Copy
View this email in your browser


Visie en missie
Bestuur en bureau
Criteria
Procedure
Visitatieplanning

Nieuw TOPGGz keurmerk toegekend

Op 24 juni heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het TOPGGz keurmerk toegekend aan het: Wij feliciteren deze afdeling van harte! Klik hier voor meer informatie over de afdeling. Ook is de continuering van het TOPGGz keurmerk voor de komende 4 jaar toegekend aan: Voor alle informatie over alle afdelingen, ga naar zoek een topggz afdeling.
Op 18 december a.s. zal tijdens een feestelijke bijeenkomst, door keynote speaker Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, het keurmerk fysiek aan de afdeling worden uitgereikt.

Vervolg visiedocument topzorg ggz

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd gemeld, is op 27 februari jl. het  visiedocument met de titel ‘concentratie van topzorg in de ggz’ gepresenteerd. KPMG heeft hier in haar nieuwsbrief een artikel aan gewijd.
Inmiddels is er een kerngroep geformeerd van ZN, de NVvP en TOPGGz, die een ‘taakopdracht topzorg ggz’ heeft opgesteld. Hierbij zullen rond twee pilots (Depressie en Eetstoornissen) de visie vertaald en uitgewerkt worden naar de praktijk. Hierbij is zowel aandacht voor de inhoud (kwaliteit), als volume (kwantiteit) evenals borging en bekostiging.  In de werkgroepen zitten zowel (top)professionals vanuit UMC’s als vanuit TOPGGz afdelingen, evenals zorgverzekeraars. Het traject start in september en begin 2015 zullen de resultaten worden gepresenteerd.

Advies hoogspecialistische ggz

Op 7 mei werd het Advies van de Gezondheidsraad ‘Hoogspecialistische ggz’ aan minister Schippers aangeboden. Deze visie sluit naadloos aan bij het net verschenen visiedocument ’concentratie van topzorg in de ggz’, zeker als het gaat om definiëring van populatie (voor welke patiënten bestemd) als de positionering ten opzichte van de gehele ggz. Het belang van dit type zorg wordt in het advies duidelijk beargumenteerd. Een volledig overzicht van hoogspecialistische functies, breder dan alleen TOPGGz- afdelingen, wordt wenselijk geacht en zou moeten worden samengebracht door een onafhankelijke instantie. Ook worden financiële knelpunten, zoals de bekostiging van beroepenmix en hoogspecialistische consultatie gesignaleerd.
Namens het bestuur en Adviesraad van TOPGGz is er een reactie gestuurd aan de minister en aan de Gezondheidsraad. Hierin geven we, naast onze complimenten, vooral ook het belang aan van een objectieve kwalitatieve toetsing om vast te stellen wie deze hoogspecialistische ggz levert. Daarbij bieden we onze expertise en ervaring aan.
 

Informatie bijeenkomsten nieuwe criteria

De nieuwe set criteria en procedure die gelden voor visitaties vanaf 1 januari 2015 zijn vastgesteld door het bestuur op 24 juni jl. Elke twee jaar worden de TOPGGz criteria en –procedure geëvalueerd en bijgesteld om deze zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij actuele ontwikkelingen in de praktijk. Ook wordt kritisch gekeken of en hoe criteria nog SMART’er geformuleerd kunnen worden en of ze nog steeds onderscheidend genoeg zijn. In september wordt een extra editie van de nieuwsbrief gewijd aan deze vernieuwingen.
Om belangstellende afdelingen goed te informeren over de consequenties van de nieuwe set criteria en aanpassingen in de procedure voor de beoordeling van het TOPGGz keurmerk, organiseren we twee informatie bijeenkomsten:
  • Woensdag 17 september van 10.00-12.30
  • Dinsdag 28 oktober van 10.00-12.30
De bijeenkomsten vinden plaats bij TOPGGz/ GGZ Nederland, Piet Mondriaanplein 25 te Amersfoort. U kunt zich alvast aanmelden bij s.vandervlies@topggz.nl.

Onderzoek naar effect TOPGGz keurmerk

Vandaag start het onderzoek naar de effecten van het TOPGGz keurmerk op een afdeling en de ervaringen van een afdeling met het visitatieproces. Bij dit onderzoek worden alle 34 TOPGGz afdelingen betrokken en zowel de inhoudelijke verantwoordelijken als de managers worden uitgenodigd om een internet vragenlijst in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Cees Schultz, psychiater, die dit doet in het kader van zijn afstudeeronderzoek voor de MBA opleiding. In het najaar zullen de resultaten beschikbaar komen.

