Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
Editie november 2020

Vieringen en maatregelen rond Corona
Wat betreft de vieringen in het weekend geldt nog steeds het onderstaande:

 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Kan ook via de button reserveren vieringen. 
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.


NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

Op onze website vindt u de laatste berichten rond de maatregelen m.b.t. Corona.

 
Voor de actuele vieringen kijkt u hier
reserveren vieringen
Van de pastor.....

‘Oudjaar en nieuwjaar in de kerk’
Dit weekend wordt met het vieren van het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, het kerkelijk A-jaar afgesloten. Net als op alle andere gebieden van ons leven was het kerkelijk gezien een vreemd jaar.
 
Door de lockdown in maart werd van de een op de andere dag het samen vieren onmogelijk. Voor wie afscheid van een geliefde moest nemen had dit zeer ingrijpende gevolgen met alle pijn van dien. We gingen op zoek naar nieuwe communicatiemiddelen, zoals de digitale nieuwsbrief en de wekelijkse YouTube meditatievideo’s. In juni konden we eindelijk weer, zij het beperkt, vieren en in juli werd dat op wat grotere schaal mogelijk. Alles wel corona proof. Totdat we in oktober weer moesten afschalen. Het mondkapje deed zijn intrede. Vooraf aanmelden werd de norm.
 
In zekere zin houdt het virus ons gevangen. In de liturgie van Christus Koning klinkt het appel: Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht (Matteüs 25,36c). Velen zijn in het voorbije kerkelijk jaar creatief geweest om een ‘bezoekje te brengen’ aan ouderen en mensen die vaak alleen zijn: een kaartje of andere attentie, telefoontje, of extra digitaal berichtje. Een andere vorm van ontmoeten, maar wel een waar de opdracht van Jezus gestalte krijgt. Zonder het te weten heb je Hem ontmoet. Tegelijkertijd heeft die ander ook Christus ontmoet, omdat jij deed wat Christus zou gedaan hebben en altijd zal blijven doen. Zó doen wat God doet: Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen (Ezechiël 34,11).
 
Zondag 29 november begint met de Advent een nieuw kerkelijk jaar. De omstandigheden zijn dan nog niet veranderd. En toch gaan we ons opnieuw oefenen in ‘wachten’, ‘verwachten’, ‘uitzien naar’. Wij zien uit naar het coronavaccin, we snakken er naar. Toch staat in de Advent een ander ‘verwachten’ centraal: het verwachten van de geboorte van Christus, ooit meer dan twee millennia geleden; het verwachten van de terugkomst van Christus als Hij zijn koninkrijk definitief zal vestigen; en tenslotte voor in die tussentijd: uitzien naar de geboorte van Christus in ons eigen hart.
 
Zoals wetenschappers zich dag en nacht inzetten om het coronavaccin dichter bij te brengen, met diezelfde inspanning kunnen wij ons in de Advent tijd voorbereiden op de geboorte van Christus in je diepste binnenste, opdat je straks zult kunnen bevestigen: Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer (Lucas 2,11).
 

Han Geppaart,pw

 
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen op Allerzielen (2 november 2020) waren er maandagmiddag en -avond twee gebedsvieringen.
In de tussentijd was de kerk open. Iedereen kon vrij binnenlopen en mediteren, bidden, stil zijn bij Maria, Martinus, de gedachtenis kruisjes of het H. Sacrament.
Mooie, zachte muziek, kaarsen en lantaarns droegen bij aan een warme sfeer. Foto’s van geliefden werden via een beamer op een scherm geprojecteerd.
De bezoekers waren unaniem vol lof over deze openstelling.


Volgend jaar willen we zeker opnieuw die gelegenheid bieden. Dank aan de vele vrijwilligers die dit allemaal verzorgd hebben.
Martinuspakketten actie 2020

Op zaterdag 21 november a.s. organiseert de werkgroep Diaconie van de H. Maria Magdalenaparochie al weer voor de tiende keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. 
Voor meer informatie èn een interview met één van de vrijwilligsters, kijkt u op onze website.
Nieuws vanuit de werkgroep Eerste Communie

Na maanden van wachten, kijken de leden van de werkgroep ‘Eerste Communie’ van onze parochie nu toch al vooruit naar het kalenderjaar 2021.
Er is inmiddels een opzet gemaakt voor de begeleiding van de jongens en de meisjes die in aanmerking komen voor de toediening van het sacrament van de Eerste Communie.
Kijkt u hier voor alle informatie rondom de Eerste Communie zoals dat tot dusver bekend is. Tevens is het mogelijk om via de website een aanmeldformulier te downloaden, mocht u deze niet ontvangen hebben en uw kind wel haar/zijn Eerste Communie wil doen.
Nieuws vanuit de Vormsel werkgroep

Ook de leden van de Vormsel werkgroep zijn gestart met de voorbereidingen voor het Vormsel 2021.
Kijkt u op de website voor alle informatie en data.
H. Cecilia – patrones koorzangers en muzikanten

Op 22 november viert de kerk de gedachtenis van de H. Cecilia, maagd en martelares. Het was de bedoeling dat Cecilia (begin 3e eeuw) zou trouwen met de aantrekkelijke Valerianus. Op het moment dat de bruidsmuziek weerklonk, aldus de legende, fluisterde zij Valerianus in het oor dat zij had besloten maagd te blijven omwille van Christus. Door haar heilige ernst speelde zij het klaar hem te winnen voor haar ideaal. Hij maakte kennis met haar godsdienst en liet zich dopen. Uiteindelijk zijn beiden de marteldood gestorven. Dat zij bruidsmuziek ten gehore bracht is later verwerkt in de eerste antifoon van de vesper die ter ere van haar is gemaakt. Daaraan ontleend ze haar patronage voor de koorzangers en muzikanten.
 
Koorzangers en muzikanten kunnen momenteel niet  of niet veel muziek maken. Vanwege de verspreiding van aerosolen is het nauwelijks mogelijk als koor samen te musiceren. De koren in onze parochie hebben het gewoon heel moeilijk nu. Uiteindelijk zullen onze koren weer voluit mogen en kunnen zingen. We gunnen het hen en ons zo graag. Voor nu hebben we de voorspraak van Cecilia hard nodig om uit te houden wat je als koor overkomt.
 
Zondag zullen in de Moeder Godskerk in Effen twee jubilarissen in het zonnetje gezet worden. Of er jubilarissen bij anderen koren zijn is mij niet bekend. Toch willen we hen graag feliciteren en danken voor hun jarenlange inzet. We wensen hen toe dat zij spoedig weer de vreugde mogen beleven van het zingen van de lofzang voor Gods aanschijn.


Han Geppaart, pw.
Terugkijk tip:
het geloofsgesprek met vicaris-generaal Marc Lindeijer sj.
Meer informatie kijk hier
kijk de uitzending terug via NPO
Actie Kerkbalans onderzoek kerkbetrokkenheid in Coronatijd

De basisvraag van het onderzoek is: wat is de kerk voor u? Lees meer  ==>
Website parochie H. Maria Magdalena
Website rk kerk
Website bisdom breda
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp