Copy

Eesti Rooma Klubi on 20-aastane!

Täna hommikul, 9. jaanuaril 2021
edastati meediaportaalidele järgmise sisuga pressiteade:

Täna 20 aastat tagasi, 9. jaanuaril 2001, asutati Eesti Rooma Klubi rahvusvahelise Rooma Klubi eelpostina Eestis, nagu neid on paljudes maades. Parteipoliitiline voluntarism oli selleks ajaks juba teravalt tuntav. See tingis vajaduse tribüüni järele, kus ei kammitse poliitilised ega ametkondlikud piirangud. Seetõttu oli asutamine kerge, initsiatiiviga tuldi kaasa entusiastlikult ja lootusrikkalt.

ERK taotlused pole muutunud - vaadelda protsesse parima teadmise alusel Eesti mastaabis, kuid kindlasti seostatuna protsessidega globaalses skaalas. Põhimure (ka täna) -- Eestis ei toimu süsteemset tegevust, mis seostaks arenguproblemaatika maailma kontekstiga. EL kuulumine tõi kaasa uue hoole – vaja on valvata, et riik ei trükiks lihtsalt ümber Brüsselist tulevaid arengukavasid, vaid et neist kujundataks versioonid, mis oleks piisavalt eesmärgistatud ja saavutatavad, realistlikud ning arvestaks meie looduslikku, kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku eripära.

Praktikas juhindutakse Eesti Rooma Klubis (ERK) järgmistest printsiipidest:

  • ERK püüab teaduslikule maailmavaatele tuginedes seletada reaalsust (keskkonnana nii ühiskonda kui loodust) ja ette näha, kuhu võivad viia trendid.

  • ERK on aktiivne riiklike strateegiate kujundamisel, koondades konstruktiivseks opositsiooniks oma liikmete ja ekspertidest mõttekaaslaste asjatundlikkuse.

  • ERK püüab valgustada ühiskonda, rahvast, võime ja kajastada kohalikku nii euroopa kui maailma mastaabis läbi oma võrgustiku ja -kanalite.

  • ERK ei sekku päevapoliitikasse ega korralda aktsioone.

Teemast olenevalt haaratakse kaasa mitme valdkonna teadlaste ja ekspertide, asjaomaste ministeeriumide kõrval ka mõjukaid suure sotsiaalse ja keskkonnavastutusega ettevõtteid. Viimaste intellektuaalne potentsiaal on alakasutatud ja fragmentaarne, kuid visioonide realistlikkuse tagamiseks hädavajalik.

20 aastat tegevust on tõestanud, et:

  • Ühiskonnal on tugevnev vajadus faktipõhisele maailmavaatele tuginevate visioonide järele tunnetades Eesti vastutust ja võimete ulatust maailma kujundavates protsessides toimida.

  • Globaliseerumine võimendab ka globaalprobleemide kohalikku mõju. Nende mõistmine ja sobivate strateegiate rakendamine on väikerahva jätkusuutlikkusele eriti tähtis.

  • Ühiskondlik tellimus Rooma Klubi tüüpi sõltumatu vaimsusega mõttekodadele on olemas ja suurenemas.

Eestil on rahvusvahelise Rooma Klubi auliige, endine keskkonna- ja peaminister, Århusi konventsiooni maaletooja Andres Tarand. See on tunnustus kogu Klubile.

Vaata ka eellugu.

Uuri, kes olid asutajad.

Tänased liikmed.

*Pressiteade läheb (tõlkena) avaldamisele
Rooma Klubi Euroopa Grupi uudistes.

Vaata veebilehel
Facebook iconWebsite iconEmail iconYouTube icon

Copyright (C) 2021 Eesti Rooma Klubi (ERK). All rights reserved.

Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp