Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 10 - 27-04-2021


 

Nieuwsbrief


De tweemaandelijkse nieuwsbrief van de KBSB wil een informatieblad zijn van de leden voor de leden. Als lid zullen uw bijdrage - voor welke rubriek dan ook -, uw tips, uw voorstellen - bv. voor opleidingen - dan ook met veel plezier tegemoet worden gezien. Een mailtje volstaat om uw informatie door te geven.

We danken dan ook iedereen die ofwel al een bijdrage heeft opgestuurd, ofwel constructieve feedback heeft gegeven.

We willen vooral uitdragen dat we een schaakfamilie zijn, mensen die door een gemeenschappelijke passie zijn verbonden, maar voor het overige misschien heel uiteenlopende karakters en interesses hebben. Dit blijkt onder andere uit onze rubriek 'Portret'.

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief:
* Een Belgische klassieker
* Belgisch Kampioenschap 'over the board'
* Hoekje van de scheidsrechter
* 100 jaar KBSB
* België schaakt online
* Schaakorigami
* Belgen in het buitenland
* FIDE-nieuws
* Workshop 'Gelijke kansen'
* ECU Amateur online kampioenschap
* Een kleine animatiefilm
* Zomerkampen
* Internationaal Open van Geraardsbergen
* De Brugse meesters
* Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag?
* Kalender online opleidingen
* Oplossing schaakpuzzel #9
* Schaakpuzzel #10
* Portret - John Thomas

BulletinLe bulletin bimensuel de la FRBE veut avant tout être un canal d'informations des membres pour les membres. En tant que membre, votre contribution - pour quelle rubrique que ce soit -, vos conseils, vos propositions - par ex. pour des formations - seront accueillis avec le plus grand plaisir. Il suffit de nous envoyer un mail.

Nous remercions tous ceux qui ont déjà envoyé une contribution ou qui nous ont fourni un feedback constructif. 

Nous sommes une famille échiquéenne et nous voulons surtout accentuer cet aspect. Nous partageons la même passion, mais pour le reste, nous avons des caractères et des passions bien divergents. C'est ce que nous pouvons voir dans notre rubrique 'Portrait'..

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

Dans ce bulletin:
* Un des classiques belges
* Championnat de Belgique en présentiel
* Le coin de l'arbitre
* 100 ans FRBE
* La Belgique joue en ligne
* Origami échiquéen
* Les Belges à l'étranger
* Les Nouvelles de la FIDE
* Atelier 'Égalité des chances'
* Championnat ECU en ligne pour amateurs
* Un petit film d'animation
* Camps d'été
* Open international de Grammont
* Les Maîtres brugeois
* Qui fête son anniversaire le même jour que vous ?
* Calendrier - formations en ligne
* Puzzle - solution #9
* Puzzle échiquéen #10
* Portrait - John Thomas

Een Belgische klassiekerZoals u weet trekt Geraardsbergen elk jaar een horde sportievelingen naar zijn stad en steeds weer zie je oogjes fonkelen als ze het hebben over ‘de Muur’. Dit zal dit jaar niet anders zijn. Hoezo? De Ronde van Vlaanderen is toch al gereden en bovendien wordt de Muur toch niet meer aangedaan?

Euh, beste lezer, in een schaaknieuwsbrief hebben we het niet over een wielerklassieker. We hebben het over een schaakklassieker, een blijver, want zolang het VPTD-team de fakkel niet aan Wouter Vandenhaute doorgeeft, zolang zullen er op de ‘Giesbergse’ schaakborden ‘Stonewalls’ en andere hindernissen moeten worden overwonnen.

Het feit dat het toernooi in COVID-tijden ‘gewoon’ zal plaatsvinden, is al een hele prestatie op zich, maar dat het zomertoernooi intussen al 36 kaarsjes mag uitblazen en daarmee steeds meer deelnemers jonger zijn dan het toernooi zelf, verdient zeker de nodige aandacht.

Bovendien pakt het organisatieteam – in een voortdurend streven naar verbetering – dit jaar met een aantal primeurs uit. Voor het eerst – en dat is ongetwijfeld het belangrijkste nieuws - is het VPTD-toernooi in Geraardsbergen dit jaar een FIDE-toernooi. De sentimentele schaker zal dit misschien jammer vinden, want om dit mogelijk te maken moest het Koetshuis als speelzaal de plaats ruimen. Toch zal het nieuwe kader minstens even mooi zijn om ons traditiespel te spelen: het stadhuis zal namelijk zijn deuren voor de schakers openstellen. Het zal er minder lawaaierig zijn en het ligt centraler, dus zal het leuker zijn voor wie zichzelf tijdens een vakantie ook op toeristisch en culinair vlak wil verwennen. En als alles nog gesloten is, kun je in de buurt nog altijd pittige... fietstochtjes ondernemen.

Om de spelers meer ruimte te geven, zullen ook twee andere locaties worden gebruikt: het cultuurcafé ‘The Preacher’ dat de organiserende schaakclub huisvest en waarschijnlijk ook de Liberale Kring. Kortom, zelfs met strenge COVID-maatregelen zal het toernooi minstens evenveel deelnemers kunnen ontvangen als tijdens de laatste editie (127 deelnemers) en heel misschien zal zelfs de Sint-Bartholomeuskerk als speelzaal kunnen worden gebruikt!

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen op het team arbiters, dat werd uitgebreid: naast Marc Bils en Sylvin De Vet zullen ook Luc Cornet en Marc Van Dijck het toernooi in goede banen leiden.

De inschrijvingen lopen vlot. De habitués komen namelijk terug en bovendien is de zin om ‘otb’ te schaken ontzettend groot. Als het aantal zomertoernooien bij onze zuiderburen beperkt blijft, zal er dus waarschijnlijk ook een toestroom van Franse toernooigangers naar België afzakken om zowel in Geraardsbergen als Brugge te spelen. De data van de twee toernooien werden namelijk op elkaar afgestemd: het VPTD-toernooi start op 8 augustus en eindigt op 12 augustus, dus vóór het BK begint.

Het lijkt ons dan ook aangeraden om zo snel mogelijk in te schrijven indien de extra locaties toch niet kunnen worden gebruikt. Bovendien zouden de overnachtingsmogelijkheden, waarvan er enkele op de site staan, wel eens snel volboekt kunnen zijn. Enerzijds is Geraardsbergen maar een kleine stad en zijn de logementen er dus beperkt, anderzijds lijken in COVID-tijden uitstapjes in het binnenland aan belang te winnen en veel (wieler)toeristen zouden dan ook kunnen beslissen om de zomer in de omgeving door te brengen.

Alle info vindt u hier:  36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)

Un des classiques belgesVous n'êtes pas sans savoir que Grammont attire chaque année une horde de sportifs dans sa ville et on voit régulièrement des yeux pétiller lorsqu'on évoque le "Mur". Cette année ne sera pas différente. Comment cela ? Le 'Ronde' a déjà eu lieu, non ?  Et le Mur n'est plus repris sur le parcours, n'est-ce pas ?

Euh, cher lecteur, dans un bulletin d'échecs, nous ne parlons pas d'un classique du cyclisme. Nous parlons d'un classique du jeu d'échecs, un "stayer", car aussi longtemps que l'équipe VPTD ne passera pas le flambeau à Wouter Vandenhaute, il y aura des "Stonewalls" et autres obstacles à surmonter sur les échiquiers de Grammont (ou de 'Giesbergen').

Le fait que le tournoi se déroule "comme d'habitude" en temps COVID est déjà une réussite en soi, mais le fait que le tournoi en est déjà à sa 36e édition et que de plus en plus de participants sont plus jeunes que le tournoi lui-même, mérite certainement toute notre attention.

En outre, l'équipe d'organisation - dans un souci constant d'amélioration - présente cette année un certain nombre de nouveautés. Pour la première fois - et c'est sans doute la nouvelle la plus importante - le tournoi VPTD de Grammont sera cette année un tournoi FIDE. Le joueur d'échecs sentimental pourrait trouver cela dommage, car pour rendre cela possible, la salle de jeu habituelle, la Koetshuis, n'accueillera plus les joueurs. Pourtant, le nouveau décor s'harmonisera tout aussi bien avec notre jeu de tradition: en effet, l'hôtel de ville ouvrira ses portes aux joueurs d'échecs. Il sera moins bruyant et plus central, donc plus agréable pour ceux qui cherchent à se faire plaisir sur le plan touristique et culinaire pendant les vacances. Et si tout est encore fermé, vous pouvez toujours y entreprendre... des balades à vélo.

Afin de donner plus d'espace aux joueurs, deux autres lieux seront également utilisés : le café culturel "The Preacher", qui abrite le club d'échecs organisateur, et probablement aussi le Cercle Libéral. En bref, même avec les mesures strictes du COVID, le tournoi pourra accueillir au moins autant de participants que lors de la dernière édition (127 participants), et il est même possible que l'église Saint-Barthélemy soit utilisée comme salle de jeu !

Bien entendu, l'équipe d'arbitres a dû être élargie : outre Marc Bils et Sylvin De Vet, Luc Cornet et Marc Van Dijck seront également en charge du tournoi.

Les inscriptions se déroulent sans problème. Les habitués reviennent et on constate que le désir de jouer aux échecs en présentiel est très grand. Si le nombre de tournois d'été en France reste limité, il est fort probable qu'un grand nombre d'amateurs français envahiront la Belgique pour jouer tant à Grammont qu'à Bruges. En effet, les dates des deux tournois permettent parfaitement de faire d'une pierre deux coups: le tournoi VPTD commence le 8 août et se termine le 12 août, donc avant le début du CB.

Il est donc conseillé de s'inscrire le plus tôt possible, au cas où les salles de jeu envisagées ne pourraient pas être utilisées. De plus, les possibilités d'hébergement, dont il y en a quelques-unes sur le site, pourraient être rapidement complètes. D'une part, Grammont n'est qu'une petite ville et l'hébergement y est donc limité, d'autre part, en période de COVID, les voyages à l'intérieur du pays semblent gagner en importance et de nombreux touristes (cyclistes) pourraient bien décider de passer l'été dans la région.

Vous trouverez toutes les infos ici :  36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)

Belgisch Kampioenschap 'over the board'Voor het BK deze zomer: site van de Brugse Meesters

Championnat de Belgique en présentielPour le CB cet été: site des Maîtres brugeois

Hoekje van de scheidsrechter

Le coin de l'arbitre
    

Het belang de regels te kennen
Wij hebben al drie manieren aangehaald om tot remise te komen: de remiseovereenkomst, de stelling die op identieke manier drie keer voorkomt en de 50-zettenregel.

Die twee laatste regels werden overigens uitgebreid door de vijf identieke stellingen en de 75-zettenregel. Inderdaad, een arbiter zal een partij automatisch remise verklaren als hij vaststelt dat een identieke stelling voor een vijfde keer op het bord verschijnt of dat de spelers 75 zetten hebben gespeeld zonder slag- of pionzet.

Wie de regels kent, kan er zeker een halfje (of zelfs een heel punt) mee redden. Ooit zagen we een stelling waarin de zwartspeler (een degelijke 1980 Elo waard) volledig gewonnen stond, maar gezien zijn tijdnood wat zetten herhaalde. Toen zijn tegenstander na de tweede zettenherhaling iets op zijn notatieformulier noteerde en de klok op pauze zette, dacht de zwartspeler dat de zege binnen was. Groot was evenwel zijn verbazing dat de tegenstander remise claimde. "Neen, dat kan niet, want ik heb nog geen drie keer dezelfde zetten gespeeld en ik ging nu zeker een andere zet spelen."
Dat maakt dus niet uit: de stelling ging voor een derde keer op het bord verschijnen. Sneu voor de speler (en zijn ploeg) die daarmee vrede moest nemen met een gelijkspel.

In twee anekdotes zijn het grootmeesters die aantonen hoe belangrijk het is om de regels goed te kennen.

L'importance de la connaissance des règles


Dans les bulletins précédents, nous avons déjà mentionné trois formes de nulle: le consentement mutuel, la position identique à trois reprises et la règle des cinquante coups.

Ces deux dernières règles ont été élargies par la règle des cinq positions identiques et la règle des 75 coups. En effet, un arbitre déclarera automatiquement la partie nulle s'il constate qu'une position identique apparaît cinq fois ou que les joueurs ont fait 75 coups sans déplacement de pion ni même prise.

Celui/Celle qui connaît les règles, pourra certainement sauvé un demi-point (voire un point entier). Un jour, nous avons vu une position dans laquelle le joueur qui avait les Noirs (un Elo 1980) était complètement gagnant, mais vu son Zeitnot, il se mit à répéter les coups. Or, après sa deuxième répétition, son adversaire écrit quelque chose sur sa feuille et arrêta la pendule. "Hmm, il abandonne,"  se dit le joueur. Mais tout étonné, il entendit son adversaire réclamer la nulle. "Oui, mais moi, je n'ai toujours pas répéter mon coup pour la troisième fois et de toute façon, j'aillais jouer un autre coup maintenant."
Cela n'a donc aucune importance: la position allait apparaître sur l'échiquier pour la troisième fois. Vraiment embêtant pour le joueur (et son équipe) qui devait ainsi se contenter de la nulle.

Dans deux autres anecdotes, ce sont des grands-maîtres qui montrent l'importance de bien maitriser les règles.

          
Lputian - Harutjunyan, 2001
Stelling na 86.h6 (links) en na 142. Df6+ (rechts)
Position après 86. h6 (gauche) et après 142. Df6+ (à droite)
Vanaf de 136e zet van wit had Harutjunyan remise kunnen claimen, maar hij speelde nog door en toen Lputian op de 142e zet Df6+ speelde, had hij nog altijd remise kunnen claimen. Er was namelijk al meer dan 50 zetten geen stuk geslagen. Helaas, de KBSB-nieuwsbrief bestond toen nog niet en dus wist de arme Harutjunyan het niet. Hij gaf op...
Depuis le 136e coup des Blancs, Harutjunyan aurait pu réclamer la nulle, mais il continua et quand Lputian joua Df6+ au 142e coup, la nulle était toujours possible, car depuis plus de 50 coups aucune pièce n'avait été prise. Hélas, le bulletin FRBE n'existait pas encore et le pauvre Harutjunyan n'était donc pas au courant. Il abandonna....
          
Nguyen - Vachier-Lagrave, 2008
Stelling na 71.Lxh4 (links) en na 121. Lc5+ (rechts)
Position après 71. Fxh4 (gauche) et après 121. Fc5+ (à droite)
Vachier-Lagrave moest het moeilijke eindspel T+L tegen T verdedigen, maar op de 121e zet kon Nguyen een geforceerd mat in twee aankondigen. Zover kwam het niet: Vachier-Lagrave eiste en kreeg remise op basis van de 50-zettenregel.

Overigens hebben arbiters vaak een andere definitie van 'geforceerd', maar daar hebben we het in de volgende nieuwsbrief over.


Bron: ARB Manual 2020.pdf (fide.com)
Vachier-Lagrave se trouvait devant la tâche difficile de défendre une finale T+F contre T, mais au 121e coup, Nguyen pouvait annoncer un mat forcé en deux coups. Vachier-Lagrave ne lui donna pas l'occasion : il réclama et obtint la nulle sur la base de la règle des 50 coups.

D'ailleurs, les arbitres ont souvent une autre définition de 'forcé', mais ça, nous le verrons dans le prochain bulletin.

Source: ARB Manual 2020.pdf (fide.com)

100 jaar KBSB - 100 ans FRBE

 

FIDE-voorzitter - Arkady Dvorkovich - président de la FIDE
(foto - photo: W. Icklicki)
 
    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

België schaakt online

La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Je kunt nagenoeg 24 uur op 24 partijen online spelen en het ene toernooi na het andere afwerken. Het lievelingsplatform lijkt Lichess te zijn. Daarom hebben een aantal 'vrienden' een groep opgericht die (bijna) alle toernooien die door Belgische clubs worden georganiseerd, groepeert. Je hebt er keuze te over: individuele toernooien, ploegentoernooien... en zelfs gespreksmomenten. Raadpleeg dus de pagina van het Belgische vriendenteam. U kunt er ook uw eigen toernooien aankondigen. De site is een referentie geworden voor allerlei Belgische Lichess-activiteiten. 
Als u andere evenementen online organiseert vanaf 11 mei 2021, neem dan gewoon contact op..


We besteden iets meer aandacht aan de speciale toernooien,


Uitslagen
 

13-04-2021 - 15-04-2021
Paaskampioenschap - Belgische online schaakclub
Winnaar Joppe Raats, die Nils Vantorre en Arthur Neirynck voorafgaat..
Alle resultaten op de site van de Belgische online schaakclub.


17-04-2021
Online Rapid jeugdkampioenschap van Oost-Vlaanderen
De winnaars:
U8: Eden Decraene
U10: Elias Ruzhansky
U12: Kobe Vandenhole en Lotus Decraene
U14: Elias Dereese en Diana Musabayeva 
U16: Julian Victor en Tyani De Rycke
U18: Merlijn Van Vossem
Info: Site van de liga Oost-Vlaanderen


24-04-2021
4e ronde - Vlaams Jeugdcriterium - Landegem
107 deelnemers voor de editie van Landegem.
De resultaten: de site van het 27e jeugdcriterium van Vlaanderen


24-04-2021
Online schoolschaakkampioenschap van de FEFB 2021
Groot succes voor deze eerste online editie, met niet minder dan 279 deelnemers!
De resultaten:
Mini: 1e plaats: Beth-Aviv - 2e plaats: Saint-Médard Anderlues - 3e plaats Singelijn
Alle resultaten en partijen van de mini's bevinden zich hier.
Maxi: 1e plaats: Beth-Aviv - 2e plaats: Walhain - 3e plaats Singelijn
Alle resultaten en partijen van de max's bevinden zich hier
Middelbaar: 1e plaats: St.-Louis Namur - 2e plaats: Notre-Dame Thuin - 3e plaats: AR Mons
Alle resultaten en partijen van het secundair vindt u hier.

De prijsuitreiking is te herbekijken op Twitch: NamurEchecs - TwitchKalender


31-04-2021
OKS - 1e ronde
Na het succes van het eerste toernooi voor klassieke partijen, bieden de organisatoren nu een nieuw toernooi aan. Twee wijzigingen ten opzichte van de eerste editie: er zal in twee Elo-categorieën worden gespeeld en er worden zeven in plaats van vijf ronden afgewerkt.
Info en inschrijvingen: de site van OKS.

08-05-2021
Belgisch online schoolschaakkampioenschap - Finale
De finale wordt beslecht tussen de 10 beste Vlaamse, de 10 beste Waalse ploegen en nog 2 Duitstalige ploegen in elke categorie. Net als in de regionale toernooien zal ook hier het Tornelo-platform worden gebruikt.

Tournois en ligne


Il y a moyen de jouer des parties en ligne 24 heures sur 24 et les tournois abondent. La plate-forme favorite semble Lichess. C'est pourquoi quelques bénévoles ont lancé un groupe qui affiche (presque) tous les tournois organisés par des clubs belges. Ainsi, vous aurez l'embarras du choix: il y a des tournois individuels, des tournois par équipes,... et même des séances de discussions. Consultez donc la page de l'équipe des amis belges. Et pour eux qui organisent des tournois, pourquoi ne pas l'afficher sur cette page? Le site est devenu une référence pour les activités en ligne en Belgique.
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 11 mai 2021, contactez-nous.Nous consacrons un peu plus d'attention aux tournois spéciaux:


Résultats

13-04-2021 - 15-04-2021
Championnat de Pâques - Club d'échecs belge en ligne
Vainqueur Joppe Raats, qui devance Nils Vantorre et Arthur Neirynck.
Tous les résultats sur le site du club d'échecs belge en ligne.


17-04-2021
Championnat de la Flandre orientale Rapide en ligne pour jeunes
Les vainqueurs:
U8: Eden Decraene
U10: Elias Ruzhansky
U12: Kobe Vandenhole et Lotus Decraene
U14: Elias Dereese et Diana Musabayeva 
U16: Julian Victor et Tyani De Rycke
U18: Merlijn Van Vossem
Infos: le site de la ligue de la Flandre orientale


24-04-2021
4e ronde - Critérium de la Jeunesse Flandre - Landegem
107 participants pour l'édition de Landegem.
Les résultats: le site du 27e critérium de la Jeunesse Flandre


24-04-2021
Championnat inter-écoles francophones en ligne 2021
Grand succès pour cette première édition en ligne, pas moins de 279 participants!
Les résultats:
Mini: 1e place: Beth-Aviv - 2e place: Saint-Médard Anderlues - 3e place Singelijn
Tous les résultats et les parties des minis se trouvent ici.
Maxi: 1e place: Beth-Aviv - 2e place: Walhain - 3e place Singelijn
Tous les résultats et les parties des maxis se trouvent ici
Secondaire: 1e place: St.-Louis Namur - 2e place: Notre-Dame Thuin - 3e place: AR Mons
Tous les résultats et les parties des secondaires se trouvent ici.

La remise des prix peut être revue sur Twitch: NamurEchecs - TwitchCalendrier


31-04-2021
OKS - 1e ronde
Après le succès du premier tournoi de parties classiques en ligne, les organisateurs offrent la possibilité de jouer un nouveau tournoi. Deux changements par rapport à la première édition: on jouera en deux catégories Elo et il y a sept rondes au lieu de cinq.
Infos et inscriptions: le site d'OKS.


08-05-2021
Championnat de Belgique interscolaire en ligne - Finale
La finale se disputera entre les 10 meilleures équipes flamandes et les 10 meilleures équipes francophones (ainsi que 2 équipes germanophones) dans chaque catégorie, à nouveau sur la plate-forme Tornelo.

Schaakorigami - Origami échiquéen 

Om te ontstressen na 7 uur online schaken
Pour dé-stresser après 7 heures de jeu en ligne

Belgen in het buitenland

Kalender


Zijn er wijzigingen in de internationale kalenders ? Hebt u zin om naar een van de aangekondigde toernooien te vertrekken, maar zoekt u een metgezel? Laat het ons weten!

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

De toernooien in Frankrijk
De toernooien in Nederland
De toernooien in Duitsland
De toernooien in Spanje
De toernooien in Italië


Resultaten


Vladimir Bato Kontic-Memorial - Niksic (Montenegro)
16-04-2021 - 22-04-2021

De onvermoeibare Daniel Dardha speelde nog een toernooi in Montenegro. Na 4 ronden stond hij gedeeld eerste, maar een nederlaag sloeg hem terug. .
Klik hier voor de resultaten.

Les Belges à l'étranger
Calendrier


Y a-t-il des changements dans les calendriers internationaux ? Avez-vous envie de partir vers un des tournois annoncés, mais cherchez-vous un compagnon de route ? Faites-le-nous savoir.

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

Les tournois en France
Les tournois aux Pays-Bas
Les tournois en Allemagne
Les tournois en Espagne
Les tournois en Italie


Résultats


Vladimir Bato Kontic-Memorial - Niksic (Montenegro)
16-04-2021 - 22-04-2021

De onvermoeibare Daniel Dardha speelde nog een toernooi in Montenegro. Na 4 ronden stond hij gedeeld eerste, maar een nederlaag sloeg hem terug. .
Klik hier voor de resultaten.

FIDE

FIDE-Nieuws

* Ian Nepomniachtchi is de nieuwe uitdager van Magnus Carlsen voor de wereldtitel. De Rus heeft een positieve score tegen de Noor. In zijn professionele carrière won hij 2 partijen, verloor hij er 1 en speelde hij 5 keer remise tegen de wereldkampioen. Als we ook hun vroegere partijen - als jeugdspelers - erbij betrekken is de score nog meer in het voordeel van de nieuwe uitdager: 4-1 en 6 remises. Afspraak in november, in Dubai.

* Voor de FIDE World Cup van 10 juli 2021 tot 3 augustus 2021 in Sotchi, mag België een vertegenwoordiger sturen. De organisator neemt geen enkele kost op zich (zie reglement).
De selectie gebeurt volgens de regels die in het wedstrijdreglement zijn voorzien.
Voor meer info, neemt u contact op met de KBSB.
Kandidaten vullen het volgende formulier in voor 30 april 2021

Les Nouvelles de la FIDE


* Ian Nepomniachtchi est le nouveau challenger de Magnus Carlsen pour le titre mondial. Le Russe a un bilan positif contre le Norvégien. Dans sa carrière professionnelle il a gagné 2 parties, il en a perdu 1 et 5 parties se terminèrent par la nulle. Si on prend en compte leurs parties antérieures - en tant que jeunes - le bilan est plus positif encore pour le nouveau challenger: 4-1 et 6 nulles. Rendez-vous en novembre, à Dubai.

* Pour la FIDE World Cup du 10 juillet 2021 au 3 août 2021 à Sotchi, la Belgique peut envoyer un représentant. L'organisateur ne prend aucun frais en charge (voir règlement).
La sélection se fera selon les règles prévues dans le règlement des tournois.
Pour plus d'infos, vous pouvez contacter la FRBE.
Les candidats remplissent le formulaire suivant avant le 30 avril 2021.

Workshop 'Gelijke kansen'

Vier dagen lang organiseert de ECU in samenwerking met de FIDE een reeks van lezingen over gelijke kansen. De lezingen zijn gericht op trainers, scheidsrechters en organisatoren.
Alle info en inschrijvingsmogelijkheden vindt u hier

'Égalité des chances'


Quatre jours durant, l'ECU, en collaboration avec la FIDE, organisera des exposés sur l'égalité des chances. Les exposés sont principalement destinés aux entraîneurs, arbitres et organisateurs.
Pour plus de renseignements et les inscriptions, surfez ici

ECU Amateur online kampioenschap


In afdeling B (1401-1700), proberen uiteindelijk zeven landgenoten een promotie naar afdeling C af te dingen. Veruit de beste score wordt door Matei Govoreanu (6/8, goed voor een 30e plaats) behaald, Wonder Dutre behaalt eveneens de helft van de punten (4/8, 134e) en Maxime Hauchamps (3,5 - 200e) kan zich ook plaatsen voor de eindronde. De andere resultaten: Luca Boatca (3 - 221e), Calin Oloeriu (3 - 227e), Igor Vanduyfhuys (2 - 266e), Peter Libbrecht (2 - 274e).

Tijdens de eindronde in afdeling B scoort Wonder Dutre een 6/9 (34e), Matei Govoreanu eindigt op de 53e plaats met 5,5/9 en Maxime Hauchamps 171e met 3/9.

Door binnen de honderd eersten te eindigen, promoveren Wonder Dutre en Matei Govoreanu naar afdeling C (1701-2000). Ze vervoegen er Elias De Reese. Voor de twee promovendi wordt het selectietoernooi van de groep C meteen het eindpunt: ze eindigen er respectievelijk 288e en 291e, elk met 2/8. Elias De Reese, van zijn kant, eindigt op de 44e plaats (5,5/8) en plaatst zich dus met gemak voor de eindronde van afdeling C.

Helaas, Elias haalt er niet zijn niveau van het kwalificatietoernooi en eindigt uiteindelijk 179e met 2,5/9.

Wat zullen onze drie landgenoten die in afdeling D (2001-2300) zijn ingeschreven (Rudolf Meessen, Mark Ouaki en Daria Vanduyfhuys), doen? Afspraak op 28-04-2021..

Om de partijen op Tornelo te bekijken:
Afdeling B - selectie
Afdeling B - eindronde
Afdeling C - selectie
Afdeling C - eindronde.

Championnat ECU en ligne pour amateursDans la division B (1401-1700), ce sont finalement sept compatriotes qui ont tenté de gagner leur promotion pour le groupe C. De loin, le meilleur score a été obtenu par Matei Govoreanu (6/8, bien pour une 30e place), Wonder Dutre obtint également la moitié des points (4/8, 134e) et Maxime Hauchamps (3,5 - 200e) se qualifia comme dernier compatriote pour la finale. Les autres résultats: Luca Boatca (3 - 221e), Calin Oloeriu (3 - 227e), Igor Vanduyfhuys (2 - 266e), Peter Libbrecht (2 - 274e).

Pour la finale de la division B, Wonder Dutre réussit un 6/9 (34e), Matei Govoreanu termine à la 53e place avec 5,5/9 et Maxime Hauchamps 171e avec 3/9.

En terminant dans les cent premiers, Wonder Dutre et Matei Govoreanu montent en division C (1701-2000). Ils y rejoignent Elias De Reese. Pour les deux promus, le tournoi de sélection de la division C sera leur dernier tournoi: ils y terminent respectivement 288e et 291e, chacun avec 2/8. Elias De Reese, de son côté, termine à une 44e place (5,5/8) et se qualifie donc haut la main pour la phase finale de la division C.

Malheureusement, Elias ne parvient pas à jouer au même niveau qu'au tournoi qualificatif et il termine finalement 179e avec 2,5/9.

Que feront nos trois compatriotes inscrits pour la division D (2001-2300), Rudolf Meessen, Mark Ouaki et Daria Vanduyfhuys ? On le saura le 28-04-2021.

Pour voir les parties sur Tornelo:
Division B - sélection
Division B - phase finale
Division C - sélection
Division C - phase finale.

Een kleine animatiefilm 

Un petit film d'animation

Een vrij gewelddadige voorstelling van ons schaakspel.
Une animation assez violente de notre jeu préféré.

Zomerkampen

Camps d'été

 Meer info - Plus d'infos : schaakinitiatief.org Meer info - Plus d'infos: YWCA-Belgium

Internationaal Open van Geraardsbergen Open international de Grammont

 Meer info - Plus d'infos : 36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)
 

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois
Meer info - Plus d'infos: BRUGSE MEESTERS (google.com)

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?

Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 14 april en 27 april 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 17 mars et le 30 mars 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
28-04
Lawrence Trent (GM - *1986)
29-04
Arkadei Rotstein (GM - *1961)
30-04
Jorden van Foreest (GM - vriend van een Belgische schaakster / petit ami d'une joueuse belge - *1999)
02-05
Lazaro Bruzon Batista (GM - *1982)
03-05
Nona Gaprindasjvili (GM - WK/CM dames - *1941)
Jeroen Bosch (IM - auteur - *1970)
04-05
Boris Alterman (GM - auteur - *1970)
05-05
Rudolf Spielmann (*1883 - 02-08-1942)
Andor Lilienthal (*1911 - 08-05-2010)
Roman Dzjindjichasjvili (GM - *1944)
07-05
Eric Lobron (GM - *1960)
Juan M. Bellon Lopez (GM - man van / mari de Pia Cramling - *1950)
10-05
Lothar Schmid (GM - internationaal arbiter / arbitre international - *1928 - 18-05-2013)
Peter Acs (GM - *1981)
Pavel Eljanov (GM - *1983)
Pentala Harikrishna (GM - *1986)
11-05
Ludek Pachmann (GM - auteur - *1924 - 06-03-2003)

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Sinds kort biedt ook de Belgische online schaakclub de mogelijkheid om partijen van beginners uit te leggen. 

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.

Le club d'échecs en ligne belge offre également la possibilité de faire analyser ses parties.
 

Oplossing #9

Solution #9 

 

Historische waarde

1.Tb2 [Een schaker in de 21e eeuw is wel wat moeilijker gewoon, maar dit probleem is al meer dan 1000 jaar oud en komt uit een van de oudste geschriften over het schaken] Txb2 2.Txf8+ Kg7 en 3. Txf1 met een gelijke stelling.

Valeur historique


1.Tb2 [Le joueur du 21e siècle s'est habitué à bien plus difficile que cela, mais ce problème a été composé il y a plus de 1000 ans et il a été publié dans une des plus anciennes sources sur notre jeu] Txb2 2.Txf8+ Rg7 et 3. Txf1 avec une position égale.

Schaakpuzzel #10

Puzzle échiquéen #10

 
Wit begint en wint - Les Blancs au trait gagnent
Stamma - 1737

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 

Portret - Portrait


Naam - Nom


John Thomas

Geboortedatum -  Date de naissance


05-03-1992

Geboorteplaats - Lieu de naissance

België - Belgique

Verblijfplaats - Lieu de résidence

-

Schaakclub - Club d'échecs

Hainaut Chess Club (551)

Elo

-

Lievelingsplaats - Endroit favori
-
 

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable-

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourire-

Boek dat u aan een vriend zou schenken


Livre que vous offrirez à un ami

Zonder de minste twijfel, Der Schachautomat, van Robert Löhr (vertaald in het Nederlands onder de titel De schaakmachine). Het verhaal brengt ons naar het einde van de 18e eeuw en vertelt ons het echte verhaal van een machine die kan schaken, een curiosum dat zelf Napoleon Bonaparte versloeg...
Sans hésiter, ce serait Le secret de l'automate, de Robert Löhr. Il s’agit d’un récit qui nous replonge à la fin du 18è siècle et qui nous conte l’histoire véridique d’une machine capable de jouer aux échecs, une curiosité telle qui battit même Napoléon Bonaparte…Lievelingsfilm - Film préféré

Rebecca van Hitchcock. Het is niet de meest gekende film die de meester van de spanning heeft gedraaid, maar ik vind hem nochtans de beste. Natuurlijk worden er vandaag nog goede films gemaakt, maar ze hebben niet dezelfde charme
Rebecca, de Hitchcock. Ce n’est pas le film le plus connu du maître du suspense, mais pourtant je trouve que c’est son meilleur.  Bien sûr il arrive encore que l’on fasse de bons films de nos jours, mais ça n’a pas le même charme…
 

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Jody Foster

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Matt Damon


Favoriete muziek - Musique préférée

Enkel klassiek. Gelukkig beslaat het repertoire dat ik beluister meer dan 4 eeuwen geschiedenis. Het is dus sowieso heel gevarieerd.
Du classique uniquement. Heureusement le répertoire que j’écoute couvre plus de 4 siècles d’Histoire, donc ça reste très varié.

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche-

 

Uw oudste schaakherinneringVotre plus ancien souvenir échiquéen

Ik moet 5 of 6 zijn geweest. Ik speelde op dat oude schaakspel op een Amiga. Het heette gewoon "Battle Chess' en middeleeuwse stukken kwamen er tot leven en elke slagzet ging gepaard met een kleine filmscène. De koning verplaatste er zich zo traag, omdat hij al heel oud was en dat heeft natuurlijk veel weg van de manier waarop hij zich verplaatst. Pas 20 jaar later zou ik vaker beginnen schaken, eerst om beter te worden, maar daarna ook omwille van zijn heel verrijkende sociale waarde.
Je devais avoir 5 ou 6 ans, je jouais à ce vieux jeu d’échecs sur l’Amiga appelé simplement “Battle Chess”; on pouvait y voir des pièces médiévales prendre vie, chaque prise étant accompagnée d’une petite cinématique. Le Roi se déplaçait avec une extrême lenteur parce qu’il était très vieux, et ça correspond très bien à sa méthode de déplacement. Ce n’est que vingts ans plus tard que j’ai décidé de jouer régulièrement aux échecs afin de m’améliorer tout d’abord, puis pour son côté socialisant très enrichissant ensuite.


Lievelingsspeler - Joueur préféré

Wesley So: ik hou veel van zijn kalme en nederige persoonlijkheid, hoewel hij zich in werkelijkheid op het schaakbord heel agressief toont.
Wesley So : j’aime beaucoup sa personnalité calme et humble alors qu’en réalité sur l’échiquier il se montre très agressif.


Lievelingsveld - Case préférée


Ik vermoed dat dit het veld e4 moet zijn: het is het veld dat ik op de eerste zet bezet en met mijn volgende zetten verdedig.
J’imagine que ce serait la case e4 : c’est celle que j’occupe toujours au premier coup et que je défends aux prochains coups.
 

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Overmoed. Met een enkele zet kun je in een verloren stelling geraken.
.
L’excés de confiance. Il suffit d’un seul coup pour plonger dans une position perdante.

Levensmotto - Devise dans la vie


-

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?

Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Wel, niemand anders dan mezelf. Eigenlijk is dat best wel geruststellend als je er goed over nadenkt.

Eh bien, personne d’autre que moi-même, ce qui est plutôt rassurant à bien y réfléchir.
-

De beste raad die u ooit kreeg

Le meilleur conseil qu'on vous ait donné

Om een partij nooit op te geven. Ik geef nooit op zolang het middenspel niet voorbij is. Het gebeurt wel dat ik het doe, maar enkel uit respect, als een mat onvermijdelijk is of als er in het eindspel echt geen hoop meer is.

De ne jamais abandonner une partie. Je n’abandonne jamais tant que le milieu de jeu n’est pas terminé. Cela m’arrive cependant de le faire lorsqu’un mat inévitable se présente ou qu’une finale ne présente plus d’espoirs, mais par respect uniquement.

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?-
 

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?

Dat ik pianist ben. Dit verklaart ook waarom ik in mijn jeugd weinig tijd had en ik toen weinig met het schaken bezig was. ik was altijd druk bezig concerten, wedstrijden en examens voor te bereiden... Vandaag ben ik pianoleerkracht en het is de grootste vreugde in mijn leven.
Que je suis pianiste. Cela explique aussi pourquoi j’étais fort occupé durant ma jeunesse et que je n’ai pas beaucoup pratiqué les échecs alors : j’étais tout le temps occupé à préparer des concerts, des concours, des examens… Aujourd’hui je suis professeur de piano et c’est ma plus grande joie dans la vie.
Uw grootste angst


Votre plus grande angoisse
Dat ik niet meer in staat zou zijn om beduidend vooruitgang te boeken in het schaken, aangezien ik pas laat begonnen ben het ernstig te studeren. Gelukkig blijf ik vooruitgang boeken, maar het gaat te traag volgens mij. Daarom geniet ik toch van elke overwinning als ik die behaal.
De ne plus être en mesure de progresser significativement aux échecs, ayant commencé tard à étudier le jeu avec sérieux. Heureusement je continue à progresser, mais ça reste trop lent à mes yeux. Alors je savoure chaque victoire quand je le peux.
Hoe komt u tot rust?

Comment vous vous relaxez ?

-

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?

-

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Ik denk dat het volgende citaat van Tartakower een plaats in de lijst verdient: "in een poging stukverlies te vermijden, hebben velen de partij verloren". Dit is ook een levensles.

Je pense qu’on peut y lister cette citation de Tartakower : « Pour éviter de perdre une pièce, beaucoup ont perdu la partie ». C’est aussi une belle leçon de vie.
 
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.