Copy

Extra editie Nieuwsbrief 
25 maart 2020


LIEVE HEMEL
 
Extra edities Nieuwsbrief
In verband met het Coronavirus zullen we de komende tijd extra edities uitgeven van onze Nieuwsbrief. Hierin willen we behalve natuurlijk een aantal praktische en informatieve zaken ook opnemen: een bemoedigend woordje, een bezinning/meditatie/gedicht, woordje van een van de pastorale beroepskrachten.

Voor alle berichten rond de getroffen maatregelen verwijzen we naar onze website

Wellicht heeft u zelf een tekst/gedicht/anekdote: dit kunt u opsturen naar nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl
Al kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten, we hopen op deze manier toch ook met elkaar verbonden te blijven.

Verder zullen we regelmatig berichten plaatsen in de wijkbladen Princenhage en Modern Prinsenbeek. Echter Modern Prinsenbeek zal tot 6 april niet verschijnen. En ook op prinsenbeeknieuws.nl en Effen digitaal.

Tegelijkertijd beseffen we ook dat we helaas niet iedereen met deze digitale middelen kunnen bereiken.
Mocht u mensen kennen die geen toegang hebben hiertoe, een telefoontje wordt ook zeer gewaardeerd.

Beste mensen, zorg voor elkaar en laten we ook in deze tijd aandacht voor elkaar blijven houden, al is het op een andere manier. 

 
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Pastoraal team viert eucharistie
Voorbije zondag was het – kerkelijk gezien – ‘half vasten’, officieel zondag ‘Laetare’ genoemd. Weinig mensen zullen zich daarmee hebben beziggehouden omdat andere vragen, emoties en onzekerheden door ons hoofd spelen. Kapelaan Gilbert Razon, koster Maria Vermeulen en ik kwamen toen in de abscis van de Martinuskerk samen om de eucharistie te vieren. Onze intentie: zegen over onze parochie en alle mensen die – op wat voor wijze ook – door het coronavirus getroffen worden. Toch was dit vieren heel onwerkelijk en tegelijk bijzonder. Een lege kerk. De mensen die je kent zijn er niet. De week daarvoor had ik al die beleving toen ik de mis op de televisie volgde.
 
Het Bijbelboek Daniël beschrijft de lotgevallen van Daniël en zijn jonge vrienden die na de verovering van Juda als gijzelaars zijn meegenomen door koning Nebukadnezar naar Babylon. Ver weg van hun geboortegrond, ver weg van de tempel waar zij God konden ontmoeten en eren. Op zeker moment bidt een van hen in grote wanhoop tot God:  Wij hebben nu […], geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk, zelfs geen heilige plaats waar wij aan U kunnen offeren om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren [Daniël 3,38].
 
Velen van ons die regelmatig zondags naar de kerk komen zullen dit ook zo beleven: geen lofzang, geen gebed, geen bemoediging door het Woord en schriftuitleg, geen communie, geen zegen, geen ontmoeting, elkaar geen vrede toe kunnen wensen. Niets van dat alles. Juist nu je er meer behoefte aan hebt dan anders, omdat je je (klein)kinderen niet ziet. Je bedrijf helemaal stil is gevallen. Omdat je energie opraakt door je tomeloze inzet voor ernstig zieke mensen. Je eenzamer voelt dan ooit.
 
Net als die joodse jongeman ver weg in Babylon, daar op de plaats waar je bent: daar zul je God moeten zoeken. Daar de stilte zoeken. Een kaarsje aansteken. In eigen woorden bidden tot God. Je hart voor Hem uitstorten. Of gebruik maken van de App met het getijdengebed of met behulp van talloze websites die je helpen bij het bidden. Wat je ook doet, weet dat je wordt gehoord. Besef dat je met zeer velen bent die zich dagelijks voor God neerzetten. Laat bij jezelf de troost toe die God rijkelijk uitdeelt. Onze God laat jou nooit alleen. Zijn Naam is immers JHWH, dat betekent: IK-BEN-DIE-IS, Ik ben met je! Het is het wezen van onze Vader dat Hij met ons meetrekt op de weg die wij gaan. Dat is altijd een weg naar een toekomst die hoop geeft en leven. Sterkte.
 
Han Geppaart, pastoraal werker

 

Ons eigen half uur ….
 
We zijn alweer weken in de ban van het gevreesde Coronavirus. Wat ooit bijna ongemerkt, ver weg begon, heeft inmiddels woest om zich heen geslagen. Wereldwijd zijn er duizenden doden te betreuren en het einde ervan is nog niet in zicht. Alles en iedereen is ervan in de ban. Het dagelijkse leven stokt. Een totale lock-down is niet meer ver. Wij mogen elkaar nog tot op 1,5 meter naderen. Een ‘groep’ van drie personen is nu het maximale.

Hoe kun je dan nog een gemeenschap zijn, hoe kerk zijn in zo’n situatie?
Digitaal is er het een en ander mogelijk en velen zijn hiermee op de hoogte.
Een publiek toegankelijke kerkviering houden in de bestaande kerken is echter niet mogelijk. Er kan alleen gevierd worden met een enkele voorganger, dat digitaal wordt uitgezonden. Vele christenen volgen de zondagsviering die door KRO-NCRV om 10.00 uur op NPO2 uitgezonden wordt. Dat is fijn, maar wel een beetje onpersoonlijk. Je mist toch je eigen kerkgemeenschap.
 
In onze parochie H. Maria Magdalena willen we daar iets aan doen. We denken aan een half uur voorafgaande aan de landelijke viering, waarin we focussen op onze eigen gemeenschap. In dit half uur staan we kort stil bij het thema van die zondag, we luisteren naar muziek, lezen het evangelieverhaal, leggen onze gebeden en intenties voor aan God, lezen een gedicht en sluiten af met muziek. Ons eigen half uur ……
 
Daar komt nog iets bij. Wij willen u vragen om een ‘selfie’ van uzelf te maken (of u laat het door iemand doen), deze uit te printen (A4) en op een stuk karton te plakken. Deze foto’s worden dan op de lege plaatsen en stoelen gezet, zodat we toch een gemeenschap vormen met eigen unieke gezichten.

U kunt dit in de brievenbus stoppen van de pastorie Prinsenbeek, Effen en het Martinushuis. We zullen dan alle selfies verzamelen en meenemen naar de Martinuskerk waar het pastoraal team viert.


U kunt uw intenties opgeven voor vrijdagochtend 9.00u via: info@parochiemariamagdalena.nl
 
25 Maart Maria boodschap
  
Vastenactie en vastenzakjes
De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de Vastenactie van onze parochie. Dit betekent dat de verspreiding van de vastenzakjes - welke was gepland in de week van 30 maart - voorlopig wordt opgeschort. Indien mogelijk zal de Vastenactie op een later tijdstip in dit jaar worden gehouden.

Nu de vastenzakjes - voorlopig - niet worden verspreid kunt u de Vastenactie steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 97 RABO 015 509 9078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming onder vermelding van “Vastenactie” of rechtstreeks op het rekeningnummer van de Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850.

Alvast hartelijk dank voor uw steun! Hiermee kan het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden worden bevorderd.
Klokken van hoop
Op woensdag 25 maart en 1 april zullen opnieuw de ‘klokken van hoop’ te horen zijn in ons Prinsenbeek. Van 19.00 tot 19.15 uur luiden de klokken van zowel de Rooms-Katholieke als de Protestantse kerk, als teken van hoop en troost. Vanuit de gezamenlijke kerken leven wij mee met iedereen die zich bezorgd, verdrietig of eenzaam voelt.
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp