Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.

Bilder: PinPinStudio.
Solceller norr om polcirkeln fixar is på sommaren
Ungefär 200 kilometer norr om polcirkeln ligger ishotellet i Jukkasjärvi. Hotellet byggs upp varje senhöst, i takt med att Torne älv fryser till is. Sedan smälter det ner, och försvinner helt, fram på vårkanten då isarna töar. Så har det varit i 26 år, men snart blir det ändring på det. Nu planeras en ny anläggning i Jukkasjärvi, där solceller kommer att hålla isen frusen även under sommaren. Så här långt norr om polcirkeln lyser solen 100 dagar och nätter i sträck under sommarhalvåret, vilket ger speciella förutsättningar för solcellsanläggningen, som utformas av Solkompaniet.

- Midnattssolen ger nya förutsättningar för solelproduktion då det även går att konstruera system som producerar el på natten. Att använda solen tillsammans med kyla är en bra kombination då kylbehovet ökar ju mer solen skiner, säger Jon Malmsten, konsultchef på Solkompaniet.

Elen från solcellerna kommer huvudsakligen att användas för att kyla byggnaden, så att gästerna kan besöka isbaren och isutställningen även på sommaren. Anläggningen öppnas under 2016. 
Text: Jon Malmsten, jon.malmsten@solkompaniet.se
Läs mer på ishotellets hemsida ->
 
Vad händer med investeringsstödet?
I september meddelade regeringen att investeringsstödet för solceller tillförs 1,4 miljarder kronor under de kommande åren. Precis i slutet av oktober presenterade Energimyndigheten sedan sina förslag på hur stödnivåerna ska förändras:
  • Myndigheten föreslår att stödet till privatpersoner tas bort. Solkompaniet ser en sådan förändring som positiv, eftersom ROT-avdraget är fullt tillräckligt för att göra det lönsamt att installera solceller på sin villa.
  • Vidare föreslås att stödet till bostadsrättsföreningar ska avskaffas. Det är mycket olyckligt, då bostadsrättsföreningar inte kan använda ROT-avdraget. Utredaren räknar istället med att bostadsrättsföreningar kan ta del av skattereduktionen, men många flerfamiljshus har huvudsäkringar på över 100 A och då gäller inte skattereduktionen.
  • Myndigheten föreslår även en sänkning av stödet till företag, från dagens 30 % till 10 %, vilket också är mycket olämpligt nu när regeringen precis har förlängt stödperioden och tillfört nya pengar. Stödet måste avvecklas successivt, och en sänkning till 10 % är ingen utfasning när stödtiden har fyra år kvar. En rimlig sänkning vore till nivån 20-25 %. 
  • Till sist föreslås även att storleken på stödet avgörs av tidpunkten då anläggningen byggs, inte när man får stödet utbetalt. Den som ansöker och bygger en anläggning idag får alltså ett stöd på 30 % för företag, och 20 % för övriga, oavsett när stödet betalas ut.
Huruvida förslagen kommer att gå igenom är ännu oklart. Förra året beslutade regeringen enligt myndighetens förslag, men då årets förslag är så oväntat är det möjligt att regeringen drar i handbromsen. Vi på Solkompaniet jobbar, genom Solelkommissionen, för att regeringen inte ska följa Energimyndighetens förslag. Bland annat skrev vi på Supermiljöbloggen i måndags att investeringsstödet bör fasas ut successivt, som en del av en långsiktig solstrategi, annars riskerar det att resultera i en hisnande berg- och dalbanefärd för solcellsmarknaden.
Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se

Bilder: IEA PVPS.
Nu kommer mer än en 1 % av världens el från solen!
Det internationella energirådet IEA presenterar årligen en rapport som sammanfattar utvecklingen och de senaste trenderna på den internationella solcellsmarknaden. Deras senaste rapport, som nyligen publicerades, beskriver 2014 som året då den globala solcellsmarknaden stabiliserades. Även om den hittills snabba tillväxttakten avtog något, var utvecklingen fortsatt stark och 1,1 % av det globala elbehovet kommer nu från solceller!

Under 2014 installerades sammanlagt cirka 40 000 MW solceller, vilket var en ökning från 2013 då siffran låg runt 37 000 MW. Sverige ökade sin solcellskapacitet med 43 MW under året, vilket motsvarar ungefär en promille av den globala ökningen. Totalt låg den sammanlagda kapaciteten på 177 000 MW i världen, och på 80 MW i Sverige, vid årets slut. 

De länder som drev utvecklingen var framförallt Kina, där marknaden stabiliserades, och Japan, som ökade snabbt jämfört med 2013. Tillsammans installerade de hälften av alla solceller under 2014. Kina tillverkade dessutom också mer än hälften av världens solcellsmoduler. Även USA fortsatte med full fart framåt medan utvecklingstakten i  Europa fortsatte att klinga av för tredje året i rad. Utvecklingen gick framåt i några europeiska länder, som Storbritannien, Holland och Schweiz, men avtog i exempelvis Tyskland och Italien. I Grekland, som tidigare varit bland de ledande i Europa, dog marknaden nästan helt.

Antalet länder där solel är en betydande del av eltillförseln ökade med Italien i spetsen, där 8 % av elbehovet kom från solceller. Strax därefter kom Grekland och Tyskland, båda runt 7 %. Antalet länder som får mer än 1 % av elbehovet från solceller ökade också till 22 stycken.

Modulpriserna fortsatte nedåt under 2014, och nådde rekordlåga nivåer. Den snabba takten på nedgången klingade dock av, och allra mest sjönk priserna på de dyraste modulerna. Politiska stödsystem var under året fortsatt viktiga för utbyggnaden, då 59 % av installationerna som gjordes underbyggdes av feed-in-tariffer. På många håll syntes dock även tecken på en utveckling mot mer marknadsbaserade affärsmodeller.


Sammantaget visar statistiken i rapporten på en mognande världsmarknad, som ännu är långt ifrån att nå sin framtida storlek och betydelse. Solceller har extremt snabbt blivit en betydande energikälla på många håll i världen, och den utvecklingen kommer enligt IEA att fortgå under många, många år framöver. I Sverige står vi ännu bara på tröskeln till det stora genombrottet, men förmodligen dröjer det inte länge förrän solelen är en betydande del av energisystemet även här!
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
Läs sammanfattningen och hela rapporten på IEAs hemsida ->

Energiskatten bör utredas innan lagen ändras
Solelkommissionen har under oktober uppvaktat Skatteutskottet om budgetpropositionen, som innehåller ett förslag som kraftfullt begränsar större fastighetsägares möjligheter att installera solceller. Ägare av flera fastigheter, till exempel kommuner, landsting, samt bostads- och fastighetsbolag, måste betala energiskatt för solelen de själva producerar på sina tak, och som de reducerar sin elförbrukning med. Gränsen är satt till 255 kWt per juridisk person, vilket innebär att över hälften av Sveriges tak berörs.

Regeringen har meddelat att de tänker återkomma med förslag om hur de fastighetsägare som berörs kan kompenseras, men vi på Solkompaniet tycker självklart att lagen aldrig ska införas. Skatteutskottet har varit intresserade av frågan, speciellt då den nya lagen för år 2016 ändå inte innebär några skatteintäkter för staten, eftersom det ännu inte finns något regelverk för hur elen som produceras för egenförbrukning ska mätas. Det gör att frågan kan, och bör, utredas innan någon ny lag införs, vilket också är Solelkommissionens ståndpunkt. Särskilt viktigt är detta, eftersom regeringen själva egentligen inte ens vill införa lagen, och redan funderar på sätt att kompensera för den. Beslutet om budgeten, där lagförslaget ingår, tas i Riksdagen den 25 november.
Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se
 

Bild: Svenska Solelmässan.
Möt oss på Svenska Solelmässan i Uppsala
Den 25 november är det dags för Svenska Solelmässan i Uppsala konserthus. Klockan 9.00 slås portarna upp, och Solkompaniet kommer självklart att vara där. Hoppas att vi ses!
Läs mer om mässan här =>
 
Solcellsboom i den australiensiska öknen
Internationella energirådet IEA släpper inte bara trendrapporter, utan driver även det internationella forskningsprojektet PVPS Task 13 med syftet att förbättra drift och tillförlitlighet för solcellssystem. Arbetsgruppen ses med jämna mellanrum, senast i Alice Springs i Australien i mitten av oktober. Solkompaniets Anna Bengtsson var där, mitt i den stekheta öknen i ett land som haft en imponerande utbyggnad av solenergi de senaste åren.

År 2007 hade Australien en solcellskapacitet på cirka 12 MWt. Idag är kapaciteten nästan 400 gånger större, se snygg animation här. Landet har idag 1,4 miljoner anläggningar och cirka 4 600 MWt installerad effekt på en befolkning på 23 miljoner människor. Med samma utbyggnadstakt per capita skulle Sverige ha en bra bit över 500 000 soltak år 2023. Även i staden Alice Springs, med en befolkning på runt 30 000 invånare, är solen en viktig energikälla. På grund av stadens avlägsna placering finns ett eget elnät, som idag huvudsakligen försörjs med gas- och dieselgeneratorer. Nu ökar dock antalet solenergianläggningar snabbt! Här är det avgörande att fördela effekten på flera anläggningar utspridda i landskapet, för att minska risken för instabilitet i elnätet då moln far förbi i det annars extremt klara vädret. När de nya anläggningarna är på plats kommer områdets solceller att ge över 50 % av elbehovet, utan lagring, under april och september då varken kyla eller värme behövs.

Resultaten från IEA PVPS Task 13, delprogram två, kommer först 2017, men spana gärna in rapporterna från det första delprogrammet på IEAs hemsida.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.se/