Voorzitter TOPGGz trekt zich terug

Prof. dr. Peter van Lieshout heeft besloten zijn functie als voorzitter van de stichting Topklinische GGz neer te leggen. Het bestuur vindt dit spijtig, maar respecteert het besluit. Na de zomer zal het bestuur zich bezig gaan houden met de werving van een nieuwe voorzitter.

De Apathiestudie:
Studie naar behandeling van apathie bij schizofrenie

Eén van de speerpunten van het Zorgprogramma Psychosen Groningen van Lentis en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe te Assen is onderzoek naar negatieve symptomen van schizofrenie en nieuwe behandelmethoden ervoor. Voor iemand die een psychose krijgt is het na afloop vaak lastig om het leven weer op te pakken. Hij of zij kan last krijgen van ‘negatieve symptomen’. Dit betekent dat iemand minder energie heeft, gevoelens van lusteloosheid kan ervaren, vervlakking van de gevoelens heeft en last van concentratievermindering. Lentis en GGZ Drenthe - beide onderdeel van het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc) - zijn begonnen met de werving van cliënten voor de ‘Apathiestudie’, die wordt uitgevoerd onder leiding van professor dr. André Aleman, in samenwerking met het Neuroimaging Center (NIC) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Lees meer

Meer informatie
Hiervoor kunt u terecht bij de onderzoekscoördinatoren Annerieke de Vos, annerieke.de.vos@ggzdrenthe.nl of Leonie Bais, l.bais@lentis.nl.
Of bekijk de website met korte informatiefilm over het onderzoek.

Promotie-onderzoek ATN

Sinds september 2013 is Paul Mulder als promovendus verbonden aan het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) van Jonx|Lentis. De titel van zijn onderzoek is: ‘Cognition, self-injury and autism in Cornelia de Lange Syndrome: their mutual relationships and correlation with genetic background’. Promotoren zijn prof. dr. R.C.M. Hennekam en prof. dr. C. Oliver, de co-promotoren zijn dr. I.D.C. van Balkom en dr. S. Piening.
Paul Mulder is orthopedagoog bij het ATN, dat specialistische diagnostiek en behandeling biedt aan kinderen en volwassenen met ernstige en/of complexe autismeproblematiek, hun gezinsleden en andere betrokkenen. Hier voerde hij ook zijn afstudeeronderzoek uit, waarvan het resultaat binnenkort wordt gepubliceerd in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme onder de titel “Betekenisvol waarnemen. Intersubjectiviteit en de invloed op de vroeg sociaal-communicatieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis.”

Agnes van der Minnen wint 2014 Francine Shiparo Award

Het onderzoek van onder andere prof. dr. Agnes van Minnen, klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij Overwaal, Centrum voor Angststoornissen, heeft de '2014 Francine Shapiro Award' gewonnen. Deze prijs is op 29 juni in Edinburgh uitgereikt aan Paul de Bont, de eerste auteur van dit artikel. Het artikel gaat om wereldwijd de eerste gecontroleerde studie naar exposure en EMDR voor PTSS-behandeling bij patiënten met een psychotische stoornis. De onderzoekers vonden dat zowel exposure als EMDR effectief waren en goed en veilig toepasbaar bij deze doelgroep. Op basis van deze resultaten zijn ze vervolgens een grote RCT gestart, die inmiddels is afgerond; het betrof het T-TIP project, waarin ook Pro Persona participeert. Lees hier het artikel: Treating PTSD in Patients With Psychosis: A Within-Group Controlled Feasibility Study Examining the Efficacy and Safety of Evidence-Based PE and EMDR Protocols.
Meer informatie over T-TIP: www.ttip.nl

Onderzoek naar verslaving en geweld

Op 3 april jl. promoveerde drs. Fleur Louise Kraanen op haar proefschrift When things are getting out of hand: prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior. Kraanen deed onderzoek bij Jellinek en forensische polikliniek De Waag en ontwikkelde o.a. een korte screeningsvragenlijst om partnergeweld in de verslavingszorg te detecteren. Daarnaast toetste zij de effectiviteit van een geïntegreerde behandeling voor verslaving en partnergeweld.
Lees hier het volledige proefschrift

Terugblik op een geslaagd congres – CDSCS2014

Van 26 tot en met 28 juni vond in Rotterdam de internationale conferentie CDSCS2014 plaats, waarin de kindontwikkeling binnen de maatschappelijke en onderwijscontext centraal stond. Tijdens deze conferentie kwamen allerlei zorgprofessionals, docenten, managers en teamleiders van instellingen en beleidsmakers van gemeenten bij elkaar om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Yulius Autisme kijkt terug op een intiem en geslaagd congres. 
Lees meer

Expertisecentrum DAT in het NRC

Op zaterdag 17 mei verscheen in het NRC een artikel over de dwangstoornis naar aanleiding van het verschijnen van het boek The Man Who Couldn’t Stop, van David Adam. Adam is wetenschapsjournalist en beschrijft in het boek zijn onderzoek naar obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). Ook beschrijft hij zijn ervaringen, want zelf lijdt hij al jaren aan deze dwangstoornis.
Voor het artikel in het NRC interviewde wetenschapsjournalist Ellen de Bruin onder meer Else de Haan, hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten en werkzaam bij het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (expertisecentrum DAT) van de Bascule. De Haan vertelt over hoe groot de impact van een dwangstoornis kan zijn op het leven, en, wellicht een geruststellend idee, dat mensen met dwanggedachten alleen maar bang zijn voor die gedachten en ze juist absoluut niet willen uitvoeren.
Lees hier het artikel.

Aankondiging Congres angststoornissen 10 oktober 2014

Het 40-jarig jubileum van de behandeling Angst- en dwangstoornissen van PsyQ Haaglanden is aanleiding voor een congres op 10 oktober. Het programma ziet er in concept als volgt uit: in de ochtend een parallelprogramma met de workshops Intensieve exposure bij dwang; Farmacotherapie bij ernstige angst- en dwangstoornissen; Inzet van positieve psychologie om motivatie te verhogen bij de behandeling van ernstige angst- en dwangstoornissen en Systeemtherapie en consultatie bij ernstige angst- en dwangstoornissen. Het thema van het plenaire middaggedeelte is “Angststoornissen …. en??” In diverse lezingen wordt ingegaan op de interactie tussen angststoornissen en comorbide stoornissen en over het uitgangspunt van de DSM-5, namelijk het belang van het levensloopperspectief.
Kijk hier voor het programma en klik hier om u aan te melden.

Mensen met ADHD kiezen zelf wetenschappelijk onderzoek

ADHD-psychiater en onderzoeker Sandra Kooij start wereldwijd een inventarisatie naar de onderzoekswensen en -ideeën van mensen met ADHD. Door het invullen van een vragenlijst denken mensen met ADHD actief mee welk wetenschappelijk onderzoek zij nodig vinden. Dit dient als richtlijn voor de onderzoekers die via crowdfunding op www.adhdfund.com hun onderzoek willen financieren. “Uniek is dat het de patiënten zijn die bepalen wat zij belangrijk vinden. Het idee erachter is dat wie baat heeft bij onderzoek, ook wil bijdragen aan de realisatie ervan”, aldus Sandra Kooij.
Lees verder

Oratie prof. dr. Annemarie van Elburg

Op 12 mei jl. hield Annemarie van Elburg haar oratie ter aanvaarding van het ambt van hoogleraar bij de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Van Elburg combineert haar leerstoel met haar baan als medisch manager bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Zij is benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de ‘Klinische Psychopathologie, in het bijzonder eetstoornissen’. Tijdens haar oratie ‘De kunst van het (niet) eten’ wierp Van Elburg twee kernvragen op waar zij met haar leerstoel aan wil werken:
  • Wat maakt dat iemand kan stoppen met eten en het niet eten zo kan volhouden?
  • Welke knop moeten hulpverleners vinden en omzetten om iemand weer aan het eten te krijgen en te houden?
In haar betoog ging Van Elburg in op verschillende manieren om deze vraag te benaderen: vanuit de biologie, vanuit gedrag, vanuit emotie en cognitie en vanuit het lichaamsbeeld.
Lees meer

Terugblik Masterclass Eetstoornissen 2014

Op donderdag 20 maart 2014 organiseerden Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Centrum Eetstoornissen Ursula de vijfde Masterclass Eetstoornissen. Het thema was deze keer: 'Ethische en morele dilemma's bij de behandeling van eetstoornissen'. Prof. dr. Hans van Delden, medisch ethicus, ging in op het denken over autonomie en zelfbeschikking bij patiënten met eetstoornissen. Isis Elzakkers, psychiater, stond stil bij wilsbekwaamheid en beslisgedrag van patiënten met ernstige anorexia nervosa en de dilemma’s die dit voor de behandelaar geeft. Vanuit patiëntperspectief reflecteerde Hiske Visser, ervaringsdeskundige, op morele dilemma’s bij de behandeling van patiënten met eetstoornissen. Ook was er gelegenheid voor deelnemers om eigen casuïstiek aan de orde te stellen tijdens twee workshops.
Lees meer

Anorexia patiënt voelt en beweegt zich dikker

Patiënten met anorexia nervosa ervaren hun lichaam als dikker dan het in werkelijkheid is. Ook nemen zij aanrakingen op hun huid groter waar dan die in werkelijkheid zijn - alsof hun huid is opgerekt of opgeblazen. Daarnaast blijken zij zich onbewust te bewegen alsof ze dikker zijn. Dit blijkt uit het proefschrift van Anouk Keizer, assistent in opleiding aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij voerde haar onderzoek uit bij patiënten van Altrecht Eetstoornissen Rintveld.
Lees meer
 

Onderzoek naar lichaamstekeningen (bij ernstige somatoforme stoornissen)

Patiënten met somatoforme stoornissen hebben vaak een verstoorde relatie met hun lichaam. De ernst van deze verstoring is moeilijk te meten met vragenlijsten, omdat het deels onbewust is. Daarom is onderzocht of tekeningen van het beleefde lichaam aanvullende informatie kunnen opleveren. Het onderzoek is gedaan door Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Windesheim.
Uit analyses van 10 objectieve kenmerken van 179 tekeningen komt naar voren dat de ‘compleetheid van het getekende lichaam’ en de ‘zichtbaarheid van de persoon’ (bijvoorbeeld ogen met pupillen) als aparte factoren onderscheiden kunnen worden. Lichaamstekeningen kunnen helpen bij het interpreteren op twee dimensies die samenhang tonen met vragenlijstscores. Dit geeft aan dat informatie uit lichaamstekeningen aanvullend kunnen zijn in de assessment van deze groep. Het onderzoek won onlangs in Berlijn de posterprijs tijdens het congres van ‘Das Deutsche Kollegium für psychosomatische Medizin’ (DKPM) 2014.
Bekijk hier de poster.

Nieuwe inzichten in mentale flexibiliteit en trainbaarheid

Promotie Gwenny Janssen op onderzoek naar executieve functies.
In samenwerking met het Centrum voor Neuropsychaitrie, onderdeel van Vincent van Gogh, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Behaviourial Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen is Gwenny Janssen (GZ-psycholoog bij Vincent van Gogh) in 2006 gestart met het onderzoek naar stoornissen op het gebied van de executieve functies (EF), ook wel regelfuncties genoemd, bij psychiatrische patiënten. In toenemende mate is er aandacht voor dit onderwerp. Gwenny Janssen promoveerde op haar onderzoek op 17 januari 2014.

Gwenny: “Op welke wijze kunnen we inzichten vanuit de (neuro-)psychologie en de gedragsanalyse bundelen om zo tot een meer procesgeoriënteerde diagnostiek van EF-stoornissen te komen? Door deze vraag heb ik me laten leiden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de ontwikkeling van specifieke test- en trainingstaken.”
Lees meer

Egger benoemd tot hoofdopleider bij SPON

Prof. dr. Jos Egger, van het Centrum voor Neuropsychiatrie, is benoemd tot nieuwe hoofdopleider KP V&O bij SPON. Het SPON is een landelijk werkend opleidingsinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het SPON is onderdeel van het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen (ACSW) en verzorgen o.a. de postacademische opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel.

Jos neemt het stokje over van prof. dr. Ger Keijsers.
Lees hier een kort interview met hem.

Nieuwe test voor geheugenstoornissen

In maart 2014 promoveerde Klinisch neuropsycholoog Arie Wester op zijn onderzoek ‘Assessment of everyday memory in patients with alcohol-related cognitive disorders using the Rivermead Behavioural Memory Test.  Wester is sinds de start van het Topklinisch Centrum voor Korsakov in 1989 betrokken bij de afdeling; hij startte als neuropsycholoog en is sinds 1992 programmamanager. Het Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen diagnosticeert en behandelt patiënten met een langdurige alcoholverslaving, die veelal therapieresistent is gebleken en wordt gecompliceerd door cognitieve stoornissen Voor het merendeel van de patiënten geldt dat zij gebrek aan ziektebesef en ziekte-inzicht hebben of een volledig gebrek hieraan. Daarnaast is sprake van ernstige sociaal maatschappelijke problemen en (zelf)verwaarlozing.
Lees meer

Venray meets Milano

Op vrijdag 30 mei jongstleden, werd in Milaan voor de 5e keer een International Meeting on Rare Disorders of the RAS-MAPK Pathway gehouden. Deze bijeenkomst ging vooraf aan de jaarlijkse conferentie van de European Society of Human Genetics. Zo’n 70 specialisten, waaronder genetici, cardiologen, psychologen en kinderartsen, kwamen samen om elkaar op de hoogte te brengen van de nieuwste inzichten over aandoeningen in het RAS-MAPK pathway. In dit systeem dat van groot belang is voor allerlei ontwikkelingsprocessen, bevinden zich de genen die betrokken zijn bij het syndroom van Noonan. Dit is één van de genetische aandoeningen die sinds vele jaren binnen het Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie worden onderzocht en behandeld.
Lees meer

Verhuizing Centrum Eetstoornissen Ursula

Vanaf 23 juni 2014 heeft Centrum Eetstoornissen Ursula (CEU) een nieuw adres. CEU is verhuisd naar gebouw Rijnveste in Leiden. De contactgegevens vanaf deze datum zijn als volgt:

Gebouw Rijnveste, 2de etage, Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden
Algemeen telefoonnummer: 071 890 33 44
Telefonisch spreekuur (ma t/m vr 09.00-13.00 uur): 071 890 33 40
 

Deskundigennetwerk Eetstoornissen Zoetermeer

Deskundigennetwerk Eetstoornissen Zoetermeer is een innovatief project. Doel van het netwerk is partijen kennis bij te brengen zodat zij weten wat zij moeten doen om signalen die wijzen op een eetstoornis op te pakken en hierop adequaat te reageren. Het netwerk brengt belanghebbenden met elkaar in contact. Gevolg is dat cliënten veel eerder dan nu het geval is adequate hulp krijgen, in hun eigen omgeving. Eerder ingrijpen betekent sneller opknappen en weer deelnemen aan het maatschappelijk leven. De zorg wordt hierdoor goedkoper terwijl de kwaliteit van leven van cliënten met een eetstoornis aanzienlijk toeneemt. Verwijzers krijgen op hun beurt meer tools in handen om zelf iets te doen of hier hulp bij te vragen. ‘Samen sta je sterk’ is de gedachte.
Lees meer
 

Mensen met eetproblemen gesteund door website Proud2Bme

Jiska Aardoom, werkzaam bij Centrum Eetstoornissen Ursula, heeft in samenwerking met Alexandra Dingemans, Laura Boogaard, Scarlet Hemkes en Eric van Furth onderzoek gedaan naar de website Proud2Bme (www.proud2bme.nl). De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het tijdschrift ‘Eating Behaviors’. De studie onderzocht of en in welke mate bezoekers empowerment ervaren door hun bezoek aan Proud2Bme. Patiënt empowerment heeft alles te maken met het gevoel van controle hebben over je leven en je gezondheid en het kunnen managen van je ziekte.
Lees meer
 

Carlijn de Roos wint prijs voor onderzoek EMDR-schrijftherapie

Klinisch psycholoog Carlijn de Roos van GGZ Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd Rivierduinen heeft een prijs gewonnen voor het onderzoek EMDR-schrijftherapie bij eenmalig getraumatiseerde kinderen. Zij mocht een beeldje in ontvangst nemen tijdens het Nederlandse EMDR congres op zaterdag 12 april. Zij kreeg de prijs vanwege de goede methodologie en kwaliteit van deze studie, die ondanks tegenslagen - zoals problemen met de inclusie - is voortgezet en nu zelfs het grootste onderzoek is op dit terrein. In een aantal werelddelen is EMDR voor kinderen nog steeds niet in de richtlijnen opgenomen, zoals in de recent verschenen Australische PTSS richtlijn voor kinderen. De methodologische onderbouwing van de effectiviteit van EMDR bij kinderen werd daar nog als matig beoordeeld. Het gevolg is dat er in die landen veel getraumatiseerde kinderen een effectieve behandeling mislopen. Na publicatie van de resultaten van het onderzoek EMDR-schrijftherapie is de verwachting dat EMDR – en mogelijk ook schrijftherapie - voor kinderen alsnog in deze richtlijnen wordt opgenomen.
 

Frenk Peeters benoemd tot hoogleraar

De Riagg Maastricht feliciteert Frenk Peeters met zijn benoeming tot Hoogleraar behandeling van stemmingsstoornissen bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University.
 
Frenk is opgeleid tot psychiater in Amsterdam en Maastricht. Hij is werkzaam als psychiater bij stemmingsstoornissen sinds 1991.
Hij heeft aan de wieg gestaan van de academisering van de praktijk stemmingsstoornissen en is ook nauw betrokken bij de TOPGGz erkenning van deze praktijk in 2010. Frenk is in 2003 gepromoveerd op het onderwerp “Dynamics of mood and cortisol in depression”. Ook hierna heeft hij een groot aantal onderzoeken verricht op het gebied van  stemmingsstoornissen. Zijn huidige onderzoek heeft zowel betrekking op  fundamentele processen (e.g., mood and cortisol regulation, phenomenology) als op klinische onderwerpen (e.g., effectiveness in naturalistic settings of state-of-the-art treatments, preventive effect of psychotherapy in acute phase treatment).
 

3MDR: een innovatie bij  traumabehandeling?

Stichting Centrum ‘45 ontwikkelt een veelbelovende innovatie in de traumabehandeling, bedoeld om moeilijk op gang te krijgen processen in de traumabehandeling te doorbreken.
Deze behandeling heeft bekendheid gekregen onder de naam Military Motion-assisted Movement Desensitisation and Reprocessing, kortweg 3MDR, waarbij gebruik gemaakt wordt van maximale exposure met behulp van virtual reality toepassingen en voor een deel gebaseerd is op EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
Inmiddels zijn er successen geboekt via een pilot bij veteranen. Een selecte groep heeft de nieuwe behandeling al ondergaan en rapporteerde na de behandeling minder angstklachten, een betere concentratie en een betere geheugenfunctie.
Lees meer

Start MBT-behandeling in Den Bosch

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele en/of psychische klachten die samenhangen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. De Viersprong biedt MBT-behandelingen aan in Amsterdam, Bergen op Zoom en vanaf september ook in Den Bosch. De Viersprong biedt daar Ambulante MBT voor volwassenen en vanaf het najaar ook MBT voor families. 
Lees meer

Jezelf de baas met MBT-early

In mei 2014 start de Viersprong in Bergen op Zoom een kortdurende behandeling voor emotioneel instabiele jongeren van 14 tot 18 jaar met trekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis of beginnende uitingen ervan. MBT-early probeert zo vroeg mogelijk in te grijpen, zodat de negatieve spiraal waarin de jongere zit gestopt kan worden. Tijdig behandelen voorkomt latere persoonlijkheidsproblemen.
Lees meer over deze behandeling
 

Nieuwe opleiding systeemtherapie bij de Viersprong Academy

De Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk (V.O.S.W.) start in oktober 2014.
In de actuele praktijk van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn er steeds meer functies ontstaan voor HBO-plussers die vanuit een systeemoriëntatie werken, maar die geen systeemtherapeut zijn. Te denken valt aan buurtwerkers, praktijkondersteuners, ouderbegeleiders, gezinsvoogden en hulpverleners die als FACT-therapeut, MDS-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut werkzaam zijn. De eenjarige Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk (V.O.S.W.) biedt een sterk op de beroepspraktijk gerichte training in systeemtherapeutische ethiek, kennis en vaardigheden.
Lees meer

Centrum Bipolaire Stoornissen deelt kennis

Het Centrum Bipolaire Stoornissen van Dimence deelt op verschillende manieren haar kennis en ervaring. De deskundigheidsbevorderingscommissie van het centrum brengt meer structuur aan in de activiteiten op het gebied van interne en externe deskundigheidsbevordering. De commissie houdt zich onder andere bezig met het organiseren van diverse activiteiten. Zo organiseert zij vier keer per jaar kenniskringen. In mei vond de kenniskring ‘Bipolaire stoornis en verslaving' plaats met Dr. Jan van Zaane. Hij is gepromoveerd op dit onderwerp en presenteerde zijn onderzoek. Dit jaar organiseerde de commissie ook het goed bezochte symposium ‘De patiënt en zijn omgeving – van netwerktheorie tot naastbetrokkenen’.
Lees hele artikel

Postbus 1198

3800 BD Amersfoort

033-4450678

info@topggz.nl
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Twitter
Twitter
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor deze nieuwbrief.
 
Copyright © 2014 Stichting Topklinische GGz, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp