Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Oktober 2022

Oktober maand - Maria maand
Vieringen

Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
Van het bestuur......

Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen voor energie op dit moment wereldwijd de pan uit rijzen. Ook onze parochie wordt geconfronteerd met forse prijsstijgingen.
 


De huidige contracten voor de levering van aardgas en elektriciteit zijn in 2019 afgesloten.  Dit waren gunstige meerjaren contracten. Deze lopen per 31 december 2022 af.
De nieuwe offerte van de goedkoopste aanbieder laat zien dat we komend jaar bijna zeven keer zoveel moeten gaan betalen. Om u een beeld te geven wat dit voor onze drie kerkgebouwen betekent, moet u weten dat we in 2021 totaal ongeveer € 24.000,= hebben betaald voor aardgas en elektriciteit. Met de genoemde verhoging komen we bij ongewijzigd beleid uit op een jaarbedrag van € 168.000,=. Dit bedrag gaat onze financiële mogelijkheden te boven.  
 
Los hiervan speelt nog een ander aspect waar we bij stil moeten staan. Kunnen we als christenen in het kader van duurzaamheid en behoud van de schepping het huidige energiegebruik nog wel verantwoorden? Dus ook als straks mogelijk de prijzen voor energie zakken en op een aanvaardbaar niveau stabiliseren. Het antwoord op deze vraag luidt: “nee”.
 
We zien ons dan ook genoodzaakt maatregelen te nemen. Enkele maatregelen zullen de komende winterperiode al van kracht zijn.
 
We zijn met de drie Parochiekerncommissies in overleg gegaan en we hebben afgesproken dat we onmiddellijk op zoek gaan naar mogelijkheden om energie te besparen. We denken hierbij aan de vervanging van gloeilampen door ledverlichting en het doven van niet-essentiële verlichting binnen en buiten.
 
Veel ingrijpender is het voornemen om de kerkgebouwen in Effen en Princenhage niet meer te verwarmen tijdens de vieringen. Niet voor doordeweekse vieringen en niet voor de zondagse viering.
Als er een strenge winter komt en het echt te koud is voor vieringen in Princenhage en Effen, dan verwijzen we kerkgangers naar de kerk in Prinsenbeek. Dit gebouw kan tegen iets lagere kosten verwarmd worden.
Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en voor de vieringen met Kerstmis. De verwarming gaat dan zo kort mogelijk aan om de ergste kou uit de kerk te krijgen.
 
De plannen om te komen tot een stevige energiebesparing zijn nog niet volledig uitgewerkt. Op dit moment kunnen we slechts volstaan met de aankondiging dat er meer maatregelen op dit gebied zullen volgen. We zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden in de mededelingen tijdens de vieringen en uiteraard ook via de maandelijkse Nieuwsbrief.
 
We vragen uw begrip voor deze rigoureuze maar helaas niet te voorkomen maatregelen.
 
 
Parochiebestuur H. Maria Magdalena.

Van de pastores..............

Maria bidt voor ons.
Tijdens de algemene audiëntie op 24 augustus zei Paus Franciscus: ‘onze bestemming is de hemel.’
Christus heeft voor ons een plaats bereid in het huis van zijn Vader en velen rekenen er op dat hun lieve doden zingen in het hemelse koor van de engelen. Als ons lied een gebed is, dan zijn onze doden voortdurend in gebed. Niet voor zichzelf. Dat hoeft niet meer. Zij bidden voor de wereld die zij verlaten hebben. Zij bidden voor ons.
 


De maand oktober staat in het teken van de Rozenkrans.
Het Wees gegroet is het centrale, steeds weer terugkerende gebed. We vragen Maria: ‘bid voor ons, nu, en in het uur van onze dood’. Wij geloven dat Maria is opgenomen in de hemel en als wij ons tot haar wenden en haar vragen voor ons te bidden, dan is zij bij uitstek degene die dat zal doen. Maria staat te midden van het hemelse koor van engelen, hoort onze vragen en luistert naar ons gebed. Als geen ander was zij bereid om te luisteren. Haar leven was ontvangen. Dat is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. Als God Zelf zich tot haar richt, of als wij ons tot haar richten, dan kan Maria niet anders dan ontvangen, luisteren, bewaren, doorgeven, vertalen en nabij blijven. Zo is zij.
 
Zij is de eerste in het leven van haar Zoon. Ons gebed tot Jezus om Zijn genade en zegen is in goede handen als wij ons richten tot Maria. Zij staat bij haar Zoon. Onze stamelende woorden vormt zij om tot een lied dat haar Zoon zal behagen.

 
Han Geppaart, pastoraal werker.
 
 
Parochiekronieken

Overleden

18 september: Zdenek Pelikan (Effen)

23 september: Nel Mathijssen-van der Westen. (Effen)

 
Herfstaktie voedselbank

HELP!
In oktober organiseert de werkgroep Diaconie van onze parochie een inzamelingsactie voor de Voedselbank, de zogenaamde Herfstactie. Deze inzamelingsactie vindt plaats in Prinsenbeek. 

Lees verder=>
Allerzielen
Op woensdag 2 november vieren we om 19.00 uur in de kerk Allerzielen.


We gedenken de mensen die vanaf Allerzielen 2021 zijn gestorven en van wie we in de kerk afscheid hebben genomen. Hun namen worden genoemd en er wordt voor hen een kaarsje aangestoken.
In de viering denken we ook aan de mensen die eerder zijn gestorven. Vergeten doen wij hen niet, ook al worden ze dit jaar in de kerk niet meer met name genoemd. Zij leven voor altijd in ons hart. Alles is eindig, maar liefde blijft!
Allerzielen is voor velen een dag om nog eens nadrukkelijk stil te staan bij het verlies van een dierbare, bij de leegte die is achtergebleven, bij het verdriet. Wij gedenken onze overledenen en denken daarbij aan wat zij in ons leven betekend hebben.
Niet voor niets vieren we Allerzielen in de herfst, het jaargetijde van vallend blad en toenemend donker. Dat nodigt uit tot bezinning over leven en dood. In deze viering mogen we verbondenheid met lotgenoten ervaren, het gemis delen met anderen.
De herfst, het seizoen van loslaten en sterven, zal wellicht voor velen moeilijk zijn, maar wij hopen dat deze viering ook een troost en bemoediging mag zijn. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn. Na afloop van  de viering gaan we samen vanuit de kerk naar de begraafplaats waar de graven gezegend worden.
Het is mogelijk om voor deze viering (en ook de vieringen in Princenhage en Effen) intenties op te geven (11,00 euro).
U kunt dat doen op het secretariaat van de parochie op werkdagen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. Markt 32, tel. 076-5412231.
 


 
 
Zegenen graven

Op Allerzielen, woensdag 2 november, worden in Princenhage de graven gezegend om 10.30 uur. U bent uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Vanuit de Martinuskerk gaan we naar het kerkhof. Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in het Martinushuis (secretariaat).
De Allerzielenviering  is ’s avonds om 19.00 uur.
 
In Effen worden de overleden van het voorbije jaar herdacht in de viering van zondag 6 november.  Aansluitend worden de graven op het kerkhof gezegend. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Tieners / jongeren!
Gerarduskalender 2023!

Net als voorgaande jaren verkrijgbaar bij het secretariaat in Prinsenbeek.
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp