Copy
Nieuwsbrief 111                                                                        12/03/2021

redactie: Peter ON5US - Ronny ON4RK - Ronny ON6CQ

In deze uitgave van 'Het CW'tje':

ARCDXC

De leden van de International Amateur Radio Contest DX Club vieren de WMO-dag (Wereld Meteorologische Organisatie) op 23 maart ◄
 
De leden van de International Amateur Radio Contest DX Club (ARCDXC - United Nations) zullen actief zijn als C7A tijdens de maand maart en vieren op die manier de WMO-dag (Wereld Meteorologische Organisatie).
De WMO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties.
Het agentschap is de gezaghebbende stem van de Verenigde Naties over de toestand en het gedrag van de atmosfeer van de aarde, de interactie met de oceanen, het klimaat en de verdeling van watervoorraden.
 
De World Meteorologische Organisatie telt 191 lidstaten (op 1 januari 2013). Zie ook https://public.wmo.int/en/about-us/members hiervoor.
De WMO bevordert de samenwerking bij het opzetten van netwerken voor het maken van meteorologische, klimatologische en geofysische waarnemingen, evenals de uitwisseling, verwerking en standaardisatie van gerelateerde gegevens en ondersteunt technologieoverdracht, opleiding en onderzoek.
Het agentschap bevordert evenzeer de samenwerking tussen de nationale meteorologische diensten van haar leden en bevordert de toepassing van meteorologie op openbare weerdiensten, landbouw, luchtvaart, scheepvaart, het milieu en watervraagstukken.
 
De leden van de International Amateur Radio Contest DX Club zullen actief zijn op de amateurbanden van 160 tot 6 meter inclusief 60/30/17/12 meter. En dit in CW, SSB alsook in digitale modes.
 
Kijk evenzeer of de International Amateur Radio Contest DX Club zal deelnemen aan de CQWW WPX SSB contest op 27 en 28 maart 2021.
 
De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), opgericht in 1950, is ontstaan ​​uit de Internationale Meteorologische Organisatie (IMO), opgericht in 1873.
De WMO werd in 1951 het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor meteorologie, operationele hydrologie en aanverwante geofysische wetenschappen.
 
Aangezien weer, klimaat en de waterkringlopen geen nationale grenzen kennen, is internationale samenwerking op wereldschaal essentieel voor de ontwikkeling van meteorologie.
De WMO biedt het kader voor dergelijke internationale samenwerking. Sinds de oprichting biedt de WMO een unieke en krachtige bijdrag aan de veiligheid en het welzijn van de mensheid.
 
Zo dragen Nationale Meteorologische en Hydrologische Diensten substantieel bij aan de bescherming van mensenlevens en eigendommen tegen natuurrampen, aan de bescherming van het milieu en aan het verbeteren van het economische en sociale welzijn van alle sectoren van de samenleving in gebieden zoals voedselzekerheid, watervoorraden en transport.
 
QSL Manager is UA3DX Nick Averyanov (via het bureau of direct).
 
 
► STUUR GEEN QSL via 4U1VIC (Vienna International Amateur Radio Club) ◄
 

Lente Contest 2021

De UBA Sectie DST (Diest) nodigt alle radioamateurs uit om deel te nemen aan de 38ste uitgave van de UBA-LENTECONTEST.


1. Contestdata / Contestdelen

 • VHF-2m Phone/CW: 14 maart 2021 (07.00-11.00 uur UTC).
 • HF-80m Phone: 21 maart 2021 (07.00-11.00 uur UTC).
 • VHF-6m Phone/CW: 28 maart 2021 (06.00-10.00 uur UTC).
Opgelet: alleen UTC-tijd in de log is geldig!


2. Contest call

CQ UBA contest.


3. Punten

3 punten per verbinding.
Enkel point to point verbindingen via de ether zijn toegelaten.


4. SWL'S

Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden. Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen. In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn.


5. Vermenigvuldigers

 • Ieder gewerkt UBA Gewest (lettergroep van 3 letters), te vermelden door ON stations lid van de UBA. vb.: DST, OSB en LGE zijn 3 vermenigvuldigers.
 • De lettergroep XXX, te vermelden door ON stations NIET lid van de UBA.
 • De lettergroep UBA, te vermelden door het Nationaal verenigingsstation ON4UB en ON4UBA.
 • Enkel voor ON stations: ieder land dat voorkomt in de DXCC lijst, uitgezonderd ON.

6. Uit te wisselen gegevens

 • ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001 + UBA gewest of XXX voor NIET UBA leden: vb.: ON4DST -gegeven 59(9)001 DST -ontvangen 59(9)003 MCL.
 • Niet ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001. vb.: PA3AWV -gegeven 59(9)001 -ontvangen 59(9)002 DST.
Het QSO serienummer moet continu doorlopen, ongeacht de wijze van transmissie (VHF).


7. Buitenlandse deelnemers

Enkel verbindingen met ON stations zijn geldig.


8. Eindscore

Totaal QSO punten x Totaal VERMENIGVULDIGERS.


9. Klassementen

a. Individueel klassement per contest:

    (1) ON Stations (QRP apart klassement).
    (2) Buitenlandse Stations.
    (3) SWL Stations ON.
    (4) Buitenlandse SWL Stations.

b. Klassement per club (secties UBA):

    (1) 80m band: SSB en CW.
    (2) VHF banden: 2m en 6m.


SCORE = (AxB)/C.

A= SOM van de individuele eindscores van het gewest.
B= AANTAL logs van het gewest.
C= AANTAL leden van het gewest d.d. 01 maart 2021.

10. QRP stations
QRP stations vermelden duidelijk "QRP" in de log hoofding.
Opmerking: maximum toegelaten uitgangsvermogen: CW = 5 Watt, Phone = 10 Watt.


11. Trofeeën

De winnaars van elk klassement ontvangen een award, indien zij minstens 25 geldige QSO of 25 gehoorde stations in hun log hebben.
Een wisselbeker is voorzien voor het winnend gewest HF en VHF. Na 3 OPEENVOLGENDE overwinningen door eenzelfde gewest wordt deze wisselbeker eigendom van dit gewest.


12. Logs

Enkel CABRILLO logfiles worden aanvaard.
Hernoem de bestanden naar MYCALL.CBR of MYCALL.LOG waar "MYCALL" uw roepnaam is. Voorbeelden ON4DST.CBR of ON4DST.LOG
Te vermelden gegevens in deze volgorde:
 • Zendstations: Band, mode, datum, UTC, eigen callsign, gegeven rapport, callsign gewerkt station, ontvangen rapport.
 • SWL stations: Band, mode, datum, UTC, callsign gehoord station, rapport gegeven door gehoord station, callsign tegenstation.

“Cabrillo header” moet het volgende bevatten:
•    Callsign.
•    Naam, voornaam en volledig adres.
•    UBA-gewest (enkel voor UBA-leden).
•    Categorie waar u in deelneemt.
•    Stationsbeschrijving met zendvermogen.
  Onvolledige logs dienen als ‘checklog’.
Opmerking: elke amateur kan per contestdeel slechts één log insturen (ofwel als ONL, ofwel ON-call ofwel met zijn 2de callsign).


13. Deadline

De logs moeten ten laatste 2 weken na IEDERE contestdatum bezorgd worden via https://springcontest.on4dst.be/
Vanaf het ogenblik dat een log AANVAARD is kunnen er GEEN wijzigingen aan - of vervangingen van de log meer gebeuren.


14. Diskwalificatie

 • Logs waar meer dan 5% van de geclaimde QSO's foutieve vermeldingen vertonen, worden gediskwalificeerd.
 • Indien éénzelfde persoon meer dan één log per contestdeel instuurt, worden deze logs gediskwalificeerd.
 • Ontbreken van 1 of meerdere uit punt 12 opgesomde gegevens kan aanleiding geven tot diskwalificatie.


15. HF bandplanning

Aan iedere deelnemer wordt gevraagd zich aan de bandplanning te houden. De contest voorkeurfrequenties op 80m zijn:

    CW van 3,510 tot 3,560 MHz.
    SSB van 3,600 tot 3,650 MHz en 3,700 tot 3,775 MHz.


16. Opmerking

Door hun deelname verklaren de deelnemende stations:
 • Gewerkt te hebben volgens de geldende regels voor radioamateurs in hun land.
 • Het contestreglement en iedere beslissing van het UBA lentecontestcomité te aanvaarden

BIPT examens worden hervat vanaf 26 april

Indien de evolutie van de besmettingen met het coronavirus gunstig blijft verlopen zal het BIPT de examens hervatten vanaf 26 april.
Houd er rekening mee dat vanaf dan het nieuwe examenreglement van kracht zal zijn, zie het besluit van 19 januari 2021 betreffende het vastleggen van de regels en voorwaarden van toepassing op de proeven en examens voor radioamateurs.
 
https://www.bipt.be/consumenten/publication/besluit-van-19-januari-2021-betreffende-het-vastleggen-van-de-regels-en-voorwaarden-van-toepassing-op-de-proeven-en-examens-voor-radioamateurs

Dit betekent dat men zich ook kan inschrijven voor het klasse B examen (CEPT Novice vergunning). Wie zich op dit examen wil voorbereiden kan terecht op de online leeromgeving voor radioamateurs van de UBA. Hier vind je ook welke delen van het UBA HAREC handboek gekend moeten zijn voor het klasse B examen.

https://www.uba.be/nl/actueel/vergunningen/harec-vergunningen/het-uba-harec-handboek

Inschrijven voor de examens kan per e-mail naar examen@bipt.be met vermelding van je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer en een kopie van de beide zijden van je identiteitskaart in bijlage.

Voor het C examen (basisvergunning) moet  ook het attest toegevoegd worden waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor de praktische proef.
Het BIPT zal contact opnemen om examendatums voor te stellen. De kandidaten die reeds op de wachtlijst staan worden evenzeer gecontacteerd.
Copyright © 2021 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp