Copy
Detta är INVIT, nyhetsbrevet från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#4 / DECEMBER / 2014      .

Ny forskning om innovation, platsens betydelse för tillväxt och om varför vi äter ute

 
Vi fortsätter att satsa på vetenskapliga projekt. BFUF har sedan december 2012 delat ut 15,4 miljoner kronor för forskning inom besöksnäringen. Tre forskargrupper fick i årets utlysning dela på 4,2 miljoner kronor för att studera innovation i besöksnäringen.
Under 2014 har vi påbörjat ett samarbete med Riksidrottsförbundet för ökad kompetens kring hållbara evenemang. Vår kartläggning av forskning inom besöksnäringen, Vem tänker på besöksnäringen har glädjande nog haft stor efterfrågan,
Våra fem första forskningsprojekt börjar presentera resultat och vetenskapliga artiklar. Vi ser fram emot att berätta mer om dem under nästa år.
Tack för i år och gott nytt år!

Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

4,2 forskningsmiljoner till tre projekt


Årets utlysning av forskningsmedel hade temat ”Innovation i besöksnäringen”. Vi fick 22 ansökningar från 15 lärosäten och forskningsinstitut. Tre forskningsprojekt får dela på 4,2 miljoner kronor. Studier om innovation i besöksnäringen är för få. Forskningen, och med den finansieringen, har oftast fokus på områden som industri eller IT. Om vi ska nå de högt satta tillväxtmålen i svensk besöksnäring är det nödvändigt att forskningen om och innovationsförmågan i branschen stärks. De tre projekten är:
 
Inside the black box – Innovation in the hospitality sector,
Internationella handelshögskolan i Jönköping, 1 400 000 kronor
Handelshögskolan ska studera innovationer i besöksnäringen och göra jämförelser med innovationer i andra branscher.
 
Platsinnovationer i Swedish Lapland,
Luleå tekniska universitet, 1 400 000 kronor
Projektet ska undersöka platsens betydelse för tillväxt och innovation och utveckla verktyg som näringsliv, samhälle och forskare kan använda till nya varor och tjänster i besöksnäringen.
 
Äta ute – En studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider,
Umeå universitet, 1 400 000 kronor
För att företagare i besöksnäringen ska kunna vara innovativa krävs att de förstår hur en besökare väljer aktiviteter, som till exempel äta på restaurang eller köpa med sig mat. Projektet ska undersöka detta.

Läs pressmeddelandet här.

Riktlinjer för hållbara evenemang
på gång

Illustration: Stina Wirsén/Woo Agentur

Vårt utvecklingsprojekt ”Idrott och besöksnäring – Hållbara evenemang” rivstartade under hösten. Projektet har initierats av Riksidrottsförbundet (RF) och BFUF.  Representanter från svenska idrottsförbund och forskare deltar. Under 2015 är ambitionen att knyta destinationer och städer till projektet.
 
Syftet med det tvååriga projektet är att skapa gemensamma verktyg som ska öka trovärdigheten i beräkningar av evenemang. Projektet ska vara en stabil plattform för att utveckla kompetens kring idrottsekonomi och evenemangsturism i Sverige. En världsledande forskare inom området, Professor Donald Getz, University of Calgary, ingår i projektet. Han kommer de närmaste två åren regelbundet till Sverige för att bidra med sin kunskap. Tanken är att både skapa fler evenemang och att utveckla organisationer. Under projekttiden ska en ny modell mogna fram där kontaktytan mellan specialidrottsförbund och destinationer intensifieras och effektiviseras. Ett av målen är att ta fram och sprida riktlinjer för beräkningsmodeller för hållbara internationella idrottsevenemang.
 
I oktober genomfördes den andra workshopen i projektet tillsammans med 70 personer från idrottsförbund och destinationer i Linköping. I mitten av mars är det dags för workshop nummer tre. Den hålls i anslutning till Svensk Besöksnäringskongress 2015 i Göteborg. Donald Getz kommer att leda workshopen och temat är att utveckla innehåll i en samlad svensk verktygslåda för evenemang.
Följ projektet på Svensk idrotts hemsida:
http://www.svenskidrott.se/Centrumforidrottsevenemang/Idrottochbesoksnaring/
 

Kartläggning: bredd i måltidsforskningen


Mat och måltid får en allt större uppmärksamhet i Sverige. Att arbeta med mat har fått ökad status, åtminstone vad gäller den mer upplevelsebaserade matlagningen i restaurangsektorn. Har detta avspeglat sig i forskningen om livsmedel, mat och måltider? BFUF har finansierat en inventering av svensk forskningslitteratur inom området mat och måltider som har utförts av professor Christina Fjellström och docent Håkan Jönsson vid Måltidsakademien.

– Vår förhoppning är att inventeringen ska bidra till att måltidsforskningen får en mer självklar plats i forskningssammanhang, den förtjänar en stark ställning. Kartläggningen är viktig för att visa på bredden i forskningsområdet. Vi hoppas också att den kan göra det enklare för praktiker, politiker och andra att få kontakt med måltidsforskare, säger Christina Fjellström.

– Yngre forskare som arbetar med mat- och måltidsfrågor tillhör ofta discipliner som historia, juridik eller folkhälsovetenskap. Kartläggningen kan bidra till att skapa nätverk mellan de som forskar om mat och måltid, säger Håkan Jönsson.
Ladda ner inventeringen här: http://bfuf.se/ovriga-projekt/
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 070-736 07 01
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se
 
Email Marketing Powered by Mailchimp