Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Mei 2021

Van de pastor

Leerling-zijn
Het laatste jaar hoort u ons steeds vaker spreken over de Missionaire Kerk of Missionaire Parochie. Het lijkt misschien nog meer bij woorden te blijven, dan dat het al in daden zichtbaar wordt. Dat is niet zo vreemd want ook wijzelf (pastoraal team) moeten samen ontdekken wat Missionaire Kerk voor onszelf betekent. Volgende week is het Hemelvaartsdag en juist aan de laatste woorden die Jezus toen tegen zijn vrienden gezegd heeft ontleent de Kerk haar missie: ‘Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen…’ (Matteus 28,19). Het is onze opdracht om leerlingen te maken, maar dan zullen we toch zelf eerst ook leerlingen van Jezus moeten worden en zijn. De evangelielezingen van de 3e, 4e en 5e zondag van Pasen lijken daar steeds naar te verwijzen.

 
  
Zo reikt Jezus ons op die 3e zondag aan: pak de bijbel en ga lezen wat er daarin geschreven staat over Hem zelf, over zijn lijden, sterven en verrijzen; praat er over met anderen, vertel er over in onze parochie én met mensen die Jezus helemaal niet kennen; bekeer je en ontvang vergeving (Lucas 24,46-48). Al deze handreikingen helpen om Jezus op een nieuwe manier te leren kennen en om een hechtere band met Hem te krijgen.
 
Een week later zegt Jezus dat Hij de goede Herder is en nog andere schapen heeft die niet uit deze schaapstal zijn […] ook zij zullen naar zijn stem luisteren (Joh. 10,16). Jezus wil er zijn voor mensen die Hem nog niet kennen. Daarvoor heeft Hij ons nodig, elke gedoopte, met ieder een eigen specifieke, elkaar aanvullende kwaliteit, gave, talent of bediening.
 
En op de 5e zondag noemt Jezus ons de wijnraken en vraagt ons om met Hem, de Wijnstok verbonden te blijven en zo vrucht te dragen. Daarmee wil Hij zeggen dat wij zó zijn leerlingen zijn die in doen en spreken gerechtigheid, barmhartigheid, liefde, vrede, vreugde etc. tot uitdrukking brengen (Joh. 15,1-8).
 
In de podcasts van de 3e,4e en 5e zondag gaan hier wat uitgebreider op in. Je kunt ze hier beluisteren
 
Han Geppaart, pastoraal werker
5 mei Bevrijdingsdag

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, zullen al onze secretariaten gesloten zijn. 
Vanaf 28 april 100 aanwezigen toegestaan bij uitvaarten.....
Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april.....
Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website 'vieringen'.

En verder blijft vooralsnog het onderstaande gelden:
 
 1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen. Ook voor de viering 2e Paasdag in de H. Martinus.
 2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
  Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
 3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.
Podcast Magdalena spreekt...

Zoals we eerder mededeelden, waren er wat problemen rond de podcast.
Inmiddels zijn deze opgelost en kunt u weer elke week een overweging bij de desbetreffende zondag beluisteren door een van de pastores.
U kunt de Spotify app downloaden en gaan naar Magdalena spreekt of luisteren via onze website.
Dat het u veel inspiratie mag geven!
Maria, onze Moeder

Voor velen begint zaterdag 1 mei de meivakantie. Voor anderen start de Mariamaand. In de Martinuskerk (Princenhage) en Moeder Godskerk (Effen) krijgt Maria een prominente plaats in het liturgisch centrum met bloemen er bij en gelegenheid om een kaarsje bij haar te ontsteken. Voor de een betekent Maria heel veel en is ze een moeder bij wie je je hart kunt uitstorten. Anderen hebben een wat lossere band en is Maria gewoon de moeder van Jezus. Maria zelf wijst steeds naar haar Zoon. En Jezus heeft haar op het kruis aangewezen als moeder van de Kerk en als onze moeder. Toen zei Jezus tegen zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ Vervolgens zei Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’ (Joh. 19,26-27).
 

 

  
In de geschiedenis van de Rooms-katholieke traditie is een litanie ter ere van Maria ontstaan. Deze wordt de litanie van Loreto, ook wel litanie van de heilige Maagd Maria genoemd. De litanie bestaat uit een reeks titels en werd in 1601 door paus Clemens VIII vastgelegd, maar is later diverse malen aangevuld. In 2020 heeft Paus Franciscus daaraan drie nieuwe titels toegevoegd: Moeder van barmhartigheid, Moeder van hoop en Troost van de migranten. De tekst van de litanie luidt als volgt:
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, ontferm U over ons.
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, aanhoor ons.
 • Christus, verhoor ons.
 • God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
 • God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
 • God, heilige Geest, ontferm U over ons.
 • Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
 • Heilige Maria, bid voor ons.
 • Heilige Moeder van God, bid voor ons.
 • Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
 • Moeder van Christus, bid voor ons.
 • Moeder van de Kerk, bid voor ons.
 • Moeder van de barmhartigheid, bid voor ons.
 • Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
 • Moeder van de hoop, bid voor ons.
 • Allerreinste Moeder, bid voor ons.
 • Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
 • Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
 • Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
 • Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
 • Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
 • Moeder van goede raad, bid voor ons.
 • Moeder van de Schepper, bid voor ons.
 • Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
 • Allervoorzichtigste Maagdbid voor ons.
 • Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
 • Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
 • Machtige Maagd, bid voor ons.
 • Goedertieren Maagd, bid voor ons.
 • Getrouwe Maagd, bid voor ons.
 • Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
 • Zetel van Wijsheidbid voor ons.
 • Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
 • Geestelijk vat, bid voor ons.
 • Eerwaardig vat, bid voor ons.
 • Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
 • Mystieke roos, bid voor ons.
 • Toren van Davidbid voor ons.
 • Ivoren toren, bid voor ons.
 • Gouden huis, bid voor ons.
 • Ark van het verbond, bid voor ons.
 • Deur van de hemel, bid voor ons.
 • Morgenster, bid voor ons.
 • Heil van de zieken, bid voor ons.
 • Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
 • Troost van de migranten, bid voor ons.
 • Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
 • Hulp van de christenen, bid voor ons.
 • Koningin van de engelen, bid voor ons.
 • Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
 • Koningin van de profeten, bid voor ons.
 • Koningin van de apostelen, bid voor ons.
 • Koningin van de martelaren, bid voor ons.
 • Koningin van de belijders, bid voor ons.
 • Koningin van de maagden, bid voor ons.
 • Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
 • Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
 • Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
 • Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
 • Koningin van het gezin, bid voor ons.
 • Koningin van de vrede, bid voor ons.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
 • Bid voor ons, Moeder van God,
 • opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 • Laat ons bidden
 • Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
 • Amen.
 
Veel devotie toegewenst aan wie met behulp van deze litanie wil mediteren.
 
Han Geppaart,pw
 


 
Paus Franciscus roept katholieken op tot een wereldwijde gebedsmarathon in de meimaand, om te bidden voor een einde aan de coronapandemie...... 
Facebook - Gezinspastoraat Sint Franciscuscentrum

Van harte welkom om op zondag- en woensdag avond stipt om 19.00 uur in te loggen. Klik hier voor de link. 
En weten jullie dat niet alleen kapelaan Jochem, maar ook onze eigen pater Gilbert er te zien is?
Dus wees erbij!
Van harte welkom!
Studiedag liturgie

De studiedag Liturgie zal online plaatsvinden op dinsdag 18 mei van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Het thema van deze bijeenkomst is "Verkondiging: missionair en online".
Kijkt u hier voor een toelichting op het thema en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.
Voor de jongeren.....

Binnenkort start Jongkatholiek twee (gratis!) webinars. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding hier
Sint Franciscentrum - Gezinspastoraat

Reserveer alvast de volgende data:
17 juli Geloofsfeest - 9.30u -15.00u in Roosendaal
24 juli Gezinsdag 10.00 u- 18.00u in Cadzand-Bad

Kijk voor meer informatie op de website van het sint Franciscuscentrum
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp