Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
12 Maart 2021

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus begin december 2020 per direct een Jozefjaar afgekondigd.
Gebed tot de heilige Jozef

Tot U, Heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en na de hulp van Uw Allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook Uw bescherming af.

Wij bidden U ootmoedig: Zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand.

Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd. 

Z.H. Paus Leo XIII
Zorgzame bewaarder van het Heilig Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.

Machtige  Beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij tegen de machten van de duisternis. En, zoals Gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.

Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij, naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen.

Amen.


 
Van de pastor

Gij zult uw naaste beminnen
Vandaag (12-03-21) staat in het Evangelie: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. […] Gij zult uw naaste beminnen als uzelf (Mc. 12,30-31a).

Een kernpunt in Jezus’ boodschap. Een opdracht voor ons. Waarom doen christenen in onze parochie dan zo lelijk tegen elkaar? In een rechtstreeks contact, via telefoon en email vallen gelovigen op soms de meest grove wijze elkaar aan. Het overkomt mij regelmatig, maar ook mijn collega’s, parochiebestuurders en andere vrijwilligers in onze parochie. Je wordt soms als voetveeg behandeld, als een klein kind weggezet. Waarom is dat?
 
In de ene geloofskern stellen vrijwilligers zich op alsof hun parochiekern superieur is aan de andere kernen. Op hun beurt voelen die zich achtergesteld en wordt er wat af gemopperd (vgl. Num. 14,2). Of men wil koste wat kost beschermen wat van ‘hun’ is. Het meest schokkend is wel een uitspraak in een email die ik deze week ontving: ‘Ik begrijp dat dit koor alle vieringen wil doen zonder inbreng van buitenaf. Het is hun kerk.’ Men duldt geen bijdrage vanuit een van de overige geloofsgemeenschappen van onze parochie. Is het dan zo gek dat velen zich afkeren van zo’n kerk?
 
En dan te bedenken dat wij allen samen vrienden, volgelingen, leerlingen van Jezus zijn. In zijn voetspoor willen wij toch gaan? Jezus zegt zelf: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (Matt. 11,29b) en Zalig de zachtmoedigen (Matt. 5,5). Jezus mag ons dan wel kennen en beminnen, maar kennen wij Hem? Beminnen wij Hem? Wij zijn halverwege de veertigdagentijd. Misschien is het goed om in de extra tijd die je neemt voor gebed en meditatie nog eens te overwegen: hoe ga ikzelf om met de mensen om mij heen? Doe ik dat met barmhartigheid en liefde of schiet ik er in te kort en moet ik daar aan gaan werken?
 
Ik wens je een goede voortzetting van deze veertigdagentijd.
 
Han Geppaart, pw.


 


  
Actie Kerkbalans gaat van start
Geef vandaag voor de kerk van morgen
                                                                                                    
Wat is er veel gebeurd het laatste jaar. Er kan in korte tijd veel veranderen. De pandemie heeft op een rigoureuze manier onderstreept dat het leven niet altijd loopt zoals we hopen of verwachten. Met grote gevolgen voor onze gezondheid, werk, studie en het dagelijkse leven. Het raakt ons allemaal. De kerk kan iets voor ons betekenen, zowel nu als in de toekomst.
 
Onze kerk is niet alleen een prachtig gebouw. Je kunt er tot rust en bezinning komen. Samen het geloof vieren en daar kracht en vertrouwen in vinden. Vanuit de kerk omzien naar elkaar en naar anderen als een gastvrije parochie en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
 
Om dit te kunnen doen is geld nodig. Dit kan niet zonder jouw hulp. Daarom start in onze parochie de Actie Kerkbalans. De parochianen ontvangen informatie hierover in hun brievenbus. We nodigen iedereen uit om mee te doen. Steun ons met een bijdrage, een vast bedrag per maand of per jaar. We zijn je dankbaar als wij voor langere tijd op je steun mogen rekenen, maar ook met een eenmalige gift. Zonder jouw steun zou onze kerk niet kunnen bestaan, we krijgen geen subsidie. Wil je meer weten van de parochie of er bij betrokken raken? Kom eens langs of kijk op www.parochiemariamagdalena.nl

Hartelijk dank voor je bijdrage!
Vieringen


Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website 'vieringen'.


En verder blijft vooralsnog het onderstaande gelden:
 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.
Chrismaviering 2021

Bij de Chrismamis van woensdag 31 maart aanstaande zal slechts  een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn. De genodigden zouden hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen. 
 
In overleg met het bisdombestuur heeft de bisschop besloten om de vicarissen en de pastoors van de parochies voor de Chrismamis uit te nodigen. Dit onder meer vanwege het feit dat de priesters tijdens de Chrismamis hun wijdingsbelofte hernieuwen. De aanwezigheid van priesters is dan op zijn plaats. Verder vertegenwoordigt de pastoor de parochie canoniek sowieso in haar geheel en zo is op deze wijze heel het bisdom toch aanwezig.
 
De pastoors hebben inmiddels een uitnodiging van de bisschop ontvangen. Alle andere gelovigen kunnen de Chrismamis via een livestream volgen. U kunt daarvoor naar de website van het bisdom gaan: www.bisdombreda.nl. Vervolgens klikt u op de link die naar de livestream verwijst en heeft u contact met de kathedraal. De livestream zal ongeveer een kwartier voor het begin van de viering actief zijn.
 

 
Podcast Magdalena spreekt........

 
Momenteel hebben we een aantal technische problemen rond de podcast. 
We hopen dat we binnenkort de podcast kunnen vervolgen. 
Sacrament van boete en verzoening

Het lukt niet altijd om goed te leven. Soms doen we iets waar we spijt van hebben. God wil ons altijd onze zonden en fouten vergeven en met ons een nieuw begin maken. Soms is het goed om dat in een gesprek met een priester te verwoorden en vergeving aangezegd te krijgen. We noemen dit het sacrament van boete en verzoening. Ook wel biecht genoemd.
Voor degene die dit sacrament ontvangt is dit heel bevrijdend.
Wie dit sacrament wil ontvangen kan terecht in de kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek, Markt 32. Pater Gilbert Razon, SVD is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur hiervoor aanwezig.
Wilt u een uitgebreider gesprek dan kunt u wellicht beter een afspraak maken via het secretariaat: 076 – 5412231.

 
24 uur voor de Heer
Bijbelcursus bisschop Liesen

Bisschop Liesen geeft een bijbelcursus over het Marcusevangelie. Je kunt de reeds uitgezonden bijeenkomsten terugzien via deze link: Cursusavonden over Marcusevangelie online | Sint Franciscus Centrum. Behalve de eerste zijn alle bijeenkomsten opgesplitst in twee delen. De cursus geeft uitleg over de verhalen en de achtergrond van het Marcusevangelie en helpt je om ze dus beter te begrijpen. Bovendien nodigt de bisschop uit om met de kennis je persoonlijke geloof te verreiken. Je kunt alle samenkomsten thuis online bekijken. Helaas zijn door de coronamaatregelen de samenkomsten in januari en februari vervallen. Hopelijk worden ze in maart weer opgepakt. Voor wie dit interessant vind is de serie zeer aan te bevelen, zeker met de veertigdagentijd in het vooruitzicht.
Voor wie in de veertigdagentijd een meditatie zoekt bij de Bijbellezingen van elke dag kan voor € 4,80 (incl. porto) het boekje aanschaffen: Het Woord onder ons 2021. Het is oorspronkelijk een Amerikaanse uitgave.
Aan te vragen bij
Dienstencentrum Katholieke Charismatische Vernieuwing
Prinskarelstraat 100, 5701 VM Helmond
Tel: 0492-55 46 44
Email: info@kcv-net.nl
Sycamore: nieuw programma voor evangelisatie
Kijk eens op onze facebookpagina voor een impressie van het Sycamore programma in onze parochie!
Voor de jongeren:
Palmzondag@home: Goede week, zover gaat Gods barmhartigheid
Wist u dat.....

De parochie tegenwoordig een eigen Facebook pagina heeft?
Like us!
Facebook
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp