Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 9 - 13-04-2021


 

Nieuwsbrief


De tweemaandelijkse nieuwsbrief van de KBSB wil een informatieblad zijn van de leden voor de leden. Als lid zullen uw bijdrage - voor welke rubriek dan ook -, uw tips, uw voorstellen - bv. voor opleidingen - dan ook met veel plezier tegemoet worden gezien. Een mailtje volstaat om uw informatie door te geven.

Zoals in de vorige nummers al meegedeeld, willen we naast aankondigingen en resultaten van toernooien ook schaakgerelateerde oproepen van leden publiceren.
.
Dat we een schaakfamilie zijn, willen we vooral ook uitdragen in onze rubriek 'portret', waarbij telkens een van de leden zichzelf voorstelt. Die rubriek kan er alleen maar zijn als u uw bescheidenheid of uw schroom laat varen. Vraag gewoon een formulier aan en stuur het ons terug.

Alleen, als er geen formulieren worden teruggestuurd... dan is er geen rubriek 'portret'. Dit nummer vormt een droevige première...

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

BulletinLe bulletin bimensuel de la FRBE veut avant tout être un canal d'informations des membres pour les membres. En tant que membre, votre contribution - pour quelle rubrique que ce soit -, vos conseils, vos propositions - par ex. pour des formations - seront accueillis avec le plus grand plaisir.

Comme indiqué dans les numéros précédents et mis à part les annonces et les résultats des tournois, nous voulons également publier les demandes des membres qui se rapportent aux échecs .

Nous sommes une famille échiquéenne et il est bien de se connaître. De là, la rubrique 'portrait'. Cette rubrique ne peut cependant que subsister que si les membres veulent se présenter. Laissez tomber votre modestie ou votre appréhension. Demandez le formulaire et renvoyez-le-nous.

Si nous ne recevons rien... il n'y a pas de rubrique 'portrait'. Malheureusement, ce numéro constitue une triste première. 

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

Belgisch Kampioenschap 'over the board'Non, non, rien n'a changé... tout, tout a continué.

Geen nieuws over de zomertoernooien. Het is duidelijk dat wie een otb-toernooi in België wil spelen deze zomer, zich snel zal moeten inschrijven.

Hier de link: site van de Brugse Meesters

Championnat de Belgique en présentielNon, non, rien n'a changé... tout, tout a continué.

Pas de nouvelles concernant les tournois d'été. Il est clair qu'il faudra s'inscrire rapidement si vous souhaitez participer à un tournoi en présentiel en Belgique cette année;

Voici le lien: site des Maîtres brugeois

Hoekje van de scheidsrechter
Le coin de l'arbitre
    

De '50-zettenregel'

 De zus van de 'zettenherhaling', die dus correcter als 'drie identieke stellingen' kan worden aangeduid, is de 50-zettenregel.

Inderdaad, wanneer er 50 zetten zullen zijn gespeeld of net zijn gespeeld, zonder slagzet en zonder pionzet, kan een speler ook remise claimen.

Een correcte procedure

De procedure - dat zal u niet verbazen - lijkt heel sterk op die van de 'drie identieke stellingen'.

Dus, als u aan zet bent en u meent dat uw tegenstander 50 zetten zonder slag- of pionzet heeft gespeeld en dat u eveneens van plan bent op uw 50e zet geen stuk te slaan of een pion te spelen, dan mag u remise claimen. Dat doet u door uw zet op uw notatieformulier te schrijven. U mag die zet niet meer wijzigen. Dan laat u aan uw tegenstander en de scheidsrechter weten dat u remise claimt op basis van de zet op uw notatieformulier. Vermijd de stukken te raken, want anders kunt u de remise niet meer eisen. .

Als u al 50 zetten heeft gespeeld zonder slag- of pionzet te spelen en uw tegenstander heeft op zijn laatste zet ook zijn 50e opeenvolgende zet gespeeld zonder een pion te verplaatsen of iets te slaan, dan kunt u direct remise claimen, zonder zet te moeten noteren.

In beide gevallen doet u er goed aan uw klok op pauze te zetten. Het zou te dom zijn om op tijd te verliezen in afwachting van de komst van een arbiter.

Wat belangrijk is, is dat uw remiseclaim in de eerste plaats een remisevoorstel is. Uw tegenstander kan die dus direct aannemen (ook al is de procedure hierboven niet correct gevolgd of als hij meent dat uw claim helemaal niet gegrond is).

De tussenkomst van de arbiter

Als de tegenstander uw remisevoorstel niet aanvaardt, dan wordt de tussenkomst van de arbiter gevraagd.

Die zal - uit praktische overwegingen - de klok stoppen (als de speler het nog niet heeft gedaan) en nog eens bij de tegenstander navragen of hij akkoord gaat met het remisevoorstel. Waarom zou de arbiter immers tijd moeten verliezen met twee spelers die remise willen overeenkomen?

Alleen als de tegenstander het remisevoorstel weigert, zal er gecontroleerd moeten worden of de remiseclaim gegrond is.

Dit houdt in dat de arbiter kijkt of de procedure correct is gevolgd en daarna controleren beide spelers op een ander bord en in aanwezigheid van de arbiter of de claim gegrond is. Als u op een elektronisch bord speelt, zal de computer u natuurljk veel sneller over de geldigheid van de claim informeren.

Wat als u fout bent...?

Na de controle zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is uw claim correct en gegrond en dan is het resultaat van de partij remise.

Ofwel is uw claim incorrect of ongegrond, dan gaat de partij verder. Uw tegenstander krijgt dan wel twee minuten extra bedenktijd en als u een zet hebt genoteerd, dan dient u de zet ook te spelen (tenzij het een ongeldige zet is, omdat u bijvoorbeeld schaak staat).

Zie FIDE Handbook - Artikel 9

La règle des 50 coups


La soeur de la 'répétition des coups', qu'il faudrait donc plus correctement désigner par "trois positions identiques" est la règle des 50 coups. 

En effet, quand 50 coups seront joués ou viennent d'être joués sans la moindre prise et sans le moindre déplacement de pion, un joueur pourra également réclamer la nulle.

Une procédure correcte

La procédure - cela ne vous surprendra pas - est parallèle à celle des trois positions identiques.

Donc, si vous avez le trait, que vous pensez que votre adversaire a fait 50 coups sans prise et sans déplacement de pion et que vous avez également l'intention de jouer votre 50e coup sans prise et sans déplacement de pion, vous écrivez votre coup sur votre feuille de notation. Vous ne pouvez plus le modifier. Ensuite, vous faites savoir à votre adversaire et à l'arbitre que vous réclamez la nulle sur la base du coup sur la feuille de notation. Évitez donc de toucher les pièces, car sinon, vous perdrez le droit de réclamer la nulle.

Si vous avez déjà joué 50 coups sans prise et sans déplacement de pion et votre adversaire vient d'en faire autant, vous pourrez directement réclamer la nulle sans écrire votre prochain coup sur votre feuille de notation.

Dans les deux cas, nous vous conseillons de mettre la pendule sur pause. Ce serait trop bête de perdre au temps en attendant une intervention de l'arbitre.

Sachez d'ailleurs que votre réclamation équivaut avant tout à une proposition de nulle. Votre adversaire peut donc l'accepter directement (même si la procédure ci-dessus n'a pas été suivie à la lettre et même s'il estime que votre réclamation n'est pas fondée).

L'intervention de l'arbitre

Si l'adversaire n'accepte pas votre proposition de nulle, il faudra demander l'intervention de l'arbitre.

Celui-ci - dans un souci d'efficacité - arrêtera la pendule (si cela n'a toujours pas été fait) et vérifiera que l'adversaire refuse effectivement la proposition de nulle. Pourquoi en effet l'arbitre devrait-il perdre son temps avec deux joueurs qui souhaitent annuler leur partie ?

Seulement si l'adversaire refuse la proposition de nulle, il y aura lieu de voir si son refus de la réclamation de nulle est également fondée .

L'arbitre vérifiera d'abord si la procédure a été respectée et ensuite, les deux joueurs vérifieront sur un autre échiquier et en présence de l'arbitre ce qu'il en est des 50 coups. Si vous jouez sur un échiquier électronique, l'ordinateur pourra vous renseigner plus rapidement sur la vérité.

Quid si vous vous êtes trompé...?

Après vérification, deux cas de figure se présentent. Soit, votre réclamation est correcte et fondée et la partie est bien entendu déclarée nulle..

Soit, votre réclamation n'est pas correcte ou pas fondée et la partie continue. Votre adversaire recevra ensuite deux minutes de réflexion supplémentaires et si vous avez noté votre coup, vous devez le jouer (s'il n'est pas illégal parce que vous êtes peut-être en échec).

Voir FIDE Handbook - Article 9

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

 

FIDE-voorzitter - Arkady Dvorkovich - président de la FIDE
(foto - photo: W. Icklicki)
 
    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

Brusselse school zoekt...


Een Nederlandstalige leerkracht die schaaklessen kan geven na de lesuren.

Voor meer info: Ilan Cohn icohn@hotmail.com .

Ecole à Bruxelles recherche...Un enseignant néerlandophone pouvant assurer des cours d'échecs après les heures de cours.

Pour plus d'infos: Ilan Cohn icohn@hotmail.com .

België schaakt online
La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Je kunt nagenoeg 24 uur op 24 partijen online spelen en het ene toernooi na het andere afwerken. Het lievelingsplatform lijkt Lichess te zijn. Daarom hebben een aantal 'vrienden' een groep opgericht die (bijna) alle toernooien die door Belgische clubs worden georganiseerd, groepeert. Je hebt er keuze te over: individuele toernooien, ploegentoernooien... en zelfs gespreksmomenten. Raadpleeg dus de pagina van het Belgische vriendenteam. U kunt er ook uw eigen toernooien aankondigen. De site is een referentie geworden voor allerlei Belgische Lichess-activiteiten. 
Als u andere evenementen online organiseert vanaf 27 april 2021, neem dan gewoon contact op..


We besteden iets meer aandacht aan de speciale toernooien,


Uitslagen

31-03-2021
Company Cup BEL Teams
Het eerste online nationaal interbedrijvenkampioenschap in ons land vond plaats op 31-03-2021. Winnaar werd Centric, voor Volt Europa en Team Unilin.
Spelers en organisatoren waren best wel tevreden en overwegen in september een tweede toernooi te organiseren.
Hier de Lichess-link: Company Cup BEL Teamcompetitie #IEaYH6Ii • lichess.org


31-03-2021
Online Belgisch kampioenschap voor studenten
Mooi succes voor deze eerste online editie. Niet minder dan 280 deelnemers en uiteindelijk een verwachte winnaar: François Godart (die opnieuw is beginnen studeren). Hij gaat William Boudry en Yannick Kuy vooraf.
Voor de resultaten: klik hier.


02-04-2021
OKS - 5e ronde
Een hitchcockiaanse ontknoping voor dit online toernooi met klassieke partijen. Leider Adrian Roos (onze verontschuldigingen voor de foute spelling in het vorige nummer) moest standhouden tegen favoriet Thibaut Maenhout en slaagde daar ook in. Het werd remise. Zou Arvid Viaene de lachende derde worden? Dat zag er niet naar uit toen hij op zet 31 zijn superieure stelling iets te snel naar een eindspel afwikkelde. Toch kwam een andere speler, Stein De Witte, na een vlotte winst ook op 4,5/5. Elke partij was belangrijk voor de afscheiding en het eindverdict was wel heel zwaar voor Adrian. Niet alleen moest hij Stein laten voorgaan, op de 96e zet blunderde Arvids tegenstander, zodat de stukken op zet 97 in de virtuele doos mochten.  Door die zege won Arvid Viaene na een lange avond meteen het eerste OKS-toernooi, voor Stein De Witte en Adrian Roos. 
Herbeleef het opnieuw op OKS.


04-04-2021 - U12
11-04-2021 - U20

Paastoernooien - Creb
De paastoernooien van de Creb trokken 107 jongeren aan en de sterke internationale aanwezigheid valt op, vooral in het toernooi van de U12. Niet te verwonderen dus dat de Fransman Nils Martin het toernooi wint, voor zijn landgenoot Jean Geronimi en de Algerijn Lam Aouachria. Op de 4e plaats vinden we de eerste Belg terug: Aeneas Kersemans.
De namen van de winnaars in de categorie van de U20 klinken ons vertrouwder in de oren. Nils Heldenbergh wint met een straatlengte voorsprong (7/7). Tweede wordt de Fransman Matthieu Loncke en Wout Verboven eindigt 3de.
Alle resultaten op de site van de Creb


11-04-2021
Online Rapid Jeugdkampioenschap Antwerpen
Drie toernooien voor de verschilende leeftijden op Tornelo. 54 deelnemers met als winnaars: Quinten Theys (U8), Aeneas Kersemans (U10), Matei Govoreanu (U12), Tibo Wouters (U14) en Joppe Raats (U16)
Hier vindt u alle resultaten en alle partijen:
U8
U10
U12 - U14 - U16
 


13-04-2021 - 15-04-2021
Paastoernooi - Belgische online schaakclub
Bij het afsluiten van dit nummer is het toernooi pas begonnen. 
U kunt alles volgen op de website van de Belgische online schaakclub.
Kalender

17-04-2021
Online Rapid Jeugdkampioenschap Oost-Vlaanderen
Info en inschrijvingen: de site van de liga Oost-Vlaanderen


24-04-2021
4e ronde - Vlaams Jeugdcriterium - Landegem
Het Vlaams Jeugdcriterium is al aan zijn vierde toernooi toe.
Info en inschrijvingen: de site van het 27e Vlaamse Jeugdcriterium


24-04-2021
Franstalig online Schoolschaakkampioenschap 2021
Ook in het Franstalig landsgedeelte wordt - in afwachting van het Belgisch schoolschaakkampioenschap - een online schoolschaakkampioenschap op het platform van Tornelo afgewerkt.
Alle info vindt u op de site van de FEFB.


31-04-2021
OKS - 1e ronde
Na het succes van het eerste toernooi voor klassieke partijen, bieden de organisatoren nu een nieuw toernooi aan. Twee wijzigingen ten opzichte van de eerste editie: er zal in twee Elo-categorieën worden gespeeld en er worden zeven in plaats van vijf ronden afgewerkt.
Info en inschrijvingen: de site van OKS.

Tournois en ligne


Il y a moyen de jouer des parties en ligne 24 heures sur 24 et les tournois abondent. La plate-forme favorite semble Lichess. C'est pourquoi quelques bénévoles ont lancé un groupe qui affiche (presque) tous les tournois organisés par des clubs belges. Ainsi, vous aurez l'embarras du choix: il y a des tournois individuels, des tournois par équipes,... et même des séances de discussions. Consultez donc la page de l'équipe des amis belges. Et pour eux qui organisent des tournois, pourquoi ne pas l'afficher sur cette page? Le site est devenu une référence pour les activités en ligne en Belgique.
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 27 avril 2021, contactez-nous.Nous consacrons un peu plus d'attention aux tournois spéciaux:


Résultats

31-03-2021
Company Cup BEL Teams
Le premier championnat national inter-entreprises en ligne a eu lieu le 31-03-2021. Le vainqueur, Centric, devance Volt Europa et Team Unilin.
Le tournoi a plu aux joueurs et aux organisateurs qui envisagent de récidiver en septembre avec un deuxième tournoi.
Voici le lien Lichess: Company Cup BEL Teamcompetitie #IEaYH6Ii • lichess.org


31-03-2021
Championnat de Belgique en ligne pour étudiants 
Beau succès pour cette première édition en ligne. Pas moins de 280 participants et finalement, un vainqueur attendu: François Godart (qui s'est remis à l'étude), qui devance William Boudry et Yannick Kuy.
Pour les résultats: cliquez ici.


02-04-2021
OKS - 5e ronde
Un dénouement hitchcockien pour ce tournoi de parties classiques en ligne. Le leader Adrian Roos (veuillez nous excuser pour l'erreur d'orthographe dans le numéro précédent) devait tenir bon contre le favori Thibaut Maenhout et il y parvint en annulant sa partie. Est-ce qu'Arvid Viaene allait donc profiter de cette nulle pour se hisser à la première place ? Eh, non... une erreur au 31e coup lui fit perdre toutes ses chances de gain, même s'il continua à essayer. Or, entre-temps, Stein De Witte gagna assez facilement sa partie et se retrouva avec les mêmes points qu'Adrian (4,5/5). Pour le départage, il a fallu attendre la fin du tournoi pour voir Stein prendre le dessus au deuxième départage. Coup de théâtre cependant, au 96e coup, l'adversaire d'Arvid commit une bourde et c'est finalement Arvid Viaene qui gagna le tournoi, précédant Stein De Witte et Adrian Roos.
Revivez le tournoi sur OKS.


04-04-2021 - U12
11-04-2021 - U20

Tournois de Pâques - Creb
Les tournois de Pâques du Creb ont fait jouer 107 jeunes et on remarque une forte présence internationale, surtout dans la compétition des U12. Pas étonnant alors de voir le Français Nils Martin à la première place, suivi de son compatriote Jean Geronimi et l'Algérien Lam Aouachria. À la 4e place, nous retrouvons le premier Belge: Aeneas Kersemans.
Les noms des vainqueurs dans la catégorie des U20 nous sont plus familiers. Nils Heldenbergh gagne haut la main (7 sur 7), la deuxième place est pour le Français Matthieu Loncke et Wout Verboven termine troisième.
Tous les résultats sur le site du Creb


11-04-2021
Championnat d'Anvers Rapide en ligne pour Jeunes
Trois tournois pour différentes catégories de jeunes sur Tornelo. 54 participants avec comme vainqueurs: Quinten Theys (U8), Aeneas Kersemans (U10), Matei Govoreanu (U12), Tibo Wouters (U14) et Joppe Raats (U16)
Voici tous les résultats et toutes les parties:
U8
U10
U12 - U14 - U16


13-04-2021 - 15-04-2021
Championnat de Pâques - Club d'échecs belge en ligne
À la clôture du présent bulletin, le tournoi ne vient que de commencer. 
Vous pouvez tout suivre sur le site du club d'échecs belge en ligne.Calendrier

17-04-2021
Championnat de la Flandre orientale Rapide en ligne pour jeunes
Infos et inscriptions: le site de la ligue de la Flandre orientale


24-04-2021
4e ronde - Critérium de la Jeunesse Flandre - Landegem
Le critérium en est déjà à son quatrième tournoi.
Infos et inscriptions: le site du 27e critérium de la Jeunesse Flandre


24-04-2021
Championnat inter-écoles francophones en ligne 2021
En attendant le Championnat inter-écoles de Belgique en ligne, la FEFB organise son championnat inter-écoles sur la plate-forme Tornelo.
Pour tout renseignement, consultez le site de la FEFB.


31-04-2021
OKS - 1e ronde
Après le succès du premier tournoi de parties classiques en ligne, les organisateurs offrent la possibilité de jouer un nouveau tournoi. Deux changements par rapport à la première édition: on jouera en deux catégories Elo et il y a sept rondes au lieu de cinq.
Infos et inscriptions: le site d'OKS.

Stripverhaal - Bande dessinée 

 

Échec épate
 

Leerkracht Michel Rius, artiestennaam MIC, geeft les in een dorpje in de Hérault, maar in zijn vrije tijd tekent hij ook. Hij brengt nu een eerste schaakstrip uit (in samenwerking met Cazenove en Val). Neen, geen verhaal, maar op elke pagina een grap.
Het eerste nummer komt uit op 28 april, wordt uitgegeven bij Bamboo Edition, kost 10,95 EUR en kreeg de titel 'Un pion c'est tout'.
Voor meer info: klik hier.

Échec épateMichel Rius, enseignant dans un petit village du Hérault, aime dessiner et c'est avec plaisir qu'il peut annoncer la sortie d'une BD échiquéenne: échec épate (en collaboration avec Cazenove et Val). Non, il n'y a pas vraiment une histoire, mais chaque page contient une blague.
Le premier numéro sort le 28 avril, il est édité chez Bamboo Edition, il coûte 10,95 EUR et le premier tôme s'intitule 'Un pion c'est tout'.
Pour plus d'infos: cliquez ici.

Ringoir
Dardha en Sim

Kalender


We wachten... maar hier enkele internationale kalenders, voor wie toerisme en schaken wenst te combineren (indien mogelijk)

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

De toernooien in Frankrijk
De toernooien in Nederland
De toernooien in Duitsland
De toernooien in Spanje
De toernooien in Italië


Resultaten

CCCSA GM/IM Norm Invitational - Spring (Verenigde Staten)
17-03-2021 - 21-03-2021

Ook Tanguy Ringoir blijft actief. Hij nam er deel aan een normentoernooi en eindigt 4e (1 winst en 9 remises).
Hier is de website met resultaten en partijen.


1e Easter Bassano Festival Open A (Italië)
01-04-2021 - 05-04-2021

Daniel Dardha en Sim Maerevoet bevestigen hun niveau en eindigen hoger dan hun startpositie. Daniel eindigt 7e (op 60) met 6/9, Sim is 15e met 5,5/9. Helaas, onze normenjagers konden er niet vangen waar ze op jaagden: geen normen deze keer.
Hier de resultaten.


First Saturday Nadassy Scheveningen April 2021 (Hongarije)
03-04-2021 - 13-04-2021

Een ander jong talent ging in Hongarije wat ervaring opdoen (en Elopunten winnen): Enrico Follesa. In een drievoudige Scheveningentoernooi (een ploegentoernooi waar je tegen elke tegenstander van de andere ploeg uitkomt), heeft Enrico bij het afsluiten van de nieuwsbrief een schitterende 6,5/10 en een winst van 90 Elopunten.
Hier de resultaten.

.
Third Saterday Mix 200 - Novi Sad (Servië)
07-04-2021 - 13-04-2021

Daniel Dardha zette zijn reis verder naar Servië. Tegen zijn Italiaanse reisgezel GM Basso verliest hij (tsja, het is duidelijk, al zijn ze vrienden, aan het schaakbord geven ze elkaar geen cadeaus). Door die nederlaag is de GM-norm nagenoeg buiten bereik. Als dan blijkt dat hij in de laatste ronde geen norm meer kan halen en niet tegen een andere normenjager moet spelen (die Daniels Elo nodig heeft om zijn gemiddelde op te krikken), besluit hij die partij uit praktische overwegingen niet meer te spelen. Ondanks een partij minder is zijn 5,5/9 goed voor een vijfde plaats en enkele Elo-puntjes extra. Net als in Italië consolideert hij zijn plaats in de wereld van de grootmeesters: een wereld waar hij naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog ook officieel deel van zal uitmaken.
Klik hier voor de resultaten.

Calendrier


On attend... mais voici quelques calendriers internationaux, pour ceux et celles qui souhaitent combiner tourisme et échecs (si possible)...

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

Les tournois en France
Les tournois aux Pays-Bas
Les tournois en Allemagne
Les tournois en Espagne
Les tournois en Italie


Résultats

CCCSA GM/IM Norm Invitational - Spring (États-Unis)
17-03-2021 - 21-03-2021
Tanguy Ringoir
reste également actif. Il a participé à un tournoi à normes et termine 4e (1 victoire et 9 nulles).
Voici le site avec les résultats et les parties.


1e Easter Bassano Festival Open A (Italie)
01-04-2021 - 05-04-2021

Daniel Dardha et Sim Maerevoet confirment leur niveau en terminant plus haut que leur position de départ. Daniel termine 7e (sur 60) avec 6/9, Sim est 15e avec 5,5/9. Malheureusement, nos chercheurs de normes ne trouvent pas ce qu'ils y cherchaient.
Voici les résultats.


First Saturday Nadassy Scheveningen April 2021 (Hongrie)
03-04-2021 - 13-04-2021

Un autre jeune talent se trouve en Hongrie pour y acquérir de l'expérience (et gagner des points Elo). Enrico Follesa. À la clôture du bulletin, dans un triple tournoi Scheveningen (un tournoi entre équipes où les joueurs rencontrent chacun des membres de l'équipe adverse), Enrico a un magnifique 6,5/10 et un gain de pas moins de 90 points Elo.
Voici les résultats.


Third Saterday Mix 200 - Novi Sad (Serbie)
07-04-2021 - 13-04-2021

Daniel Dardha poursuit son chemin, direction la Serbie. Contre son compagnon de voyage, le GM Basso, il perd (ce qui montre que l'amitié s'arrête quand les parties d'échecs commencent). Suite à cette défaite, il faut presqu'un sans faute pour obtenir la norme de GM. Lorsqu'à la dernière ronde, cette norme n'est plus possible et que son adversaire n'est pas à la recherche d'une norme lui-même (et qui aurait besoin de l'Élo de Daniel pour augmenter sa moyenne Elo), Daniel décide de ne pas jouer pour des raisons pratiques. Malgré une partie de moins, son 5,5/9 est bon pour une 5e place et quelques points Elo. Tout comme en Italie, il consolide ainsi sa place dans le monde des grands-maîtres: un monde dont il pourra selon toute probabilité encore cette année faire officiellement partie.
Voici les résultats.

FIDE

FIDE-Nieuws

* Voor de FIDE World Cup van 10 juli 2021 tot 3 augustus 2021 in Sotchi, mag België een vertegenwoordiger sturen. De organisator neemt geen enkele kost op zich (zie reglement).
De selectie gebeurt volgens de regels die in het wedstrijdreglement zijn voorzien.
Voor meer info, neemt u contact op met de KBSB.
Kandidaten vullen het volgende formulier in voor 30 april 2021

* Op 29 maart 2021 vond een webinar plaats over Schaken en autisme. Het moet de aanzet zijn voor enkele projecten binnen de FIDE. De video van de webinar is nu beschikbaar.

* Op 11 mei organiseert de FIDE een conferentie waarin ze haar project 'Schaken voor vrijheid' zal lanceren, samen met de Cook County Sheriff's Office in Chicago. Het doel is de schaakactiviteiten in de gevangenissen uit te bouwen.

Les Nouvelles de la FIDE


* Pour la FIDE World Cup du 10 juillet 2021 au 3 août 2021 à Sotchi, la Belgique peut envoyer un représentant. L'organisateur ne prend aucun frais en charge (voir règlement).
La sélection se fera selon les règles prévues dans le règlement des tournois.
Pour plus d'infos, vous pouvez contacter la FRBE.
Les candidats remplissent le formulaire suivant avant le 30 avril 2021.

* Le 29 mars 2021 a eu lieu une webinaire sur les échecs et l'autisme. Elle donnera lieu à des projets au sein de la FIDE. La vidéo de la webinaire est disponible (voir ci-dessous).

* Le 11 mai aura lieu une conférence pendant laquelle la FIDE lancera son projet 'Les échecs pour la liberté' avec la Cook County Sheriff's Office à Chicago, afin d'étendre les actions échiquéennes dans les prisons.
Onderaan kunt u automatisch gegenereerde ondertitels in het Nederlands aanzetten.
En dessous, vous pouvez activer des sous-titres générés automatiquement en français.

Workshop 'Gelijke kansen'

Vier dagen lang organiseert de ECU in samenwerking met de FIDE een reeks van lezingen over gelijke kansen. De lezingen zijn gericht op trainers, scheidsrechters en organisatoren.
Alle info en inschrijvingsmogelijkheden vindt u hier

'Égalité des chances'


Quatre jours durant, l'ECU, en collaboration avec la FIDE, organisera des exposés sur l'égalité des chances. Les exposés sont principalement destinés aux entraîneurs, arbitres et organisateurs.
Pour plus de renseignements et les inscriptions, surfez ici

ECU Amateur online kampioenschap

In reeks A (1000-1400 Elo) namen op 10 april negen landgenoten deel aan de kwalificatieronde (op 424 deelnemers).
Vier ervan wisten zich te plaatsen voor de finale op 11 april: Lotus Decraene, Alexander Ghisa, Guus Van De Schouw en Wu Zhengbang. Doel was op zondag een plaats bij de 100 beste te bemachtigen, wat meteen een ticket opleverde voor deelname aan de volgende ronde: reeks B (1401-1700).

Helaas, Wu Zhengbang eindigde 132e, Lotus Decraene 137e, Alexander Ghisa 139e en Guus Van De Schouw 205e.

Voor reeks B (1401-1700) zijn er vijf landgenoten ingeschreven: Peter Libbrecht, Wonder Dutre, Matei Govoreanu, Maxime Hauchamps en Luca Boatca (die blijkbaar ondanks een Elo van 1333 in reeks B werd toegelaten).
Op de Tornelo-site staat overigens ook Igor Vanduyfhuys vermeld.

De partijen van reeks A kunt u op Tornelo bekijken..
Wenst u nog deel te nemen (met een Elo van minstens 1401), dan is dat nog mogelijk: voor info en inschrijvingen gaat u beter meteen naar de webpagina over het kampioenschap.

Championnat ECU en ligne pour amateurs


Le 10 avril, nous retrouvions neuf compatriotes parmi les 424 participants à la ronde de qualification de la division A (1000-1400 Elo).
Quatre ont réussi à se qualifier pour la finale du 11 avril: Lotus Decraene, Alexander Ghisa, Guus Van De Schouw et Wu Zhengbang. L'objectif du dimanche était de se classer parmi les 100 premiers, synonyme de qualification pour la division B (1401-1700).

Hélas, Wu Zhengbang termina 132e, Lotus Decraene 137e, Alexander Ghisa 139e et Guus Van De Schouw 205e.

Pour la division B (1401-1700), nous comptons cinq compatriotes: Peter Libbrecht, Wonder Dutre, Matei Govoreanu, Maxime Hauchamps et Luca Boatca (qui a apparemment été admis malgré un Elo à 1333).
Sur le site Tornelo, nous avons également vu Igor Vanduyfhuys parmi les participants.

Les parties de la division A  se trouvent sur Tornelo..
Souhaitez-vous encore participer (avec un Elo d'au moins 1401), surfez alors immédiatement vers le site du championnat pour obtenir des infos et pour vous inscrire.

Een kleine animatiefilm 
Un petit film d'animation

Geen ondertitels hier, maar misschien een leuke manier om Frans te leren ('Le petit Nicolas' van Goscinny en Sempé was vroeger bij veel leerkrachten Frans trouwens verplichte lectuur). Het spreektempo kunt u wel aanpassen.
L'histoire n'est pas tout à fait semblable à l'histoire de Goscinny et Sempé, mais on y parle d'échecs, un loisir plus chouette que les claquettes.

Zomerkampen
Camps d'été

 Meer info - Plus d'infos : schaakinitiatief.org Meer info - Plus d'infos: YWCA-Belgium

Internationaal Open van Geraardsbergen Open international de Grammont

 Meer info - Plus d'infos : 36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)
 

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois
Meer info - Plus d'infos: BRUGSE MEESTERS (google.com)

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?
Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 14 april en 27 april 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 17 mars et le 30 mars 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
14-04
Efim Bogoljubov (*1889 - 18-06-1952)
15-04
Miguel Najdorf (*1910 - 04-07-1997)
Andreï Sumets (GM - *1980)
17-04
Vladas Mikenas (*1910 - 03-11-1992)
18-04
Jonathan Rowson (schaakuitgever - éditeur d'échecs - GM - *1977)
Daniil Dubov - (GM - *1996)
Matthias Blübaum (GM - *1997)
19-04
Susan Polgar (GM - *1969)
Antoaneta Stefanova (GM - *1979)
20-04
Dr. Robert Byrne (*1928 - 12-04-2013)
21-04
Silvio Danailov (Manager Topalov IM - *1961)
Mihail Marin (GM - *1965)
22-04
Michail Shereshevski (Eindspelauteur - Auteur de finales - *1950)
23-04
Anthony Miles (GM - *1955 - 12-11-2001)
Pia Cramling (GM - *1963)
Alexandra Kosteniuk (GM - *1984)
25-04
Dr. John Nunn (problemist/uitgever - problémiste/éditeur - GM - *1955)
26-04
Eric Tangborn (IM - auteur *1961)
Rauf Mamedov (GM - *1988)
Jan-Krzysztof Duda (GM - *1998)

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Sinds kort biedt ook de Belgische online schaakclub de mogelijkheid om partijen van beginners uit te leggen. 

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.

Le club d'échecs en ligne belge offre également la possibilité de faire analyser ses parties.
 

Oplossing #8
Solution #8 

 
 

Tegennatuurlijk

1.Th8+ Kg1 [So far, so good..., maar het probleem is dat eeuwig schaak niet meer te vermijden is na 2.a8(D). Bv. 2...Df1+ en onmogelijk om een eeuwig schaak te vermijden (bij goed spel van zwart). Dus speelt wit: ] 2.Th1+!! Kxh1 3.a8(D) en op de volgende zet krijgt wit dankzij het aftrekschaakje de tijd om het matnet rond de zwarte koning te sluiten. Bv: 3...Df1+ 4.Kg3 Kg1 5. Da7+ Kh1 6.Dh7+ Kg1 7.Dh2#. 
Het aftrekschaak vermijden is niet beter: 3...Kg1 4.Da7+ Kh1 5.Da2+ Kh2 6.De5+ Kg1 7.Dg3+ gevolgd door mat

Contre-nature


1.Th8+ Rg1 [Jusqu'ici, tout va bien..., mais le problème, c'est qu'après 2.a8(D), la perpétuelle devient inévitable 2...Df1+ et il n'y a pas moyen d'éviter les échecs. Donc, les Blancs jouent: ] 2.Th1+!! Rxh1 3.a8(D) et au prochain coup, il y aura un échec à la découverte qui donnera aux Blancs le temps de tisser un réseau de mat. Par exemple: 3...Df1+ 4.Rg3 Rg1 5. Da7+ Rh1 6.Dh7+ Rg1 7.Dh2#. 
Evitez l'échec à la découverte n'est pas meilleure: 3...Rg1 4.Da7+ Rh1 5.Da2+ Rh2 6.De5+ Rg1 7.Dg3+ suivi du mat

Schaakpuzzel #9
Puzzle échiquéen #9

 
Wit begint en maakt remise - Les Blancs au trait annulent 
Al Adli - ca 900 na Christus - après JC

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait

Naam - Nom


Ronald (Ronny) Willen

Geboortedatum -  Date de naissance


26-07-1961

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Genk

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Maasmechelen

Schaakclub - Club d'échecs

De Nieuwe Toren Eisden (703)


Elo

 

1792 (Van 2106 naar de huidige Elo is een verschrikkelijke ervaring!!)
1792 (De 2106 vers l'Elo actuel est une expérience pénible)
Lievelingsplaats - Endroit favori
Lissabon - Lisbonne.
 

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Zelfgemaakte Italiaanse Pastaschotel met scampi’s en gambas
Pâtes italiennes faits maison avec des scampis et des gambas

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourire


Rode wijn.

Du vin rouge

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un ami


“De ontdekking van de hemel" van Harry Mulisch

"La découverte du ciel" de Harry Mulisch

Lievelingsfilm - Film préféré


All God’s Children Can Dance. (R. Logevall)
 

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Catherine Deneuve

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Bruno Ganz

Favoriete muziek - Musique préférée


Jazz

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous toucheHopper

 

Uw oudste schaakherinnering

Votre plus ancien souvenir échiquéen

Twee achterneefjes die in een keuken zitten te schaken. Waarschijnlijk was ik toen 10j. Vanaf dat moment was ik gefascineerd door schaken!.

Deux arrière-cousins en train de jouer aux échecs dans la cuisine. Je devais avoir 10 ans. Depuis lors, je suis fasciné par le jeu d'échecs !

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Tigran Petrosian

Lievelingsveld - Case préférée


1.e4
 

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Dat je voordurend de neiging hebt om altijd met schaken bezig te zijn
.
Que l'on a constamment tendance à s'occuper des échecs

Levensmotto - Devise dans la vie


L'amour, la mort, la merde !

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Een ruimtereiziger

Un voyageur de l'espace
-

De beste raad die u ooit kreeg

Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


Gewoon doen waar je zin in hebt, trek je van niks of niemand iets aan. Er gebeurt toch niets!
-
Simplement faire ce dont on a envie, ne se préoccuper de rien ni personne. Il ne se passe quand même rien !

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?


Degelijk schaken

Jouer aux échecs convenablement
 

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?Als ik nog een keertje zou trouwen, maar die kans is bijzonder klein.Si je me mariais encore une fois, mais il y a très peu de chances que cela m'arrive
Uw grootste angst

Votre plus grande angoisse
Je dierbaren te verliezen!

Perdre ses proches !
Hoe komt u tot rust?

Comment vous vous relaxez ?
Door te schaken, lezen, sporten
En jouant aux échecs, en lisant et en faisant du sport.

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?Dat er veel meer vrouwen zouden gaan schaken
Que bien plus de femmes se mettent à jouer aux échecs

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Je schaakstijl is een weerspiegeling van je karakter!
Ton style de jeu est le reflet de ton caractère !.
 
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.