Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.


Vi bildar Solelkommissionen - för mer solel nu! 

Dagens lagstiftning styr mot gammaldags energiproduktion och skapar inte förutsättningar för egenproduktion av el – det är anledningen till att HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder, som representant för Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, nu går samman och bildar Solelkommissionen. Tillsammans har vi under vintern utrett och tagit fram förslag på lösningar som innebär avgörande förbättringar för den som vill producera egen solel.
 
Även regeringen har sett över lagstiftningen och kom nyligen med förslag på ändringar i Lagen om skatt på energi. Förslagen innebär en väldigt låg nivå för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan denne tvingas betala energiskatt. Vidare innebär regelförändringarna att elkunder inte får använda det allmänna elnätet för att flytta egenproducerad el från fastigheter med solceller till fastigheter med sämre förutsättningar för solelproduktion. Båda förslagen innebär till och med försämringar gentemot hur Skatteverket tillämpar dagens lagstiftning!

- Solelkommissionen anser att gränsen för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan man tvingas betala energiskatt bör höjas och sättas per anläggning. Om gränsen sätts per juridisk person, som i regeringes förslag, innebär det att ett mycket stort antal befintliga tak på flerbostadshus inte kommer att användas av skattemässiga skäl. Dessutom måste det allmänna elnätet självklart få användas även av elkunderna, till exempel för att flytta el, utan att man drabbas av extra skatter, säger Johan Öhnell, styrelseordförande på Solkompaniet.

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. Om vi i Sverige använder 25 % av taken i bra sollägen kan vi producera 10 % av vårt elbehov med sol även i Sverige. Detta anser Solelkommissionen är en nödvändig, och fullt rimlig, målsättning till år 2030. 

För att nå målet krävs dock en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter. Solelkommissionens utredning har analyserat och kartlagt ett stort antal frågeställningar kring egenproduktion av el, både för privatpersoner och större fastighetsägare. Utredningen i sin helhet och alla förslag finns på  Solelkommissionens hemsida.
Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se

Solförmörkelsen den 20 mars 2015

Solförmörkelsen en utmaning för elnäten - eller? 

Den 20 mars vändes många blickar mot himlen då en solförmörkelse rörde sig över hela Europa. Andra riktade snarare uppmärksamheten mot elnätet och dess förmåga att klara de effektvariationer som skulle kunna uppstå vid förmörkelsen. Vid klart väder skulle förmörkelsen kunna innebära en kraftig effektminskning, då massor av solceller skuggas, och sedan en kraftig effektökning då solen kommer fram igen. 

En del menade att effektvariationen skulle kunna påverka stabiliteten i elnätet i länder som Tyskland och Italien, där solceller utgör en betydande del av elförsörjningen. Andra menade att stamnätsföretagen utan större problem skulle kunna balansera effektbortfallet. 

I efterhand visade det sig att solförmörkelsen inte innebar några större problem, varken för det tyska eller för det italienska elnätet. Detta trots att solen sken från en klar himmel, både i södra Tyskland och norra Italien, under dagen för solförmörkelsen. Genom förberedelser och planering kunde stamnätsföretagen utan problem balansera effektvariationerna och solförmörkelsen märktes inte alls för slutkunderna. Tyvärr får den som missade solförmörkelsen vänta några år på nästa tillfälle: år 2026 är det dags igen!
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
Läs mer om solförmörkelsens påverkan på elnätet på ENTSO-Es hemsida => 

 

Källa bild: Johan Lindahl IEA-PVPS Task 1
Nytt rekord för solcellsinstallationer
Aldrig förr har det installerats så mycket solceller i Sverige! Under 2014 installerades 36,2 MW solceller, vilket är nästan dubbelt så mycket som under år 2013. Sammanlagt har Sverige nu en total solcellskapacitet på 79,4 MW, men även om ökningen sker snabbt har vi väldigt lite solceller jämfört med många andra Europeiska länder. Tyskland har exempelvis en solcellskapacitet på 38,2 GW, vilket är nästan 500 gånger mer än Sverige.
Text: David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se
Läs mer om solcellsrekordet på Bengts nya villablogg =>   
 

Solcellstvång på gång

Nu har Frankrike lagstiftat om att alla fastigheter i den så kallade kommersiella zonen måste ha antingen solceller eller växtlighet på taken. Båda åtgärderna är tänkta att skapa energieffektivare fastigheter: solcellerna genom elproduktion och växtligheten genom sin isolerande förmåga som jämnar ut temperatursvängningar i byggnaderna.
Text: Jon Malmsten, jon.malmsten@solkompaniet.se
Källa bild: Landstinget Västernorrland

Solcellssatsning på sjukhus i Västernorrland

Landstinget i Västernorrland satsar på solenergi och planerar att installera totalt 7 000 kvadratmeter solceller fram till 2019. I mitten av mars invigde man två nya anläggningar på sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik. 

– Det känns bra att inviga vår stora satsning på egen produktion av solel vid sjukhusen. Vi hoppas även att satsningen kommer att inspirera andra att investera i solenergi säger Elisabeth Strömquist (s), ordförande i landstingsstyrelsen.

Anläggningen i Sundsvall består av 564 solcellsmoduler, fördelade på tre byggnader, med en toppeffekt på 143 kWt. Anläggningen i Örnsköldsvik består av 760 solcellsmoduler med en toppeffekt på 190 kWt. Solkompaniet har byggt båda anläggningarna.
Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se


Här hittar du oss!

Solkompaniet har flyttat

Du hittar numera vårt huvudkontor i soliga lokaler ett stenkast från Telefonplan i Stockholm, närmare bestämt på Västbergavägen 4, Hägersten.
Hitta oss på Facebook | Vidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick? Hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.se/