Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 7 - 16-03-2021


 

Nieuwsbrief


De tweemaandelijkse nieuwsbrief van de KBSB wil een informatieblad zijn van de leden voor de leden. We willen absoluut vermijden dat de brief 'tot niet veel (of zelfs niets)' dient. Uw bijdrage - voor welke rubriek dan ook -, uw tips, uw voorstellen - bv. voor opleidingen - zullen dan ook met veel plezier tegemoet worden gezien, want we beseffen maar al te goed dat ze primordiaal zijn voor het voortbestaan van de nieuwsbrief.

Zoals in de vorige nummers al meegedeeld, willen we naast aankondigingen en resultaten van toernooien ook schaakgerelateerde oproepen van leden publiceren.
.
Dat we een schaakfamilie zijn, willen we vooral ook uitdragen in onze rubriek 'portret', waarbij telkens een van de leden zichzelf voorstelt. Die rubriek kan er alleen maar zijn als u uw bescheidenheid of uw schroom laat varen. Vraag gewoon een formulier aan en stuur het ons terug.

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

BulletinLe bulletin bimensuel de la FRBE veut avant tout être un canal d'informations des membres pour les membres. Nous voulons absolument éviter qu'il ne sert 'à pas grand-chose (voire à rien)'. C'est pourquoi votre contribution - pour quelle rubrique que ce soit -, vos conseils, vos propositions - par ex. pour des formations - sont primordiaux pour la continuité du bulletin.

Comme indiqué dans les numéros précédents et mis à part les annonces et les résultats des tournois, nous voulons également publier les demandes des membres qui se rapportent aux échecs .

Nous sommes une famille échiquéenne et il est bien de se connaître. De là, la rubrique 'portrait'. Cette rubrique ne peut cependant que subsister que si les membres veulent se présenter. Laissez tomber votre modestie ou votre appréhension. Demandez le formulaire et renvoyez-le-nous.

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

Belgisch Kampioenschap - over the boardNet voor het afsluiten van dit nummer bereikte ons het nieuws dat het Belgisch Kampioenschap 2021 (over the board) is toegewezen aan de KBSK en wordt gehouden van 14 tot 20 augustus 2021, in Brugge, tijdens de Brugse Meesters (zie affiche verder in dit nummer).
Info: site van de Brugse Meesters

Championnat de Belgique -
en présentielJuste avant la clôture de ce numéro nous est parvenue la nouvelle que le Championnat de Belgique 2021 (en présentiel) a été attribué au KBSK et il aura lieu du 14 au 20 août 2021, à Bruges, pendant le tournoi international des Maîtres brugeois (voir affiche vers la fin de ce numéro).
Infos: site des Maîtres brugeois

Bron/Source: A l’hôpital: la partie d’échecs’ A. de Broca. (a game of chess between a nurse and a recovering war casualty, France, 1917 Stock Photo - Alamy

België, pionier in het schaken in revalidatiecentra?
Enkele jaren geleden lanceerde Lieve Verswijvel een schaakproject in het revalidatiecentrum Pulderbos. Ze was zo onder de indruk dat ze er meteen een scriptie over schreef in het kader van haar BANABA-opleiding: Schaken implementeren in onze ziekenhuisschool: een meerwaarde of niet..

Bovendien verscheen onlangs het volgende artikel in het Belang van Limburg, onlangs overgenomen in het Nieuwsblad. Voor wie geen abonnee is:


MENTAAL WELZIJN

Jongeren zetten directeur ziekenhuissschool schaakmat
SINT-TRUIDEN

De razend populaire Netflixserie 'The Queen's Gambit' maakte van schaken weer een rage. Maar wist je dat de eeuwenoude denksport een positief effect kan hebben op je zelfbeeld en vertrouwen?

La Belgique, pionnière des échecs en centre de réadaptation ?


Il y a quelques années, Lieve Verswijvel a lancé un projet échiquéen dans le centre de réadaptation Pulderbos. Elle était tellement impressionnée qu'elle en a fait l'objet de sa thèse dans le cadre d'une formation bachelier-après-bachelier: Introduire les échecs dans notre école hospitalière: plus-value ou non. (en néerlandais).

En plus, récemment, l'article suivant a paru dans le Belang van Limburg et il a été repris dans le Nieuwsblad. Pour ceux qui ne sont pas abonnés (ou ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais):

BIEN-ÊTRE MENTAL

Directeur d'école hospitalière échecs et mat par des jeunes
SAINT-TROND

La série Netflix "Le Jeu de la Dame", qui a connu un immense succès, a fait renaître les échecs. Mais saviez-vous que ce vieux sport de réflexion peut avoir un effet positif sur votre estime et votre confiance en vous ?

“Schaken geeft een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen”, zegt directeur Kenneth Vansichen. (Foto: Karel Hemerijckx)
"Les échecs donnent une image positive de soi-même et augmentent la confiance en soi", dit le directeur Kenneth Vansichen (Photo: Karel Hemerijckx) 
Miranda Gijsen

Als kind leerde hij schaken, ging bij een schaakclub en speelt competitie. Vandaag deelt Kenneth Vansichen die passie met de leerlingen van zijn ziekenhuisschool. Als schooldirecteur van De Radar geeft hij sinds januari een uur per week schaakles aan de jongeren van Satelliet k in Melveren, Sint-Truiden.

"Deze jongeren kampen vaak met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Gewoon naar school gaan, lukt voor hen niet meer", vertelt directeur Kenneth Vansichen. "Uit studies blijkt dat schaken een positieve impuls kan geven aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. De meesten starten met de boutade 'ik kan dat niet, ik ben daar te dom voor'. Totdat ze een partijtje winnen. Het is even weg van de schoolse omgeving en het piekeren. Zonder dat ze het zelf beseffen wordt leren opnieuw iets positief."

Satelliet k is een kinderpsychiatrische dagkliniek, georganiseerd vanuit KPC Genk vzw in samenwerking met Ligant, netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren en Asster vzw. Gedurende 8 tot 12 weken kunnen jongeren met een psychische kwetsbaarheid er terecht.

"Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die moeilijk of niet op school geraken, jongeren met weinig sociaal contact of van wie de leefwereld steeds kleiner wordt of jongeren die kampen met angstklachten, depressie, hechtingskwetsuren, onverwerkte rouw, ADHD...", vertelt Nathalie Hajek, teamcoördinator van Satelliet k. "Zij komen vier dagen per week naar onze dagkliniek voor therapie. We focussen er weer op hun kwaliteiten, versterken hun vaardigheden en leren hen omgaan met negatieve gevoelens en obstakels."

Schaakmat

"Ik ben een steen, ik doe niet mee", zegt Ella (15), terwijl ze zich oprolt in haar hoodie. Maar leefgroepgenoot Lien (14) trekt Ella toch over de streep. Samen met het toch lukken om directeur Vansichen te verslaan. "Voor ons is dat gewoon Kenneth hoor", lacht Lien. "Goed als jij zonder dame speelt?"

Rond de tafel wordt een plannetje gesmeed om het de directeur zo lastig mogelijk te maken. Als de directeur toch een aantal stukken weet te slaan, graait Ella met veel misbaar de koning van de directeur van het bord. Maar Lien bedaart de gemoederen. "Laat me nadenken, het is nog mogelijk om dit spel te winnen." En enkele zetten later staat de directeur schaakmat. "Yes, we hebben gewonnen", roept Ella glunderend richting haar teamleider.

In een uur tijd observeert directeur Vansichen een heel spectrum aan (non-)verbale emoties. "Eigenlijk ontdek je op deze manier of de jongeren emotioneel nog in staat zijn om iets te leren, te analyseren, te plannen en daarover in interactie te gaan met de ander. Het zegt ook iets over hoe goed ze zich kunnen concentreren en regels volgen. Je observeert eigenlijk hoe ze nieuwe informatie verwerken en op welke manier ze zelfstandig probleemoplossend kunnen denken zonder die schoolse context. En dat opent perspectieven. Op die manier krijgen jongeren weer zin in leren of iets (samen) doen", besluit Vansichen.

Om de anonimiteit van de jongeren te waarborgen, werden in dit artikel ficitieve namen gebruikt.
Miranda Gijsen

Enfant, il apprend à jouer aux échecs, il rejoint un club d'échecs et joue en compétition. Aujourd'hui, Kenneth Vansichen partage sa passion avec les élèves de l'école hospitalière. En tant que directeur de l'école De Radar, depuis janvier, il donne une heure de cours d'échecs par semaine aux jeunes de Satelliet k à Melveren, St-Trond.

"Ces jeunes luttent contre une faible estime de soi et un manque de confiance. Le simple fait d'aller à l'école ne leur convient plus", déclare le directeur Kenneth Vansichen. "Des études ont montré que les échecs peuvent améliorer l'image de soi et la confiance en soi. La plupart d'entre eux réagissent d'abord avec la boutade "Je n'en suis pas capable, je suis trop bête pour ça". Jusqu'à ce qu'ils gagnent une partie. Ils s'éloignent un peu du scolaire et de la rumination et sans qu'ils s'en rendent compte, l'apprentissage redevient quelque chose de positif."

Satelliet k est une clinique de jour pédopsychiatrique, organisée par l'asbl KPC Genk en collaboration avec Ligant, réseau santé mentale enfants et jeunes, et Asster asbl. Les jeunes en situation de vulnérabilité psychologique peuvent y séjourner pendant 8 à 12 semaines.

"Il s'agit par exemple de jeunes qui ont des difficultés à aller à l'école, qui ont peu de contacts sociaux ou dont l'environnement social se rétrécit de plus en plus, ou de jeunes qui sont aux prises avec l'anxiété, la dépression, des problèmes d'attachement, un deuil non résolu, un TDAH, etc.", explique Nathalie Hajek, coordinatrice de l'équipe Satelliet k.. Là, nous nous concentrons à nouveau sur leurs qualités, nous renforçons leurs compétences et nous leur apprenons à gérer les sentiments négatifs et les obstacles."

Échec et mat

"Je suis une pierre, je ne participe pas", dit Ella (15 ans), en se cachant dans son sweat à capuche. Mais la colocataire Lien (14 ans) parvient à convaincre Ella. Ensemble, elles parviendront à battre le directeur Vansichen. "Pour nous, c'est tout simplement Kenneth", s'amuse Lien. "ça te va si tu joues sans dame ?"

Autour de la table, des plans sont forgés pour battre le directeur. Lorsque le directeur parvient à capturer quelques pièces, Ella saisit le roi du directeur sur l'échiquier. Mais Lien calme les ardeurs. "Laissez-moi réfléchir, il est encore possible de gagner cette partie." Et quelques coups plus tard, le directeur est en échec et mat. "Oui, nous avons gagné", crie Ella à son chef d'équipe.

En une heure, le directeur Vansichen observe tout un spectre d'émotions (non) verbales. "C'est en fait la façon dont vous découvrez si les jeunes sont encore émotionnellement capables d'apprendre, d'analyser, de planifier et d'interagir avec les autres. Cela en dit également long sur leur capacité à se concentrer et à suivre les règles. Vous observez réellement comment ils traitent les nouvelles informations et de quelle manière ils peuvent penser de manière indépendante et résoudre des problèmes sans le contexte scolaire. Et cela ouvre des perspectives. Cela donne envie aux jeunes d'apprendre à nouveau ou de faire quelque chose (ensemble)", conclut Vansichen.

Afin de garantir l'anonymat des jeunes, des noms fictifs ont été utilisés dans cet article.

Hoekje van de scheidsrechter
Le coin de l'arbitre
    

Onderling remise overeenkomen
De dag dat we opnieuw achter het schaakbord zullen plaatsnemen, nadert. Maar kent u nog alle regels? Vandaag kijken we even hoe u op een reglementaire manier remise met uw tegenstander kunt overeenkomen.

Licht u vooraf in of u überhaupt remise mag voorstellen. Steeds meer toernooi-organisatoren passen namelijk de Sofia-regels (strikt of versoepeld) toe. Dan kan enkel de arbiter remise goedkeuren. Bij de strikte toepassing van die regels mogen spelers helemaal geen remise meer aanbieden of overeenkomen. Bij de versoepelde toepassing mogen spelers enkel na een vooraf opgegeven aantal zetten remise overeenkomen, zonder de goedkeuring van de arbiter.

Hebt u het recht om remise voor te stellen? Vermijd problemen en doe uw voorstel dan reglementair: speel uw zet op het bord, stel remise voor en druk dan pas op de klok. Stelt u remise voor op een ander moment (bv. vóór u uw zet hebt uitgevoerd of op de tijd van de tegenstander), dan is weliswaar ook dat aanbod geldig, maar de tegenstander kan het voorstel ook interpreteren als een poging om hem te verstrooien of te irriteren en - u hebt het begrepen - dat is niet toegestaan.

Om alle verwarring te vermijden schrijven beide spelers (=) na de zet op het notatieformulier.

Een remiseaanbod kan nooit worden ingetrokken en het blijft geldig tot het wordt aanvaard of verworpen of tot de partij op een andere manier wordt beëindigd (tijd!). 
Om een remiseaanbod te verwerpen volstaat het om een stuk aan te raken met de bedoeling het te spelen. Natuurlijk kunt u ook - op een beleefde manier - het aanbod mondeling weigeren.

Een remiseaanbod kan ook nooit aan een voorwaarde worden onderworpen. Is dat toch het geval, dan hebben die voorwaarden geen enkele geldigheid. Let dus op voor tegenstanders die u 500 euro beloven, als u hun remiseaanbod aanvaardt!  OK, het voorbeeld is waarschijnlijk niet realistisch. Maar wat als er u in een ploegencompetitie wordt voorgehouden dat als u (in een iets betere stelling) een remiseaanbod aanvaardt, de partij van uw ploegmaat (die verloren staat) ook remise zal worden gegeven....Uw remise zal in dank worden aangenomen, maar uw ploegmaat zal gewoon verder moeten knokken.

Zie FIDE Handbook - Artikel 9

Nulle par consentement mutuel


Le jour où nous jouerons à nouveau en présentiel s'approche. Mais connaissez-vous toujours toutes les règles ? Aujourd'hui, nous regarderons comment faire nulle par consentement mutuel de façon régulière.

Tout d'abord, informez-vous si vous avez le droit de proposer nulle. En effet, de plus en plus d'organisateurs de tournoi font appliquer (de façon stricte ou de façon assouplie) les règles de Sofia. Dans ce cas, seul l'arbitre peut consentir la nulle. Dans l'application stricte, les joueurs n'ont aucun droit de proposer ou consentir la nulle durant la partie. Dans l'application assouplie, la nulle par consentement mutuel devient possible après un certain nombre de coups, sans l'accord de l'arbitre.

Avez-vous le droit de proposer la nulle ? Evitez les ennuis et faites-le de façon réglementaire : jouez d'abord votre coup sur l'échiquier, proposez la nulle et poussez ensuite sur la pendule. Si vous proposez nulle à un autre moment (par ex. avant d'avoir exécuté votre coup ou sur le temps adverse), votre proposition sera valable, certes, mais votre adversaire pourra interpréter votre proposition comme une tentative de distraction ou d'irritation et - vous l'aurez compris - cela est interdit par le règlement.

Pour éviter toute confusion, les deux joueurs écrivent (=) derrière le coup sur leur feuille.

Une proposition de nulle ne peut jamais être retirée et elle reste valable jusqu'à ce qu'elle soit acceptée ou rejetée ou jusqu'à ce que la partie se termine d'une autre façon (pendule!). 
Pour refuser une proposition de nulle, il suffit de toucher une pièce avec l'intention de la jouer. Bien entendu, vous pouvez faire savoir oralement - et poliment - que vous n'acceptez pas la proposition.

Une proposition de nulle ne peut jamais être soumise à des conditions. Celles-ci n'auront donc aucune validité. Par conséquent, méfiez-vous des adversaires qui vous proposent 500 euros si vous acceptez leur proposition de nulle!  OK, cela ne vous est jamais arrivé, mais quid si dans une compétition par équipes, on vous dit que si vous acceptez la nulle (dans une position légèrement meilleure), votre coéquipier (qui est quasi perdant) se verra aussi offrir la nulle....Votre nulle sera acceptée avec le sourire, alors que votre coéquipier devra continuer à lutter pour éviter l'inévitable.

Voir FIDE Handbook - article 9

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

 

FIDE-voorzitter - Arkady Dvorkovich - président de la FIDE
(foto - photo: W. Icklicki)
 
    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

The Queen's Gambit - The MusicalThe Queen's Gambit staat nog niet schaakmat. Volgens een persbericht zal de Netflix miniserie over een weesmeisje dat schaakwonderkind werd, een musical worden. De toneelrechten van Walter Tevis' gelijknamige roman uit 1983 werden namelijk door het entertainmentbedrijf Level Forward aangekocht..

Het is nog niet duidelijk waar het bedrijf, dat films over seksuele intimidatie en aanranding heeft geproduceerd, waaronder de speelfilm en documentaire On the Record, de musical zal opvoeren. Maar gezien de recente producties, waaronder een Broadwaymusical gebaseerd op Jagged Little Pill van Alanis Morissette en het provocerende Slave Play van Jeremy O Harris, wijzen alle tekenen in de richting van New York..

Het team bestaat uit mede-oprichtster Abigail Disney en Broadway producer Eva Price.

De bewerking van de roman door Netflix is een van de meest verrassende successen van het afgelopen jaar geworden, zowel commercieel als kwalitatief. Tijdens de eerste maand na de première keken meer dan 62 miljoen Netflix-abonnees naar de zevendelige serie van Godless bedenkers Scott Frank en Allan Scott. Daardoor is het tot nu toe de meest bekeken miniserie van Netflix.

Hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy won een Golden Globe en een Critics' Choice Award voor haar rol als Beth Harmon, een heldhaftig, pillenslurpend schaakfenomeen dat van een weeshuis in Kentucky naar het hoogtepunt van de internationale schaakcompetitie (en mode) tijdens de Koude Oorlog gaat. De serie won ook de Globe en de Critics Choice Award voor beste miniserie.

"Het is een voorrecht voor Level Forward om The Queen's Gambit naar het podium te brengen via de geliefde en blijvende kunstvorm die het musicaltheater is," aldus Level Forward CEO Adrienne Becker en producer Julia Dunetz in een verklaring.

"Het publiek deelt nu al in de vriendschap en geestelijke kracht van de inspirerende vrouwen in het verhaal. Zij geven Beth Harmon's reis en uiteindelijke triomf de nodige energie en steun," voegde het persbericht eraan toe. "Het verhaal is een lokroep temidden van onze hedendaagse strijd voor gender en raciale gelijkheid, en we kijken ernaar uit om het project verder te brengen."

(artikel vertaald uit het Engels. Bron The Queen’s Gambit to become a stage musical | Musicals | The Guardian)

Le Jeu de la Dame - La comédie musicaleCe n'est toujours pas échec et mat pour Le Jeu de la Dame. Selon un communiqué de presse, la mini-série Netflix sur une orpheline devenue prodige des échecs va devenir une comédie musicale, après que les droits scéniques du roman éponyme de Walter Tevis, paru en 1983, ont été acquis par la société de divertissement Level Forward.

On ne sait pas encore où la société, qui a produit des films sur le harcèlement et les agressions sexuelles, notamment le long métrage et le documentaire On the Record, adaptera la comédie musicale. Mais compte tenu de ses productions récentes, notamment une comédie musicale à Broadway basée sur l'album Jagged Little Pill d'Alanis Morissette et la provocante Slave Play, de Jeremy O Harris, tous les signes pointent vers New York.

Parmi les membres de son équipe figurent Abigail Disney, cofondatrice de la société, ainsi que la productrice de Broadway Eva Price.

L'adaptation du roman par Netflix est devenue l'un des succès critiques et commerciaux les plus surprenants de l'année dernière. Plus de 62 millions d'abonnés ont regardé la série en sept parties du créateur de Godless, Scott Frank et Allan Scott, au cours du premier mois, ce qui en fait la série limitée la plus regardée à ce jour par le diffuseur.

La vedette Anya Taylor-Joy a remporté un Golden Globe et un prix de la critique pour sa performance dans le rôle de Beth Harmon, un phénomène échiquéen héroïque et accro aux pilules, qui passe d'un orphelinat du Kentucky à l'apogée de la compétition internationale d'échecs (et de la mode) pendant la guerre froide. La série a également remporté le Globe et le Critics Choice Award de la meilleure série limitée.

"C'est un privilège pour Level Forward de pouvoir porter Le Jeu de la Dame à la scène grâce à l'art bien-aimé et durable du théâtre musical", ont déclaré Adrienne Becker, PDG de Level Forward, et Julia Dunetz, productrice, dans un communiqué.

"Les spectateurs partagent déjà l'amitié et la force d'âme des femmes inspirantes de l'histoire, qui dynamisent et soutiennent le voyage et le triomphe ultime de Beth Harmon", ajoute le communiqué. "L'histoire est un cri de sirène au milieu de nos luttes contemporaines pour l'égalité des sexes et des races, et nous sommes impatients de faire avancer le projet."

(article traduit de l'anglais. Source originale The Queen’s Gambit to become a stage musical | Musicals | The Guardian)

KBSB zoekt vrijwilligers voor BOJK en BOSSK


De KBSB zoekt vrijwilligers die willen helpen om het Belgisch Online Jeugdkampioenschap (paasvakantie) en het Belgisch Online Schoolschaakkampioenschap (vermoedelijk op 8 mei) te organiseren.

Kandidaturen: philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be .

FRBE recherche bénévoles pour CBJEL et CBISELLa FRBE recherche des bénévoles voulant aider à mettre sur pied le Championnat de Belgique de la Jeunesse en ligne (vacances de Pâques) et le Championnat de Belgique Interscolaire en ligne (probablement le 8 mai).

Candidatures: philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be .

 

België schaakt online
La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Je kunt nagenoeg 24 uur op 24 partijen online spelen en het ene toernooi na het andere afwerken. Het lievelingsplatform lijkt Lichess te zijn. Daarom hebben een aantal 'vrienden' een groep opgericht die (bijna) alle toernooien die door Belgische clubs worden georganiseerd, groepeert. Je hebt er keuze te over: individuele toernooien, ploegentoernooien... en zelfs gespreksmomenten. Raadpleeg dus de pagina van het Belgische vriendenteam. U kunt er ook uw eigen toernooien aankondigen. De site is een referentie geworden voor allerlei Belgische Lichess-activiteiten. 
Als u andere evenementen online organiseert vanaf 30 maart 2021, neem dan gewoon contact op..


We besteden iets meer aandacht aan de speciale toernooien,

Uitslagen

05-03-2021 en 12-03-2021
OKS - 1e ronde en 2e ronde
Een toernooi georganiseerd op initiatief van Mark Dechamps door het bovenvermelde Belgische vriendenteam. Blijkbaar is ook voor hen de behoefte om 'echte partijen' te spelen te groot geworden. Daarom ontmoeten de deelnemers aan dit toernooi elkaar met een klassiek tempo (90 minuten + 30 seconden)!
De camera van elke deelnemer moet het bedrog vermijden, de paringen gebeuren met Swar en net zoals in de 4NCL (de Britse interclubs), moeten de spelers die tegen elkaar gepaard zijn, elkaar op Lichess uitdagen. De vijf ronden worden telkens op vrijdagavond gespeeld vanaf 19h30.
Hier de resultaten en partijen van ronde 1 en ronde 2.
Dit mini-toernooi (5 ronden en 60 deelnemers, waaronder 14 NC - Queen's Gambit-deelnemers?) zou wel snel eens navolging kunnen krijgen.


Kalender

19-03-2021, 26-03-2021 et 02-04-2021
OKS - 3e, 4e en 5e ronde
Voor de toeschouwers hebben de organisatoren een analyseruimte voorzien, waar de partijen kunnen worden gevolgd, met commentaar van twee FM. Indien u het zelf wilt bijwonen, klik dan op vrijdagavond op de analysezaal en tik dan dbosanalyse  onder room name. Heel snel begint de analyseruimte op een bar in een schaakclub te gelijken, want je ziet er de toeschouwers af en toe iets lekkers uit hun keuken halen. Vrij snel komen ook de spelers die hun partij hebben beëindigd, de analyseruimte vervoegen.


27-03-2021
Jeugdcriterium - 3e manche - Aalter
Alle info op de site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)


31-03-2021
Company Cup BEL Teams
Recent vond het wereldkampioenschap tussen bedrijven plaats. Geïnspireerd door dit evenement en door de talrijke schaakactiviteiten binnen bedrijven (simultaan, interne toernooien), nam David Roos het initiatief om een toernooi te organiseren voor Belgische bedrijfsteams.
Terwijl de studenten hun Belgisch kampioenschap op 31 maart (zie hieronder) zullen afwerken, zullen de andere spelers hun werkcollega's kunnen aanmoedigen om hun eerste stappen in een laagdrempelig toernooi te zetten. Het begint om 20 u en eindigt om 22.30 u.
Hier de Lichess-link: Company Cup BEL Teamcompetitie #IEaYH6Ii • lichess.org
Voor inschrijvingen en info (er moet onder andere een Lichess-team worden opgericht), contacteer David Roos04-04-2021 - U12
11-04-2021 - U20

Paastoernooi - Creb
Net zoals tijdens het krokusverlof, een Lichess-toernooi op naam. Je weet dus tegen wie je speelt en dat zal hier niet Horny of LittleRabbit zijn.
Alle info op de site van de Creb


24-04-2021
Franstalig online Schoolschaakkampioenschap 2021
Ook in het Franstalig landsgedeelte wordt - in afwachting van het Belgisch schoolschaakkampioenschap - een online schoolschaakkampioenschap op het platform van Tornelo afgewerkt.
Alle info vindt u op de site van de FEFB.

Tournois en ligne


Il y a moyen de jouer des parties en ligne 24 heures sur 24 et les tournois abondent. La plate-forme favorite semble Lichess. C'est pourquoi quelques bénévoles ont lancé un groupe qui affiche (presque) tous les tournois organisés par des clubs belges. Ainsi, vous aurez l'embarras du choix: il y a des tournois individuels, des tournois par équipes,... et même des séances de discussions. Consultez donc la page de l'équipe des amis belges. Vous pourrez également y afficher vos tournois. Le site est devenu une référence pour les activités en ligne en Belgique.
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 30 mars 2021, contactez-nous.
Nous consacrons un peu plus d'attention aux tournois spéciaux:

Résultats

05-03-2021 et 12-03-2021
OKS - 1e ronde et 2e ronde
Un tournoi organisé sous l'initiative de Mark Dechamps par l'équipe des amis belges susmentionnée. Apparemment, même pour eux, le besoin de jouer de 'vraies parties' était trop pressant. C'est pourquoi les participants se rencontrent en cadence classique (90 minutes + 30 secondes)!
La caméra de chaque participant empêche la tricherie, les appariements se font par Swar, et tout comme dans la 4NCL (les interclubs britanniques), les joueurs se défient ensuite sur Lichess, une fois les appariements connus. Les cinq rondes se jouent le vendredi soir à partir de 19h30.
Voici les résultats et les parties de la ronde 1 et de la ronde 2.
Ce mini-tournoi (5 rondes et 60 participants dont pas moins de 14 NC - des participants 'Jeu de la Dame'?) pourrait bien vite faire des petits.Calendrier

19-03-2021, 26-03-2021 et 02-04-2021
OKS - 3e, 4e et 5e ronde
Pour les spectateurs, les organisateurs ont prévu une salle d'analyse, où les parties peuvent être suivies avec des commentaires de deux FM (néerlandophones). Pour cela, vous rejoignez la salle d'analyse en tapant dbosanalyse  (sous: room name). Bien vite, cette salle d'analyse deviendra un bar, car on y voit les spectateurs faire des aller-retour à leur cuisine pour y chercher quelque chose à déguster. Bien vite, ils sont d'ailleurs rejoints par les joueurs qui ont terminé leur partie.


27-03-2021
Critérium de la Jeunesse - 3e manche - Aalter
Toutes les infos sur le site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)


31-03-2021
Company Cup BEL Teams
Récemment a eu lieu de Championnat du monde des entreprises. Inspiré par cet événement et par les nombreuses activités échiquéennes au sein des entreprises (simultanées, tournois internes), David Roos a pris l'initiative d'organiser un tournoi entre entreprises localisées en Belgique.
Alors que les étudiants joueront leur championnat de Belgique le 31 mars (voir ci-dessous), les autres joueurs pourront encourager leurs collègues de travail à faire leurs premiers pas dans ce tournoi sympa qui commencera à 20 heures et se terminera à 22.30 heures.
Voici le lien Lichess: Company Cup BEL Teamcompetitie #IEaYH6Ii • lichess.org
Pour s'inscrire et obtenir plus d'infos (il faut entre autres former une équipe Lichess), contactez David Roos04-04-2021 - U12
11-04-2021 - U20

Tournois de Pâques - Creb
Tout comme pendant le congé du carnaval, un tournoi Lichess nominatif. Vous saurez donc contre qui vous jouerez et ce ne sera pas Horny ou LittleRabbit.
Toutes les infos sur le site du Creb


24-04-2021
Championnat inter-écoles francophones en ligne 2021
En attendant le Championnat inter-écoles de Belgique en ligne, la FEFB organise son championnat inter-écoles sur la plate-forme Tornelo.
Pour tout renseignement, consultez le site de la FEFB.

Universiteiten & Hogescholen
Universités & Hautes Écoles 

 

Twee kampioenschappen voor studenten (universiteiten en hogescholen)
 * 1e FIDE Blitz en Rapid online

In maart vinden vier internationale kampioenschappen voor studenten plaats:
13-14 maart: 
FIDE World University Individual Online Blitz Championship
20-21 maart:
FIDE World University Individual Online Rapid Championship
27 maart:
FIDE World University Team Online Blitz Cup
28 maart:

FIDE World University Team Online Rapid Cup

Aan het toernooi van 13-14 maart, gekenmerkt door enorme problemen op zaterdag, omdat de organisatoren meer dan 1000 studenten in een speelruimte hebben willen plaatsen en het Tornelo-platform dit niet aan kon, namen zeven Belgische studenten van de Université catholique de Louvain deel:
Alle info, resultaten en partijen bevinden zich hier. Dit zijn de resultaten van de Belgen (op 10 partijen):

Groep A: Nicola Capone (6), Yohan Burignat (4), Aurian De Briey (4) et Josephine Collin (3).
Groep B: Pierre Vernimmen (6)

Groep C: Quentin Fontaine (6)
Groep D: Maximilien Dallemagne (6)


* 1e Belgisch Studentenkampioenschap Schaken
Op 31 maart vindt het Belgisch studentenkampioenschap plaats op Lichess.
Het toernooi is laagdrempelig en open voor iedereen.
Voor meer info en de inschrijven tot 28 maart verwijzen we graag naar de website..

 

Deux championnats pour les étudiants (universités et hautes écoles)


 

* 1e FIDE Blitz et Rapid en ligne
En mars ont lieu quatre championnats internationaux pour les étudiants:
13-14 mars: 
FIDE World University Individual Online Blitz Championship
20-21 mars:
FIDE World University Individual Online Rapid Championship
27 mars:
FIDE World University Team Online Blitz Cup
28 mars:

FIDE World University Team Online Rapid Cup

Pour la manche du 13-14 mars, caractérisée par d'énormes problèmes le samedi vu que les organisateurs ont voulu mettre plus de 1000 étudiants dans une seule salle de jeu et que la plate-forme Tornelo n'a pas pu supporter, sept étudiants belges de l'Université catholique de Louvain participaient à l'événement:
Toutes les infos, les résultats et les parties se trouvent ici. Voici les résultats des Belges (sur 10 parties):

Groupe A: Nicola Capone (6), Yohan Burignat (4), Aurian De Briey (4) et Josephine Collin (3).
Groupe B: Pierre Vernimmen (6)

Groupe C: Quentin Fontaine (6)
Groupe D: Maximilien Dallemagne (6)


* 1e Championnat de Belgique d'échecs en ligne pour étudiants 
Le 31 mars a lieu le Championnat de Belgique d'échecs en ligne pour étudiants sur Lichess.
Le tournoi est accessible à tout le monde, joueurs de compétition et amateurs.
Pour les renseignements et les inscriptions (jusqu'au 28 mars), voir le site.

Resultaten

We wachten.....en voor wie schaken en toerisme wil combineren, ziehier enkele kalenders met internationale toernooien

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

De toernooien in Frankrijk
De toernooien in Nederland
De toernooien in Duitsland
De toernooien in Spanje
De toernooien in Italië

Résultats


On attend... mais voici quelques calendriers internationaux, pour ceux et celles qui souhaitent combiner tourisme et échecs (si possible)...

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

Les tournois en France
Les tournois aux Pays-Bas
Les tournois en Allemagne
Les tournois en Espagne
Les tournois en Italie

 

FIDE

FIDE-Nieuws

* KIAP, een advocatenkantoor in Moskou, heeft een partnership met de FIDE afgesloten.
Lees meer (in het Engels).

* Universiteitskampioenschappen (zie hierboven)

Les Nouvelles de la FIDE


* KIAP, un bureau d'avocats localisé à Moscou, a conclu un partenariat avec la FIDE.
Lire plus (en anglais).

* Championnats universitaires (voir ci-dessus)

Online ECU-cup voor schaakclubs

Twee Belgische ploegen hebben zich voor deze competitie ingeschreven: KSK Rochade Eupen en De Pluspion Wachtebeke.
Inschrijvingen zijn nog mogelijk tot 19-03-2021.
Voor meer info en inschrijvingen, ga naar de webpagina over het kampioenschap

Coupe ECU pour clubs d'échecs en ligne


Deux équipes belges se sont inscrites pour ce championnat : KSK Rochade Eupen et De Pluspion Wachtebeke.
Il est possible de s'inscrire jusqu'au 19-03-2021.
Pour plus d'infos et pour les inscriptions : la page dédidée au tournoi

ECU Amateur online kampioenschap

Voor elke Elo-categorie zijn er twee dagen voorzien. Tijdens de eerste dag vindt een selectietoernooi plaats, op de tweede dag wordt de eindfase gespeeld.
Het platform is Tornelo.
Voor meer info en inschrijvingen, ga naar de webpagina over het kampioenschap

Championnat ECU en ligne pour amateurs


Le Championnat se joue sur deux journées (par catégorie Elo). Lors du premier jour a lieu la phase qualificative, la phase finale est disputée lors du deuxième jour.
La plate-forme est Tornelo.
Pour plus d'infos et les inscriptions, consultez la page dédiée aux championnats.  

Een kleine animatiefilm 
Un petit film d'animation

Internationaal Open van Geraardsbergen Open international de Grammont

 Meer info - Plus d'infos : 36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)
 

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois
Meer info - Plus d'infos: BRUGSE MEESTERS (google.com)

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?
Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 17 maart en 30 maart 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 17 mars et le 30 mars 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
18-03
Vassily Ivanchuk (GM - *1969)
19-03
Josef Kling (Duits-Engelse meester en studiecomponist / maître et compositeur d'études anglo-allemand - *1811 - 01-12-1874)
László Szabó (GM - *1917 - 08-08-1998)
Eduard Gufeld (GM - *1936 - 23-09-2002)
21-03
Igor Khenkin (GM - *1968)
22-03
Jan Smejkal (GM - *1946)
Alexander Donchenko (GM - *1998)
Andrei Essipenko (GM - *2002)
23-03
Viktor Korchnoi (GM - *1931 - 06-06-2016)
Robert Hovhannisyan (GM - *1991)
24-03
Vassily Smyslov (WM - CM - *1921 - 27-03-2010)
Yasser Seirawan (GM - *1960)
Monika Socko (GM - *1978)
25-03
Richard Rapport (GM - *1996)
26-03
Alberto David (GM - *1970)
27-03
David Navara (GM - *1985)
28-03
Anatoli Lein (GM - *1931 - 01-03-2018)
Sergei Zhigalko (GM - *1989)
29-03
Wolfgang Uhlmann (GM - *1935 - 24-08-2020)
Geetha Narayanan Gopal (GM - *1989)

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.
 

Oplossing #6
Solution #6 

 
 

Twee minorpromoties

Om mat in drie te geven, zijn twee minorpromoties nodig. 1.d8(L) Kd6 2.c8(T) Ke6 3. Tc6#

Deux sous-promotions


Pour mater en trois coups, il faut deux sous-promotions. 1.d8(F) Rd6 2.c8(T) Re6 3. Tc6#

Schaakpuzzel #7
Puzzle échiquéen #7

 
Wit begint en wint - Les Blancs au trait gagnent
Gevonden op het net - Trouvé sur le net
(link wordt volgende nieuwsbrief vermeld - le lien sera communiqué dans le prochaine numéro)

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait


Foto/Photo: magazine Zorgnet Icuro

Naam - Nom

Kenneth Vansichen

Geboortedatum -  Date de naissance

04-12-1987

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Diest

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Lummen

Schaakclub - Club d'échecs

Schaakkring Benelux Paal (737)

Elo

1836


Lievelingsplaats - Endroit favori

Vlissingen

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable-

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourireWestmalle Tripel.
 

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un ami


Veel geluk, Professor! van/de Aster Berkhof [la comédie musicale qui a suivi le livre a été traduit par Jacques Mercier sous le titre 'Bonne chance, professeur!']

Lievelingsfilm - Film préféré

On Her Majesty's Secret Service (James Bond)

Au Service secret de Sa Majesté (James Bond)
 

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
-

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Sean Connery

Favoriete muziek - Musique préférée


-

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


Het Pelsken (Pieter Paul Rubens)

La petite fourrure, tableau également connu sous le nom 'Hélène Fourment sortant du bain' (Pieter Paul Rubens)

 

Uw oudste schaakherinnering

Votre plus ancien souvenir échiquéen


Mijn papa die elke vrijdagavond vertrekt met een schaakbord en schaakstukken… ik wou meegaan.
Mon père partant chaque vendredi soir, un échiquier et des pièces sous le bras... Je voulais l'accompagner
 

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Magnus Carlsen

Lievelingsveld - Case préférée


d4

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Bescheidenheid.

La modestie

Levensmotto - Devise dans la vie

 
You only live twice - On ne vit que deux fois.

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?-

De beste raad die u ooit kreeg
Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


Schaaklessen geven in de ziekenhuisschool

Donner des cours d'échecs dans l'école hospitalière.

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?-

 

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?
-

Uw grootste angst 
Votre plus grande angoisse-

Hoe komt u tot rust? 
Comment vous vous relaxez?


Een weekend aan zee.

Un weekend à la mer

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


Het stigma dat schaken voor oude of slimme mensen is.Le stigmate selon lequel les échecs seraient réservés aux personnes âgées ou intelligentes.
 

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Eigenlijk is dat wel een leuk spelletje!
En fait, c'est un jeu chouette!
 
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.