Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 6 - 02-03-2021


 

Nieuwsbrief


De nieuwsbrief van de KBSB verschijnt om de twee weken en wil een informatiebron voor de Belgische schaker zijn.

Naast aankondigingen en resultaten van toernooien willen we ook schaakgerelateerde oproepen van leden publiceren (zoektocht naar collega's om naar internationale toernooien te gaan en de (vervoers)kosten te delen, zoektocht naar boeken, zoektocht naar opleidingen...).
.
Dat we een schaakfamilie zijn, willen we uitdragen in onze rubriek 'portret', waarbij telkens een van de leden zichzelf voorstelt. Die rubriek kan er alleen maar zijn als u uw bescheidenheid of uw schroom laat varen. Vraag gewoon een formulier aan en stuur het ons terug.

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

Bulletin


Le bulletin de la FRBE paraît bimensuellement et il vise à être une source d'informations pour le joueur d'échecs belge.

Mis à part les annonces et les résultats des tournois, nous voulons également publier les demandes des membres qui se rapportent aux échecs (covoiturage pour aller à des tournois internationaux, recherche de livres, recherche de formations...).

Nous sommes une famille échiquéenne et il est bien de se connaître. De là, la rubrique 'portrait'. Cette rubrique ne peut cependant que subsister que si les membres veulent se présenter. Laissez tomber votre modestie ou votre appréhension. Demandez le formulaire et renvoyez-le-nous.

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

Oproep - Appel

    

Kampioenschap van België 2021


De KBSB zoekt kandidaten voor de organisatie van het (otb) BK.

Kandidaturen worden opgestuurd naar luc.cornet@frbe-kbsb-ksb.be, ten laatste op 15 maart 2021.

Indien er zich geen enkele kandidaat tegen 15 maart meldt, zal het toernooi aan het toernooi van de Brugse Meesters worden toegewezen.

Er is bij Luc Cornet een draaiboek ter beschikking met de algemene richtlijnen voor de organisatie.

Championnat de Belgique 2021


La FRBE cherche des candidatures pour l'organisation du CB en présentiel.

Les candidatures doivent être envoyées à luc.cornet@frbe-kbsb-ksb.be au plus tard le 15 mars 2021.

Si aucun candidat n'est trouvé avant le 15 mars, le tournoi sera attribué au tournoi des Brugse Meesters.

Luc Cornet a un cahier de charges disponible avec des directives générales pour l'organisation.

Daniel Dardha

    

Interview


In de eerste plaats, bedankt voor dit interview en vooral, proficiat met je tweede norm.
Bedankt!

Krijg je in feite veel uitnodigingen voor normentoernooien en kun je erop wachten of schrijf je zelf organisatoren aan?
Een beetje van beide. Bij gesloten tornooien word je “uitgenodigd”, maar natuurlijk moet je alles zelf betalen. Ik kijk ook regelmatig naar kalenders en neem zelf het initiatief om contact met de organisatoren op te nemen.
 
Blijkbaar is het een misverstand dat je prijzengeld hebt ontvangen [in het vorige nummer hadden we verkeerdelijk geïnsinueerd dat Daniel met het prijzengeld de rekeningen van papa's cardioloog zou kunnen betalen], maar ik vermoed dat je wel ‘kost en inwoon’ krijgt tijdens het toernooi. Je hoeft dus enkel het transport te betalen, niet?
Neen, het is nog veel erger: behalve het transport moet ik ook eten en logement zelf betalen plus een entry fee om mee te doen en enkel de fee kan soms oplopen tot 250 €.

Hoe ervaar je het reizen? Je bent bij voorbeeld ooit met Basso van Beieren naar Italië gegaan. Schaak je dan samen? Of is het elk voor zich?
Reizen is leuk, nu heb ik veel vrienden gemaakt maar schaken op hoog niveau heeft niets met vriendschap te maken. Je kan met je tegenstander samen lunchen en 2 uur later vecht je op het schaakbord voor je “leven”.

Heb je al wat Italiaans, Frans en Spaans geleerd of communiceer je enkel in het Engels?
Ik spreek Engels met Basso en Frans met andere Franstalige vrienden
 
Maakt het een verschil uit of je alleen of met een vriend (Anthony) reist, bijvoorbeeld voor je voorbereidingen op een partij. Doe je dat alleen of heb je ‘bondgenoten’?
Het is uiteraard leuker als je met een vriend reist, maar ik bereid mij meestal alleen voor.

Je komt heel vaak dezelfde spelers tegen. Voordeel of nadeel?
Beide, langs de ene kant leer je hun stijl meer kennen, maar zij ook de jouwe. Het gaat er vooral om wie het beste is voorbereid.

Heb je veel contact met hen?
Ik hou zeker contact met hen via sociale media.

Mis je veel schooluren of valt dat met de lockdown wat mee?
Onze schooluren zijn nog steeds normaal met covid, enkel volgen we de helft van de uren op school en de andere helft online.

Heb je dan in het buitenland online lessen gevolgd?
Tijdens mijn verblijf in het buitenland kon ik meestal de online lessen niet volgen, maar ik was altijd wel mee met wat we moesten doen.

Heb je een speciaal statuut op school en hoe gaan leerkrachten om met je schaakcarrière?
Ik heb geen speciaal statuut op school maar ze steunen me in mijn carrière en geven mij altijd toelating om tornooien te spelen.

Heeft je carrière klasgenoten aangezet om ook te schaken?
Vooral tijdens de lockdown zijn mijn vrienden ook beginnen te schaken van tijd tot tijd.
 
In je laatste toernooi verraste je iedereen in ronde 1 met een bizarre openingsopstelling [met zwart speelde Daniel tegen GM Moroni (2573) tegen d4 een uitdagende opstelling met Pf6 Pc6 b6]. Had je je voor je eerste ronde in Italië voorbereid of was de opening improvisatie om een voorbereiding van de tegenstander te vermijden?
De eerste partij was een improvisatie want ik wist dat mijn tegenstander veel theorie kende tegen mijn hoofdvariant

Reken je in zo'n toernooi op voorhand uit waar je je punten moet halen of speel je partij per partij?
Ik maak nooit berekeningen op voorhand tegen wie ik moet winnen of remise moet spelen.

Heb je ook na je twee overwinningen tegen de GM’s je parcours niet uitgestippeld: ik stel remise voor tegen x, ik ga voor winst tegen y?
Neen, behalve helemaal op het einde natuurlijk toen ik een remise met wit moest halen wist ik dat ik mijn spel meer solide moest maken.

Toen je verloor in ronde 4, dacht je – naast ‘sh*t’ (of soortgelijke gedachten) – dat je norm was gaan vliegen?
Na de vierde ronde was ik gewoon wat teleurgesteld, maar kon nog steeds inzien dat ik in goede vorm was aangezien ik daadwerkelijk goede partijen aan het spelen was. Ik maakte me geen zorgen en besloot om gewoon mijn beste schaak proberen te spelen.

Je weet dat je partijen worden gevolgd. Denk je in een partij soms aan dat thuispubliek? Of heeft het op een andere manier een invloed gehad op je partijen?
Jazeker, ik ben ervan bewust dat mijn partijen gevolgd worden en dat doet deugd. Ik kan dat ook zien aan de commentaar op de facebookpagina van GO4GM. Ik zie soms dat mijn partijen zelfs zet voor zet becommentarieerd worden met emoties erbij. En bij deze wil ik GO4GM en al mijn fans bedanken voor hun steun. Het heeft misschien geen directe invloed op mijn spel, maar hun steun speelt zeker een goede rol voor mijn motivatie. Ook VSF wil ik hier bedanken voor de aandacht aan de Vlaamse topspelers.

Iedereen van het thuispubliek verwachtte dat je in de laatste ronde het Londen-systeem ging spelen. Surprise du chef of al lang bepaald dat je die opening zou spelen [Daniel liet toe dat de grote lijnen werden gespeeld na d4 en c4]?
London heeft zeker een goede reputatie als solide opening, maar aangezien mijn tegenstander winst nodig had voor de norm, besloot ik om een iets actievere en rijkere opening te spelen.

En nu? Welke toernooien staan er nog op het programma?
Ik plan om tijdens de paasvakantie minstens 1 tornooi te spelen.

Kies je je toernooien nu enkel in functie van zo snel mogelijk de titel te halen?
Ja, ik streef ernaar om zo snel mogelijk de GM-titel de behalen.
 
Heb je eventueel een partij die je zelf van commentaar hebt voorzien voor de nieuwsbrief?
Ja, met plezier!

Van harte bedankt!

Interview


Tout d'abord, merci pour cette interview et surtout, félicitations avec la 2e norme.
Merci!

Reçois-tu beaucoup d'invitations pour des tournois à normes, peux-tu les attendre ou dois-tu t'adresser toi-même à des organisateurs ?
Un peu des deux. Pour les tournois à normes, tu as beau être 'invité', tu dois bien entendu payer tout toi-même. Je consulte aussi régulièrement les calendriers et je prends l'initiative de contacter les organisateurs moi-même..
 
Apparemment, il n'est pas correct que tu aies gagné un prix pécuniaire [dans le bulletin précédent, nous avions insinué que Daniel pourrait maintenant payer les honoraires du cardiologue de son père], mais je suppose que tu reçois tes repas et ton logement pendant le tournoi. Mais tu dois payer tous tes frais de déplacement, non ?
Non, à vrai dire, c'est bien moins avantageux: non seulement, il y a les déplacements, je dois aussi payer mes repas et mon logement et un droit de participation qui peut s'élever à 250 €.

Aimes-tu les déplacements ? Tu es allé de la Bavière en Italie avec Basso. Est-ce que vous voyagez ensemble ou est-ce que c'est chacun pour soi ?
J'aime voyager, j'ai fait beaucoup de copains, mais aux échecs à haut niveau, il n'est pas question d'amis. Tu peux déjeuner avec ton adversaire et deux heures plus tard, tu luttes 'à vie ou à mort' contre lui sur l'échiquier.

As-tu déjà appris un peu d'italien, de français et d'espagnol ou communiques-tu uniquement en anglais ?
Je parle l'anglais avec Basso et le français avec d'autres copains francophones.
 
Est-ce différent lorsque tu voyages avec un copain (Anthony), par exemple pour tes préparations de partie ? Les fais-tu tout seul ou as-tu des 'alliés' ? 
Bien entendu, je préfère voyager avec un ami, mais je me prépare normalement seul.

Tu rencontres souvent les mêmes joueurs. Avantage ou désavantage ?
Les deux, d'une part, tu comprends mieux leur style de jeu, d'autre part, eux, ils apprennent à connaître le tien. Il s'agit surtout de mieux se préparer qu'eux.

As-tu beaucoup de contacts avec eux ?
Je garde le contact avec eux grâce aux médias sociaux.

Tu rates beaucoup d'heures à l'école ou tu as plutôt de la chance avec le confinement ?
Malgré COVID, nos heures de cours n'ont pas changé, mais nous ne suivons que la moitié des heures en présentiel, l'autre moitié en ligne.

As-tu suivi des cours en ligne à l'étranger ?
Je ne parviens pas à suivre des cours en ligne à l'étranger, mais je savais toujours ce que nous devions faire.

As-tu un statut spécial à l'école et quelle est l'attitude de tes profs par rapport à ta carrière échiquéenne ?
Non, je n'ai pas de statut spécial, mais l'école me soutient dans ma carrière et elle me permet toujours de jouer des tournois.

Ta carrière a incité tes copains de classe à jouer aux échecs ?
Surtout pendant le confinement, mes copains ont commencé à jouer de temps en temps.
 
Lors du tournoi, tu as surpris tout le monde par ton ouverture bizarre [avec les Noirs, Daniel a joué un système provocateur avec Cf6 Cc6 et b6, contre le 1.d4 du GM Moroni (2573)]. T'étais-tu préparé pour cette ronde ou était-ce pure improvisation pour éviter une préparation adverse ?
La première partie était une improvisation, car je savais que mon adversaire connaissait bien la théorie contre ma variante principale.

Dans un tel tournoi, as-tu déjà en tête où tu dois gagner les points ou joues-tu partie par partie ?
Je ne prévois jamais contre qui je dois gagner et contre qui je peux me contenter de la nulle,

N'as-tu pas tracé un 'parcours' après tes victoires contre les 2 GM : j'annule contre x et j'essaie de gagner contre  y ?
Non, sauf pour la dernière partie, où une nulle me suffisait avec les Blancs, car je savais que mon jeu devait être plus solide.

Après ta défaite à la ronde 4, n'as-tu pas pensé 'merde, voilà que ma norme s'est envolée' ? 
Après la ronde, j'étais simplement un peu déçu, mais je savais que j'étais toujours en forme, vu la qualité de mes parties. Je ne me suis pas trop soucié et j'ai décidé de simplement continuer à jouer le mieux possible.

Tu sais que tes parties sont suivies. Penses-tu parfois au public en Belgique ? Est-ce que cela a une influence sur tes parties ?
Certainement, je me rends compte que mes parties sont suivies et cela fait plaisir. Je le vois aussi aux commentaires sur la page facebook de GO4GM. Je vois parfois des commentaires à chaque coup, avec des émotions. Ceci dit, j'aimerais remercier GO4GM et tous mes supporters pour leur soutien. Cela n'influence peut-être pas directement mon jeu, mais leur soutien joue un rôle important pour ma motivation. Je souhaite aussi remercier la VSF pour l'attention qu'elle accorde aux meilleurs joueurs flamands..

Le public à domicile s'attendait à un système de Londres à la dernière ronde. Surprise du chef ou avais-tu déjà déterminé longtemps à l'avance de jouer cette ligne d'ouverture [Daniel a permis de jouer les grandes lignes après d4 et c4] ?
Le système de Londres a une bonne réputation comme ouverture solide, mais comme mon adversaire devait gagner pour sa norme, j'ai décidé de jouer une ouverture un peu plus active et riche.

Et maintenant ? Quels tournois as-tu programmés ?
Je planifie jouer au moins un tournoi pendant les vacances de Pâques.

Choisis-tu maintenant tes tournois uniquement en fonction de ta dernière
norme ?

Effectivement, je veux maintenant obtenir le titre de GM le plus rapidement possible.
 
As-tu éventuellement une partie commentée pour le bulletin ?
Oui, avec plaisir !

Un tout grand merci !

Bassano Mix Elite 2021 - 16-02-2021 - ronde 8
Suarez Uriel, Adrian (2380) - Dardha, Daniel (2503)  0-1
[ECO "B30"]
[Commentaires "Daniel"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e5 4. O-O Bd6 5. c3 a6 6. Bxc6 dxc6 7. d4 exd4 8. e5?! 
 
[Agressief, maar toch incorrect - Agressif, mais incorrect: 8. cxd4 Bg4 (Is de hoofdvariant - est la variante principale) 9. e5 Bc7 10. dxc5 Qxd1 11. Rxd1 Bxf3 12. gxf3 Bxe5= {1/2-1/2 (31) Giri,A (2797) - Rapport,R (2726) Shenzhen 2019)]
8... Bc7=+ 9. Bg5 Ne7 10. Re1 Bg4 11. Nbd2 h6 12. Bh4 dxc3 13. bxc3 Qd5 14. Qa4 Bf5?
[14... Qe6 =+]
15. Bxe7
[15. Rad1 Qe6 16. Nb3 += (Was zelfs gevaarlijker aangezien het veld d6 een bom is. - était même plus dangereux, car la case d6 pourrait devenir une bombe)]
15... Kxe7 16. Rad1 Rhd8 17. Nc4? 
[17. Ne4 Qxd1 18. Rxd1 Rxd1+ 19. Qxd1 Bxe4 20. Qe2 met groot voordeel - avec grand avantage)]

 
17... Bc2! 18. Qxc2 Qxc4 19. e6 Rxd1 20. Qxd1 fxe6 21. Qb1 b6
[Engine geeft - L'ordi propose 21... b5 {maar ik was van plan om met mijn koning naar b7 te vluchten en wilde niet mijn pionstructuur verzwakken - mais j'avais l'intention de mettre mon roi à l'abri en b7 sans affaiblir ma structure de pions.)]
22. Qg6 Kd7 23. Qxg7+ Kc8 24. Ne5 Qd5 25. c4 Qd2 26. Nf3 Qxa2 27. Rxe6 Kb7 28. Qd7 Qa1+ 29. Ne1 Qa4 30. Re7 Rc8 31. Qe6 Qd1 32. Rd7 Qb1 33. f4  
33...a5-+
[Zwart heeft een veel betere koningsveiligheid en zijn vrijpion is veel sneller en effectiever dan de witte.- le roi noir est bien plus en sécurité et son pion passé est beaucoup plus rapide et efficace que le blanc.]
34. f5 a4 35. Rd3
[35. f6 a3 36. f7 a2 37. Rxc7+ Rxc7 38. f8=Q a1=Q -+ (Ook al heeft wit 2 dames en is hij aan zet, hij kan niets doen - et même si les Blancs ont 2 dames et le trait, ils ne peuvent plus rien faire)] 
35... Ra8 36.Rd7 Rc8 37. Rd3 Qc1 38. Qe2 Qf4 39. g4 Qxc4 40. Ng2 Rd8 41. Re3 Qc1+ 42. Ne1 Rd2 43. Qf3 a3 44. f6 a2 45. f7 a1=Q 46. f8=Q Qxe1+ 47. Rxe1 Qxe1+ 0-1

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

 

FIDE-voorzitter - Arkady Dvorkovich - président de la FIDE
(foto - photo: W. Icklicki)
 
    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

IJsschaak - Les échecs dans la glace

Hoe Carlsen verslaan?


Neen, niet door hem het hoofd met de hamer in te slaan. Die dient enkel en alleen om er zeker van te zijn dat de speler zelf nog uit het ijs geraakt. Zou Carlsen in deze omstandigheden 1.f3 en 2. g4 spelen ?.

Over Magnus gesproken: hij verloor tegen Esipenko in Wijk-aan-Zee, Zou dit een invloed hebben op uw Magnusnummer ?

Comment battre Carlsen ?Non, le marteau ne sert pas à lui enfoncer la tête, mais à permettre au joueur de sortir de la glace à n'importe quel moment. Est-ce que Carlsen jouerait 1.f3 et 2.g4 s'il devait jouer dans ces circonstances ?.

En parlant de Carlsen: il a perdu contre Esipenko au tournoi de Wijk-aan-Zee, Est-ce que cela aura une conséquence pour votre numéro Magnus ?

1. Free-Time zoekt lesgeversIn de zomer 2021 organiseert de vzw Free-Time een schaakkamp. Voor dit
kamp is de organisatie nog op zoek naar een lesgever die de kinderen tijdens 5 halve
dagen de kneepjes van het vak kan leren.
Dit kamp zou plaatsvinden in de week
van 16 tot 20 augustus 2021 voor kinderen van 8-12 jaar op de kamplocatie
St-Paulusinstituut, Ebergiste De Deynestraat 2, Gent.

Voor kandidaturen en info: astrid@freetime.be
 


2. KBSB zoekt vrijwilligers voor BOJK en BOSSK


De KBSB zoekt vrijwilligers die willen helpen om het Belgisch Online Jeugdkampioenschap (paasvakantie) en het Belgisch Online Schoolschaakkampioenschap (zaterdag in mei of op donderdag 13-05) te organiseren.

Kandidaturen: philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be .

1. Free-time recherche animateursPendant l'été 2021, l'asbl Free-Time organise un camp d'échecs. Pour ce camp, l'organisation est à la recherche d'un animateur capable d'enseigner les astuces du jeu à des enfants de 8-12 ans. Le stage a lieu du 16 au 20 août 2021 et l'animateur interviendra 5 demi-journées à l'institut St.-Paulus, Ebergiste De Deynestraat 2 à Gand.

Pour les candidatures et des renseignements complémentaires: astrid@freetime.be


 

2. FRBE recherche bénévoles pour CBJEL et CBISEL


La FRBE recherche des bénévoles voulant aider à mettre sur pied le Championnat de Belgique de la Jeunesse en ligne (vacances de Pâques) et le Championnat de Belgique Interscolaire en ligne (un samedi en mai ou le jeudi 13-05).

Candidatures: philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be .

 

België schaakt online
La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Veel clubs organiseren online toernooien en nodigen daarbij alle schaakliefhebbers uit. Wij willen de organisatoren helpen door hun toernooien aan te kondigen. Voor de resultaten en aankondigingen van toernooien op Lichess (individuele toernooien, teamcompetities), raden wij u aan om de pagina van het Belgische vriendenteam te raadplegen. De site is een referentie geworden van allerlei Belgische Lichess-activiteiten. Indien u een ander schaakevenement vanaf 16 maart 2021 organiseert, neem dan gewoon contact op..Uitslagen

20-02-2021
Jeugdcriterium - 2e manche - te Geel
Alle info op de site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)


27-02-2021 
Vlaams Online Schoolschaakkampioenschap

In totaal 403 effectieve deelnemers, verdeeld in 3 categorieën.

Bij de Mini's:(16 ploegen, 79 deelnemers)
1. Sint-Pietersinstituut - Turnhout
2. Prins Dries - Antwerpen
3. Innovatieve Basisschool De Stempel - Brugge
Zie volgende link voor alle uitslagen en partijen

Bij de Maxi's:(32 ploegen, 174 deelnemers)
1. Sint-Janscollege Oude Bareel - Gent
2. Sint-Pietersinstituut - Turnhout
3. VBS Terbank-Egenhoven - Oud-Heverlee
Zie volgende link voor alle uitslagen en partijen

Bij het Secundair:(30 ploegen, 150 deelnemers)
1. Sint-Franciscusinstituut - Brakel
2. Don Boscocollege - Zwijnaarde
3. Sint-Barbaracollege - Gent
Zie volgende link voor alle uitslagen en partijen


Kalender

27-03-2021
Jeugdcriterium - 3e manche - te Aalter
Alle info op de site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)

04-04-2021 - U12
11-04-2021 - U20

Paastoernooi - Creb
Alle info op de site van de Creb

Tournois en ligne


Beaucoup de clubs organisent des tournois en ligne et invitent tous les amateurs d'échecs à y participer. Nous voulons bien aider les organisateurs en annonçant ici leurs tournois. Pour les annonces et les résultats des tournois Lichess (tournois individuels, tournois par équipes,...), nous vous conseillons de consulter la page de l'équipe des amis belges . Le site est devenu une référence pour toutes sortes d'activités belges sur Lichess.
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 16 mars 2021, contactez-nous.. Résultats

20-02-2021
Critérium de la jeunesse - 2e manche - à Geel
Infos et résultats sur le site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)


27-02-2021 
Championnats Interscolaires flamands en ligne

Au total 403 participants effectifs, répartis en 3 catégories.

Chez les Minis:(16 équipes, 79 participants)
1. Sint-Pietersinstituut - Turnhout
2. Prins Dries - Anvers
3. Innovatieve Basisschool De Stempel - Bruges
Voir le lien suivant pour les résultats et les parties

Chez les Maxis:(32 équipes, 174 participants)
1. Sint-Janscollege Oude Bareel - Gand
2. Sint-Pietersinstituut - Turnhout
3. VBS Terbank-Egenhoven - Oud-Heverlee
Voir le lien suivant pour les résultats et les parties

En Secondaire:(30 équipes, 150 participants)
1. Sint-Franciscusinstituut - Brakel
2. Don Boscocollege - Zwijnaarde
3. Sint-Barbaracollege - Gand
Voir le lien suivant pour les résultats et les parties


Calendrier

27-03-2021
Critérium de la Jeunesse - 3e manche - à Aalter
Toutes les infos sur le site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)

04-04-2021 - U12
11-04-2021 - U20

Tournois de Pâques - Creb
Toutes les infos sur le site du Creb

Golden Globe Awards 2021

Twee schaakoverwinningen
 

In de categorie 'Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Televison', ging de eerste prijs wel degelijk naar 'The Queen's Gambit', terwijl Anya Taylor-Joy, Beth Hamon in de winnende reeks, de prijs van beste actrice in die categorie in de wacht sleept.

Deux victoires échiquéennes
 

Dans la catégorie 'Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Televison', c'est bien 'le Jeu de la Dame' qui s'octroie le premier prix, alors qu'Anya Taylor-Joy, Beth Hamon dans la série victorieuse, s'empare du titre de meilleure actrice dans la même catégorie.

Resultaten

Er zijn er geen..

Résultats


Il n'y en a pas..

Een kleine animatiefilm 
Un petit film d'animation

Internationaal Open van Geraardsbergen Open international de Grammont

 Meer info - Plus d'infos : 36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)
 

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois
Meer info - Plus d'infos: BRUGSE MEESTERS (google.com)

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?
Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 3 maart en 16 maart 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 3 mars et le 16 mars 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
03-03
Geza Maroczy (GM - *1870 - 29-05-1951)
04-03
Curt von Bardeleben (Duits meester / maître allemand - *1861 - 31-01-1924)
Bent Larsen (GM - *1935 - 09-09-2010)
05-03
Siegbert Tarrasch (GM - *1862 - 17.02.1934)
Vladislav Artemiev (GM - *1998)
06-03
Simon Winawer (Pools meester / maître polonais - *1967)
07-03
Alexandre Deschapelles (Frans meester / maître français - *1780 - 27.10.1847)
08-03
Efim Geller (GM - *1925 - 17-11-1998)
09-03
Robert J. Fischer (WK - CM - *1943 - 18-01-2008)
10-03
Csaba Balogh (GM - *1987)
11-03
Joel Benjamin (GM - *1964)
Alexander Fier (GM - *1988)
12-03
Juri Balashov (GM - *1949)
Teimour Radjabov (GM - *1987)
13-03
Le Quang Liem (GM - *1991)
14-03
Alexej A. Troizki (problemist/problémiste - *1866 - 14.08.1942)
Sergej Fedortchuk (GM - *1981)
15-03
Vladimir Tukmanov (GM - *1946)
Vesselin Topalov (GM - *1975)

16-03
Michael Basman (IM - *1946)
Rainer Knaak (GM - *1953)

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.
 

Oplossing #5
Solution #5 

 
 

Moeilijk gaat ook...

Toen 1.hxg5 ep en pat werd voorgesteld, gaf Bruno Luyckx de terechte opmerking dat de en-passantzet enkel mogelijk is, als bewezen kan worden dat zwart net g7-g5 heeft gespeeld. Niet dus.
Correct is 1.Kf6 g4 [de enige zet om voor winst te gaan.] 2.Kg6 g3 [2...Kg8 3.h7+ Kh8 4.Kh6 g3 5.Kg6 g2 6.Kh6 en g1(D) of g1(T) is pat] 3.h7 g2 4.Kh6 g1 en opnieuw pat. 

La voie difficile... 


Quand 1.hxg5 ep et pat fut proposé, Bruno Luyckx remarqua correctement qu'un coup en passant n'est possible que s'il peut être prouvé que les Noirs viennent de jouer g7-g5 au dernier coup. Non donc.
Correct est 1.Rf6 g4 [le seul coup qui mène au gain.] 2.Rg6 g3 [2...Rg8 3.h7+ Rh8 4.Rh6 g3 5.Rg6 g2 6.Rh6 et g1(D) ou g1(T) est pat] 3.h7 g2 4.Rh6 g1 et à nouveau pat. 

Schaakpuzzel #6
Puzzle échiquéen #6

 
Wit begint en geeft mat in drie - Les Blancs au trait font mat en trois
(Benkö - Magyar Sakkélet 1974)

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait

Naam - Nom

Viktor Vukojevic Ferrari

Geboortedatum -  Date de naissance

09-08-2001

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Brasschaat

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Falaën

Schaakclub - Club d'échecs

Cercle d'échecs de Philippeville (909)

Elo

1700


Lievelingsplaats - Endroit favori

Londen  - Londres.

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Vissticks met rijst en currysaus

Sticks au riz et à la sauce curry

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourireIce Tea.
 

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un amiSapiens van/de Yuval Noah Harari

Lievelingsfilm - Film préféré

Ik weet het niet, de laatste toffe film die ik gezien heb, was Spirited Away
Je ne sais pas, le dernier chouette film que j’ai vu; était Spirited Away
 

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Emma Watson

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Matt Smith

Favoriete muziek - Musique préférée

Rap en klassiek.
Rap et classique.

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


De Schreeuw (Edvard Munch)

Le Crie (Edvard Munch)

 

Uw oudste schaakherinnering
Votre plus ancien souvenir échiquéen


Cola kunnen drinken tijdens de pauzes van de schaaklessen in Brasschaat.
Pouvoir boire du coca pendant les pauses des cours d'échecs à Brasschaat.
 

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Viktor Korchnoi

Lievelingsveld - Case préférée


f3

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Ik denk niet dat je ze mag veralgemenen.

Je ne pense pas qu'on puisse les généraliser

Levensmotto - Devise dans la vie


Niet echt. -  Pas vraiment.

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Een goede schaker

Un bon joueur d'échecs.

De beste raad die u ooit kreeg
Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen

Il ne faut pas reporter à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui.

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?


Duits

L'allemand

 

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?


Niets.., anders weet ook mijn vader het.
Rien... sinon mon père le saura aussi

Uw grootste angst 
Votre plus grande angoisse


Een buis op mijn examens in juni.

Rater mes examens en juin.

Hoe komt u tot rust? 
Comment vous vous relaxez?


Door spellen te spelen.

En jouant à des jeux

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


-?


-

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Schaken is een sport, een denksport weliswaar, maar toch een sport.Les échecs sont un sport, cérébral, certes, mais néanmoins un sport.
 
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.