Copy

Keghart.com Update 9/24
August 28, 2016


 

At the Brink  Editorial
«Մարած Մոխի՞ր» Թէ՞ Կայծ Ու Կրակ  Մինաս Գոճայեան
Making Us Proud in Rio  Keghart.com Staff
100 + 1, Արցախ, Սփիւռք  Պարոյր Յ . Աղպաշեան
Goodbye, Richard  Jirair Tutunjian
Antilyas Prior to the Catholicosate of Cilicia  
Maurice - Missak Kelechian
Յաղթեցի՞նք, Թէ՞ Պարտուեցանք Ոսկան Մխիթարեան
Armenia & The Diaspora After The Sasna Tsrer
   Announcement for Public Gathering
Take Baku to International Court  
Z. S. Andrew Demirdjian, Ph.D.
The Feast at Ballum  Vahe H. Apelian
«Վայ-Քաղաքագէտ»ներն Ու Սադրիչ «Ընդդիմադիր»ները
  Համօ Մոսկոֆեան
Daring Young Man  Bennett Cerf
Յոգնա՜ծ Ենք Այսքա՜ն Յոգնելէն 
Մեթր Պարգև Դաւիթեան
Celebration of 180th Anniversary of Murad Rafaelian College
  Announcement
My Unfamiliar Fatherland  [Video-Documentary] Gypsies in Armenia

Gypsy clans settled in Armenia starting in the 14th century. While some continued on to Europe, many stayed. They lived mainly in Vasburagan, Erzrum, Javakhk and in Tiflis. Called Armenian Tats, they occupied a number of villages until the 19th century. They were also called Bosha or Posha (a derogatory term). They began to “Armenize” and Christianize between the 14th and 16th centuries and by the early 19th century they had Armenian identity. Nowadays Gypsies live mostly in Yerevan, Gyumri and in Akhalkalak.  See More

The Poll question is located on front page in the right column
Should Armenia cede to Azerbaijan some of the seven territories it liberated during the Artsakh War but support independence?

Forward to a Friend