Kallelse till årsstämma 2015


Kallelse till ny årsstämma
 
Härmed kallas till årsstämma i Pratham Sweden (802453-1058).

På grund av lågt deltagande vid ordinarie årsstämma som kallades till tidigare i april 2015, kallas härmed till ny årsstämma för Pratham Sweden.

Tid: Tisdag 19 maj 2015, 19.00
Plats: Nybrogatan 7, Stockholm

Rätt att närvara och anmälan av frågor till styrelsen
Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid årsstämman. Medlem i organisationen har rösträtt. Frågor och anmälan ska skickas till styrelsen senast en vecka innan mötet. Anmälan skickas till info@prathamsweden.org.
 
Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Fastställa att mötet blivit behörigt utlyst
3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6.
a. Fastställande av i årsredovisningen   ingående resultat- och balansräkning
b. Disposition av föreningens vinst eller förlust.
c. Ansvarsfrihet åt styrelsen
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
9. Bestämmande av årsavgift.
10. Val av valberedning
11. Val av från styrelsen vald fråga
12. Enskilda medlemmars frågor och förslag till styrelsen eller ledamöter samt styrelsens yttranden över dessa.
13. Bestämmande och förslag om årets insamlingar samt verksamhet som kommer att pågå under året.
14. Avslutande av stämman
 
 
Förslag till beslut
6b. Det föreslås att styrelsen disponerar vinst i enlighet med stadgar efter att en analys gjorts av nuvarande Learning camps.
7. Det föreslås att antalet styrelseledamöter väljs till 7.
8. Det föreslås att de av valberedningen framtagna styrelseledamöterna väljs.
Det föreslås att samtliga nuvarande styrelseledamöter fortsätter på nuvarande positioner.
11. Styrelsen redogör för förslag till nya stadgar.
13. Styrelsen redogör för strategin för 2015:
- Fokus på projekt som genererar monetära resurser då dessa har störst bidragskraft till verksamhetens mål.
- Fokus på 90-konto.
- Fokus på modernisering av kommunikationskanaler.
Styrelsen redogör för delsteg och mål.  
 
Övrig information
Kopia på årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014 finns att hämta vid stämman. Genom anmälan till info@prathamsweden.org kan en kopia på årsredovisningen skickas via mail innan årsstämman
.