Copy
St. Illuminator's Weekly News

Լուրեր Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիէն

Friday, August 26, 2022  | Ուրբաթ, 26 Օգոստոս, 2022
 
Please Join Us on Sunday for Soorp Badarak and Fellowship Hour
Look forward to seeing you all!
Sunday and Armenian Schools to Resume at St. Illuminator's
Students and Teachers Wanted 
 
St. Illuminator's is planning to resume its in-person Sunday School and Armenian School programs this Fall and is seeking both students and teachers. 

We appeal to our parishioners, if you have a child whom you would like to enroll in either Sunday School or Armenian School and/or if you would like to teach or help out with our Sunday or Armenian School programs, please contact Der Hayr at (212) 689-5880 0r
Dermesrob@St.Illuminmators.org
A Special Gift from the Heart and the Hand
 
We had the pleasure on Sunday, August 21st of being joined by believers visiting New York from several places in North America. Among them was Mrs. Maral Stamboulian, who came from Toronto, Canada.  Mrs. Stamboulian presented to Der Mesrob and the Cathedral 10 beautiful, crocheted Armenian crosses, handmade by her in loving memory of her beloved husband, Asbed Stamboulian. We would like to extend to Mrs. Stamboulian our heartfelt thanks for her special and touching gift.
 
From left to right: Ara Dinkjian, Armen Morian, Dn. Dickran Kabaradjian, Antranig Tatarian, Der Mesrob, Paul Tatarian, Archdeacon Shant Kazanjian, Raffi Toghramadjian, and Anahit Zakaryan.
Der Mesrob with Mrs. Stamboulian and her gifts.
4oth Day Blessing of Newborn Baby   |  Նորածինի Օրհնութիւն  
On Saturday, August 20, 2022, Mr. & Mrs. Yura and Vardanush Ghazaryan brought their son John Ghazaryan to St. Illuminator's Cathedral for his fortieth day Blessing and Dedication service, according to the rites of the Armenian Apostolic Church.
 
Sacrament  Խորհուրդ
Obituary  |  Մահազդ
Albert Arakelian
1933 - 2022
Albert Arakelian, accomplished sculptor, passed away on Sunday, August 14, 2022, at the age of 89 years. 

Arakelian was born on April 3, 1933, in Yerevan. Raised in Yerevan, he graduated from Panos Terlemezian Yerevan State Collage of Arts and the Yerevan State Academy of Fine Arts. He was elected to the Artists' Union of Armenia in 1972.
From 1970-1980, Arakelian was the chief designer of the Yerevan Academic Opera Theater. In 1983, he created the facade of the city Theater in Jermuk, Armenia. His busts of Aram Khachaturian and Gomidas Vartabed are on display in Armenia.
 
Arakelian emigrated to the United States in 1991. Several exhibitions showcasing his unique artistic style have been presented here. His works have also been displayed in Washington, D.C., New York, New Jersey, and Atlanta, Georgia.
 
The wake and funeral services were held at Glascott Funeral Home in Forest Hills, on Thursday, August 25.
 
Աստուած Հոգին Լուսաւորէ - May God Illuminate His Soul


Two of Mr. Arakelian's works, a statue of Nerses the Great and a Khatchkar, paired together, adorn the grounds of the former Home for the Armenian Aged (now closed) in Emerson, New Jersey.
Donations  |  Նուիրատուութիւն

The Altar flowers this Sunday are donated by Martik Tchilingarian and family
Satik Demirdjian and family In memory of their beloved parents and grandparents Grigor and Emma Tchilingarian
 
Sunday Bile Readings | Աստուածաշնչական Ընթերցումներ
 
Sunday, August 28, 2022

Բ․ Կիրակի Աստուածամօր Վերափոխումէն Ետք Ս․ Աստուածածնի Գօտիի Գիւտի Տօն

Պօղոս Առաքեալի Բ. Թուղթը Կորնթացիներուն 1:1-11

 

Ես՝ Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, եւ Տիմոթէոս՝ մեր եղբայրը, կը գրենք ձեզի՝ Կորնթոսի մէջ հաստատուած Աստուծոյ եկեղեցիին եւ ամբողջ Աքայիայի մէջ գտնուող քրիստոնեաներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:

Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հայրաբար կը գթայ եւ որպէս Աստուած կը մխիթարէ ու կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի նեղութեանց մէջ են: Որովհետեւ, որքան շատ բաժնեկից կ’ըլլանք Քրիստոսի չար­չարանքներուն, այնքան աւելի մեծ կ’ըլլայ իր օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը մեզի: Մենք նեղութեանց կ’ենթարկուինք՝ ձեզի օգնելու եւ Աստուծոյ փրկութիւնը ձեզի բերելու համար. եւ եթէ Աստուած կ’օգնէ մեզի՝ կրկին ձեզի օգնե­լու համար է, որպէսզի մեր օրինակով սորվիք, թէ Աստուած ձեզ ալ պիտի զօրացնէ՝ որ համբերութեամբ կարենաք տանիլ այն չարչարանքները, որ մենք հիմա կը կրենք: Ուստի ձեր վրայ հաստատուն յոյս ունինք, գիտնալով որ՝ քանի մեր չարչարանքներուն մասնակից էք, մեր ունեցած մխիթարութեան ալ մասնակից պիտի ըլլաք:

Եղբայրնե՛ր, կ’ուզեմ որ գիտնաք՝ թէ ի՜նչ նեղութիւն կրեցինք Ասիա նահանգին մէջ: Մեր կարողութենէն ա՛յնքան վեր էր բեռը, որ գրեթէ ապրելու յոյսը կորսնցուցինք: Զգացինք որ մահուան վճիռը կախուած է մեր վրայ: Բայց ատիկա եղաւ, որպէսզի սորվինք մենք մեզի չապաւինիլ, այլ՝ Աստուծոյ, որ կը յարուցանէ մեռելները: Ա՛ն էր որ այդպիսի ահաւոր մահուընէ մը փրկեց մեզ, կը փրկէ, եւ վստահ ենք որ յառաջիկային եւս պիտի փրկէ՝ մեզի համար ձեր կատարած աղօթքներուն օգնութեամբ: Եւ ձեր աղօթքները, որոնց շնորհիւ Աստուած իր հովանին անպակաս պիտի ընէ մեր վրայէն, պատճառ պիտի ըլլան որ շատեր մեզի համար գոհութիւն տան Աստուծոյ:
 

Աւետարան Ըստ Մարկոսի 4:35-41
 

   Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
 – Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք:
   Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը: Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը բարձի մը վրայ կը քնանար: Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.
 – Վարդապե՛տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք:
   Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.
 – Դադրէ՛,- եւ լիճին ըսաւ.- Հանդարտէ՛:
   Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեց: Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
 – Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք:
   Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ’ըսէին.
 – Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն:
 

Second Sunday after the Assumption of the Holy Mother of GodFeast of the Discovery of the Belt of the Holy Theotokos

St. Paul's Second Epistle to the Corinthians 6:16-7:1
 

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,    To the church of God that is in Corinth, including all the saints throughout Achaia:    Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

   Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all consolation, who consoles us in all our affliction, so that we may be able to console those who are in any affliction with the consolation with which we ourselves are consoled by God. For just as the sufferings of Christ are abundant for us, so also our consolation is abundant through Christ. If we are being afflicted, it is for your consolation and salvation; if we are being consoled, it is for your consolation, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we are also suffering. Our hope for you is unshaken; for we know that as you share in our sufferings, so also you share in our consolation.    We do not want you to be unaware, brothers and sisters, of the affliction we experienced in Asia; for we were so utterly, unbearably crushed that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death so that we would rely not on ourselves but on God who raises the dead. He who rescued us from so deadly a peril will continue to rescue us; on him we have set our hope that he will rescue us again, as you also join in helping us by your prayers, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many.

The Gospel According to Mark 4:35-41
 
On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go across to the other side.” And leaving the crowd behind, they took him with them in the boat, just as he was. Other boats were with him. A great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. But he was in the stern, asleep on the cushion; and they woke him up and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?” He woke up and rebuked the wind, and said to the sea, “Peace! Be still!” Then the wind ceased, and there was a dead calm. He said to them, “Why are you afraid? Have you still no faith?” And they were filled with great awe and said to one another, “Who then is this, that even the wind and the sea obey him?”

Old Testament Reading |  Հին Կտակարանի Ընթերցում Is. 9:8-19   |   Ես. 9:8-19
Liturgical Calendar  |  Եկեղեցական Օրացոյց From Armenian Prelacy Crossroads
Feast of the Discovery of the Belt of the Holy Theotokos
We can only imagine the joy of finding possessions of the Holy Mother. This Sunday, August 28, the second Sunday after Assumption, is the feast of the Discovery of the Belt of the Theotokos. Because there are no relics of the Holy Mother’s earthly body (she was assumed into Heaven), her personal belongings became the object of devotion and veneration. During the time of the early Church, when Christians were persecuted, her possessions were kept hidden and secret. Her belt was the first item to be discovered in Jerusalem in the fifth century. This discovery is the basis for one of the eight feast days in the Armenian liturgical calendar devoted to the Holy Mother.  
Տօն՝ Սբ․ Աստուածածնի Գօտիի Գիւտին  
Աստուածամօր պատկանող իրերու գիւտին առթած ուրախութիւնը դժուար կարելի է երեւակայել։ Այս Կիրակի, 28 Օգոստոս, Վերափոխման յաջորդող երրորդ Կիրակին, Սբ. Աստուածածնի գօտիի գիւտի տօնն է։ Աստուածամայրը երկինք փոխադրուած ըլլալով, երկրային մարմինէն նշխարներ գոյութիւն չունէին, հետեւաբար՝ անոր անձնական իրերը յարգանքի առարկայ դարձան եւ վաղ Եկեղեցւոյ շրջանին, երբ քրիստոնեաները հալածանքի ենթարկուած էին, թաքուն ու գաղտնի պահպանուեցան։ Անոր գօտին առաջին առարկան եղաւ, որ յայտնաբերուեցաւ Երուսաղէմի մէջ՝ 5րդ դարուն։ Այս գիւտը Սբ. Աստուածածնին նուիրուած ութը տօներէն մէկն է մեր տօնացոյցին մէջ։
The Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zachariah, the father of John the Baptist
Tuesday, August 30, the Armenian Church commemorates the Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zechariah, father of John the Baptist. Ezekiel prophesied for about 28 years. The Book of Ezekiel, composed of 48 chapters, is ranked third among the great prophets. It is full of rich imagery, prophetic visions, and allegories. Ezra was a learned and pious priest in Babylon. The Book of Ezra describes the return to Zion following the Babylonian captivity.
Zechariah, is the father of John the Baptist. He was married to Elizabeth, and John was born to them in their old age. The promise of a son was conveyed to Zechariah by an angel.
 
Եզեկել, Եզրաս եւ Զաքարիա Մարգարէները  
Երեքշաբթի, Օգոստոս 30ին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կը նշէ Եզեկիէլ, Եզրաս եւ Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչի հայր՝ Զաքարիա մարգարէներու տօնը։ Եզեկիէլ մարգարէացած է շուրջ 28 տարի։ Եզեկիէլի գիրքը, որ բաղկացած է 48 գլուխներէ, երրորդ տեղը կը գրաւէ մեծ մարգարէութիւններու շարքին։ Օժտուած է հարուստ պատկերներով, մարգարէական տեսիլքներով եւ այլաբանութիւններով։ Եզրաս գիտուն եւ բարեպաշտ քահանայ մըն էր Բաբելոնի մէջ։ Եզրասի գիրքը կը նկարագրէ դէպի Սիոն վերադարձը՝ բաբելոնեան գերեվարութենէն ետք։ Զաքարիա՝ Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչի հայրը, ամուսնացած էր Եղիսաբէթի հետ, իսկ Յովհաննէս ծնած է անոնց ծերութեան շրջանին։ Հրեշտակ մը Զաքարիային հաղորդած է Տիրոջ խոստումը՝ որդի մը ունենալու։ 
Sts. John the Baptist and Job the Righteous
Thursday, September 1, the Armenian Church commemorates St. John the Forerunner and Job the Righteous. St. John the Forerunner, also known as John the Baptist (Hovhaness Mkrtich), is an important figure in the Gospels. He is recognized as the “forerunner” (Karapet) to the Messiah. He lived as a hermit in the desert of Judea. At the age of 30 he began to preach against the evils of the times and called for penance and baptism because “the kingdom of heaven is close at hand.”
Job is a good and righteous person who experiences and endures catastrophe after catastrophe. The phrase
“the patience of Job” has entered the English lexicon as a popular cliché. The Book of Job is one of the five books classified as the “poetical books” of the Bible. The central theme is the mystery of suffering. Ultimately, Job is rewarded because “the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning,” and “After this Job lived one hundred and forty years, and saw his children, and his children’s children, four generations. And Job died, old and full of days.” (Job, Chapter 42).

Սբ. Յովհաննէս Կարապետ եւ Յոբ Երանելի

Հինգշաբթի, 1 Սեպտեմբերին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Սբ. Յովհաննէս Կարապետը եւ Յոբը։ Սբ. Յովհաննէս Կարապետը, որ նաեւ ծանօթ է Յովհաննէս Մկրտիչ անունով, Աւետարաններու կարեւոր դէմք է։ Ծանօթ է իբր Մեսիայի կարապը։ Որպէս ճգնաւոր ապրած է Յուդայի երկրի անապատին մէջ։ Երեսուն տարեկանին սկսած է ժամանակի չարիքներուն դէմ քարոզել եւ կոչ ուղղած է ապաշխարութեան ու մկրտութեան, որովհետեւ «երկնային թագաւորութիւնը մօտ է»։

Յոբը բարի եւ ուղղամիտ անձ մըն է, որ կը դիմագրաւէ իրերայաջորդ աղէտներ։ «Յոբի համբերութիւն» խօսքը մեր լեզուն մտած է իբր պատկերաւոր խօսք։ Յոբի գիրքը Աստուածաշունչի հինգ «բանաստեղծական գիրք»երէն մէկն է։ Գլխաւոր նիւթը տառապանքի խորհուրդն է։ Ի վերջոյ, Յոբ կը վարձատուի, որովհետեւ «Տէրը օրհնեց Յոբի վերջին օրերը աւելի քան առաջինները» եւ «այսուհետեւ, Յոբ ապրեցաւ հարիւր քառասունչորս տարի, եւ տեսաւ իր զաւակները, եւ իր զաւակներուն զաւակները՝ չորս սերունդ։ Եւ Յոբ մեռաւ՝ ծերացած եւ օրերը լեցուած» (Յոբ, գլուխ 42)։
Saints of the Week  Շաբթուան Սուրբերը
 
Saturday, August 27, The Holy Apostles Thomas, James and Simon
 
Monday, August 29, Sts. Stepanos Oolnya, and the Martyrs Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos

Tuesday, August 30. The Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zachariah, the father of John the Baptist
 
Thursday, September 1,
Sts. John the Baptist and Job the Righteous


Շաբաթ, 27 Օգոստոս` Սուրբ Առաքեալներ Թովմաս, Յակոբ եւ Շմաւոն   Երկուշաբթի, 29 Օգոստոս` Սուրբ Ստեփանոս Ուլնեցի եւ վկաներ՝ Գոհարինոս, Ռատիկոս, Ծամիդոս եւ Տուքիկոս Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս` Եզեկիէլ, Եզրաս եւ Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչի հայր՝ Զաքարիա մարգարէները Հինգշաբթի, 1 Սեպտեմբեր՝ Սբ. Յովհաննէս Կարապետ եւ Յոբ Երանելի
 
Requiem  |  Հոգեհանգիստ
Requested by:
Mrs. Rosita Boiatchian
Ms. Norika Boiatchian
In memory of their beloved sister and aunt
Elisa Daderian
In memory of their beloved brothers and uncles 
Dikran and Carlos Daderian
In memory of their beloved husband and father
Ludvig Boiatchian
In memory of their beloved parents and grandparents
Hagop and Nouritza Daderian
Also in memory of their beloved cousin
Professor Vahagn Daderian
St. Illuminator's Calendar of Events Սբ. Լուսաւորիչի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Sunday, September 11, 2022 —  Feast of the Exaltation of the Holy Cross and blessing of the traditional madagh following the Divine Liturgy.
St. Illuminator's and Community Events
Սբ. Լուսաւորիչի եւ Համայնքի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
I am Like You, a film by Haik Kocharian, will premiere in New York on Friday, September 16, 2022 at 7:30 pm at the Cinema Village (22 East 12th St., New York) followed by a Q&A with the director and some of the cast.The film will run for one week with four screenings per day at the Cinema Village. For more information or to purchase tickets, please visit the Cinema Village website,  click here.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral. All rights reserved. You are receiving this email because you are a parishioner or friend of St. Illuminator's Cathedral Our mailing address is: St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral 221 East 27th Street New York, NY 10016   Add us to your address book
  Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral · 221 East 27th Street, New York, NY · New York, NY 10016 · USA