Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
September 2022

Foto: Malawi, Afriana Foundation, Nicole van Elteren
Caritascollecte zondag 4 september 2022
voor de Afriana Foundation

 
Nicole van Elteren vertrok naar Afrika om zich geheel te wijden aan de zorg voor de armsten.
Ze schrijft:

 
“Bij mijn bezoek aan Malawi werd ik geraakt
door de extreme armoede daar.
Baby’s gaan hier dood,
omdat bijvoorbeeld een moeder geen borstvoeding heeft
of omdat ze overleed bij de bevalling.
Er is  geen geld voor flesvoeding.
Van mijn spaargeld kocht ik babyvoeding en flesjes.
en ging de baby’s zelf maar voeden.
 
Op een dag kreeg ik een zwaar ondervoede, zieke baby in mijn handen geduwd. Een meisje met de naam Maria.
Ze woog nog geen kilo. Er was niemand om voor haar te zorgen.
Weken liep ik met haar rond.
Ik kon haar niet meer achterlaten en besloot Maria te adopteren.
En omdat ik haar niet uit haar omgeving weg wilde halen, heb ik me in Malawi gevestigd.
 
Ik run nu, met 9 lokale helpsters, een opvanghuis voor zo’n 20 kinderen. Dat staat naast een ziekenhuispost, waar baby’s, kinderen en moeders medische begeleiding krijgen.
 
Wekelijks deel ik babymelkpoeder uit in de dorpen rondom. Er komen elke woensdag veel moeders, oma’s en tantes naar mijn huis in de hoop opnieuw voedsel te krijgen.


Ik hoop binnenkort een stuk grond te krijgen
om samen voedsel te verbouwen
en er wat huisjes te zetten.
Ik deel in de winter dekens uit.
We doen reparaties aan de hutten,
verstrekken micro-kredieten.
Problemen?
Ja, maar teruggaan naar het welvarende Nederland?  Nee.”
Aldus Nicole van Elteren
 
De Afriana Foundation steunt deze kranige vrouw.
Caritas doet mee. U ook?
Indien u de Afriana Foundation wilt ondersteunen, maar niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, kunt u geld overmaken op het onderstaande  rekeningnummer van de Foundation:
 
NL 65 RABO 0167796178
t.n.v. Afriana Foundation


Voor uw gave zeggen we hartelijk dank!
 

                                                  
 
Openingstijden secretariaat 

De vakantietijd is weer voorbij. 
Vanaf maandag 5 september is het secretariaat iedere werkdag weer open van 9.00-11.30 uur.
Vieringen

Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
Van de pastores..............

Nieuwe wijn in nieuwe zakken (Lucas 5,38).

Wie in de jaren ’70 opgroeide, luisterde naar The Rollling Stones, Fleedwood Mac, Meat Loaf. Heel wat (groot-)ouders gruwelden van die muziek. Wij vonden het mooi. Onze jongeren houden van trance, hiphop en house. Ongetwijfeld zijn er onder ons die zeggen: ‘dat is toch geen muziek. Dat is lawaai’. Zo zoekt elke nieuwe generatie naar eigen uitingsvormen en laat zich op nieuwe en andere wijze aanspreken dan hun (groot-)ouders. In feite: nieuwe wijn in nieuwe zakken (Lucas 5,38). Dat gaat al eeuwen zo, zelfs al in de tijd van Jezus.
 


Missionaire beweging
In onze kerk staan we aan de vooravond van een nieuw beweging: missionaire beweging. Het herinnert aan Jezus' uitspraak: nieuwe wijn in nieuwe zakken. We gebruiken nieuwe methoden van evangelisatie, van gemeenschapsopbouw, van binnen naar buiten gericht zijn. Maar de boodschap blijft hetzelfde. Het blijft wijn.
 
Toen
Velen herkennen zo’n beweging uit de jaren ‘60/’70. Er kwamen beatmissen; inspraak via parochieraad; allerlei werkgroepen; zelf liturgie maken; de lector vertegenwoordigde de gemeenschap bij het uitspreken van de lezingen en de gebeden. Dat was ook: nieuwe wijn in nieuwe zakken. Er waren genoeg ouderen toen, die die beatmissen maar niks vonden, godslasterlijk.
 
Werkt niet meer
Op dit moment staan we precies weer op zo’n markeringspunt. Want de tijd is vooruitgegaan: wat in onze jonge tijd verfrissend was werkt niet meer. Toen was de muziek modern (huidige jongeren beleven dat helemaal niet zo), inhoudelijk vooral maatschappijkritisch, maar ze brachten je niet bij Jezus. Van Evangelisatie was al helemaal geen sprake – een relatie met Jezus krijgen is nooit aan de orde geweest. Dat hoefde ook niet, want aanvankelijk kwamen de mensen toch wel naar de kerk.
 
Nieuwe leerlingen voor Jezus werven
Dan gaat het veranderen – omslaan: de mensen die naar de beatmis kwamen, bleven stilaan weg en kwamen niet meer terug. We deden nog beter ons best om het leuk en gezellig te maken. Maar de mensen bleven in steeds grotere aantallen weg. Ze komen niet meer uit zichzelf naar de kerk, zoals dat eeuwen het geval was. De methoden zijn niet juist of ontbreken zelfs. We hebben niet de geschikte zakken om de jonge wijn te bergen. Dat beginnen we ons nu pas bewust te worden. We gaan nu pas beseffen dat we zelf nieuwe leerlingen voor Jezus moeten werven door andere methoden (Alpha/sycamore-programma’s/familiezondagen); gastvrijheid, niet alleen voor bekenden, maar juist voor mensen die nieuw zijn en Jezus nog niet of nog maar net kennen; nieuw vormen van kleine gemeenschappen; nieuwe muziek die God lof prijst en mensen bij Jezus/God brengen. Dit is nodig voor nieuwe wijn in nieuwe zakken.
 
Ondersteuning gevraagd
Door hun leeftijd kunnen veel parochianen in deze stroom niet helemaal meer meekomen.
Toch zijn jullie van levensbelang voor deze missionaire beweging. Jullie ondersteuning om hier voor te bidden: dat Gods Geest ons in dit missionaire proces mag leiden en wijsheid mag schenken. Jullie ondersteuning door er op een positieve manier over te spreken en weerstanden te weerleggen en in je omgeving jonge mensen uit te nodigen voor bijvoorbeeld een Alpha-programma. Dit is ongelofelijk van belang: nieuw wijn in nieuw zakken.
 

Han Geppaart, pastoraal werker

 
Parochiekronieken

Gedoopt
24 juli in Prinsenbeek:
Elise Hermans
Nora-Lynn van der List
Jackie-Lou van der List

24 juli in Princenhage:
Lucas Janssen
Djayce IJpelaar

21 Augustus in Prinsenbeek:
James Stolwerk - Heeren

28 augustus in Princenhage:
Samara van Gaal


Overleden


Cor van Opstal-Verdaasdonk,  overleden op 9 juli 2022. (uitvaart Effen)
Piet Hector, overleden 12 juli 2022. (Uitvaart Princenhage)
Annie de Jong - van Nijnatten, overleden 2 augustus 2022. (Uitvaart Prinsenbeek)
Nel Roovers, overleden 23 augustus 2022. (Uitvaart Prinsenbeek)
Joke de Rooij-Horward, overleden 24 augustus 2022 (Uitvaart Princenhage)
Bart van Beek, overleden 25 augustus 2022. (Uitvaart Prinsenbeek)

 
Gebed Oekraïne

Paus Franciscus nodigt iedereen uit om woensdag 14 september, het feest van de Kruisverheffing, speciaal te bidden voor de vrede in de Oekraïne en alle andere plaatsen die door oorlogsgeweld worden getroffen.

Lees meer->
 
Start geloofscursus Sint Franciscuscentrum

Onbekende Heiligenbeelden, of toch niet?

Onlangs hebben twee heiligenbeelden een plaats gekregen in de grote vergaderruimte van het Martinushuis. Maar wie zijn het? Het ene stelt de H. Franciscus van Assisi (feestdag 4 oktober) voor, met zijn attributen: kruis en een dier aan zijn voet. Het ander beeldt de H. Clara (feestdag 11 augustus) uit. Clara is de geestverwante van Franciscus. Als attribuut heeft zij een ciborie in haar hand. Beide beelden zijn afkomstig uit de Annakerk en gemaakt rond 1950.
H. FranciscusFranciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Na een onbekommerde jeugd werd hij door Gods genade getroffen en besloot afstand te doen van zijn bezittingen om zich uitsluitend aan God te wijden. Zo verkoos hij de armoede en leidde een evangelisch leven, waarin de prediking van de liefde tot God een voorname plaats innam. Voor zijn volgelingen stelde hij een leefregel op die door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Hij stichtte ook een orde van slotzusters (clarissen) en een gemeenschap van leken die sober en zeer eenvoudig zouden leven (derde orde). Tevens legde hij de grondslag voor de prediking in de islamitische wereld. Hij stierf in het jaar 1226.

Gebed van H. Franciscus
Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis,
Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.

H. ClaraClara werd in Assisi in een adellijke familie geboren, waarschijnlijk in 1194. Rond haar 18e jaar kwam ze in contact met Franciscus en zijn aanstekelijke beweging. Zij verliet het ouderlijk huis en legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano. Tot haar dood verbleef Clara op deze plek en leefde er volgens de kloosterregel die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis schreef. Tussen Franciscus en haar groeide een hechte en diepe geestelijke vriendschap. Na de dood van Franciscus ging ze in zijn geest voort. Zo wist zij rond 1240 door het innige gebed dat ze deed – geknield voor een monstrans met de Heilige Hostie erin – een dreigende inval van de Saracenen in Assisi te verhinderen. Vandaar dat ze vaak met een monstrans, hostiedoosje of ciborie wordt afgebeeld. Clara stierf op 11 augustus 1253.

Gebed van de H. Clara
Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien. Amen.


 
Vredesweek van 17 tot en met 25 september

Voor meer informatie over de Vredesweek, klik hier
Zesdelige podcast over Missionaire parochie: een overzicht

Wat is een missionaire parochie? Aan de hand van vijf inhoudelijke punten, gaat Katholiekleven in gesprek met mensen die vertellen over waar het om gaat in de missionaire parochie. Voor en na de conferentie die in maart plaatsvond, publiceerde Katholiekleven de podcasts om parochies op weg te helpen. Het laatste deel werd deze week gepubliceerd.
Link naar de site met de podcasts
Tieners / jongeren!
Verder met Lectio Divina

Gerarduskalender 2023!

Vanaf heden weer verkrijgbaar bij het secretariaat in Prinsenbeek.
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp