Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Oktober 2021

Van de pastor

Waar staan en gaan wij voor?

In overwegingen, voorgaande nieuwsbrieven en Lieve Hemels, maar ook in publicaties van het bisdom wordt steeds gesproken dat wij op weg gaan om een Missionaire Kerk te worden en te zijn. Het is dan belangrijk dat wij helder krijgen waar wij voor staan. Welke overtuiging motiveert ons? Kortom wat is onze missie?

Vervolgens: hoe gaan wij die missie handen en voeten geven? Welke bijdrage willen we als kerk leveren aan de maatschappij, dus waar gaan wij voor? Anders gezegd: wat is onze visie?
 


Het pastoraal team – in verschillende samenstelling – heeft daarover de afgelopen jaren gesproken en een voorlopige missie en visie opgeschreven. In het voorjaar 2021 hebben de leden van het parochiebestuur en de drie parochiekerncommissies met elkaar in boeiende geloofsgesprekken hierover van gedachten gewisseld. Al die gesprekken hebben geholpen om onze missie en visie duidelijker te formuleren en die zullen dan onze leidraad zijn om verder op weg te gaan om een Missionaire Kerk of Parochie te worden:
 
Missie
Mensen in contact brengen met Jezus
waardoor ze Gods liefde leren kennen
en op hun beurt enthousiast worden
om anderen bij Jezus te brengen.
 

Visie
Wij zijn op weg naar een geloofsgemeenschap
die steeds meer omziet naar de kwetsbaren en
waar mensen zich thuis voelen
omdat ze gezien, gekend en geliefd worden
door God en zijn Zoon Jezus
en dit geeft hen nieuwe moed, vreugde en levenszin.

 
Online kick-off evenement met Fr. James Mallon op 28 oktober

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online kick-off evenement plaats. 
Graag willen we met een aantal vrijwilligers,  mensen uit de parochie, geïnteresseerden dit online evenement bijwonen. We doen dit in de kerk van Effen, Effenseweg 3.
Inloop vanaf 19.30u waarna om 20.00u de online meeting zal beginnen. Je bent van harte uitgenodigd om ook hierbij aanwezig te zijn. Laat je het even weten: karinlange@parochiemariamagdalena.nl 
Eerste familiezondag was geweldig!

Op 19 september kwamen 5 gezinnen voor de eerste keer bij elkaar voor de start van de Familiezondagen.

Een nieuw, fris, gedurfd initiatief van alle vier parochies van Groot Breda. Jonge gezinnen die gelovig met elkaar optrekken.Deze eerste keer werkten we nog samen aan een opdracht, leerden we een Kisi-lied en deden we een buitenspel. Tenslotte vierden we samen met de parochie de eucharistie waarin de kinderen nadrukkelijk ook een plek hadden. De sfeer was hartelijk, warm en gezellig. De kinderen voelden zich opmerkelijk snel thuis en trokken ook samen op.

Een goede start! Tegelijkertijd hebben wij als organisatie ook gezien dat we op een aantal punten nog verbeteringen kunnen aanbrengen.
 
De volgende zondagochtend is op 17 oktober. Dan gaan de kinderen wel in groepjes – naar leeftijdscategorie – uiteen en volgen de ouders hun eigen programma. Uiteraard vieren we weer samen de eucharistie en ontmoeten we elkaar na afloop nog informeel.

Van harte nodigen we gezinnen, grootouders, alleenstaanden uit om deel te gaan nemen aan de familiezondagen, steeds op de 3e zondag van de maand in de Michaëlkerk, Hooghout 67, Breda.
De voorbereiding op de sacramenten (1e H. Communie en Vormsel) zal ook tijdens deze zondagen plaatsvinden. In de toekomst zal geen apart communie- of vormselproject worden opgestart. Wat we wel hopen is dat dit initiatief gaat groeien. Dat mensen zich er thuis gaan voelen en dat het zich zo gaat uitbreiden dat we moeten gaan splitsen: dat de familiezondagen in onze eigen parochie Heilige Maria Magdalena gaan plaatshebben.
 
Doen jullie mee? Meldt je aan bij Rosalina Boer-Wirken (rwirken@bisdombreda.nl  / 0615882144)  of bij onze eigen parochie (info@parochiemariamagdalena.nl / 0765412231).
 
Pastoraal team PHMM


We mogen weer samen zingen!

Voor de vieringen kijkt u op onze website
Allerzielen met foto’s dierbare overleden in Martinuskerk
Dit jaar valt 2 november, Allerzielen, op dinsdag. Om 14.00 uur worden de graven op het kerkhof gezegend en daarna is de Martinuskerk geopend tot de viering van 19.00 uur. Er is dan gelegenheid voor meditatie, gebed, stilte of het ontsteken van een kaarsje.

Om de sfeer tijdens de openstelling wat persoonlijker te maken worden evenals vorig jaar foto’s van overledenen geprojecteerd op een scherm. Het kunnen dierbaren zijn die kortgeleden zijn overleden, maar ook al veel langer.

Wanneer u het fijn vindt dat uw dierbare daar ook bij is, wilt u dan een foto mailen naar martinus@parochiemariamagdalena.nl tot uiterlijk maandag 1 november a.s. Uiteraard mag u van meer dan één overledene een foto mailen.
 
Werkgroep Allerzielen, geloofsgemeenschap H. Martinus,
Parochie H. Maria Magdalena.
Werkzaamheden kerk Effen klaar.

Deze zomer is er gewerkt aan de goten, afvoeren en een deel van het dak van de kerk in Effen. Er waren al langer problemen met lekkage van een brede goot tussen het grote dak en een lager gelegen dak, vooral bij de uitloop van de goot.


Dit was al enkele keren gerepareerd, maar na verloop van tijd kwam de lekkage weer terug. Het water uit deze uitloop kwam op de pannen van het dakvlak ernaast terecht. Bij stevige buien kwam er te veel water op dit dak. Daardoor kregen we ook problemen met houtrot. Het was daarom hard nodig om dit goed aan te pakken.


Er zijn diverse werkzaamheden gedaan. Omdat het een moeilijk bereikbare plek is was er een flinke steiger nodig om veilig te kunnen werken. Waar het nodig was is hout vernieuwd. De brede goot is voorzien van een extra laag en de uitloop is veel groter gemaakt. Op het dakvlak ernaast is een extra goot gemaakt om er voor te zorgen dat het water goed wegloopt.
Er zijn enkele foto’s waarop je kunt zien wat er is gedaan. Ook is er door de bouwvakkers een filmpje gemaakt. Toen het werk bijna klaar was kwam er een flinke bui. Zodoende is goed te zien wat het resultaat is.

Parochiekerncommissie Effen.
Oude situatie Lekkages bij uitloop brede goot.
Brede goot gerepareerd en uitloop vergroot
Gerarduskalenders
Ze zijn nog steeds te koop:  de Gerarduskalenders.
Verkrijgbaar bij het secretariaat in Prinsenbeek. 
Prijs: €8,50
Het secretariaat is geopend elke werkdag van 9.00-11.30uur.
Rozenkransmaand
In de RK-Kerk staat oktober in het teken van de Rozenkrans. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de Rozenkrans, of eenderde deel daarvan ('rozenhoedje'), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. Daarna raakte het in onbruik. Toch komen in veel parochies nog steeds mensen samen om de Rozenkrans te bidden of wordt Maria in oktober extra in de bloemen gezet. In de kerk van Prinsenbeek heeft Maria haar mooie blauwe mantel weer aan. In de kerken in Princenhage en Effen heeft Maria haar plek weer bij het altaar ingenomen en kan ieder die dat wil een lichtje ontsteken.
 


Het bidden van de Rozenkrans en de geheimen
Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen (het woord 'geheim' dient men op te vatten in de betekenis van 'mysterie'). Er zijn er twintig van. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen. In 2002 heeft paus Johannes Paulus II, bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de bijbelboodschap. De geheimen zijn:
Blijde geheimen
Geheimen van het Licht
  • De doop van Jezus in de Jordaan. (Doopsel van Jezus)
  • De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
  • Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
  • De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Gedaanteverandering van de Heer).
  • Jezus stelt de Eucharistie in. (Witte Donderdag/Sacramentsdag)
Droevige geheimen (Goede Vrijdag)
  • Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
  • Jezus wordt gegeseld
  • Jezus wordt met doornen gekroond
  • Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
  • Jezus sterft aan het kruis
Glorievolle geheimen Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor gebedsintenties, zodat er ook een persoonlijk aspect aan dit gebed is verbonden.
Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er 10 weesgegroetjes gebeden (een zogenoemd tientje). Dit wordt voorafgegaan door een Onze Vader en afgesloten met een korte lofprijzing. Om de tel niet kwijt te raken is het handig om de rozenkrans te bidden met behulp van een daartoe bestemde kralenketting. Bij ieder kraaltje hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje liggen bij elkaar, het Onze Vader wordt op een geïsoleerd kraaltje gebeden, tussen twee tientjes in. De rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat men sinds 2002 viermaal rond moet, om de volledige rozenkrans te bidden. Eén keer rond heet een rozenhoedje. Aan de ketting zit trouwens nog een 'staartje' met een kruis eraan: deze is voor inleidende aanroepen, gebeden en een geloofsbelijdenis bedoeld.
 
Eenieder die de Rozenkrans of een deel ervan bidt wensen wij een fijne, devote gebedstijd.
 
Han Geppaart,pw
Ave Maris Stella
Zaterdag 16 oktober 2021 de jaarlijkse Sint Franciscusdag. 
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp