Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
November 2021

Van de pastoor

Synodale weg
 
“Hoe wordt de kerk een open plein waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen?” Deze vraag stelt paus Franciscus aan zichzelf en aan alle gelovigen. Paus Franciscus wil een soort van volksraadpleging. Van alle katholieken, en ook niet-katholieken, wil hij horen hoe we samen verantwoordelijkheid voor de Kerk en haar zending kunnen dragen. En wel op zo’n wijze dat iedereen zich in de Kerk thuis kan voelen.
 


Op 17 oktober 2021 heeft paus Franciscus in Rome het startsein gegeven voor de zogenaamde synodale weg. Hij nodigt iedereen uit om met elkaar in gesprek te gaan over geloof en Kerk. De uitkomsten van het gesprek kunnen via onze bisschop naar Rome gestuurd worden. Het hele proces gaat zo’n twee jaar duren en eindigt met een bisschoppensynode in oktober 2023. Bisschop Liesen heeft op 24 oktober 2021 in Oudenbosch de aftrap gegeven voor ons bisdom. Ook de bisschop moedigt ons aan om in alle geledingen van de Kerk met elkaar in gesprek te gaan. In de speciale nieuwsbrief van het bisdom is daarover meer te lezen: https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-05_Nieuwsbrief-Bisdom-Breda-008.pdf.
 
Als nieuwe pastoor van de Maria Magdalenaparochie sluit ik mij graag aan bij de paus en de bisschop om met elkaar in gesprek te gaan. Er zullen binnenkort gespreksrondes worden aangeboden. Als nieuwe pastoor van de Maria Magdalenaparochie is het voor mij ook een gelegenheid om met u persoonlijk in gesprek te komen. Ik wil u daarom van harte uitnodigen voor “een huiskamergesprek met de pastoor.” Het liefst ga ik met kleine groepjes in gesprek. Verzamel wat mensen om u heen en nodig mij uit. We kunnen over alle praten. Ik ga geen onderwerp uit de weg. Wenst u mij om een bepaalde reden alleen te spreken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Ik ben direct bereikbaar via de mail: pastoor@mariamagdalenaparochie.nl. Via het secretariaat aanmelden mag natuurlijk ook. Ik hoop op vele goede gesprekken!
 
Pastoor Norbert Schnell
Vieringen met Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen – Hoogfeest – maandag 1 november

19.00uur Martinuskerk, Eucharistieviering voorganger: Gilbert Razon, SVD, koor, samengesteld uit leden van verschillende koren.
 

Allerzielen – dinsdag 2 november
19.00 uur Kerk OLVtHemelopneming, Prinsenbeek, gebedsviering, voorganger: Norbert Schnell, pastoor.
19.00 uur H. Martinuskerk, Princenhage, gebedsviering, voorganger: Han Geppaart, pw, Weekkoor.
Gebedsintenties voor andere dierbaren kunnen tot 1 november worden opgegeven op onderstaand emailadres of 076-5213873.

 
In de geloofsgemeenschap H. Martinus in Princenhage worden op die dag om 14.00 uur de graven gezegend op de begraafplaats. Daarna is de Martinuskerk open tot 19.00 uur. U kunt er bidden (ook bij het H. Sacrament), een kaarsje branden, mediteren of een gesprek hebben met elkaar bij een ‘bakje troost’. Kinderen kunnen hun eigen herdenkingshoekje maken. Foto’s van overleden dierbaren (die kortgeleden of al wat langer geleden gestorven zijn) worden op een scherm geprojecteerd. Dit maakt de sfeer in de kerk zeer persoonlijk. Wanneer u het fijn vindt dat een dierbare van u daarbij is, dan kunt u tot 1 november een foto mailen naar martinus@parochiemariamagdalena.nl. Uiteraard wordt daar prudent mee omgegaan.

 
Parochiekronieken

Huwelijk:
Op 9 oktober is het huwelijk ingezegend van  Karlien Klijn en Jelmer Lesterhuis in de Martinuskerk


Gedoopt:
Op 24 oktober is gedoopt in de kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek: Aiden Diepstraten.


Overleden:
Mevrouw J.C. Poppelaars - Aerts
Allerzielen - basisschool Effen

In het kader van Allerzielen bezochten de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van Basisschool Effen vrijdag 22 oktober de H. Moeder Godskerk in Effen.
Na een inleidend gesprek kregen de leerlingen een hart waarop ze de naam van iemand die gestorven was en aan wie ze nog wel eens dachten, konden schrijven en/of een foto konden plakken.
Vervolgens gingen ze dat hart mooi inkleuren, versieren, beplakken. Alle hartjes werden in een dode boom gehangen, die juist daardoor helemaal tot leven kwam. Allemaal namen van mensen die gestorven zijn, maar nu bij God zijn. Met een kort gebedje werd dit afgesloten.
Zo maakten we samen een herinneringsplek voor onze lieve doden. Een bijzonder moment in de aanloop naar Allerzielen.
 
Han Geppaart, pw
Martinus pakketten actie 2021

Aansluitend op de feestdag van Sint Maarten op 11 november organiseert de werkgroep Diaconie van de H. Maria Magdalenaparochie op zaterdag 13 november alweer voor de elfde keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. Dat gebeurt bij de supermarkt van Albert Heijn en bij de supermarkt van de Jumbo. Klanten worden bij de ingang van de supermarkt gevraagd om naast hun eigen boodschappen een of meerdere extra artikelen te kopen en die te schenken aan de Martinus pakketten actie.
 


Sint Maarten was de heilige die de helft van zijn mantel gaf aan een bedelaar. Hij leerde ons te delen met mensen die het minder goed hebben dan wij.
De actie komt dan ook ten goede aan mensen en gezinnen in Breda-West die het niet breed hebben. Via onze contacten en een maatschappelijk netwerk heeft de werkgroep vele adressen verzameld waar mensen wonen die moeite hebben om rond te komen. Natuurlijk zorgen wij er goed voor dat alle adressen anoniem blijven.
 
Hoe werkt het?
Op zaterdag 13 november staan er bij de supermarkt vrijwilligers klaar die u aan de actie herinneren en zo nodig suggesties geven. Vrijwilligers rijden de wagentjes met de verzamelde producten naar het parochiecentrum bij de Martinuskerk. Van de ingezamelde artikelen stelt de werkgroep voedselpakketten samen. Deze pakketten worden bezorgd bij mensen en gezinnen die het goed kunnen gebruiken.
 
Ook kunt u tot 13 november uw boodschappen afgeven bij:
het Martinushuis (Haagsemarkt 4): iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur;
het parochiesecretariaat van Effen (naast de kerk): vrijdagmorgen van 9.00-11.00 uur;
het parochiesecretariaat van Prinsenbeek (iedere werkdag van 9.00 tot 11.30 uur).
 
De afgelopen jaren was de actie een succes. We hopen ook dit jaar met de feestdagen in het vooruitzicht weer veel mensen en gezinnen blij te maken.
Doet u mee?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep Martinus pakketten actie, H. Maria Magdalenaparochie


 
 
Familiezondagen

De tweede familiezondag is al weer een feit. Opnieuw een inspirerend samenzijn. Er waren meer gezinnen uit onze parochie aanwezig en één daarvan liet ons het volgende weten:
 
Wij kwamen de familiezondag op het spoor toen wij op zoek gingen naar informatie over de voorbereidingen voor de eerste communie van onze dochter.


Toen wij hoorden dat de traditionele voorbereidingen waren vervangen door de familiezondag, waren wij hier in eerste instantie verdeeld over. We bezochten daarom de informatieavond om te horen wat dit nieuwe concept precies inhoudt. Je komt elke 3e zondag samen als gezin en neemt allemaal deel aan een interactief programma passend bij je eigen leeftijdscategorie. We besloten daarop de familiezondag zelf te willen ervaren.
De familiezondag heeft ons blij verrast! Want hoe mooi is het om met het gehele gezin samen dit traject in te gaan? Het versterkt het gevoel van verbondenheid binnen het gezin en je geeft als ouders tevens een positief signaal af aan je kinderen door het samen te doen. Bovendien is het zowel voor ouders als kinderen leuk om nieuwe gezinnen uit de regio Breda te leren kennen. Tijdens de Catechese is er de mogelijkheid om als ouders gezamenlijk een actueel of eigen aangedragen thema te bespreken. Gewoon gezellig op informele wijze onder het genot van een kopje koffie en thee. Afgelopen zondag was het thema 'zingeving' en hoe het terugdenken aan je kindertijd bij kan dragen om dat gevoel van geluk en onbedwongenheid terug te krijgen. Uit dit gesprek kwamen mooie inzichten naar voren. Onder andere hoe de media en social media alsook het tweeverdienersmodel ons leven is gaan beïnvloeden. Interessante stof om thuis verder over na te denken.
Ondertussen hebben de kinderen genoten van leuke opdrachten passend bij hun eigen leeftijdscategorie. Er wordt een stukje tekst uit de bijbel gebruikt als basis voor leuke activiteiten als het instuderen van KISI liedjes en dansjes, knutselen, toneelspel en het delen van ervaringen. Dit zorgde voor blije gezichten na afloop. En ook zijn er meteen leuke contacten onder de kinderen ontstaan. Tenslotte namen we deel aan een viering, waar ook de kinderen een actieve rol hadden. Daar kregen we bezoek van een echte superheld. Wie dat was is ons geheim, maar een beter voorbeeld voor een dienaar konden wij niet bedenken. We leerden dat ook kinderen superhelden oftewel dienaren kunnen zijn als zij bijvoorbeeld hun ouders helpen in het huishouden, door het bed zelf op te dekken. Dit leidde bij ons in het gezin tot hilarische grappen als 'dan ben je Bed-man!' Een heerlijk blij gevoel om je zondagochtend zo samen als gezin af te ronden. Wij sluiten volgende keer zeker weer aan!
 
We hopen dat meer kinderen en ouders deze enthousiaste ervaring gaan meemaken.
Volgende familiezondag 21 november, Michaelkerk, Hooghout 67, Breda.
Graag aanmelden bij: Rosalina Boer-Wirken (rwirken@bisdombreda.nl  / 0615882144)  of bij onze eigen parochie (info@parochiemariamagdalena.nl / 0765412231).
Tentoonstelling Maria Magdalena in het Catharijneconvent

De tentoonstelling Maria Magdalena is nog tot 9 januari te zien in het Catharijneconvent in Utrecht.
Een must see!
Voor meer informatie kijkt u op de site van het Catharijneconvent.
Onderzoek Actie Kerkbalans 2021
Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerken meenemen uit coronatijd

 
Hoe geven we de kerk vorm na tijden van corona? Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans antwoord krijgen op onder andere deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag behouden voor de toekomst?
 


Namens Actie Kerkbalans start Citisens op 18 oktober een grootschalig onderzoek onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij het kerk-zijn beleven en specifiek beleefd hebben in tijden van lockdown.
 
Toekomst van de kerk
Actie Kerkbalans voert ieder jaar een onderzoek uit onder kerkgangers naar de betrokkenheid van Nederlands bij de kerk. De antwoorden geven inzicht in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. De nadruk in de vragenlijst van dit jaar ligt met name op de kerk van de toekomst. Hoe geeft kerkelijk Nederland de kerk van de toekomst vorm, ook met het oog op de veranderingen door corona? In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat hun kerk of zijzelf hebben geleerd in tijden van lockdown en wat zij daarvan wel of niet zouden willen behouden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen en diensten via livestream of het digitaal onderhouden van contact met leden. Kerkgangers wordt ook gevraagd waar de kerk wat hen betreft in moet investeren voor de komende jaren.
 
Geven voor de kerk
Naast kerk-zijn in coronatijd en de toekomst van de kerk, komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod. Met de Actie Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in actie om leden om een financiële bijdrage te vragen voor de eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. In het onderzoek wordt kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.
 
Kerkleden kunnen meedoen aan het onderzoek via deze link: www.gevenaandekerk.nl.

 
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp