Copy
View this email in your browser
L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai vous présente son actualité transfrontalière via ce flash info mensuel. N’hésitez pas à la diffuser.
Elke maand krijgt u nieuws van de Eurometropool via deze Flash info ! 
Aarzel niet om deze informatie verder te verspreiden
Juin / Juni 2014


 
Succès pour le Forum initiatives européennes

Een geslaagd Forum voor Europese projecten
Le 16 juin, le FORUM de l’Eurométropole a réuni, sous l’égide de Philippe Vlerick, son président, et du Maire de Wervicq-sud, Jean Gabriel Jacob, 140 porteurs ou potentiels porteurs de projets transfrontaliers lors de son forum des initiatives européennes.
Au menu : information sur les programmes européens en cours de préparation, témoignage de 3 porteurs de projets transfrontaliers, 5 ateliers thématiques pour connaître et échanger les idées de projets et temps conviviaux pour créer des réseaux de partenaires.

Vous pouvez contribuer à l’évolution du programme opérationnel (PO) Interreg V France-Wallonie- Vlaanderen en cours de consultation publique jusqu’au 27 Août.

En savoir +  
Consultation publique Interreg

 

Solidarité, Activation, Mobilité dans l’Eurométropole

Le projet Interreg IV SAM-E qui porte depuis 2011 ces 3 objectifs, se clôture avec un bilan positif de ses actions et des perspectives d’autres coopérations entre ses 9 partenaires de l’action sociale.


SAM-E a permis notamment :
 • l’accompagnement de plus de 33 personnes en réinsertion professionnelle dans un autre versant de l’Eurométropole ;
 • l’immersion de 70 professionnels de l’accompagnement social dans différents services dans un autre versant de l’Eurométropole (cf « Regard croisés, découverte d’autres pratiques professionnelles ») ;
 • un guide du bénévolat dans l’action sociale.
 • l’étude relative à la prise en charge à l’échelle de l’Eurométropole, des personnes âgées présentant des troubles du comportement.
  Ses conclusions seront présentées lors du séminaire « Prise en charge des personnes âgées » organisé le 16 septembre 2014 à Mons-en-Baroeul.

En savoir plus sur SAM-E :
www.sameurometropole.eu


 

L’Agence de l’Eurométropole déménage

Elle quittera ses locaux actuels à Casinoplein dès le 20/8. Elle vous accueillera à partir du 25/8 au 63 Doorniksestraat (bâtiment de Park office), toujours à proximité de la gare de Kortrijk.
Les numéros de téléphones restent inchangés.
Fermeture estivale entre le 21/7 et le 4/8 inclus. A bientôt !
Op 16 juni organiseerde het FORUM van de Eurometropool onder de auspiciën van voorzitter Philippe Vlerick en van de burgemeester van Wervicq-Sud, Jean Gabriel Jacob, het Forum voor Europese projecten, waaraan 140 (potentiële) dragers van grensoverschrijdende projecten deelnamen. De volgende punten stonden op het programma: informatie over de Europese programma's die momenteel worden voorbereid, getuigenis van 3 dragers van grensoverschrijdende projecten, 5 themaworkshops om projectideeën op te doen en uit te wisselen, en gezellige netwerkmomenten. U kunt ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het operationele programma (OP) Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen dat momenteel onderworpen wordt aan een openbare raadpleging.

Meer info...
Openbare Interreg-raadpleging
 

Solidariteit, Activering, Mobiliteit in de Eurometropool

Het Interreg IV-project SAM-E dat sinds 2011 deze 3 doelstellingen nastreeft, wordt afgesloten met een positieve eindbalans wat de acties betreft en biedt verschillende perspectieven voor andere samenwerkingsverbanden tussen haar 9 partners die actief zijn in de sector van het maatschappelijk welzijn.

SAM-E heeft meer bepaald het volgende mogelijk gemaakt :
 • de begeleiding van meer dan 33 personen bij hun reïntegratie in de arbeidsmarkt van een andere deelregio van de Eurometropool ;
 • de onderlinge kennismaking van 70 sociaal begeleiders met de verschillende diensten in de andere deelregio’s van de Eurometropool (cf. "Kruisbestuiving, verkenning van andere professionele werkwijzen") ;
 • een gids voor vrijwilligers in de maatschappelijke welzijnssector ;
 • de studie betreffende de tenlasteneming, op schaal van de Eurometropool, van ouderen met gedragsstoornissen.
 • de conclusies van deze studie zullen worden voorgesteld tijdens het seminarie "Ouderenzorg" dat op 16 september 2014 wordt georganiseerd in Mons-en-Baroeul.

Meer info over SAM-E :
www.sameurometropool.eu
 

Het Agentschap van de Eurometropool verhuist

Op 20/8 verlaat het Agentschap zijn huidige kantoren aan het Casinoplein. Vanaf 25/8 staan zijn medewerkers u opnieuw te woord in de Doorniksestraat 63 (Park office gebouw), eveneens vlak bij het station van Kortrijk.
De telefoonnummers blijven behouden.
Het Agentschap zal gesloten zijn van 21/7 t.e.m. 4/8. Tot binnenkort !
Share
Tweet
Share
Forward to Friend

L'Agence de l'Eurométropole

Het Agentschap van de Eurometropool

 
Eurometropolis
www.eurometropolis.eu - +32 56 23 11 00
Copyright © 2014 Eurometropole Lille Kortrijk Tournai, All rights reserved.

Se désabonner / Uitschrijven - Faire une suggestion / Een suggestie doen

Email Marketing Powered by Mailchimp