Copy

Nieuwsbrief
27 Mei 2020


LIEVE HEMEL
Saint James the Greater
Catholic Church (Concord, North Carolina) 
stained glass,
Holy Spirit at Pentecost
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 uur telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Heropening parochiesecretariaat
Vanaf dinsdag 2 juni  is het parochiesecretariaat (Prinsenbeek en Princenhage) weer geopend. Het secretariaat is iedere werkdag bereikbaar van 9.30 – 11.00 uur. Het secretariaat van Effen is op vrijdagmorgen bereikbaar. Op het secretariaat kunt u o.a. terecht voor het opgeven van de misintenties en het aanmelden voor de zondagsvieringen.
Van het bestuur.....
Weer vieren vanaf 1 juni!
 
Na een lange tijd van meer dan 11 weken waarin er geen publiekstoegankelijke vieringen gehouden mochten worden, breekt de tijd aan dat we voorzichtig een herstart kunnen gaan maken met onze vieringen. Vanaf 1 juni a.s. mogen we met 30 personen bij elkaar zijn en vanaf 1 juli met 100 personen, mits we ons aan een aantal richtlijnen houden, zoals de hygiënemaatregelen en het bewaren van de afgesproken afstand van 1.5 m.
 
Hervatten van de vieringen
Vanaf zondag 7 juni zullen de zondagsvieringen worden hervat (waarbij vanaf 14 juni op Sacramentsdag ook de communie zal worden uitgereikt). Deze vieringen zijn om 9.30 uur in de Moeder Godskerk in Effen en om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Princenhage. In verband met de verbouwing van de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek zijn hier nog geen zondagsvieringen. De parochianen uit Prinsenbeek zijn van harte uitgenodigd om in één van beide kerken mee te vieren!
Omdat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, moet een en ander goed georganiseerd worden. Als u op zondag mee wilt vieren in een van de twee kerken, dient u zich hiervoor aan te melden.
 
Aanmelden voor zondagsvieringen
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@parochiemariamagdalena.nl. Geef in uw mail aan welke kerk u wilt bezoeken: de Moeder Gods in Effen of de Martinuskerk in Princenhage. Ook kunt u zich telefonisch (076-5412231) of persoonlijk aanmelden bij het parochiesecretariaat (iedere werkdag van 9.30-11.00 uur).
U wordt op de lijst gezet in volgorde van aanmelding. Indien u zich via de mail heeft aangemeld krijgt u een mailtje toegestuurd ter bevestiging. Als er te veel aanmeldingen zijn wordt u als eerste op de lijst gezet voor de zondag daarna. Ook daarvan krijgt u bericht.
 
Vieringen door de week
Ook de vieringen door de week worden weer hervat.
Vanaf vrijdag 5 juni ( 1e vrijdag van de maand) om 9.00 uur in de Moeder Godskerk in Effen, vanaf dinsdag 9 juni om 9.00 uur in Prinsenbeek (in het Kruispunt in verband met de verbouwing van de kerk) en vanaf donderdag 11 juni om 9.00 uur in de Martinuskerk in Princenhage.
Voor de vieringen door de week hoeft u zich niet op te geven.
 
Gezondheid en hygiëne
Wanneer u zich op de ochtend van de vieringen niet goed voelt komt u niet en blijft u thuis. In de kerk is bij binnenkomst gelegenheid uw handen te wassen met reinigingsgel/spray. Bovendien is er een looproute aangegeven, welke banken wel en niet gebruikt worden en met hoeveel personen er in een bank maximaal wordt plaatsgenomen. Een echtpaar of gezin kan bij elkaar zitten.
 
Zie ook onze website voor meer informatie.


 
Van de pastor......

In het allereerste verhaal van de Bijbel staat dat toen er nog helemaal niets was, de Geest over de wateren zweefde. Maar toen God sprak kwam alles tot leven en in beweging: Hemel en aarde, licht en duisternis, water en land, zon en maan, bomen en planten, vogels en vissen. En tenslotte de mens, man en vrouw. God blies hen zijn adem in, zijn Geest, en zij kwamen tot leven!

Er zijn mensen die vinden dat over de Geest spreken raar is of heel moeilijk. Maar dat is niet zo, het is juist heel gewoon. Die Geest kennen we allemaal en hebben daar iedere dag mee te maken.
De Geest is het levensbeginsel in alles wat is. Je hebt haar nog nooit gezien, maar zij woont in  je wensen en dromen, in je werk en in al wat je denkt en doet. De Geest is het licht dat wat duister is verheldert, het vuur dat het kilste ijs ontdooit. Geest, dat zijn de ongedachte kansen die je krijgt en de onvermoede richting die je gewezen wordt. Als je goedheid vindt en liefde, dan is de Geest heel dichtbij je, dichter dan je vermoedt.

Zo wonderlijk blij, gewoon en heel bijzonder is de Geest; de heilige Geest, want ze komt van God, ieder moment weer. Dat o zo alledaagse bijzondere vieren we met het feest van Pinksteren, als de Geest zich neerzet op de uitgebluste apostelen. En als zij op hún beurt de opdracht krijgen om terneergeslagen mensen hun fouten en zonden te vergeven, zodat zij weer gaan leven! En je mag er zelf óók om vragen -de heilige Geest- op momenten waarop het niet meer gaat. God zal je haar schenken, dat heeft Jezus zelf gezegd. Wat een bevrijding!
 
Ben Hendriksen

Gelezen...
 
 
Ons eigen half uur ….
 
Uw gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor donderdag 18.00 uur via: info@parochiemariamagdalena.nl

Indien u na ons eigen half uur de viering op bijvoorbeeld  NPO 2 wilt volgen, kunt u gebruik maken van de gratis digitale zondags-blaadjes van de KBS.  U vindt ze steeds op: https://rkbijbel.nl/kbs.

Vanuit de Caritas...

De collecte voor de soepbus heeft tot nu toe Eur 110 opgebracht van in totaal 6 stortingen en een contant bedrag ontvangen via de pastorie.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 


Pinksteren
Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.
Kom o trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust de alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkinlde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.
 


Veni, Sancte Spíritus,
et emítte caélitus
lucis tuae rádium.
Veni, pater paúperum,
veni, dator múnerum
veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimae,
dulce refrigérium.
In labóre réquies,
in aestu tempéries
in fletu solátium.
O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.
Sine tuo númine,
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est saúcium.
Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gaúdium.
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
Volgende week weer nieuws over de verbouwing van de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp