Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Mei 2022

Meimaand - Mariamaand
(foto van JackieLou DL via Pixabay)
Vieringen
Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
------
Woensdag 4 mei 2022, Dodenherdenking: 19.00 uur Oecumenische gebedsdienst in de kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek.
M.m.v. koor Resonans.

Voorgangers:

Ds. Anna van der Meij namens De PKN Protestantse kerk Prinsenbeek
Pastor Ed de Kever namens de Parochie H. Maria Magdalena Prinsenbeek
------


Donderdag 26 mei Hemelvaart. 's Ochtends is de Eucharistieviering om 10.00 uur in de kerk H. Martinus in Princenhage. Dit is een parochiële viering.
------
En verder zijn er ook dit jaar weer jongens en meisjes die hun Eerste Heilige Communie doen. In onze parochie zal dit op diverse momenten zijn: zaterdag 14 mei, zondag 15 mei en zondag 22 mei. 
Wij wensen de kinderen en hun (peet)ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's en verdere familie alvast hele fijne en inspirerende vieringen toe!
Van het bestuur....

Het H. Hartbeeld op de hoek Groenstraat/Valdijk heeft ruim anderhalf jaar achter het hekwerk van de nieuwbouw van het appartementencomplex gestaan. Dat zal niemand in Prinsenbeek ontgaan zijn.
Na de oplevering van deze nieuwbouw bleek dat het kerkelijk monument aan een grondige opknapbeurt toe was: het stucwerk van de achterwand was op veel plaatsen beschadigd en door de bouwwerkzaamheden was ook het H. Hartbeeld zelf behoorlijk van kleur veranderd. Het zag er niet uit en dat vonden ook de vrijwilligers Peter van Gils, Theo van den Hoven, Huib Jansen en Jan Joosen. Door hun actie ziet het geheel er weer spik-en-span uit.
Het wachten is nu nog tot de IJsheiligen zijn geweest en daarna zullen de perkplantjes worden geplant.
We zijn weer trots op deze blikvanger.
 

Eric van Steen
Penningmeester Parochiebestuur H. Maria Magdalena

 
 
detailfoto van de beschadigde achterwand
foto van het monument na de opknapbeurt
Met ingang van 1 mei jl. zullen vice-voorzitter Jan Hendrickx en penningmeester Eric van Steen voor alle correspondentie m.b.t. de parochie gebruik maken van en bereikbaar zijn onder de volgende mailadressen:

vice-voorzitter@parochiemariamagdalena.nl
penningmeester@parochiemariamagdalena.nl
 
Van het pastoraal team....
 
In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de rol van de lector die spreekt namens de gemeenschap en om daaraan zichtbaar uitdrukking te geven komt zij of hij vanuit de kerk/gemeenschap naar voren om voorlezing of voorbede te doen. Deze keer besteden we aandacht aan de beweging en houding in de viering. De eucharistieviering bestaat grofweg in vier delen: twee hoofdelen, namelijk woorddienst en tafeldienst en daarnaast de openingsritus en slotritus.

 

Openingsritus
Wanneer de bel klink wordt iedereen opgeroepen te gaan staan voor God die ons welkom heet in zijn huis. Immers op zijn initiatief zijn we naar de kerk gekomen. Daarna blijven we staan om onze schuld te belijden en vergeving te vragen. Dat kun je toch immers niet zittend doen? Vervolgens eren we God met de lofzang. Ook dat doe je staande. Tenslotte bidden we – staande. Dus het gehele openingsdeel van binnenkomst tot en met gebed blijft de gemeenschap staan voor onze God.
 
Dienst van het Woord
Het eerste hoofdeel is de woorddienst. We gaan zitten. Dat is immer eens luisterhouding. Door het zingen van het Alleluia begroeten wij Jezus die ons in het evangelie gaat toespreken. We gaan hiervoor staan, dus al tijdens het Alleluia. Voor de overweging kunnen we de zittende luisterhouding weer aannemen. Tenslotte gaan we staan voor het uitspreken van de geloofsbelijdenis en de voorbede – dat zijn immers onze gebeden die we voor God neerleggen.
 
Dienst van de Tafel
Hierna volgt het tweede hoofddeel. Tijdens het inzamelen van de gaven kunnen we blijven zitten, maar wanneer de oproep klinkt tijdens de prefatie ‘verheft uw hart’, dan gaan wij staan tot en met het uiteiken van de h. Communie. Is er een mogelijkheid om te knielen, dan kun je dat doen nadat het ‘heilig heilig’ is gezongen. Wij gaan pas weer staan wanneer het Onze Vader wordt gebeden.
 
Slotritus
De liturgie eindigt met het slotgedeelte: ‘gebed na de communie’ en ‘zegen en wegzending’. Ook hiervoor gaan we weer staan. Immers we bidden en buigen ons hoofd om Gods zegen over ons te laten neerdalen.
 
Waarom dit alles?
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de liturgie meer willen aanpassen aan de tijdsgeest. In de landen om ons heen zien we dit gepraktiseerd. Behalve in Nederland. Ook in ons land zien we steeds vaker het verlangen om meer aansluiting te zoeken bij wat er door het Concilie is aangereikt. Daarmee gaan we niet terug in de tijd, maar drukken we met ons hele lichaam uit in wat we met de geest beleven en met de mond belijden.
 
We hopen dat onze kerkgangers en ook de koren dit gaan waarderen. Het kan zijn dat iemand door omstandigheden niet zo lang kan blijven staan of knielen. Dan ga je gewoon zitten. Natuurlijk! Maar wie het wel kan is uitgedaagd om beweging, houding, woord en gebed in overeenstemming met elkaar te brengen. Dat zo Gods Geest ons mag inspireren.
 

Pastoraal team Parochie Heilige Maria Magdalena.
Meimaand - Mariamaand
Op 28 mei is het al weer drie jaar geleden dat de kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Heuvel werd gesloten. Het was een mooi kapel en een warme ontmoetingsplaats. Toch heeft God ons niet verlaten. Evenmin verlaat Maria ons niet. Zij blijft een Moeder die altijd haar kinderen bijstaat. Bij de sluiting is er een gebedskaartje uitgereikt met daarop onderstaande gebed wat wij u nog eens opnieuw willen aanreiken in deze meimaand. Tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
O Moeder van Altijddurende Bijstand,
Leer mij edelmoedig alles te aanvaarden
wat de Heer mij te dragen geeft,
en volledig op Hem te vertrouwen.
In moeilijke omstandigheden
wil ik altijd mijn toevlucht bij U zoeken.
Druk mij in Uw armen
zoals Gij Uw Kind Jezus in de armen drukte
om het te beschermen.
O Moeder van Altijddurende Bijstand,
verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie).
O Moeder van Altijddurende Bijstand,
waak over mij en bid voor mij. Amen.
 
Een goede en inspirerende devotie toegewenst.
 

Han Geppaart, pastoraal werker.
Missionaire parochie......na de conferentie...


Op 24 en 25 maart 2022 werd de conferentie gehouden over de Missionaire Parochie. 
In de vorige nieuwsbrief heeft een van de deelnemers zijn ervaring beschreven.
En nu? Hoe gaan we hier mee verder in onze parochie? Hoe gaan we hier een vervolg aan geven? Leerling zijn van Jezus: hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Wat hebben we te doen als parochie? 
Afgelopen week, dinsdag 26 april, zijn de deelnemers van de conferentie samen gekomen in Prinsenbeek.
Er was een moment van vieren, zingen en bidden; geloofsgesprek aan de hand van het boek Handelingen van de apostelen. En gesproken over de conferentie: wat heeft ons geraakt,  de sfeer, de saamhorigheid, de muziek. Dit alles onder het genot van koffie/thee èn een heerlijke cake.  
Al met al een inspirerende avond die zeker een vervolg krijgt: wat is onze droom voor de parochie?


Karin Lange,
teamassistenteMARIA MANTEL DE “ALLEMANS MANTEL”
Al vanouds her is de meimaand de Mariamaand. Bovendien is onze kerk een Mariakerk.
Vanaf 2013 toen wij het 50-jarig bestaan van ons kerkgebouw vierden heeft het Mariabeeld in onze kerk een speciale mantel.
Dit was een cadeau aan de parochie.
Op de lange blauwe mantel zijn de vele door parochianen aangeboden herinneringslapjes tot rozetjes verwerkt en op de mantel bevestigd. Vandaar de naam “Allemans mantel”. De meer dan 100 rozetten vormen een grote krans. 
In de meimaand is deze mantel te bewonderen.                                          Elke vrijdagochtend van 9.30uur tot 11.30uur zijn de dames van Emmaus aanwezig om u te ontvangen. Ook tijdens de vieringen op dinsdag om 9.00 uur en zondag om 9.30 uur is de mantel te zien. 
Wij nodigen u van harte uit om naar de viering te komen en de mantel te bewonderen of op vrijdag ochtend eens binnen te lopen.


Nellie Dollevoet
(foto Maria mantel: Wim Langen)
Paastocht Martinuskerk 2022 terugblik
Op paaszaterdag liepen kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s de paastocht door de Martinuskerk. Een boeiende tocht langs prenten en ontmoetingsplekken.
Bij de eerste ontmoetingsplek vertelden dobbelstenen, een zweep, een kruis, een speer, een spons met zure wijn over het lijden en de kruisdood van Jezus.
Bij de tweede ontmoetingsplek hoorden we over de zware steen die voor het lege graf was weggerold. Maar ook over het kruikje met geurige olie om Jezus lichaam in te wrijven; de keurig opgevouwen doeken waarin Jezus had gelegen; de engel die vertelde dat Jezus niet meer dood is; en licht op de kaars dat altijd bij ons blijft.Liederen vol vreugde en blijheid over Jezus die weer leeft, lieten de Meertenzangertjes horen bij de derde ontmoetingsplek.
Daarna was er bij de vierde ontmoetingsplek een tuin te zien met gras en bloemen en jonge kuikentjes. Ieder kreeg een bloem om in het water te leggen. Nadat de bloem zich had geopend konden we in het hart lezen: ‘Jezus leeft’.
Tenslotte maakten we een kruisteken met doopwater en werd een gebed gebeden en afgesloten met de zegen.
Een mooie tocht waarvan door jong en oud werd genoten. Dank aan ieder die heeft meegedaan.
 

Werkgroep Paastocht 2022
Lourdes reis Breda
Door Corona hebben we al enkele jaren niet op bedevaart naar Lourdes kunnen gaan. Met het Huis voor de Pelgrim (voorheen VNB) organiseren we een zesdaagse vliegreis naar Lourdes van 17 september tot en met 22 september 2022.
Deze reis is volpension en onder goede begeleiding van reisleiding en vrijwilligers. We willen met een groep van Breda en omgeving deze mooie bedevaart samen gaan maken en hopen dat er veel deelnemers mee mogen gaan.
Voor geïnteresseerden organiseren we een informatiemiddag op zaterdagmiddag 11 juni 2022 van 14:00 tot 16:00 uur in de zaal van de Franciscuskerk, Belgiëplein 6 in Breda. Dit jaar heb ik het stokje overgenomen van Els en Wim Zeegers die dit met veel plezier tot op hoge leeftijd hebben gedaan. Voor verdere inlichtingen, Jan Kapetijn 06-44604176
Heiligverklaring Titus Brandsma
Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren te Oegeklooster in de buurt van de Friese stad Bolsward. In 1898 trad hij in bij de Karmelieten en kreeg de kloosternaam Titus. Zijn priesterwijding volgde in 1905.
Zijn studies deed hij te Rome. Aanvankelijk werd hij docent filosofie aan de Karmelietenopleiding in Oss en in 1923 hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hier richtte hij het Instituut voor Nederlandse mystiek op en vertaalde met anderen de werken van de heilige Theresia van Ávila in vier delen. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus.
 Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Wegens zijn verzet tegen de Duitsers werd hij gearresteerd: hij had NSB-propaganda in de katholieke media verboden. Via de strafgevangenis in Scheveningen en kamp Amersfoort kwam hij uiteindelijk in het gevreesde concentratiekamp Dachau terecht. Daar werd hij na zware mishandelingen om het leven gebracht en stierf hij de dood van een heilige. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 als martelaar voor het geloof zalig. Op zondag 15 mei 2022 zal paus Franciscus de pater karmeliet heilig verklaren.

Meer over Titus Brandsma:
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/titus-brandsma/titus-brandsma/
 
https://titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma/
 
https://www.lievevrouweparochie.nl/wp-content/uploads/2021/04/202115-Noveen-tot-Titus-Brandsma-off..pdf
GEBED VAN TITUS BRANDSMA
O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, O God.
O, laat mij hier maar stil alleen.
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe:
't Alleen zijn word ik hier niet moe.
Want Gij, O Jezus, zijt bij mij,
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet:
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
Gedicht, geschreven in de gevangenis van
Scheveningen, 12-13 februari 1942

(foto: website www.olvternood.nl)
 
 
Vooraankondiging Gospelviering Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Op 26 mei 2022 om 11:30 uur (inloop vanaf 11:00 uur) is eindelijk, na twee jaar weer, voorafgaand aan de opening van het Breda Jazz Festival, de sfeervolle Gospelviering in de Grote Kerk van Breda!Sfeerbeeld van de laatstgehouden Gospelviering Hemelvaartsdag 2019
Laat je meenemen door deze prachtige muziek en voel de emotie. Dit is dé oecumenische viering van het jaar, georganiseerd door de Raad van Kerken in Breda. Met muzikale medewerking van o.a. Joany Muskiet, Ivo Stuivenberg en Aart Bergwerff. Voorgangers: ds. Joan van Kempen (PGB), pastoor Norbert Schnell (RKK) en Hans van der Meulen (Jefta).

Joany Muskiet

 
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp