Copy

Nieuwsbrief
8 april 2020


LIEVE HEMEL
Goede Week                                           Pasen (Arcabas: 3 vrouwen bij het lege graf)  
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 uur telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Berichtje vanuit het bestuur
Beste mensen,

Het is een vreemde tijd. Juist nu we afstand moeten houden voelen we ons meer dan anders verbonden met elkaar. Laat dat blijken. Pasen wordt anders dan andere jaren. Stuur een kaartje, een mailtje of gewoon een belletje. We zijn gewend om oog te hebben voor elkaar en juist in deze tijd hebben we elkaar nodig, ook al is het op afstand.

Veel sterkte voor de zieke en kwetsbare mensen en iedereen die er, op welke manier dan ook, door getroffen wordt.

Maar ook een Zalig Pasen.

Namens het bestuur,
Jan Hendrickx

 
Paasboodschap
Dit jaar klinkt in de Paaswake – waar deze gevierd wordt – het paasevangelie volgens Matteüs. Hij vertelt dat drie vrouwen naar het graf gaan. Zij zoeken hun gedode Vriend. Daar horen ze dat Hij niet in de dood is gebleven, maar verrezen is. Dat is onthutsend en vreugdevol tegelijkertijd. Zij gaan weg van de plaats van de dood om het leven te zoeken. En al gaande komt Jezus hen tegemoet en zegt: ‘Wees gegroet’ en ‘weest niet bevreesd.’ Hij geeft hen de opdracht om rond te vertellen dat Hij zich zal laten zien.
 
Het coronavirus brengt angst, grote onzekerheid, verdriet en gevoelens van onmacht en onbehagen bij mensen. Toch zijn angst en vrees altijd al slechte raadgevers geweest. Daarom is het belangrijk ons te laten raken door de boodschap van Pasen. Juist omdat de dood blijkbaar niet het laatste woord heeft, is er bij onze God altijd een toekomst. Al is deze vaak anders dan wij voor mogelijk houden. Alle narigheid dat het coronavirus met zich meebrengt, kan ons (diep) treffen. Maar wij zullen er niet aan ten ondergaan, omdat Jezus Christus alle kwaad en dood overwonnen heeft.
 
In alle paasverhalen gaan de vrienden van Jezus naar Hem op zoek. En Hij komt hen tegemoet zegt: ‘Weest niet bevreesd’ en ‘vrede voor jou’. Misschien geen gek idee om te doen als die vrouwen en ontdek de toekomst die God voor u heeft.
Zalig Pasen,
 
Han Geppaart, pastoraal werker.

Wij nodigen u uit om naar de website (https://parochiemariamagdalena.nl  ) te gaan en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen de videofilmpjes aan te klikken (Meditaties en vieringen online). Op die manier hopen we u te ontmoeten.

 
Ons eigen half uur ….
 
Op  'ons eigen half uur' van Palmpasen hebben we weer heel wat leuke reacties ontvangen. Dit bemoedigt zeer, zeker omdat het YouTube kanaal voor ons als parochie nog onbekend was. Laat staan hoe hier een filmpje op te plaatsen. En ja, hoe maak je eigenlijk zo'n filmpje? We kunnen u verzekeren dat er heel veel is geoefend, geüpload, gedeletet  en dat alles op zeer ongebruikelijke werktijden. Maar dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van een aantal vrijwilligers! Bedankt allemaal!
Mocht u nog Tips of Tops hebben, dan horen we dit natuurlijk graag. 
Ook de komende dagen zullen er weer diverse filmpjes geplaatst worden op onze website. 

En heeft u nog geen 'selfie' ingeleverd? Dit kan nog steeds op één van de pastories.

U
w gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor vrijdagochtend 9.00u via: info@parochiemariamagdalena.nl
Dit kan zijn voor iemand die is overleden, maar natuurlijk ook voor een spoedig herstel, voor het welslagen van een operatie, voor...…. 
Paasbrief bisschop Liesen: Achter gesloten deuren
 
Aan het begin van de Goede Week, richt bisschop Liesen zich met een brief aan alle gelovigen van het Bisdom Breda. De bisschop reflecteert op een bijzondere tijd, maar kijkt ook hoopvol uit naar Pasen.
Op de website van het bisdom kunt u de gehele paasbrief lezen. 

                                                      
                                                                                                                          
schilderij: Monique Touwen: "Gezicht van Christus vol Bewogenheid"
 
Bisdom Breda livestreamt de Chrismamis
De jaarlijkse Chrismamis van het Bisdom Breda zal op woensdagavond 8 april om 19:00 uur worden gelivestreamd vanuit de Sint Antoniuskathedraal in Breda. Tijdens deze besloten viering zal bisschop Liesen het chrisma (olie) wijden en de ziekenolie en olie voor de catechumenen zegenen voor het bisdom.
De Chrismamis kunt u volgen via het YouTube kanaal van het bisdom Breda.
Klokken van Hoop en Troost
Vanwege de vele positieve reacties is de actie 'Klokken van Hoop en Troost' verlengd tot eind april.
Lees verder......
Vastenactie

Graag willen we nogmaals de Vastenactie onder uw aandacht brengen. Zoals eerder gemeld in één van de vorige nieuwsbrieven hebben alle maatregelen rondom het Coronavirus ook invloed op de Vastenactie van onze parochie.
We meldden al dat de verspreiding van de vastenzakjes – welke was gepland in de week van 30 maart – voorlopig wordt opgeschort. Indien mogelijk zal de Vastenactie op een later tijdstip in dit jaar worden gehouden.
Nu de vastenzakjes – voorlopig – niet worden verspreid kunt u de Vastenactie steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 97 RABO 015 509 9078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming onder vermelding van “Vastenactie” of rechtstreeks op het rekeningnummer van de Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850.
Alvast hartelijk dank voor uw steun! Hiermee kan het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden worden bevorderd.
Palmpasenmandjes
 
In de parochiekern H. Moeder Gods hebben vrijwilligsters in plaats van palmpaasstokken fruitmandjes gemaakt voor de zieken en ouderen.
Pastor Han heeft een gebed uitgesproken en de palmpaasstokken gezegend met wijwater waarna ze zijn rondgebracht door 2 personen.
Nu met het coronavirus was het op een andere manier dan dat ze gewend waren, geen praatje met de mensen en alleen afzetten bij de voordeur of bij de zorginstelling. Maar we blijven hoe dan ook zorgen voor elkaar.
 
Caritas Effen
Voor de kinderen: Een filmpje waarin de Goede Week en Pasen op een mooie manier wordt uitgelegd.
Mededeling van het organiserend comité Ziekentriduüm Breda.
 
Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus heeft het Organiserend Comité van het Ziekentriduüm Breda
besloten om het Ziekentriduüm 2020 op 14, 15 en 16 juli GEEN doorgang te laten vinden.
 
Het is een moeilijke beslissing, maar het lijkt ons toch verstandiger om niet met zo'n grote groep ( oudere ) mensen
in een beperkte ruimte te gaan zitten.
 
Aangezien er al tijdig met de voorbereidingen gestart zou moeten worden, is dit besluit nu al genomen.

Men hoopt op begrip van een ieder voor dit besluit en gaat er vanuit dat er in 2021 weer normaal een Ziekentriduüm gehouden kan worden.
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl
En verder........

Vanwege de coronamaatregelen vinden de publieke vieringen geen doorgang tot 1 juni a.s.
Momenteel worden er op diverse plekken en op verschillende wijzen gezocht naar alternatieven: vieringen die live gevolgd kunnen worden op You tube of via Facebook, online catechese en andere gebedsmomenten.
Op onze website onder het kopje "interessante links" hebben we een aantal hiervan opgenomen.
Palmtakjes
Voor iedereen die nog niet in de gelegenheid was om een palmtakje te halen: deze week kunt u nog  takjes halen in Effen (Mariakapel H. Moeder Gods) en Princenhage (Mariakapel H. Martinus) en in Prinsenbeek bij de voordeur van de pastorie.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp