen. Een half jaar na de kick-off zijn projectleiders samen met de theorieopleiders druk met het herontwerpen van opleidingen en met het betrekken van mensen in verschillende lagen van hun instelling. Na de BAZ starten nu ook andere vernieuwde flexibele opleidingen in september, en daarmee ‘raakt’ CZO Flex Level ook meer praktijkopleiders, werkbegeleiders, leidinggevenden en zorgverleners, want: opleiden met EPA’s, dat gebeurt óp de werkplek tijdens het dagelijks werk. CZO Flex Level biedt ook daarbij ondersteuning. In deze nieuwsbrief lees je over het train-de-trainer programma, ‘praten we je bij’ over EPA’s, het streven naar landelijk gedragen theorie, studiepunten en meer. Daarnaast geven we met deze nieuwsbrief meer inzicht in de aanpak van het programmamanagement. 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Train-de-trainer: via netwerk- en lokale trainers 'anders' opleiden op de werkplek

Hoe weet je als begeleider of een student bekwaam is?’, ‘Hoe is de begeleidersgroep samengesteld’? ‘Moet ik met de student voor ieder supervisieniveau een beoordelingsgesprek voeren?’ en ‘Die vertrouwenscriteria, hoe zit dat nu precies?’ Opleiden met EPA’s betekent ook ‘anders’ opleiden en begeleiden op de werkplek. CZO Flex Level start in juli met het train-de-trainer programma. Het uiteindelijk doel van het train-de-trainer programma van CZO Flex Level is dat de praktijk- en werkbegeleiders van de EPA-gerichte CZO-opleidingen in de zorginstellingen zijn getraind in de belangrijkste aspecten van het EPA-gericht opleiden. Door een gelaagd programma wordt - in zowel de opleidingsnetwerken als de zorginstellingen - trainersexpertise opgebouwd. Het train-de-trainer programma van CZO Flex Level ziet er zo uit:  

 • Stap 1: CZO Flex Level traint netwerktrainers. Dit zijn trainers uit de opleidingsinstellingen en de grote zorginstellingen.
 • Stap 2: Deze netwerktrainers leiden lokale trainers op. De lokale trainers komen uit de zorginstellingen.  
 • Stap 3: De lokale trainers leiden praktijkopleiders en werkbegeleiders op uit hun eigen zorginstelling.  

 Wanneer wordt wie getraind?   

 • Vanaf juli worden de netwerktrainers opgeleid door de CZO Flex Level-trainer.   
 • Netwerktrainers hebben direct na de startbijeenkomst al voldoende basiskennis en kunnen dezelfde startbijeenkomst al snel verzorgen voor de lokale trainers.  
 • Wanneer de lokale trainer de praktijkopleiders en werkbegeleiders in hun eigen instelling trainen, hangt af van wanneer opleidingen starten in een organisatie.   

 Meer informatie over de opzet van het train-de-trainer programma, de planning, rollen en financiële vergoeding vind je in Opzet Train-de-trainer programma
 

Webinar 'De kracht van EPA's' terugkijken?

Bijna 400 mensen waren op dinsdag 1 juni online aanwezig bij 'De kracht van EPA’s’, en ook daarna keken nog een paar honderd mensen naar deze webinar waarin ‘EPA-vader’ Olle ten Cate, hoogleraar medische onderwijskunde, en EPA-experts Inge Pool en Marieke van der Horst (beiden o.a. lid van het Expertiseteam van CZO Flex Level) hun kennis en ervaring deelden. Wil je ook meer weten over de supervisieniveaus en vertrouwenscriteria en horen welke ervaringen in de medische vervolgopleidingen zijn opgedaan? De webinar (volledig en in fragmenten) is ook opgenomen in de Toolbox. Lees verder en kijk terug >>


Nieuwe middelen in de Toolbox  

De Toolbox is aangevuld met de volgende middelen:
 • Webinar 'De kracht van EPA's' (volledig en in fragmenten)
 • De opzet van het Train-de-trainerprogramma
 • Presentatie EPA-gericht opleiden in de praktijk. Deze presentatie is er om praktijkopleiders en werkbegeleiders te informeren over 'anders' opleiden en begeleiden op de werkplek. Deze presentatie wordt - in uitgebreidere vorm - ook gebruikt in de startbijeenkomst van het Train-de-trainer-programma. 
Bij de presentatie staat onder 'notities' een tekstsuggestie bij de dia, en soms extra aanwijzingen of tips voor de gebruiker.    
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Implementeren
'EPA-expert in één workshop' - voor projectleiders

Van de projectleiders wordt veel gevraagd: zij hebben allerlei taken en veel verschillende doelgroepen te bedienen. In hun zorg- of opleidingsinstelling worden zij vaak ook beschouwd als dé EPA-expert. Voor projectleiders die graag meer willen weten van EPA’s, opleiden, begeleiden en bekwaam verklaren op de werkplek en bv. flexibiliseren met EPA’s, organiseert CZO Flex Level ‘EPA-expert in één workshop’. In deze workshop wordt het concept EPA’s vanuit allerlei perspectieven belicht én gaan deelnemers actief aan de slag gaan met ‘hun’ EPA-verhaal. De workshop is online en duurt drie uur. Daarnaast moeten deelnemers rekening houden met voorbereidingstijd.  

Er zijn nu drie workshops gepland:
•    2 september van 9 tot 12 uur
•    25 oktober van 9 tot 12 uur
•    23 november van 9 tot 12 uur

Aan iedere workshop kunnen tien projectleiders deelnemen. Via een email krijgen alle projectleiders een datumprikker voor inschrijving. Wil je meedoen, schrijf je dan snel in. Bij veel belangstelling volgen meer data.  

 

Bijeenkomsten projectleiders

Op donderdag 1 juli was het laatste Implementatiecafé voor projectleiders vóór de zomervakantie. Sinds begin 2021 is daarmee vijf keer een goed bezocht café georganiseerd. Daarin ontmoetten projectleiders elkaar – online – informeel om bij te praten, elkaar te bevragen en ervaringen te delen. In de zomer wordt het café verbouwd. Na de vakantie opent lunchroom 'Broodje Flex Level’ haar deuren op elke laatste dinsdag van de maand van 12.00 tot 13.00. Projectleiders vinden op Kennisnet meer informatie.  

Voor in de agenda: Op 21 en 23 september 2021 organiseren we weer een centrale bijeenkomst. De datum voor de bijeenkomst in november volgt zo snel mogelijk. 

Telefonisch spreekuur

Ook in de zomer is manager implementatie Hélène de Groot iedere dinsdagochtend tussen 9.00  en 12.00 uur beschikbaar voor projectleiders. Tijdens het telefonisch spreekuur kun je bij haar terecht voor tips of met vragen. Het telefoonnummer vind je op Kennisnet. 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Theorie & EPA's 
Landelijk gedragen theorie

Tijdens de evaluatie van de eerste ervaringen met de implementatie van de BAZ, in januari 2021, heeft de CZO-opleidingscommissie BAZ geconcludeerd dat er grote verschillen in de huidige BAZ-routes zijn. De commissie adviseerde dringend om op landelijk niveau afspraken te maken over de inhoud van het theoretisch deel, als houvast voor de opleiders. Er wordt direct na de zomer gestart met voorbereidingen om te komen tot landelijk gedragen theorie voor de BAZ en uitstroomprofielen Acute Zorgopleidingen en voor de opleidingen in het cluster Moeder & Kind. Ook voor de opleidingen in Langdurige Zorg en Medisch Ondersteunende Opleidingen worden hierover afspraken gemaakt. 

Vragen Basis Acute Zorg

EPA 5: Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS). 
Regelmatig krijgen CZO Flex Level en het CZO vragen over de haalbaarheid van BAZ-EPA 5.  Na de evaluatie van de BAZ in januari is daarover onderstaand besluit genomen.   

In de BAZ zal EPA 5 niet behaald kunnen worden op supervisieniveau 4. Niveau 2, in sommige gevallen niveau 3, zal een haalbaar bekwaamheidsniveau zijn. Bekwaamheid wordt dan gehaald door simulaties. (…) De BAZ is behaald als de EPA’s 1 t/m 4 zijn afgerond op supervisieniveau 4 en EPA 5 op supervisieniveau 2. In een volgende evaluatie van deze vijf basis-EPA’s voor de acute zorg wordt bekeken of het wenselijk is om EPA-5 aan te passen.  

 Nadat de landelijk gedragen theorie is ontwikkeld, wordt deze EPA opnieuw ‘bekeken’ en een besluit genomen over het haalbare supervisieniveau. Een besluit over EPA 5 is nodig om dat het CZO in principe alleen een diploma of certificaat kan toekennen wanneer een student bekwaam verklaard is voor een EPA, en dus functioneert op supervisieniveau 4 (zelfstandig uitvoeren, zonder supervisie).   

Eisen leerwerkplek BAZ  
Ook komen er regelmatig vragen over de eisen die worden gesteld aan de leerwerkplek voor de BAZ. De voormalige formulering liet ruimte voor twijfels, en is daarom door het CZO aangepast naar:    De student is gedurende de opleiding werkzaam op een afdeling in de acute ketenzorg waar vitale functies van de zorgvrager frequent (vaker dan minimaal éénmaal per dienstshift) worden gemeten en vastgelegd, maar waar ook continue 24 uurs monitorbewaking van de vitale functies kan plaatsvinden.  


Afronding EPA’s Langdurige zorg  
Dit voorjaar zijn veel theorie- en praktijkopleiders en zorgverleners betrokken geweest bij de afronding van de EPA’s van het cluster Langdurige zorgopleidingen. Het CZO formuleert in juni en juli de nieuwe opleidingseisen. De EPA's staan per opleiding op de website. Per opleiding is daarbij aangegeven welke stappen zijn gezet. 


Aanpassing EPA's Recoveryverpleegkundige  (Acute Zorg)
In het cluster Acute Zorg zijn de EPA’s voor de opleiding Recoveryverpleegkundige aangepast. De EPA's staan op de website, ook lees je daar welke aanpassingen zijn gedaan.  

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Ondertussen in het programma...


Verkenning scenario's registreren, certificeren en diplomeren
Een van de kerndiensten van het CZO is de landelijke registratie, certificering & diplomering van (delen van) opleidingen. In de afgelopen maanden is verkend wat de behoeftes van het werkveld zijn en welke scenario’s er zijn voor het registreren, certificeren en diplomeren in een flexibel en samenhangend stelsel van op EPA-gebaseerde opleidingen. Op de webpagina 'Kaders' onder 'Certificeren en diplomeren', 'Verkenning' lees je meer en vind je de samenvatting. Lees verder>>

Studiepuntensysteem
De notitie met een voorstel voor een nieuw studiepuntensysteem is op 18 juni j.l. besproken in de stuurgroep van CZO Flex Level. De aanleiding, betekenis, doelen en kansen en bedreigingen van studiepunten zijn daarin beschreven en er wordt verder ingegaan op de kaders, criteria, verantwoordelijkheden en het plan aan aanpak voor het studiepuntensysteem. De stuurgroep koos voor een écht vernieuwend systeem waarin studiepunten rechtstreeks worden toegekend aan leeruitkomsten. Het nieuwe systeem moet per 1 januari 2023 gaan werken.  Dit systeem wordt - op verzoek - voor de volgende stuurgroepvergadering op 2 september uitgewerkt in een aantal voorbeelden. De belangrijkste adviezen die bijdragen aan de vernieuwing staan op de webpagina 'Kaders' onder 'Studiepunten'.  
Lees verder>>

 

Beschikbaarheidbijdrage voor EPA-gerichte CZO-opleidingen  
Momenteel verleent de NZa een beschikbaarheidbijdrage aan zorginstellingen voor een aantal CZO-erkende opleidingen. De NZa heeft aangegeven dat de opleidende zorgaanbieder in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsbijdrage als:  

 • de ‘opleiding nieuwe stijl’ leidt tot een volwaardig en erkend CZO-diploma, én;  
 • aan de voorwaarden wordt voldaan zoals in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen staat beschreven.  
In 2022 blijft de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor deze opleidingen ongewijzigd. Ook zal er in 2022 nog niets wijzigingen aan de scope van de beschikbaarheidbijdrage. Dit betekent dat opleidingen die nú niet onder de beschikbaarheidbijdrage vallen, daar ook in 2022 niet voor in aanmerking komen. CZO Flex Level is met VWS en NZa in overleg over de vraag hoe de bekostigingssystematiek vanaf 1 januari 2023 kan aansluiten op het nieuwe opleidingsstelsel.  
 

Doelen, planning en hoofdactiviteiten CZO Flex Level
CZO Flex Level werkt onder leiding van het programmanagement aan strategische en operationele doelen en een hoofdactiviteitenplanning. Deze doelen en activiteiten worden – in overleg met stakeholders en in afstemming met de stuurgroep – doorontwikkeld. De doelen, en ook de planning, zijn niet statisch. In overleg met de stuurgroep wordt onderzocht of het mogelijk is om de planning van het programma CZO Flex Level zo aan te passen dat een zorgvuldige implementatie en goede evaluatie en bijstelling mogelijk zijn.   
Omdat we graag goed informeren publiceren we de strategische doelen en - in een later stadium - de operationele doelen en de planning op de website, met daar bij de ‘kanttekening’ dat dit dynamische documenten zijn.  

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Fijne zomer!

De eerste helft van 2021 zit erop. Voor velen komt met de zomer eindelijk die heel verdiende rust. Het programmateam van CZO Flex Level keek de afgelopen maanden met bewondering naar het onvoorstelbare werk dat in de zorginstellingen is verzet. We zijn daarom extra verheugd dat er door een gezamenlijke inspanning van zorg- en opleidingsinstellingen energie is vrijgemaakt om de eerste stappen te zetten op weg naar flexibel en vernieuwend opleiden, en we kijken uit naar het vervolg. Voor nu wensen we iedereen een heel fijne zomer! 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij ons project of omdat wij denken dat deze informatie voor u van belang kan zijn. 

2021 - CZO Flex Level
CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU.

CZO Flex Level
Postbus 9696
Utrecht, UT 3506 GR
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek

Email Marketing Powered by Mailchimp