Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 11 - 11-05-2021


 

Nieuwsbrief


De tweemaandelijkse nieuwsbrief van de KBSB wil een informatieblad zijn van de leden voor de leden. Als lid zullen uw bijdrage - voor welke rubriek dan ook -, uw tips, uw voorstellen - bv. voor opleidingen - dan ook met veel plezier tegemoet worden gezien. Een mailtje volstaat om uw informatie door te geven.

We danken dan ook iedereen die ofwel al een bijdrage heeft opgestuurd, ofwel constructieve feedback heeft gegeven.

We willen vooral uitdragen dat we een schaakfamilie zijn, mensen die door een gemeenschappelijke passie zijn verbonden, maar voor het overige misschien heel uiteenlopende karakters en interesses hebben. Dit blijkt onder andere uit onze rubriek 'Portret'.

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief:
 

BulletinLe bulletin bimensuel de la FRBE veut avant tout être un canal d'informations des membres pour les membres. En tant que membre, votre contribution - pour quelle rubrique que ce soit -, vos conseils, vos propositions - par ex. pour des formations - seront accueillis avec le plus grand plaisir. Il suffit de nous envoyer un mail.

Nous remercions tous ceux qui ont déjà envoyé une contribution ou qui nous ont fourni un feedback constructif. 

Nous sommes une famille échiquéenne et nous voulons surtout accentuer cet aspect. Nous partageons la même passion, mais pour le reste, nous avons des caractères et des passions bien divergents. C'est ce que nous pouvons voir dans notre rubrique 'Portrait'..

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

 

Last minuteHet bestuurorgaan van de KBSB neemt nota van het uitstekende nieuws dat op 11-05-2021 door het overlegcomité is bekendgemaakt. Wij wachten op de koninklijke besluiten om te werken aan het protocol voor de hervatting van de schaakactiviteiten.

In een eerste fase zouden we dus - onder voorwaarden - opnieuw vanaf 9 juni 2021 schaakactiviteiten kunnen inrichten.

Dernière minuteL'organe d'administration de la FRBE prend note de l'excellente nouvelle publiée ce jour par le comité de concertation. Nous attendons la publication des arrêtés royaux pour travailler sur le protocole de reprise des activités échiquéennes.

Dans une première phase nous pourrions donc organiser - sous certaines conditions - des activités échiquéennes à partir du 9 juin 2021.

Finale - 08-05-2021


Schoolschaak is geen clubschaak

Schoolschaak is iets anders dan clubschaak. In het clubschaak is het spel een doel op zich. In het schoolschaak kan het dan weer volstaan om de loop van de stukken aan te leren. Daarmee kunnen dan allerlei spelletjes op een schaakbord worden gespeeld en die zijn nuttig om een aantal vaardigheden te ontwikkelen. Schaken is op school dus niets anders dan een middel, een tool, een ludieke motivator.

Het is helaas een misvatting dat schaken kinderen slimmer maakt. Hooguit zal het kind een aantal vaardigheden, zoals abstract redeneren en ruimtelijk inzicht - dankzij het schaken - sneller en efficiënter ontwikkelen, dan wanneer het niet schaakt. U kunt het vergelijken met de taalvaardigheid in een vreemde taal. Om taalvaardig te worden is ook tijd nodig. Veel tijd. En die tijd, die moet u willen investeren. Maar wie van u staat te popelen om gedurende 50 uur Duitse woordenschatlijsten te leren? Neen, dan lijkt me 50 uur met een sympathieke, knappe, lieve, levenslustige Oostenrijkse doorbrengen veel motiverender. Wat zegt u? Oh, u zou er gerust een veelvoud van 50 uur mee willen doorbrengen... Natuurlijk, als het maar uw kennis van het Duits ten goede komt, nietwaar?

Dat is dus bij een leerling net hetzelfde. De moed zal hem in de schoenen zinken als hij zich een half uurtje over algebraïsche en geometrische problemen moet buigen, maar laat hem schaken en hij weet van geen ophouden Hij zal dus de nodige vaardigheden sneller ontwikkelen.

De voordelen van schoolcompetities

Met wat hierboven staat, lijkt het bijna een vloek om schoolcompetities te organiseren. Dan zitten we toch in het vaarwater van het clubschaak? Juist, maar ook hier zal de leerkracht de competitie als een tool zien. De nadruk zal nu meer op interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden komen te liggen. Rekening houden met de anderen, respectvol omgaan met de tegenstander, bijdragen tot het groepsgevoel, volharden, omgaan met verlies en teleurstelling.

Dus ja, schoolschaakcompetities zijn belangrijk.

Maar, het schoolschaak heeft enorm te lijden gehad onder het coronavirus. School open, school dicht, school online, school off line, zieke leerkrachten, leerlingen in quarantaine. Maatregelen van de overheid. Maatregelen van de scholengemeenschap of zelfs van het schoolbestuur. En dus bleef de schoolpoort voor veel animatoren meer dan een jaar dicht..

Gelukkig is een team schakers online schoolschaakkampioenschappen beginnen organiseren; eerst op provinciaal, dan op regionaal en dus, uiteindelijk, op zaterdag 8 mei, ook op nationaal niveau. De bedoeling was om het Belgische schoolschaakkampioenschap voor alle scholen open te stellen, maar dat was voor Annelies Cuvelier, Damien André, Keano De Baets, Lennert Bex, Timothé Scaillet, Luc Cornet en Philippe Vukojevic niet haalbaar. Als je namelijk het aantal deelnemers aan het Vlaams en het Waals kampioenschap optelt, dan had je waarschijnlijk op 800 deelnemers moeten rekenen en voor een deelnemersveld van die omvang heb je dan wel minstens het dubbele aantal medewerkers nodig.

Finale - 08-05-2021


Les échecs dans les écoles et dans les clubs : deux choses différentes

Les échecs dans les écoles sont bien différents de ceux dans les clubs. Dans ces derniers, le jeu est un but en soi. Dans les écoles, il peut suffire d'enseigner la marche des pièces et de faire toutes sortes de jeux qui développeront des compétences. Les échecs dans les écoles ne sont donc rien d'autres qu'un moyen, un outil, un motivateur ludique.

Malheureusement, les échecs ne rendent pas plus intelligents. Tout au plus, le jeu facilitera et accélérera le développement de quelques compétences, telles que le raisonnement abstrait et la vue spatiale. Comparez au développement de compétences linguistiques. Pour maîtriser une langue étrangère, il faut du temps. Beaucoup de temps. Et donc, il faut être prêt à investir ce temps. Mais qui parmi vous se réjouit à l'idée de devoir étudier des mots allemands pendant 50 heures ? Non, je crois que 50 heures en présence d'une Autrichienne sympa, jolie, gentille et pétillante vous motiverait davantage. Que dites-vous ? Ah, vous seriez même prêt à passer plus d'heures en sa présence... Bien sûr, vous pensez avant tout à améliorer vos connaissances de l'allemand, n'est-ce pas ?

C'est pareil chez l'élève. Après une demi-heure d'exercices d'algèbre et de géométrie, il cherchera à faire autre chose, mais faites-le jouer aux échecs et il ne voudra plus s'arrêter et par conséquent, il développera les compétences plus rapidement.

Les avantages des compétitions

Une compétition interscolaire ne semble pas rimer avec compétences pédagogiques. Nous sommes dans le domaine des échecs en club, non ? C'est vrai, mais ici aussi, l'enseignant considérera les échecs comme un outil qui permettra de développer des compétences inter- et intrapersonnelles: tenir compte de l'autre, respecter l'adversaire, contribuer au sentiment du groupe, persévérer, accepter la défaite et gérer sa déception.

Donc oui, les compétitions sont importantes.

Mais, les échecs dans les écoles ont souffert. École ouverte, école fermée, cours en présentiel, cours en ligne, profs malades, élèves en quarantaine, Mesures du gouvernement, du pouvoir organisateur ou encore de la direction de l'école. Et par conséquent, pour pas mal d'animateurs, la porte de l'école est restée fermée pendant plus d'un an..

Heureusement, une équipe de joueurs a commencé à organiser des championnats interscolaires, d'abord au niveau provincial, puis régional et finalement, le samedi 8 mai, au niveau national. L'objectif était de permettre à tous les enfants de participer à ce championnat, mais pour les seuls Annelies Cuvelier, Damien André, Keano De Baets, Lennert Bex, Timothé Scaillet, Luc Cornet et Philippe Vukojevic, cela n'était pas faisable. En effet, en additionnant les participants des championnats de Flandre et de la FEFB, on aurait pu s'attendre à 800 participants. Pour un tel engouement, on aurait eu besoin d'au moins le double de collaborateurs.

 

Tornelo, het menselijke platform

De kampioenschappen werden op Tornelo gespeeld. Dit platform van de Australiër David Cordover, heeft toch het tikkeltje meer dan de andere populaire platforms, chess.com en lichess.org. Na een persoonlijk gesprek met David kunt u aan de slag. Het belangrijkste voordeel situeert zich op scheidsrechterniveau; de arbiters zien de spelers en kunnen net zoals in een echte partij aan een bord tussenkomen (klok stilzetten, minuten bijtellen enz.).

Handig is ook de WhatsAppgroep. Dat bleek toen de organisatoren bij het ingaan van de laatste ronde bij de mini's het bovenstaande beeld zagen verschijnen. Alles geblokkeerd. Nieuwe paringen hielpen niet. De Whatsappgroep wel. Gelukkig. David had minder dan een kwartier nodig om het probleem op te lossen en zo hoefde de laatste ronde bij de mini's niet te worden geannuleerd.

Ook voor de kinderen is Tornelo leuker dan de andere platformen, want via de Zoom-meeting zien ze ook hun ploegmakkers. Al verkozen sommige leerkrachten (van Prins Dries (zie foto hieronder), van De Kleine Prins en van Brugge Centrum) ervoor om de kinderen op zaterdag gewoon naar school te laten komen. We vonden ook een filmpje van het toernooi zoals dat in Brugge Centrum werd gespeeld: Brugge Centrum - mini. Het maximaal ontwikkelen van de interpersoonlijke vaardigheden... Mooi!

 

Tornelo, la plate-forme 'humaine'

Les championnats ont eu lieu sur Tornelo. La plate-forme de l'Australien David Cordover, offre ce tantinet de plus que les autres plate-formes populaires, chess.com et lichess.org. Après un entretien avec David, vous pourrez commencer à organiser des tournois. Le principal avantage se situe au niveau d'arbitrage; les arbitres voient les joueurs et peuvent intervenir comme dans une véritable partie (arrêter les pendules, ajouter des minutes etc.).

Le groupe WhatsApp est également très utile. Les organisateurs ont dû y faire appel lors du tournoi des minis. Au début de la dernière ronde, l'écran ci-dessus leur annonçait une bien mauvaise nouvelle. L'horreur, mais en moins d'un quart d'heure David Cordover avait résolu le problème permettant ainsi aux organisateurs de lancer la dernière ronde.

Pour les enfants, la plate-forme est également plus amusante, car grâce à Zoom, ils peuvent voir leurs copains de classe. Cela n'a pourtant pas empêché certains profs (de Prins Dries (voir photo ci-dessous), du Kleine Prins et de Brugge Centrum) de faire venir les enfants à l'école le samedi. Nous avons également trouvé un petit film de l'équipe de Brugge Centrum pendant le tournoi: Brugge Centrum - mini. Cela s'appelle développer les compétences interpersonnels... Chouette !

Motivatie troef

Ondanks alle vaardigheden die het schaken mee helpt ontwikkelen, leunt een schoolschaaktoernooi toch heel dicht bij het clubschaken. En dat zien onze clubschakers wel graag gebeuren, want er dienen zich heel veel potentiële nieuwe leden aan.

Toch wordt een schoolschaaktoernooi anders ingekleed dan een clubtoernooi. Motivatie wordt er bijvoorbeeld met een hoofdletter geschreven. Daarom werd er afgestapt van de traditionele toernooiformule voor ploegen. De oudere lezer herinnert zich die formule misschien nog, ze werd in lang vervlogen tijden gebruikt in de 4e en 5e afdeling van de Interclubs : men zette toen vier spelers van een ploeg in een vaste volgorde tegenover vier spelers van een andere ploeg en men telde dan de behaalde punten op. Wie de meeste punten had behaald, die had de match gewonnen.

In dit schoolkampioenschap werd een 'individueel ploegentoernooi' gespeeld. De scholen schrijven dus een of meerdere ploegen in. Die bestaan - bij voorkeur - uit minstens vier spelers en hoogstens zeven spelers. Wie dus acht spelertjes wil laten deelnemen, kan gewoon twee ploegen inschrijven. Daarmee is het probleem van de onvolledige ploegen al weggewerkt. Inderdaad, onvolledige ploegen zorgden steevast voor frustraties. Frustraties bij de ploeggenoten, die benadeeld aan hun partijen begonnen. Frustraties bij de tegenstanders die weliswaar een punt behaalden, maar daarvoor geen partij konden spelen!

Alle spelers spelen dan een individueel toernooi en komen in principe niet tegen hun ploeggenoten uit. Een Zwitsers systeem heeft dan het voordeel dat u al snel tegen niveau-genoten kunt uitkomen. Het zal u maar overkomen dat u het kneusje van de ploeg bent en door de goede resultaten van uw ploegmaten, steevast tegen (veel) te sterke tegenstanders wordt gepaard....

Voor de eindrangschikking worden dan de vier beste resultaten genomen. Ploegen die meer dan vier spelers inschrijven, kunnen daarmee de prestatiedruk op de schouders van de kinderen wegnemen. Een mindere dag? Geen probleem: je hebt andere ploegmaten die punten kunnen behalen en gebeurt dit niet, dan is er opnieuw geen probleem, want dan heb je als kind niet de indruk dat alleen jij hebt gefaald. En wat te denken van een zwakkere speler die in een kampioenenploeg mag meespelen en succes ervaart!

Ook het 3-2-1-puntensysteem is goed doordacht (3 bij een zege, 2 bij remise, 1 bij deelname). Elk kind gaat dus met punten naar huis en het zal in het slechtste geval 9 punten hebben. Weet het thuisfront wat 9 punten precies inhoudt. Het doet me denken aan een spelertje aan het BJK, die op zijn FB-pagina postte dat hij het BJK had gespeeld en zijn resultaat 3/9 was. Hij kreeg - tot zijn grote verrassing - van overal felicitaties met zijn... derde plaats. Hij heeft ze in de waan gelaten: felicitaties kunnen deugd doen!

Kortom, de huidige toernooiformule, de medaille die elk kind krijgt en de extra prijzen, willen alle kinderen motiveren. De motivatie maakt de laatste stap naar het clubschaken wel heel klein. 

La motivation avant tout

En dépit de toutes les compétences que les échecs aident à développer, un tournoi d'échecs scolaire se rapproche plutôt des échecs dans un club. Et c'est ce que nos joueurs d'échecs apprécient beaucoup, car ils voient tout un potentiel de nouveaux membres..

Pourtant, un tournoi d'échecs scolaire est structuré autrement qu'un tournoi de club. Motivation, par exemple, s'y écrit avec une majuscule. C'est pourquoi la formule traditionnelle du tournoi par équipes a été abandonnée. Les lecteurs les plus âgés s'en souviendront peut-être encore, de cette formule jadis utilisée en 4ème et 5ème division des Interclubs : on mettait quatre joueurs d'une équipe dans un ordre fixe contre quatre joueurs d'une autre équipe et on additionnait les points obtenus. Celle qui marquait le plus de points, gagnait le match.

Dans ce championnat scolaire, il fut opté pour "tournoi individuel par équipe". Les écoles inscrivent une ou plusieurs équipes. Ces équipes sont composées - de préférence - d'au moins quatre joueurs et de sept joueurs au maximum. Ainsi, si vous disposez de huit joueurs, vous pouvez inscrire deux équipes. Cela élimine le problème des équipes incomplètes. En effet, les équipes incomplètes étaient invariablement source de frustrations. Frustration à l'égard des coéquipiers, qui commençaient leurs matchs désavantagés. Frustration de la part des adversaires qui obtinrent un point, certes, mais sans jouer de partie !

Tous les joueurs jouent donc un tournoi individuel et le programme ne les apparie normalement pas contre leurs coéquipiers. Un système suisse présente l'avantage de vous permettre de jouer contre des joueurs de votre niveau. Imaginez être le loser de l'équipe et faire équipe avec de très forts joueurs: vous serez constamment apparié contre (beaucoup) plus forts que vous, car votre équipe marquerait beaucoup de points.

Le classement final est basé sur les quatre meilleurs résultats. Les équipes enregistrant plus de quatre joueurs peuvent ainsi mettre moins de pression sur les enfants. Un jour sans ? Pas de problème : vous avez d'autres coéquipiers qui peuvent marquer des points et si cela ne se produit pas, là toujours pas de problème, car alors vous n'aurez pas l'impression d'être le seul à avoir échoué. Et que dire d'un joueur plutôt faible qui a la chance de jouer dans une équipe championne et de fêter le titre avec son équipe !

Le système de points 3-2-1 est également bien pensé (3 pour une victoire, 2 pour un match nul, 1 pour une participation). Ainsi, tous les enfants rentrent chez eux avec des points. Ils auront 9 points au pire. Qu'est-ce que l'entourage en sait ? Cela me rappelle un joueur au CBJ, qui avait posté sur sa page FB qu'il était content de son CBJ (3/9). Il a reçu - à sa grande surprise - des félicitations de partout pour sa..... troisième place. Il les a laissés dans l'illusion : les compliments font beaucoup de bien !

Bref, la formule du tournoi, la médaille pour tout participant et les prix supplémentaires motivent chaque enfant. Et l'envie d'aller dans un vrai club d'échecs devient d'autant plus grande. 

Leren troef

Nelson Mandela's adagio, 'Ofwel win je, ofwel leer je', is echt van toepassing op een schaaktoernooi. Die toernooien zijn ideale leermomenten, omdat kinderen (en volwassenen) nu eenmaal het best leren als ze er het nut van inzien, als ze er de.behoefte toe hebben. Uw Duitse woordenschatlijst zal ongetwijfeld woordjes bevatten waar u van denkt: 'Nee, die zal ik nooit kunnen gebruiken'. Die woorden zullen dan ook niet zo gemakkelijk beklijven. Hoe anders zal het zijn met de woordenschat die u nodig hebt om met uw Oostenrijkse vriendin te communiceren.

Er lijkt dus een enorme rol voor de schaakclubs weggelegd, want we kunnen niet verwachten dat een schaakanimator die 170 kinderen naar een toernooi brengt, ook de tijd heeft om alle kinderen individueel te begeleiden. Bovendien, als kinderen van het toernooischaak proeven, is het dan niet de taak van de clubs om ze verder te motiveren en de nodige begeleiding te voorzien. Helaas zullen sommige schaakclubs de neus ophalen: die kinderen bij de mini's zijn namelijk helemaal nog niet klaar voor 'het zware werk', het competitieschaak.

Zo zullen sommige jeugdleiders huiveren bij de weerlegging die een kind tegen het herdersmat vond: zwart beantwoordde namelijk 1.e4 e5 2.Dh5 met 2...Dh4. En ook de zwartspeler in bovenstaande stelling zal bij sommige jeugdtrainers op weinig begrip kunnen rekenen. 'Wat doet zo'n kind in een toernooi?', 'Daar steek ik mijn tijd niet in.', 'Als die in een club komt, dan zal die er niet lang blijven; weet je, daar gebeurt een natuurlijke selectie en de zwakken vallen af. Zo gaat dat...'

Of zijn het eerder de schaakclubs die nog niet klaar zijn om jongere kinderen op te vangen, te (blijven) motiveren en vooruit te helpen? Dankzij de technologie wordt het nochtans steeds gemakkelijker om opleidingen te volgen, om lessen te geven en om die fonkeltjes in de ogen van de kinderen niet te laten uitdoven. Ja, de schaakmicrobe is bij veel kinderen aanwezig: laten we ze met zijn allen verspreiden, als organisator van schoolschaaktoernooien of als lesgever, al dan niet met mondmaskers aan!

En over leren gesproken: in bovenstaande stelling ging zwart uiteindelijk door zijn vlag. remise of winst voor wit?

Hier zijn in elk geval de resultaten en de linken naar de partijen van het kampioenschap:

BOSSK 2021 - Mini's - 21 ploegen - 121 deelnemers
1. Sint-Pietersinstituut - Turnhout
2. Beth-Aviv - Brussel
3. De Stempel 1 - Brugge

BOSSK 2021 - Maxi's - 22 ploegen - 137 deelnemers
1. VBS Terbank-Egenhoven - Heverlee
2. Sint-Janscollege Oude Bareel - Gent
3. Sint-Pietersinstituut - Turnhout

BOSSK 2021 - Secundair - 19 ploegen - 105 deelnemers
1. Sint-Barbaracollege - Gent
2. Sint-Franciscusinstituut - Brakel
3. Athena - Oostende

 

L'apprentissage avant tout

La phrase de Nelson Mandela: 'Soit tu gagnes, soit tu apprends', s'applique vraiment pendant les tournois d'échecs. Ce sont de véritables moments d'apprentissage, car les enfants (et les adultes) y voient l'utilité d'apprendre certaines choses, car ils en éprouvent le besoin. Votre liste de vocabulaire en allemand contiendra pas mal de mots dont vous penserez: 'Non, je n'en aurai jamais besoin'. Ces mots ne seront jamais gravés dans votre mémoire. Par contre, le vocabulaire qu'il vous faudra pour communiquer avec cotre copine autrichienne.... Vous l'apprendrez très vite et vous ne l'oublierez pas si rapidement.

Il semble donc qu'un rôle énorme soit réservé aux clubs d'échecs, car nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'un animateur d'échecs qui amène 170 enfants à un tournoi ait également le temps d'entraîner chacun de ces enfants. De plus, si les enfants prennent goût aux échecs de tournoi, n'est-ce pas la tâche des clubs de les motiver davantage et de leur fournir l'encadrement nécessaire ? Malheureusement, certains clubs d'échecs ferment les yeux : ces enfants ne sont pas du tout prêts pour le "gros travail", les échecs de compétition.

Certains animateurs de jeunesse frémiront devant la réfutation qu'un enfant a trouvée contre le mat du berger : les Noirs répondirent à 1.e4 e5 2.Dh5 par 2...Dh4. Et certains n'auront aucune compréhension pour le joueur avec les Noirs dans la position ci-dessus.. Qu'est-ce que cet enfant vient faire dans ce tournoi ?", "Je ne passe pas mon temps à ça", "S'il entre dans un club, il n'y restera pas longtemps ; dans les clubs, il y a une sélection naturelle qui se fait, vous savez".

Ou est-ce plutôt les clubs d'échecs qui ne sont pas encore prêts pour le 'gros travail', s'occuper des jeunes enfants, (continuer à) les motiver et les aider à progresser ? Grâce à la technologie, pourtant, il est de plus en plus facile de suivre des formations, de donner ses cours et d'empêcher que les étincelles dans les yeux des enfants ne s'éteignent. Oui, le virus des échecs est bel et bien présent chez de nombreux enfants : diffusons-le , en tant qu'organisateur de tournois d'échecs scolaires ou en tant qu'enseignant, le tout, avec ou sans masque buccal !

Et en parlant d'apprentissage, dans la position ci-dessus, les Noirs se retrouvèrent sans temps: nulle ou gain pour les Blancs ?

Voici de toute façon les résultats et les liens vers les parties du championnat :

CBEEO 2021 - Mini's - 21 équipes - 121 participants
1. Sint-Pietersinstituut - Turnhout
2. Beth-Aviv - Bruxelles
3. De Stempel 1 - Bruges

CBEEO 2021 - Maxi's - 22 équipes - 137 participants
1. VBS Terbank-Egenhoven - Heverlee
2. Sint-Janscollege Oude Bareel - Gand
3. Sint-Pietersinstituut - Turnhout

CBEEO 2021 - Secondaire - 19 équipes - 105 participants
1. Sint-Barbaracollege - Gand
2. Sint-Franciscusinstituut - Brakel
3. Athena - Ostende

Belgisch Kampioenschap 'over the board'Voor het BK deze zomer: site van de Brugse Meesters

Championnat de Belgique en présentielPour le CB cet été: site des Maîtres brugeois

Hoekje van de scheidsrechter

Le coin de l'arbitre
    

Remise, remise, altijd remise


Remiseovereenkomst, 3-zettenregel (3 keer dezelfde stelling), 5-zettenregel, 50-zettenregel, 75-zettenregel... In artikel 5 van het arbiter's manual staan er nog remisemogelijkheden: pat hoeft natuurlijk geen verdere uitleg. Moeilijker te begrijpen, is de regel die zegt dat in de stelling er geen mat meer mogelijk is. Onder die categorie horen het 'onvoldoende materiaal' en de 'dode stelling'.

Dat lijkt evident, maar dat is het niet. Ook al hebben sommige grootmeesters geen hoge dunk van de schaakcapaciteiten van een arbiter, onderschat hem niet. Hij heeft vaak een beter beeld op een stelling, aangezien hij niet alleen rekening houdt met de best mogelijke zetten van een speler, maar ook met de slechtst mogelijke.

Even testen: is er in onderstaande gevallen sprake van onvoldoende materiaal en mag de scheidsrechter de partij bijgevolg remise verklaren?
a) wit heeft koning en paard, zwart heeft een koning alleen.
b) wit heeft koning en paard, zwart heeft koning en paard
c) wit heeft koning en loper, zwart heeft een koning alleen
d) wit heeft koning en loper (zwarte velden), zwart heeft koning en loper (zwarte velden)
e) wit heeft koning en loper (witte velden), zwart heeft koning en loper (zwarte velden)
f) wit heeft koning en loper, zwart heeft koning en paard
g) wit heeft koning en paard, zwart heeft koning en loper
h) wit heeft koning en paard, zwart heeft koning en toren
i) wit heeft koning en toren, zwart heeft koning en paard

De antwoorden zijn ja in gevallen a), c), d). In alle andere gevallen kan - na het nodige blunderwerk - nog een matstelling ontstaan en dus is het (nog) geen geforceerde remise. 

Nulle, nulle, toujours nulle


Nulle par consentement, règle des 3 positions (identiques), règle des 5 positions, règle des 50 coups, règle des 75 coups... L'article 5 du manuel de l'arbitre mentionne d'autres parties nulles: le pat qui n'a rien de spécial et la nulle lorsque le mat n'est plus possible. Cette règle est plus compliquée qu'elle n'en a l'air et elle comprend aussi bien 'l'insuffisance de matériel' que la 'position morte'.

Tout cela semble évident, mais ce ne l'est pas. Même si certains grands-maîtres ne sont pas convaincus des capacités échiquéennes d'un arbitre, ne sous-estimez pas ce dernier. Il a souvent une meilleure vision d'une position, car il prend en compte non seulement les meilleurs coups possibles, mais aussi les pires.

Faisons un petit test ! Dans quels des cas ci-dessous, il est question d'une insuffisance de matériel et l'arbitre pourra donc déclarer la partie nulle ?
a) les Blancs ont roi et cavalier, les Noirs ont un roi seul.
b) les Blancs ont roi et cavalier, les Noirs ont roi et cavalier
c) les Blancs ont roi et fou, les Noirs ont un roi seul
d) les Blancs ont roi et fou (cases noires), les Noirs ont roi et fou (cases noires)
e) les Blancs ont roi et fou (cases blanches), les Noirs ont roi et fou (cases noires)
f) les Blancs ont roi et fou, les Noirs ont roi et cavalier
g) les Blancs ont roi et cavalier, les Noirs ont roi et fou
h) les Blancs ont roi et cavalier, les Noirs ont roi et tour
i) les Blancs ont roi et tour, les Noirs ont roi et cavalier

Les réponses sont 'oui' (donc nulle) pour le a), le c) et le d). Dans les autres cas, les bourdes peuvent encore mener à une position de mat et il n'est donc pas question de partie nulle forcée.

          
 b       e

 f        g

 h       i
Die kennis zal vooral belangrijk zijn als een van de spelers door zijn vlag gaat.

Normaal gezien verliest u de partij als u door uw vlag gaat...Toch kan de arbiter oordelen dat uw tegenstander u onmogelijk nog via legale zetten mat kan zetten (de gevallen a), c) en d) hierboven). Ook een dode stelling leidt automatisch tot remise. U begrijpt dat ook in onderstaande stelling, een dode stelling, geen van beide partijen via legale zetten mat kan forceren.
Cette connaissance sera surtout importante si le drapeau d'un des joueurs tombe.

Normalement, si votre drapeau tombe, vous perdez la partie... Sauf si l'arbitre estime que votre adversaire ne peut plus vous mater par insuffisance de matériel (les cas a), c) et d) ci-dessus). Une position morte mène également automatiquement à la nulle. Vous comprendrez en effet que dans la position ci-dessous, aucun des deux joueurs ne pourra mater son adversaire en jouant des coups légaux.
          
Dode stelling - Position morte
Zoals al geschreven, is een arbiter enorm alert en houdt hij met heel veel scenario's rekening. De logica van een grootmeester is duidelijk anders, zoals in onderstaand, (schaak)wereldberoemd geval blijkt. Firouzja is ontzettend ontgoocheld als zijn vlag valt. Hij meent wereldkampioen Carlsen met remise te hebben laten ontsnappen. Ook Carlsen denkt dat het remise is geworden. Groot is echter Firouzja's verbazing als hij de partij verloren blijkt te hebben. Hij gaat verhaal halen, maar kan natuurlijk niets inbrengen tegen artikel 6.9 van het Arbiter's Manual : met een loper tegen loper en drie pionnen, had Carlsen nog altijd kunnen winnen. Toegegeven, voor grootmeesters is dit scenario al even onwaarschijnlijk als met Euromillions winnen, maar een arbiter houdt rekening met die ene kans op 139.838.160.
Firouzja gooit het dan nog over een andere boeg: Carlsen zou hem hebben gestoord door luid in het Noors te praten, maar ook hier krijgt hij nul op het rekest: indien dit zo was, dan had hij de klok moeten stopzetten en de arbiter erbij moeten halen (dat behandelen we een volgende keer). Was het overigens Noors? En was het luid? Oordeelt u zelf.
Comme déjà décrit, l'arbitre doit être très alerte et il doit tenir compte de beaucoup de scénarios. La logique d'un grand-maître est clairement différente, comme le montre la vidéo mondialement connue (voir ci-dessous). Firouzja est très déçu lorsque son drapeau tombe. Il pense avoir laissé le champion du monde Carlsen s'échapper avec la nulle. Carlsen, lui aussi, pense avoir sauvé un demi-point. Or, la surprise pour Firouzja est totale lorsqu'il s'avère qu'il a perdu la partie. Il proteste, mais il ne peut évidemment rien contre l'article 6.9 du Manuel de l'Arbitre : avec un fou contre un fou et trois pions, Carlsen aurait toujours pu gagner. Certes, pour les grands-maîtres, ce scénario est aussi improbable que de gagner à Euromillions, mais un arbitre doit prendre en compte cette infime chance sur 139 838 160.
Firouzja porte alors plainte pour une toute autre raison : selon lui, Carlsen l'aurait dérangé à la fin de la partie en parlant très fort en norvégien, mais là encore, Firouzja ne reçoit pas gain de cause. Le règlement dit qu'en cas de dérangement, il faut arrêter la pendule et appeler l'arbitre (nous le verrons une prochaine fois). Au fait, était-ce bien du norvégien ? Et était-ce trop bruyant ? Jugez-en par vous-même.
Wereldkampioenschap Blitz 2019 - Championnat du Monde Blitz 2019
Voor wie de stelling onder het Belgisch schoolschaakkampioenschap heeft behandeld: ja, in die stelling wint wit, want hij heeft nog zijn vermaledijde pionnen op a4 en b3 en hij kan zwart dus nog mat zetten. Zwart nam de nederlaag in elk geval veel sportiever op dan Firouzja.

Komen we tot een laatste stelling (zie hieronder), die ook in het artikel 6.9 wordt behandeld. Wit speelt 1.Dg7+. Zwart wil het schaken opheffen, maar zijn vlag valt, voor hij de zet heeft kunnen uitvoeren. Wat denkt u ? Wint wit ? Wint zwart ? Of is het toch remise ?
Pour ceux qui ont analysé la position mentionnée dans l'article sur le championnat interscolaire: oui, les Blancs gagnent, car ils ont encore leurs maudits pions en a4 et b3 et donc, ils ont toujours une chance de mater le roi adverse. De toute façon, les Noirs ont accepté la défaite de façon bien plus sportive que Firouzja.

Traitons une dernière position (voir ci-dessous), qui est également reprise dans l'article 6.9. Après 1.Dg7+, les Noirs veulent parer l'échec, mais leur drapeau tombe avant qu'ils exécutent leur coup. Qu'en pensez-vous ? Victoire blanche ? Victoire noire ? Ou nulle ?
          
De zwarte vlag valt - Le drapeau des Noirs tombe
Zwart 'verliest' op tijd, maar in deze stelling is zwart gedwongen om het schaak op te heffen. Er is maar een mogelijkheid: 1...Dxg7 en... door die "gedwongen" zet (niet in de ogen van een GM deze keer, maar in de ogen van de arbiter) staat wit mat. Het reglement voorziet dat een partij remise is, indien een speler de partij op tijd verliest, maar in feite over een gedwongen (echt gedwongen) reeks zetten beschikt die tot mat of pat leiden

Bron: ARB Manual 2020.pdf (fide.com)
Les Noirs 'perdent' au temps, mais dans cette position, si les Noirs veulent parer l'échec, ils n'ont qu'un coup: 1...Dxg7 et... après ce coup 'forcé' (aux yeux de l'arbitre cette fois-ci et non aux yeux d'un GM), les Blancs sont mat. Le règlement prévoit que la partie est nulle si le joueur qui perd sa partie au temps, dispose toutefois d'une série de coups forcés (vraiment forcés) pour atteindre une position de mat ou de pat 

Source: ARB Manual 2020.pdf (fide.com)

100 jaar KBSB - 100 ans FRBE

 

FIDE-voorzitter - Arkady Dvorkovich - président de la FIDE
(foto - photo: W. Icklicki)
 
    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

België schaakt online

La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Je kunt nagenoeg 24 uur op 24 partijen online spelen en het ene toernooi na het andere afwerken. Het lievelingsplatform lijkt Lichess te zijn. Daarom hebben een aantal 'vrienden' een groep opgericht die (bijna) alle toernooien die door Belgische clubs worden georganiseerd, groepeert. Je hebt er keuze te over: individuele toernooien, ploegentoernooien... en zelfs gespreksmomenten. Raadpleeg dus de pagina van het Belgische vriendenteam. U kunt er ook uw eigen toernooien aankondigen. De site is een referentie geworden voor allerlei Belgische Lichess-activiteiten. 
Als u andere evenementen online organiseert vanaf 25 mei 2021, neem dan gewoon contact op..


We besteden iets meer aandacht aan de speciale toernooien,


Uitslagen
 

31-04-2021 - 07-05-2021
OKS - 1e ronde - 2e ronde
Na twee ronden valt er nog niet veel te zeggen: in reeks A zijn er nog drie spelers met het maximum, in reeks B zijn ze nog met 8. 
De partijen mogen best wel gezien worden.
Resultaten op: de site van OKS.


15-04-2021 - 16-05-2021
Online schaakbeker voor ploegen van de Francofonie
Na de eerste dag staat de KBSB-ploeg (Annelies Cuvelier, Bernaert Michaël, Wonder Dutre, Maxime Hauchamps) op de vierde plek op 30 ploegen. De andere Belgische ploeg (FEFB, met Nils Heldenbergh, Ruben Micciche, Michele D'elia en Hillel Toledo) bezet de 22e plaats in de rangschikking.
De partijen zijn te volgen op Tornelo, de paringen op Swiss-ManagerKalender


21-05-2021
OKS - 3e ronde
Zoals gewoonlijk volgt u de partijen met commentaar via de site van OKS.


22-05-2021
De Zwarte Dame - RAPID en BLITZ
Sommige klassieke toernooien laten zich door COVID niet afschrikken en houden de traditie in ere met een online-versie. Dat is het geval voor het jaarlijkse toernooi van de Zwarte Dame.U vindt ook alle info op de website of op de link naar Lichess.


24-05-2021
Belgian Military Chess - 960-Toernooi
Naast het klassieke schaken, een leuke afwisseling met Chess 960.

Tournois en ligne


Il y a moyen de jouer des parties en ligne 24 heures sur 24 et les tournois abondent. La plate-forme favorite semble Lichess. C'est pourquoi quelques bénévoles ont lancé un groupe qui affiche (presque) tous les tournois organisés par des clubs belges. Ainsi, vous aurez l'embarras du choix: il y a des tournois individuels, des tournois par équipes,... et même des séances de discussions. Consultez donc la page de l'équipe des amis belges. Et pour eux qui organisent des tournois, pourquoi ne pas l'afficher sur cette page? Le site est devenu une référence pour les activités en ligne en Belgique.
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 25 mai 2021, contactez-nous.Nous consacrons un peu plus d'attention aux tournois spéciaux:


Résultats


31-04-2021 - 07-05-2021
OKS - 1e ronde - 2e ronde
Après deux rondes, rien n'est joué bien sûr. Dans le tournoi A, il ne sont plus que trois à avoir le maximum de points, dans le tournoi B, ils sont huit. Les parties valent la peine d'être rejouées.
Les résultats sont à consulter sur le site d'OKS.


15-04-2021 - 16-05-2021
Coupe d'échecs en ligne par équipes de la Francophonie
Après la première journée, l'équipe FRBE (Annelies Cuvelier, Bernaert Michaël, Wonder Dutre, Maxime Hauchamps) se trouve à la quatrième place sur 30 équipes, l'autre équipe belge (FEFB, avec Nils Heldenbergh, Ruben Micciche, Michele D'elia et Hillel Toledo) occupe la 22e place.
Les parties sont à suivre sur Tornelo, les appariements sur Swiss-Manager 


Calendrier


21-05-2021
OKS - 3e ronde
Comme d'habitude, les parties commentées peuvent être suivies sur le site d'OKS.


22-05-2021
De Zwarte Dame - RAPID et BLITZ
Certains tournois classiques ne se font pas effrayés par COVID et assurent la tradition en organisant une version en ligne. C'est le cas pour le tournoi annuel du club de Zwarte Dame.Vous trouverez toutes les infos sur le site ou sur le lien vers Lichess


24-05-2021
Belgian Military Chess - 960-Toernooi
Il n'y a pas que les échecs classiques. Une agréable distraction: Chess 960.
          

29-05-2021 - 30-05-2021

Online Schaakkampioenschap voor ploegen van de Francofonie
De link naar de informatie en de inschrijvingen vindt u hier
 

29-05-2021 - 30-05-2021

Championnat d'échecs en ligne par équipes de la Francophonie 
Le lien vers les infos et les inscriptions se trouvent ici

          

Schaakorigami - Origami échiquéen 

Na de pion in het vorige nummer, deze week de toren
Après le pion dans le bulletin précédent, voici la tour.

Belgen in het buitenland

Kalender


Zijn er wijzigingen in de internationale kalenders ? Hebt u zin om naar een van de aangekondigde toernooien te vertrekken, maar zoekt u een metgezel? Laat het ons weten!

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

De toernooien in Frankrijk
De toernooien in Nederland
De toernooien in Duitsland
De toernooien in Spanje
De toernooien in Italië


Resultaten


Geen Belgen in het buitenland deze keer, uit schaakoogpunt gezien dan.

Les Belges à l'étranger
Calendrier


Y a-t-il des changements dans les calendriers internationaux ? Avez-vous envie de partir vers un des tournois annoncés, mais cherchez-vous un compagnon de route ? Faites-le-nous savoir.

World's Biggest Chess Tournament Calendar (chess-calendar.eu)

Les tournois en France
Les tournois aux Pays-Bas
Les tournois en Allemagne
Les tournois en Espagne
Les tournois en Italie


Résultats


Pas de Belges à l'étranger cette fois-ci, 'échèquement' parlant.

FIDE

FIDE-Nieuws

* Op 11 mei werd een online conferentie gehouden over schaken in de gevangenis (zie video hieronder).

Les Nouvelles de la FIDE


* Le 11 mai s'est déroulé une conférence en ligne sur les échecs en prision (voir vidéo ci-dessous)
Lancering van het project - Lancement du projet
'Chess for Freedom'.

ECU Amateur online kampioenschap


Voor de finale in afdeling D (2001-2300) hadden we drie landgenoten en hun prestaties mogen zeker gezien worden. Rudolf Meessen en Daria Vanduyfhuys behaalden beiden een 5,5/9, Rudolf werd daarmee 51e, Daria 62e (terwijl haar startnummer 108 was), maar vooral Mark Ouaki speelde een heel sterk toernooi. Hij eindigde - ondanks het feit dat hij 8 van zijn 9 partijen tegen spelers +2200 speelde - met 6 op 9 en werd daarmee 25e op 240 deelnemers..

Om de partijen op Tornelo te bekijken:Afdeling D

Championnat ECU en ligne pour amateursPour la finale de la division D (2001-2300), nous avions trois compatriotes et leurs performances ont été très solides. Rudolf Meessen et Daria Vanduyfhuys terminent tous les deux avec 5,5/9, Rudolf occupe ainsi la 51e place, Daria la 62e (alors que son rang initial était 108), mais c'est surtout Mark Ouaki qui joue un très bon tournoi. Il termine - malgré avoir joué 8 de ses 9 parties contre des +2200 - avec 6 sur 9 et une très belle 25e place sur 240 participants..

Pour voir les parties sur Tornelo Division D.

Twee Belgische deelnemersWe komen nog even terug op de Belgische deelnemers aan dit toernooi.

Van Rudolf Meesen kregen we een uitvoerig verslag, dat we hieronder samenvatten.

Rochade Eupen in de Europacup 2020

De Europacup 2020 had in november in Oostenrijk moeten plaatsvinden. De redenen waarom het toernooi werd geannuleerd zijn voldoende gekend, althans, enkel het open toernooi werd geschrapt. Voor de
vrouwen organiseerde de Cercle d'Echecs de Monaco de Europa Cup onmiddellijk een online variante.

Later besloten de ECU en de CE Monaco de Europacup ook voor de open klasse te organiseren. Als je naar de lijst deelnemers kijkt, kun je het initiatief als heel succesvol omschrijven. Er waren maar liefst 91 teams met meer dan 500 spelers ingeschreven en zoals gewoonlijk deden er ook topteams mee met spelers van absolute wereldklasse.

Onder de favorieten waren er de 'usual suspects' zoals Novy Bor uit Tsjechië, Odlar Yurdu uit Azerbeidzjan, en niet te vergeten de Russische teams. Normaal spelen teams uit Frankrijk, Duitsland of Engeland slechts een ondergeschikte rol, maar online bleken de Westerse landen veel beter vertegenwoordigd. Kort voor het afsluiten van de inschrijvingen, meldde zich overigens ook de Duitse recordkampioen Baden-Baden aan en daarmee had het toernooi een nieuwe topfavoriet.

De KSK Rochade bezette de 34e startplaats. De Oost-Belgen Rudolf Meessen en Martin Ahn vormden er een ploeg met Marcel Harff uit Gladbach en drie grootmeesters. De voorste borden werden door de jongere generatie ingenomen, omdat zij meestal beter met techniek en 2D-schaken overweg kunnen. Gabor Nagy en Oliver Mihok hadden op die manier de kans om tegen de een of andere topgrootmeester te spelen. Daardoor kon de ploeg de 'oude' grootmeester Igor Glek als geheim wapen op bord 3 inzetten. 

De Oost-Belgen zaten als vierde reekshoofd in hun groep, achter de favorieten uit Oekraïne (Greco-Notary- Chess Team); de Duitse vice-kampioen (Hockenheim) en het team Vugar
Gashimov uit Azerbeidzjan. Alleen de twee beste teams kwamen in aanmerking voor de play-offs.

Uiteindelijk eindigde KSK Rochade Eupen/Kelmis 5e in groep H met 9 punten op 18. Het kwam slechts een half bordpuntje tekort voor de 4e plaats, want in de laatste partij profiteerde Doppelbauer Kiel nog van een Belgische nederlaag tegen het Noorse team Bronshoj Skakforening. In de voorlaatste ronde had Rochade de Duitsers uit Kiel nochtans met 3,5 - 0,5 verslagen. Nu, meer dan een symbolische betekenis had het allemaal niet, want enkel de twee eersten gingen naar de volgende ronde.

Die twee ploegen waren de topfavorieten Greco-Notary Chess Team en Hockenheim. De nederlagen die Rochade Eupen/Kelmis tegen die ploegen incasseerden, kunnen dan ook als normaal worden beschouwd. Toch hing er tegen de Oekraïners een stunt in de lucht. Igor Glek had met zwart gemakkelijk remise gemaakt en ook voor Gabor Nagy leek remise met zwart binnen handbereik. Intussen hadden de twee spelers met wit, Oliver Mihok en Martin Ahn (tegen GM Vladimir Baklan), een duidelijk betere stelling opgebouwd, maar helaas, de kansen konden niet worden benut. De derde favoriet, Vugar Gashimov uit Azerbeidzjan, werd wel op een gelijkspel gehouden. Ook tegen SK Prakovce uit Slowakije en Canakkale TSK uit Turkije eindigde de match op een puntendeling, maar tegen de Franse teams uit Francoville en Asnières werd gewonnen.

Het geheime wapen bleek bij KSK Rochade ook een efficiënt wapen: Igor Glek haalde aan het derde bord 6 punten op 8. Alleen tegen Hockenheim moest hij een nederlaag incasseren. Oliver Mihok speelde ook heel sterk op bord 2, maar hij miste ook enkele kansen, zodat zijn score niet echt zijn prestatie weerspiegelt (4,5/9). Gabor Nagy had het moeilijk op het hoogste bord (1,5/8) en de zuivere amateurspelers Marcel Harff (2,5/4), Rudolf Meessen (2/4) en Martin Ahn (1/3) behaalden met ongeveer 50% van de punten resultaten die binnen de verwachtingen en mogelijkheden behoorden.

Vanuit het perspectief van Wachtebeke zag het toernooi er als volgt uit

Wachtebeke net niet door groepsfase Online Europacup

Eind 2019 mochten we voor het eerst in Montenegro deelnemen, dit jaar waren we er weer bij, maar nu dus achter de computer... Toch een iets andere ervaring! Naast het logische feit dat er niet achter het bord werd geschaakt, maar van huis uit, waren er nog andere verschillen:
* Het tempo was Rapid in plaats van Classical
* De wedstrijden waren 4 tegen 4 in plaats van 6 tegen 6
* Er werd gespeeld in kwalificatieronden in plaats van Zwitsers

Drie substantiële verschillen, en wat het laatste betreft: de groepen bestonden uit maar liefst 10 teams en enkel de eerste twee gingen door. Een zware opgave. Op papier waren wij het vierde team qua rating. De uitdaging was dan ook groot. Het team was dit jaar ook iets anders dan tijdens de Europacup in Montenegro.

Jaime Santos Latasa kwam uit op het topbord, Miguoel mocht het op bord 2 proberen, Ana - terug in het team - nam plaats aan bord 3. Ook Yong Hoon zagen we terug: hij zat nu aan het 4e bord. Ondergetekende mocht als eerste reserve meedoen en teamcaptain Dennis kon in geval van nood ook nog inspringen, al bleek dit niet nodig.

Het toernooi werd overigens op het nieuwe platform Tornelo gespeeld, een platform waar nogal wat bedenkingen bij zijn en waar je niet zo soepel speelt als op chess.com of lichess.org. Voornaamste unieke feature is wel dat je de arbiter met een knop kunt roepen. Verder was de interface uitermate stroperig te noemen. Kun je op chess.com binnen een paar tienden van een seconde een zet doen, dan leek het hier al optimistisch als het binnen de seconde gebeurde. Voor wie het allemaal nieuw was, was er eerst een testevenement. Dat verliep soepel, al was het soms lastig wanneer spelers tijdens de ronde begonnen te praten. Vooral de heer Anatoly Vaisser bleek wel wat vragen of problemen te hebben en zijn tussenkomsten waren best wel grappig. Verder verloor Navara op tijd, omdat zijn premove 'illegaal' bleek te zijn. Daardoor moest hij eerst een pop-upvenster wegklikken! Gelukkig ging het in het daadwerkelijke toernooi veel beter, maar de aanwezigheid van webcams tijdens het spelen zorgde wel voor een dynamiek die niet voor iedereen even toed uitpakte.

Voor wat betreft onze groep, de groep B, waren we het vierde sterkste team. Het Tsjechische Novy Bor was op papier veel te sterk. Het moest dus gaan gebeuren tegen Hamburg en Genève. Deze teams waren op papier iets sterker dan wij, maar ze bleven een haalbare kaart. Verder was het ook tegen een israëlisch team opletten geblazen. Nou ja... er moest tegen iedereen opgelet worden. Als je namelijk op vier borden speelt en het eerste criterium van de tiebreak zijn de matchpunten, dan ligt een flater altijd wel op de loer. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de concurrentie. We begonnen in ieder geval met redelijk eenvoudige tegenstand.

In de eerste ronde werd het Franse Stanislas Echecs met 3-1 geklopt. We kregen gelijk een aantal fijne cadeautjes. Dat zie je toch meer bij rapid dan in lange partijen... De tegenstander van Yong Hoon gaf in een gelijke stelling zomaar een stuk weg! Bij Ana was het in ieder geval nog een combinatie van een zet die een stuk opleverde, maar ook dit was in gelijke stelling een meevaller. Miguoel speelde misschien wel de beste Wachtebeekse partij van het toernooi en combineerde WIM Andriasyan fraai van het bord. Helaas ging Jaime de boot in tegen de bekende vluggeraar GM Demidov. Er was lange tijd niets aan de hand. In een gesloten stelling stond wit heel goed, maar met weinig tijd nam de Rus de controle over en won hij de partij. Toch 2 MP als begin.

In de tweede ronde speelden we tegen het Zweedse Team Pelaro Alingsas SS. Andermaal een heel haalbare kaart. Ook nu zat het niet echt tegen: Miguoel speelde andermaal tegen een dame: WIM Agrest en hij kreeg een mat in 1 cadeau in een 0,00 dame-eindspel, dat dus in feite niet te winnen was. Ana kwam uit tegen een Zweed die vanuit Polen speelde en daar de nodige technische problemen had. Ook hier ging het niet gemakkelijk. Eigenlijk kon alleen deze Rasti winnen, maar hij ging te ver in zijn pogingen en Ana was er als de kippen bij om te counteren en het punt binnen te rijven..Jaime en uw verslaggever kwamen nooit echt in de buurt van het volle punt.  Ook niet in de buurt van een nederlaag, overigens, maar gezien de ratings had er net wat meer uit moeten komen. Toch wonnen we andermaal met 3-1, welswaar met een beetje Scandinavische hulp.

In ronde 3 hadden we in Vandoeuvre opnieuw een Franse tegenstander. Jaime kwam dit keer wel tot winst in een scherpe partij tegen IM Brunner. Yong Hoon kreeg ditmaal een volle toren cadeau in een zet, opnieuw vanuit een gelijke stelling! Ana kwam in een lastig lopereindspel terecht, maar bleef overeind, waarmee we andermaal een match winnend afsloten. Uw verslaggever bleef niet overeind tegen een 2100-speler... Vanuit de opening stond zwart eigenlijk al beter. Uit voorzichtigheidsoverwegingen werd het avontuurlijke (en nodige) g4-g5 niet gespeeld, waardoor wit net voldoende kreeg om iets dat op een aanval leek, op te zetten. Ondanks minuten nadenken overzag uw verslaggever een simpele tussenzet die tot een gelijke stelling had geleid. Hopeloze nederlaag, maar gezien de blunders die al in ons voordeel waren uitgedraaid, ook in deze wedstrijd bij Yong Hoon, was het tijd om eens iets terug te geven, denk ik dan. Missie wel volbracht: de eerste drie matchen werden gewonnen.

In de laatste match van dag 1 speelden we tegen de topploeg van Novy Bor. We waren zeker niet zonder kansen, maar het werd wel 4-0. Jaime leek tegen Vidit wel mooi te staan, maar de Indiër was handiger in tijdnood en won. Miguoel ging voluit zijn kans op de damevleugel bij Wojtaszek, maar dat liep op niets uit en de Pool sloeg wel terug - en met meer succes - aan de andere kant van het bord. Ana verloor in een scherpe Caro-Kann tegen Sasikiran materiaal en de partij. Yong Hoon tot slot leek tegen Ragger toch een gelijkwaardige stelling te hebben maar werd langzaam weggeschoven met dank aan zoiets kleins als een 2-1 meerderheid op  de damevleugel voor de Oostenrijker.

Daarmee verliep de eerste dag zoals verwacht: 3 gewonnen en 1 verloren. Wel wat minder BP dan gehoopt, waardoor wel duidelijk was dat we dat criterium voor de tiebreak niet zouden winnen indien we ex aequo op plaats 2 zouden eindigen.

De tweede dag begon meteen met belangrijke matchen tegen de directe concurrentie. Tegen Hamburg moest het dus gaan gebeuren. Het gebeurde niet: Jaime kwam met wit nooit in de problemen tegen Grandelius, maar kansen op meer waren er nu ook niet echt. Miguoel bleeft met zwart keurig overeind tegen Rasmus Svane. Ana nam het tegen GM Sune Berg Hansen op en kreeg met een kwaliteitsoffer te maken. Als ze de computerzet Pf6!! had gespeeld, had ze gewonnen gestaan, maar ik denk niet dat er heel veel mensen die zet hadden gevonden. Nu werd ze platgewalst door het pionnencentrum van de Deen. Daarmee was de match gedaan want Yong Hoon had al snel van Kramer verloren na een tactische fout. Daardoor zou het echt wel moeilijk worden om tweede te eindigen.

In ronde 6 volgde het duel met Genève. Dit moest gewonnen worden. Jaime had zwart tegen Romain Edouard en stond de hele partij wat minder. In een toreneindspel met minuspion hield hij echter keurig de remise. Yong Hoon speelde tegen Riff en stond lang een pion achter voor zijn loperpaar. Kansen op winst zijn er ook hier nooit geweest, maar het halfje konden ze ons ook niet meer afnemen. Groot drama was er bij de partij van Ana tegen voormalig WK-Kandidaat Andrei Sokolov. Er was hier weinig aan de hand tot Ana besloot haar dame te offeren voor een paard en een loper. Een misrekening. De oude GM leek dan alles tot winst te voeren. Ana had misschien nog een 'kans' op eeuw schaak, maar dan moest de beste man die simpele dreiging overzien. Tja. Onder tijdsdruk speelde de ex-Rus a6-a7 en liet hij zomaar het eeuwig schaak toe. Een meevaller! Hierdoor kon Miguoel zich tot matchwinnaar kronen, want hij versloeg GM Fontaine in een vlekkeloze partij. Wit won een pion, zwart probeerde wat op te zetten, maar dat leidde tot niets. Miguoel bleef koel en sloeg de ene pion achter de andere zonder in de problemen te geraken. Mooie overwinning. Hierdoor dus een 2,5-1,5-zege, synoniem van enige hoop. De Duitsers hadden immers ook al wat gemorst tegen Genève, eerder in het toernooi.

In ronde 7 mochten we tegen het zwakste team op papier: de Slowaken van SK Lions Leevice. Het werd voor een keer dan ook daadwerkelijk 4-0! Jaime won gemakkelijk in een Benoni. In de partij zie ik nu dat zijn tegenstander de 'draw offer'knop nog wist te vinden in een +5-stelling voor wit. OK... Miguoel bleef na een slagenwisseling simpelweg een stuk voor. Ana kreeg ook al een Benoni tegen, waarin zwart voor een optimistisch stukoffer ging. Ana bleef kalm en won. Ondergetekende kon de matige resultaten van dag 1 ietwat goed maken, door met zwart te winnen tegen een 1900... Ik won een stuk in een Siciliaan, omdat wit zijn zwartveldige loper had opgegeven. Daardoor lag de zwarte koning wel ietwat open, maar echt gevaarlijk werd het nooit. Elders won Hamburg met 3-1 van Monaco. Jammer, want het ontbrak de lieden uit het vorstendom niet aan kansen, maar het gehoopte gelijkspel kwam er niet.

Na ronde 8 konden de laatste reële kansen toch wel de prullenmand in. Tegen de Israëli van Tsafrir Rehovot werd het 2-2. Jaime won nog wel aan het eerste bord. Hij overspeelde IM Gorodetzky langzaam maar zeker en hij kon uiteindelijk in het eindspel winnen. Miguoel probeerde het echt tegen Galburd en wist de koning van wit dan ook bloot te spelen met een torenoffer. Er waren nog genoeg stukken aanwezig om te verdedigen en elders kon de witte dame eeuwig schaak geven. Ana was nogal lang bezig. Ze had lange tijd een plus, maar uiteindelijk mondde de stelling in een toreneindspel met 2 tegen 1 pion voor zwart. Toch speelde de Israëliër nogal lang door. Zinloos, maar teamspirit, I guess? Hiermee werd het 2-2, want Yong Hoon ging pijnlijk onderuit tegen Veinberg. De zwarte stelling was dubieus te noemen, maar met goed spel bleeft Yong Hoon overeind. Helaas kostte hem dit wel veel tijd... en dan is er Tornelo. Yong Hoon was niet op de zoommeeting voorafgaand aan het evenement aanwezig, waar ondergetekende gewaarschuwd had om altijd aan je zet te beginnen met meer dan een seconde op de klok. Ik neem aan dat Yong Hoon dit nu zelf ook wel ondervonden zal hebben, maar de stelling bleek toch te lastig en zo ging hij in intussen gelijke stelling door zijn tijd. Pijnlijk.

Hiermee was onze rol wel uitgespeeld. Er was een wonder van de Zweden tegen Hamburg in de laatste ronde nodig. Zelf speelden we tegen de Monegasken. Die wedstrijd werd dan nog benauwd gewonnen. Jaime sloopte Efimov hardhandig met zwart in een Trompovsky. Miguoel beëindigde zijn sterke toernooi al even hardhandig, en eveens in een Tromp, maar dan wel met wit tegen Bagheri. Ana stond lang matig tegen Villegas in een stelling met loperpaar tegen paardenpaar, maar toen ze een loper kon ruilen voor een paard, ging het wel weer en niet veel later werd het remise. Uw verslaggever tot slot had het niet dit toernooi, ondanks uitstekende blitzresultaten. Rapid is toch anders... en hij eindigde met een onnodige nederlaag. Wit stond de hele partij comfortabel beter en speelde eigenlijk alles goed. Hij had voor een klein plusje moeten gaan, maar hij wilde opnieuw te veel, zag een detail over het hoofd en verloor zomaar een stuk. Toch behaalde de ploeg een 2,5-1,5-zege.

Zo eindigden we derde in onze groep van 10, met maar 1 MP minder dan Hamburg. Op BP ging het wat minder (25 tegen 20,5 in het voordeel van de Duitsers) en waren we op dat vlak slechts 5e, omdat we daar ook Genève en de Israëliërs moesten laten voorgaan. Maar goed, het ging om de MP en ook daar eindigde ons toernooi, ondanks de derde plaats.

Miguoel scoorde duidelijk het best van de ploeg met 6 uit 8. Jaime begon wat lasti<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g, maar herstelde zich tot een solide 5,5 uit 9 aan bord 1. Ana begon net heel goed, maar scoorde vervolgens wat minder en ze kwam uiteindelijk op 5 uit 9. Yong Hoon kreeg twee cadeautjes aan het begin en kon verder slechts een halfje aan zijn totaal toevoegen. Hij klopte af op 2,5 uit 6 en ondergetekende had het dus totaaal niet en kwam slechts op 1,5 uit 4 in dit toernooi.

Toch weer een heel aparte ervaring, maar ik denk dat iedereen hoopt dat er volgend jaar opnieuw een reguliere Europacup kan plaatsvinden, want dit is bepaald niet hetzelfde.
(Joey Grochal)  

Deux participants belges 
 

Nous revenons aux performances des participants belges à ce tournoi.

De Rudolf Meesen, nous avons reçu un compte-rendu détaillé que nous résumons ci-dessous.

La Coupe d''Europe de Rochade Eupen 

La Coupe d'Europe 2020 était censée se dérouler en Autriche en novembre. Les raisons pour lesquelles le tournoi a été annulé sont suffisamment connues, du moins, seul le tournoi ouvert a été annulé. Pour les femmes, le Cercle d'Echecs de Monaco a immédiatement organisé une variante en ligne de la Coupe d'Europe .

Plus tard, l'ECU et le CE Monaco ont décidé d'organiser la Coupe d'Europe pour la catégorie open également. Au vu de la liste des participants, on peut qualifier l'initiative de très réussie. Pas moins de 91 équipes et plus de 500 joueurs et, comme d'habitude, des équipes de haut niveau ont également participé avec des joueurs de classe mondiale absolue.

Parmi les favoris figuraient les suspects habituels tels que Novy Bor de la République tchèque, Odlar Yurdu de l'Azerbaïdjan, sans oublier les équipes russes. Normalement, les équipes de France, d'Allemagne ou d'Angleterre ne jouent qu'un rôle mineur, mais en ligne, les pays occidentaux sont apparus bien mieux représentés. Peu avant la clôture des inscriptions, le champion allemand Baden-Baden s'est également inscrit et le tournoi s'est ainsi doté d'un nouveau grand favori.

Le KSK Rochade a pris la 34ème place de départ. Les Belges de l'Est Rudolf Meessen et Martin Ahn ont formé une équipe avec Marcel Harff de Gladbach et trois grands maîtres. Les premiers rangs étaient occupés par la jeune génération, car ils sont généralement meilleurs aux échecs en 2D. Gabor Nagy et Oliver Mihok ont ainsi eu la chance de jouer contre l'un ou l'autre grand-maître de classe mondiale. Ainsi, l'équipe pourrait utiliser son "vieux" grand-maître Igor Glek comme arme secrète sur l'échiquier 3. 

Les Belges de l'Est étaient les quatrièmes têtes de série de leur groupe, derrière les favoris ukrainiens (Greco-).
Notary- Chess Team) ; le vice-champion allemand (Hockenheim) et l'équipe Vugar Gashimov de l'Azerbaïdjan. Seules les deux meilleures équipes étaient qualifiées pour les play-offs.

Finalement, le KSK Rochade Eupen/Kelmis a terminé 5e du groupe H avec 9 points sur 18. Il ne lui manquait qu'un demi-point d'échiquier pour atteindre la 4e place, car dans le dernier match, Doppelbauer Kiel a profité d'une défaite belge contre l'équipe norvégienne Bronshoj Skakforening. Cependant, lors de l'avant-dernière ronde, Rochade avait battu les Allemands de Kiel 3.5 - 0.5. En fait, cela n'avait qu'une signification symbolique, car seules les deux premières équipes passaient au tour suivant.

Ces deux équipes étaient les grands favoris Greco-Notary Chess Team et Hockenheim. Les défaites que Rochade Eupen/Kelmis a subies contre ces équipes peuvent être considérées comme normales. Pourtant, contre les Ukrainiens, on a frôlé l'exploit. Igor Glek avec les Noirs avait fait une nulle facile et pour Gabor Nagy une nulle avec les Noirs semblait aussi à portée de main. Pendant ce temps, les deux joueurs blancs, Oliver Mihok et Martin Ahn (contre le GM Vladimir Baklan), avaient construit une position nettement meilleure, mais malheureusement on n'a pas profité des occasions. Le troisième favori, Vugar Gashimov d'Azerbaïdjan, a été tenu en échec. Contre SK Prakovce de Slovaquie et Canakkale TSK de Turquie le match s'est également terminé par un match nul, mais contre les équipes françaises de Francoville et Asnières ils ont gagné.

L'arme secrète s'est avérée efficace au KSK Rochade : Igor Glek a marqué 6 points sur 8 au troisième échiquier. Ce n'est que contre Hockenheim qu'il a dû accepter une défaite. Oliver Mihok a également joué très fort sur l'échiquier 2, mais il a aussi raté quelques occasions, donc son score ne reflète pas vraiment sa performance (4,5/9). Gabor Nagy a eu du mal sur l'échiquier 1 (1.5/8) et les joueurs purement amateurs Marcel Harff (2.5/4), Rudolf Meessen (2/4) et Martin Ahn (1/3) ont obtenu des résultats conformes aux attentes et aux possibilités avec environ 50% des points.

Et voici le tournoi vu par Joey Grochal de Wachtebeke

Wachtebeke rate la qualification de justesse

Fin 2019, nous avons pu participer pour la première fois au Monténégro. Cette année, nous pouvions à nouveau participer, mais derrière l'écran de notre PC... Une expérience quelque peu différente ! Outre le fait logique que nous ne pouvions pas jouer en présentiel, il y avait toutefois d'autres différences :
* La cadence était du rapid au lieu du classique
* Les matchs étaient 4 contre 4 au lieu de 6 contre 6
* Il y avait des groupes où il fallait se qualifier au lieu d'un tournoi suisse

Trois différences substantielles, et en ce qui concerne la dernière différence, les groupes se composaient de pas moins de dix équipes et seules les deux premières étaient qualifiées. Pas facile. Selon la liste de force, nous étions la quatrième équipe. Le défi était par conséquent très grand. Par rapport à l'Europacup au Monténégro, l'équipe avait quelque peu changé.

Jaime Santos Latasa occupait le premier échiquier, Miguoel tentait sa chance au 2e, Ana fêtait son retour dans l'équipe au 3e échiquier. Yong Hoon, lui aussi, faisait son retour: il se chargeait du 4e échiquier. Le soussigné jouait comme réserve et le capitaine de l'équipe, Dennis, pouvait dépanner, le cas échéant, mais cela n'a pas été nécessaire.

Le tournoi s'est déroulé sur la plate-forme Tornelo, qui a suscité pas mal de réserves et où le jeu n'est pas aussi fluide que sur chess.com ou lichess.org. La caractéristique unique est que vous pouvez appeler l'arbitre à l'aide d'un bouton. Malheureusement, l'interface est extrêmement lente. Sur chess.com, on peut faire un coup en quelques dixièmes de seconde, mais ici, il semblait optimiste de le faire en une seconde. Pour ceux qui ne connaissaient pas la plate-forme, il y avait un test. Tout s'est bien passé, même si cela a parfois été difficile lorsque les joueurs ont commencé à parler pendant la ronde. M. Anatoly Vaisser, en particulier, semblait avoir des questions et ses interventions étaient assez drôles. Navara, lui, perdit au temps, car son 'pré-coup' était "illégal" et il a d'abord dû faire disparaître une fenêtre pop-up ! Heureusement, le tournoi proprement dit s'est beaucoup mieux déroulé, mais la présence de webcams pendant le jeu a créé une dynamique qui n'a pas convenu à tout le monde.

Quant à notre groupe, le groupe B, nous étions quatrième tête de série. L'équipe tchèque de Novy Bor était bien trop forte sur papier. On allait devoir devancer Hambourg et Genève. Ces équipes étaient toujours plus fortes que nous, mais contre elles, rien n'était impossible. Contre une équipe israélienne, il fallait également faire attention. En fait... nous devions nous méfier de tous. Si vous jouez sur quatre échiquiers et que le premier critère du tie-break est les points de match, vous êtes toujours susceptible de faire une gaffe. Mais bien sûr, cela vaut aussi pour la concurrence. En tout cas, nous avons commencé le tournoi contre une opposition relativement faible..

À la première ronde, nous avons battu les Français de Stanislas Echecs 3-1. En fait, ils nous ont offert de beaux cadeaux. On voit ça plus souvent dans les parties rapides que dans les parties longues... L'adversaire de Yong Hoon donna une pièce dans une position égale ! L'adversaire d'Ana offrit une pièce après une combinaison, mais là aussi, la position était égale. Quelle aubaine ! Miguoel a peut-être joué la meilleure partie de Wachtebeke du tournoi et il a magnifiquement battu WIM Andriasyan. Malheureusement, Jaime s'est incliné contre le célèbre joueur de blitz, le GM Demidov. Pendant longtemps, tout allait bien. Dans une position fermée, les Blancs avaient une très belle position, mais en peu de temps, le Russe a pris le contrôle et a gagné la partie. Peu importe, on commença par 2 points de match.

À la deuxième ronde, nous jouions contre l'équipe suédoise Pelaro Alingsas SS. Encore une fois, un match très faisable. Miguoel joua à nouveau contre une dame : WIM Agrest et il obtint un mat en 1 comme cadeau, dans une finale de dames estimée à 0,00 et donc impossible à gagner. Ana joua contre un Suédois qui jouait depuis la Pologne et il y eut des problèmes techniques. Ici aussi, ce n'était pas facile. En fait, seul ce Rasti pouvait gagner, mais il est allé trop loin dans ses tentatives et Ana a été rapide à contrer et à prendre le point. Jaime et votre reporter n'ont jamais été proches d'une victoire, mais on était loin d'une défaite. Nous avons quand même gagné 3-1, avec un peu d'aide scandinave.

À la ronde 3, nous avions à nouveau un adversaire français, l'équipe de Vandoeuvre cette fois-ci. Jaime parvint enfin à gagner après une partie sauvage contre le MI Brunner. Yong Hoon se voyait offrir une tour entière en un coup. La position était pourtant égale ! Ana se retrouvait dans une finale de fous difficile, mais elle réussit à la survivre, ce qui permit à l'équipe de gagner des points de match. Votre commentateur fut battu par un joueur à 2100... Dès l'ouverture, les Noirs étaient déjà mieux. Par précaution, le coup aventureux (et nécessaire) g4-g5 ne fut pas joué, et les Blancs n'avaient pas assez de dynamisme dans leur position pour donner l'impression d'attaquer. Malgré plusieurs minutes de réflexion, votre commentateur rata un simple coup intermédiaire qui aurait mené à une position égale. Défaite désespérante, mais vu les gaffes qui avaient déjà été jouées contre nous, même dans ce match chez Yong Hoon, il était temps de faire quelque chose en retour, me suis-je dit. Mission néanmoins accomplie: les trois premiers matchs nous avaient apporté trois victoires.

Au cours du dernier match de la première journée, nous affrontions l'équipe élite de Novy Bor. On a eu quelques occasions, mais les chiffres sont clairs: 4-0. On avait l'impression que Jaime avait une belle position contre Vidit, mais l'Indien était plus adroit dans le zeitnot. Miguoel joua à quitte ou double à l'aile-dame contre Wojtaszek, mais le Polonais n'était pas tenté par ce jeu et c'est à l'aile-roi qu'il est allé chercher la victoire. Ana sacrifia du matériel dans une Caro-Kann à double tranchant contre Sasikiran et elle perdit. Yong Hoon finalement semblait longtemps avoir une position égale contre Ragger, mais petit à petit, elle se détériora et un petit avantage sous forme d'une majorité 2-1 à l'aile-dame suffit à l'Autrichien.

Le premier jour s'est donc déroulé comme prévu : 3 victoires et 1 défaite. Un peu moins de points d'échiquiers qu'espérés, il était donc clair que nous ne gagnerions pas le départage si nous terminions ex aequo à la 2e place.

La deuxième journée débuta par des matchs importants contre la concurrence directe. Contre Hambourg, on devait faire la différence. On y parvint, mais pas en notre faveur : Jaime avec les blancs n'a jamais été en difficulté contre Grandelius, mais il n'y a pas eu de réelles chances non plus. Miguoel avec les Noirs s'est maintenu contre Rasmus Svane. Ana affronta le GM Sune Berg Hansen et elle a dû gérer un sacrifice de qualité. Si elle avait joué le coup Cf6, proposé par l'ordinateur, elle aurait gagné, mais je ne pense pas que beaucoup de gens auraient trouvé ce coup. Maintenant, elle a été écrasée par le centre de pions du Danois. Le match était terminé, car Yong Hoon avait assez rapidement perdu contre Kramer après une erreur tactique. Il serait donc très difficile de terminer deuxième.

La 6e ronde se poursuivit avec le duel contre Genève. Il fallait gagner. Jaime avait les Noirs contre Romain Edouard et il était dans une position inférieure pendant toute la partie. Dans une finale de tours avec un pion de moins, il a assuré la nulle. Yong Hoon joua contre Riff et pendant longtemps, il a eu un pion de retard pour sa paire de fous. Aucune chance de gagner cette partie, mais le demi-point était toujours bon à prendre. Pour le drame, il fallait suivre la partie d'Ana contre l'ancien candidat à la Coupe du Monde Andrei Sokolov. Il ne se passait pas grand-chose jusqu'à ce qu'Ana décida de sacrifier sa dame pour un cavalier et un fou. Une erreur de calcul. L'ancien GM semblait alors aller tout droit vers la victoire. Peut-être Ana pouvait-elle encore espérer une perpète, mais pas de doute que le fort GM allait voir la menace. Eh bien, non. Sous la pression du temps, l'ex-Russe joua a6-a7 et permit ainsi un échec perpétuel. Un coup de chance ! Ainsi, Miguoel se couronna vainqueur du match, puisqu'il battit le GM Fontaine dans une partie sans faille. Les Blancs gagnèrent un pion, les Noirs essayèrent de mettre en place une résistance, mais cela ne mena à rien. Miguoel garda son sang-froid et pris un pion après l'autre sans se mettre en difficulté. Belle victoire. Voici donc une victoire 2,5-1,5, synonyme d'un certain espoir. Après tout, les Allemands avaient aussi connu un revers contre Genève en début de tournoi.

À la septième ronde, nous devions affronter l'équipe la plus faible sur le papier : les Slovaques de SK Lions Leevice. Pour une fois, notre score était parfait 4-0 ! Jaime gagna facilement dans une Benoni. Dans la partie, je vis maintenant que son adversaire réussit à trouver le bouton "offre de nulle" dans une position de +5 pour les Blancs. D'accord... Miguoel a simplement gagné une pièce après un échange de coups. Ana joua également contre une Benoni où les Noirs optèrent pour un sacrifice de pièce optimiste. Ana resta calme et gagna. Votre serviteur a pu se reprendre après les résultats médiocres de la première journée, en gagnant avec les Noirs contre un 1900... J'ai gagné une pièce dans une Sicilienne, lorsque les Blancs s'étaient séparés de leur fou des cases noires. Le roi noir devait ensuite craindre un peu pour sa sécurité, rien de vraiment dangereux. Entre-temps, Hambourg gagna avec 3-1 contre Monaco. Dommage, car les hommes de la principauté n'ont pas manqué d'occasions, mais le match nul espéré n'est pas arrivé.

Après la 8e ronde, les dernières chances réelles étaient à la poubelle. Contre les Israéliens de Tsafrir Rehovot, le score se termina par un 2-2. Jaime parvint à gagner au premier échiquier. Il a tranquillement pris le dessus contre le MI Gorodetzky et c'est en finale qu'il a concrétisé son avantage. Miguoel a vraiment tenté sa chance contre Galburd et a réussi à exposer le roi des Blancs avec un sacrifice de tour. Il y avait encore assez de pièces présentes pour défendre et ailleurs la dame blanche pouvait donner des échecs perpétuels. Ana a longtemps travaillé. Elle avait un avantage, mais la finale mettait en jeu les tours avec respectivement 2 pions contre 1 à l'avantage des Noirs. Pourtant, l'Israélien a continué à jouer. Cela n'avait pas de sens, mais disons que c'était l'esprit d'équipe. Finalement, le match s'est donc terminé par un 2-2, parce que Yong Hoon s'est effondré douloureusement contre Veinberg. La position des Noirs était douteuse, mais avec un bon jeu, Yong Hoon réussit à survivre. Malheureusement, cela lui a coûté beaucoup de temps. Et puis, il y a Tornelo. Yong Hoon n'a pas assisté à la réunion de zoom préalable à l'événement, où votre serviteur avait prévenu de toujours commencer son coup avec plus d'une seconde au compteur. Je suppose que Yong Hoon a dû en faire l'expérience lui-même maintenant, mais la position s'est avérée trop difficile et il a perdu au temps dans une partie qui était égale. Pénible.

Après cela, il fallut un miracle des Suédois contre Hambourg à la dernière ronde. Nous jouions nous-mêmes contre les Monégasques. Ce match a été gagné de justesse. Jaime a démoli Efimov avec les Noirs dans une Trompovsky. Miguoel a terminé son fort tournoi tout aussi brutalement, et également dans une Tromp, mais avec les Blancs contre Bagheri. Ana était plutôt mal face à Villegas, mais lorsqu'elle échangea un fou contre un chevalier, les choses s'arrangèrent et peu après, elle atteint la nulle. Votre reporter connut un tournoi 'sans', malgré d'excellents résultats en blitz. Le rapid est bien différent... et il s'est retrouvé avec une défaite inutile. Les Blancs avaient une position confortable pendant toute la partie et ils ont tout bien joué. Ils auraient dû opter pour un petit avantage, mais une fois n'est pas coutume, ils en voulurent trop et perdirent comme ça. L'équipe a toutefois gagné 2,5-1,5.

Nous avons donc terminé troisième de notre groupe de 10, avec seulement 1 point de match de moins que Hambourg. Les points de tableau ne nous étaient pas favorables (25 contre 20,5 en faveur des Allemands) et dans ce classement, nous n'étions que 5ème, après Genève et les Israéliens. Enfin, c'était les points de match qui comptaient et avec notre 3e place, on était de toute façon éliminés.

Miguoel était le meilleur de l'équipe avec 6 sur 8. Jaime a mal commencé, mais il s'est repris pour obtenir un solide 5,5 sur 9 au premier échiquier. Ana a fait l'inverse et termine avec 5 sur 9. Yong Hoon a eu deux cadeaux au début et il n'a pu ajouter qu'un demi-point par la suite, 2,5 sur 6 donc et le soussigné n'était absolument pas en forme et termina avec un pauvre 1,5 sur 4.

Cela reste une expérience très spéciale, mais je pense que tout le monde espère que l'année prochaine l'Europacup pourra avoir lieu en présentiel, car c'est bien différent.
(Joey Grochal) 

Een kleine animatiefilm 

Un petit film d'animation

Een andere animatiefilm.
Un film d'animation... Un.

Zomerkampen

Camps d'été
Meer info - Plus d'infos: FB Monti Chess Club
 Meer info - Plus d'infos : schaakinitiatief.org Meer info - Plus d'infos: YWCA-Belgium

Internationaal Open van Geraardsbergen Open international de Grammont

 Meer info - Plus d'infos : 36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)

De LIBERALE KRING is ook beschikbaar = meer deelnemers!

Le LIBERALE KRING est également disponible = plus de participants!


 

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois
Meer info - Plus d'infos: BRUGSE MEESTERS (google.com)

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?

Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 11 mei en 25 mei 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 11 mai et le 25 mai 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
12-05
Igor Bondarewski (GM - *1913 - 14-06-1979)
Dragoljub Velimirovic (GM -1942 - 23-05-2014)
14-05
Vladimir Alatorzev (GM - *1909 - 13-01-1987)
Vladimir Antoshin (GM - *1929 - 13-05-1994)
15-05
Krzysztof Pytel (IM - *1945)
Simen Agdestein (GM - *1967)
Erik van den Doel (GM - *1979)
Matthew Sadler (GM - *1974)
17-05
Wilhelm Steinitz (WK - CM - *1836 - 12-08-1900)
Alberic O'Kelly de Galway (*1911 - 03-10-1980)
Alexander Moisejenko (GM - *1980)
18-05
Edgar Colle (*1897 - 20-04-1932)
Gennadi Sosonko (GM - *1943)
20-05
Max Euwe (WK - CM - *1901 - 01-12-1981)
21-05
Rasmus Svane (GM - *1997)
22-05
Konstantin Landa (GM - *1972)
23-05
Alexander Matanovic (GM - *1930)
Cor van Wijgerden (IM - *1950)
Anatoli Karpov (WM - CM - *1951)
24-05
Peter Heine Nielsen (GM - *1973)
25-05
David Janovski (*1868 - 15-01-1927)

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Sinds kort biedt ook de Belgische online schaakclub de mogelijkheid om partijen van beginners uit te leggen. 

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.

Le club d'échecs en ligne belge offre également la possibilité de faire analyser ses parties.
 

Oplossing #10

Solution #10

 

Historische waarde


1.Tg1 [Een klassieker van Stamma uit 1737. En zij die hun klassiekers kennen... zie puzzel 11)]

Valeur historique


1.Tg1 [Un classique de Stamma au 18e siècle. Et ceux qui connaissent leurs classiques... voir puzzle 11)]

Schaakpuzzel #11

Puzzle échiquéen #11

 
Wit begint en wint - Les Blancs au trait gagnent
Ermenkov - Sax, Warsaw 1969

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 

Portret - Portrait


Naam - Nom


Eric Hermet

Geboortedatum -  Date de naissance


20-03-1969

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Valenciennes (Frankrijk - France)

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Saint-Saulve (Frankrijk - France)

Schaakclub - Club d'échecs

Saint-Ghislain (549)

Elo

1647

Lievelingsplaats - Endroit favori
Bij mij thuis - Chez moi
 

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Balletjes in tomatensaus en frieten

Boulettes à la sauce tomate frites
 

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourireSt.-Feuillien

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un ami


Tartakower My Best Games

Tartacover vous parle

Lievelingsfilm - Film préféré


Series Highlander (Netflix)

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Anya Taylor-Joy

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Christopher Lambert

Favoriete muziek - Musique préférée


R&B.

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


Mona Lisa

La Joconde

 

Uw oudste schaakherinnering
Votre plus ancien souvenir échiquéen


Toernooi van Cappelle-la-Grande (Frankrijk)

Tournoi de Cappelle-la-Grande (France)

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Bobby Fischer.

Lievelingsveld - Case préférée


c5.
 

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Egocentrisch.
.
Egocentrique.


Levensmotto - Devise dans la vie


Niets gaat verloren, niets wordt gemaakt, alles wordt getransformeerd

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Een vogel.

Un oiseau.
 

De beste raad die u ooit kreeg
Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


Neen leren zeggen.

Savoir dire non.

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?


De werking van toeval beheersen.

Maîtriser le fonctionnement aléatoire.
 

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?


Vloeiend Engels spreken.
Parler l'anglais courant.
Uw grootste angst

Votre plus grande angoisse
De dood.

La mort.
Hoe komt u tot rust?

Comment vous vous relaxez ?
Met tabak

Le tabac

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


De tempo's die vandaag veel te snel zijn.
Les cadences, aujourd'hui trop rapides.

 

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Er bestaan meer combinaties in een schaakspel dan atomen in het universum.Il existe plus de combinaisons possibles que d'atomes dans l'Univers.
 
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.