Copy
St. Illuminator's Weekly News Լուրեր Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիէն Friday, November 4, 2022  |  Ուրբաթ, 4 Նոյեմբեր, 2022

View this email in your browser
Please Join Us on Sunday for Soorp Badarak  and Followship Hour  
Look forward to seeing you all!
In Honor of our Beloved Prelate
St. Illuminator's Cathedral donated $10,000.00 to the Armenian Prelacy in honor of our beloved Prelate, H. E. Archbishop Anoushavan, on the occasion of  the fiftieth Anniversary of his ordination as a priest of the Armenian Apostolic Church.

On behalf of the entire St. Illuminator's parish, we congratulate Srpazan Hayr and wish him many more healthy years of fruitful service in the vineyard of the Lord.
Sunday Bible Readings | Աստուածաշնչական Ընթերցումներ

Sunday, November 6, 2022

Թ. Կիրակի Վերացման Սբ. Խաչի
Պօղոս Առաքեալի Թուղթը Եփեսացիներուն 5:15-33
 

   Հետեւաբար ձեր ապրելակերպին ուշադրութիւն ըրէք: Մի՛ ապրիք անմտօրէն, այլ՝ իմաստուններու պէս: Օգտագործեցէ՛ք ժամանակը, որովհետեւ այս օրերը չար են: Ուստի անմտութիւն մի՛ ընէք. հասկցէք թէ ի՛նչ կ’ուզէ Տէրը ձեզմէ: Գերին մի՛ դառնաք գինիին, որ անառակութեան կը տանի. այլ մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիով լեցուեցէք, իրարու հետ սաղմոսներով, օրհնութիւններով եւ հոգեւոր երգերով խօսեցէք, եւ ձեր սիրտերուն մէջ միշտ երգեցէք ու սաղմոս ըսէք Տիրոջ, ամէն բանի համար միշտ շնորհակալութիւն յայտնելով Հօր Աստուծոյ, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով:

   Քրիստոսի հանդէպ ձեր պատկառանքը արտայայտեցէք՝ իրարու հնազանդելով:
 Կինե՛ր, հնազանդեցէ՛ք ձեր ամուսիններուն, ինչպէս Տիրոջ պիտի հնազանդէիք. որովհետեւ ամուսին մը իր կնոջ գլուխն է, այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, իր մարմինին, որուն Փրկիչն է ինք: Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին Քրիստոսի կը հնազանդի, այնպէս ալ կիները ամէն բանի մէջ իրենց ամուսիններուն թող հնազանդին:

   Այրե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ՝ ըլլայ սուրբ եւ անարատ: Ճիշդ նոյն ձեւով, ամուսիններ պարտին իրենց կիները սիրել որպէս իրենց մարմինը. որովհետեւ իր կինը սիրողը իր սեփական մարմինը սիրած կ’ըլլայ, եւ չկայ մէկը որ իր մարմինը անտեսէ. ամէն մարդ ալ կը սնուցանէ եւ կը խնամէ իր մարմինը, ինչպէս Քրիստոս կը սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն անդամներն ենք բոլորս, անոր մարմինէն ու ոսկորներէն: Սուրբ գիրքին մէջ գրուած է. «Ահա այս պատճառով այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»: Աստուծոյ ծրագրին կապուած կարեւոր ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս՝ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին կը վերաբերի: Բայց նոյնը կը վերաբերի նաեւ ձեզմէ իւրաքանչիւրին, որովհետեւ իւրաքանչիւր այր պէտք է իր կինը սիրէ իր անձին պէս, եւ ամէն կին պէտք է յարգէ իր ամուսինը:
 

Աւետարան Ըստ Ղուկասու 8:49-57
 

   Մինչ Յիսուս կը խօսէր, ժողովրդապետին տունէն մէկը եկաւ եւ անոր ըսաւ.
 – Աղջիկդ մեռաւ, այլեւս մի՛ յոգնեցներ Վարդապետը:

   Յիսուս ասիկա լսելով, ըսաւ ժողովրդապետին.
 – Մի՛ վախնար, միայն հաւատա՛ եւ աղջիկդ պիտի ապրի:
   Երբ Յիսուս ժողովրդապետին տունը հասաւ, չձգեց որ ոեւէ մէկը ներս մտնէ՝ բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն եւ աղջկան հօրմէն ու մօրմէն: Ներս գտնուողները բոլորն ալ կու լային ու կ’ողբային: Յիսուս ըսաւ անոնց.
 – Մի՛ լաք, աղջիկը մեռած չէ, այլ կը քնանայ:
   Անոնք զինք կը ծաղրէին, որովհետեւ գիտէին որ աղջիկը մեռած է: Յիսուս բոլորն ալ դուրս հանեց, ապա բռնեց աղջկան ձեռքէն եւ բարձրաձայն ըսաւ.
 – Աղջի՛կս, ոտքի՛ ել:
   Անմիջապէս անոր հոգին վերադարձաւ եւ ոտքի կանգնեցաւ: Ապա Յիսուս հրամայեց որ ուտելիք տան աղջկան, մինչ ծնողները ապշահար եղած էին: Յիսուս անոնց պատուիրեց որ պատահածին մասին ոեւէ մէկուն բան չըսեն:
 

Ninth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross  Paul's Epistle to the Ephesians 5:15-33  

   Look carefully then how you walk, not as unwise men but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart, always and for everything giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father.

    Be subject to one another out of reverence for Christ.     Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. For the husband is the head of the wife just as Christ is the head of the church, the body of which he is the Savior. Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be, in everything, to their husbands.     Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind—yes, so that she may be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as they do their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hates his own body, but he nourishes and tenderly cares for it, just as Christ does for the church, because we are members of his body. “For this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. This is a great mystery, and I am applying it to Christ and the church. Each of you, however, should love his wife as himself, and a wife should respect her husband.  

The Gospel According to Luke 8:49-57

While he was still speaking, a man from the ruler’s house came and said, “Your daughter is dead; do not trouble the Teacher anymore. But Jesus on hearing this answered him, “Do not fear; only believe, and she shall be well.” And when he came to the house, he permitted no one to enter with him except Peter and John and James, and the father and mother of the child. And all were weeping and bewailing her; but he said, “Do not weep; for she is not dead but sleeping.” And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand he called, saying, “Child, arise.” And her spirit returned, and she get up at once; and he directed that something should be given her to eat. And her parents were amazed; but he charged them to tell no one what had happened.  

Old Testament Reading |  Հին Կտակարանի Ընթերցում 
Is. 24:1-13    Ես. 24:1-13
Liturgical Calendar  |  Եկեղեցական Օրացոյց From Armenian Prelacy Crossroads
Archangels Gabriel and Michael

This Saturday, November 5, the Armenian Church commemorates the Archangels Michael and Gabriel. The word “angel” (hreshdag) means messenger. Archangel is a title given to an angel of high rank in the celestial hierarchy. Michael and Gabriel are the only angels given the title archangel in the Bible.

Michael (Hebrew meaning “Who is like God”) is the prince of all angels and the leader of the celestial armies. He is regarded as the protector of Christians in general and soldiers in particular, and the guardian of the orthodox faith and defender against heresies.

Gabriel (Hebrew meaning “Strength of God”) is one of God’s chief messengers. He was God’s messenger to Daniel to explain his vision (Daniel 8:16-26) and prophecy (Daniel 9:21-27). He foretold the birth of John the Baptist and was the messenger announcing the forthcoming birth of Christ (Luke 1:11-21).

Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that some have entertained angels without knowing it.” (Hebrews 13:2)
 

Գաբրիէլ Եւ Միքայէլ Հրեշտակապետները  

Շաբաթ, 5 Նոյեմբերին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կը նշէ Միքայէլ եւ Գաբրիէլ հրեշտակապետներուն տօնը: «Հրեշտակ» բառը կը նշանակէ սուրհանդակ եւ պատգամաւոր: «Հրեշտակապետ» տիտղոսը կը տրուի երկնային նուիրապետութեան մէջ բարձր կարգի հրեշտակներուն: Միքայէլ եւ Գաբրիէլ միակ հրեշտակներն են, որոնք այս տիտղոսը ստացած են:

Միքայէլ (եբրայերէն՝ «Ան որ Աստուծոյ պէս է») բոլոր հրեշտակներուն իշխանն է եւ երկնային զօրքերու առաջնորդը: Ան ընդհանրապէս կը համարուի քրիստոնեաներու, եւ մասնաւորապէս զինուորներու պահապանը, ինչպէս եւ ուղղափառ հաւատքի պահապանն ու հերձուածներու դէմ պաշտպանը:

Գաբրիէլ (եբրայերէն՝ «Աստուծոյ ոյժ») Աստուծոյ գլխաւոր պատգամաբերն է։ Ան յայտնուեցաւ Դանիէլ մարգարէին, բացայայտելով տեսիլքի մը (Դանիէլ 8:16-26) եւ մարգարէութեան մը վաւերականութիւնը (Դանիէլ 9:21-27)։ Կանխատեսած է Յովհաննէս Մկրտիչի ծնունդը եւ եղած՝ Քրիստոսի ապագայ ծնունդը յայտարարող սուրհանդակը (Ղուկաս 1:11-21)։

«Մի՛ մոռնաք հիւրասէր ըլլալ, որովհետեւ այդպիսով ոմանք առանց գիտնալու հրեշտակներ հիւրասիրեցին» (Եբր 13։2)։

Saints of the Week  Շաբթուան Սուրբերը
 
Saturday, November 5, The Holy Archangels Gabriel and Michael and all the Heavenly Hosts Monday, November 7, Meletius Bishop of Antioch, and Minas the Egyptian, and the other Meletius, and Buras the Priest, and Sennen the Deacon Tuesday, November 8, Demetrius the Martyr and Basil the Priest Thursday, November 10, Gurias, Samonas, Abibas the Deacon, Romanus the monk, the confessing youth, and Hesychius the soldier Շաբաթ, 5 Նոյեմբեր՝ Գաբրիէլ եւ Միքայէլ Սուրբ Հրեշտակապետները եւ բոլոր երկնային զօրքերը։  
Երկուշաբթի, 7 Նոյեմբեր՝ Սբ. Մելիտոս Անտիոքացի, Սբ. Մինաս Եգիպտացի, եւ միւս Մելիտոս եպիսկոպոսը, Բուրայ քահանան եւ Շինու սարկաւագը Երեքշաբթի, 8 Նոյեմբեր` Սբ. Դեմետրիոս վկան եւ Բասիլիսկոս քահանան Հինգշաբթի, 10 Նոյեմբեր` Սուրբ Գուրիասը, Սամունասը, Աբիբայ սարկաւագը, Ռոմանոս միայնակեացը, մանուկ խոստովանողը եւ Հիւսիքոս զինուորը  
Requiem  |  Հոգեհանգիստ
Requested by:
Mr. & Mrs. Berj and Varsenne Massoyan Mr. & Mrs. Hratch and Shoushig Massoyan Miss Pauline Dostoumian
In memory of their beloved cousin

Vrej Massoyan - 40th Day

Requested by: Miss Pauline Dostoumian
In memory of her beloved relatives
Silva Arslanian - 1st anniversary Keghanoush Kinossian - 5th anniversary
 
St. Illuminator's Calendar of Events Սբ. Լուսաւորիչի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Sunday, November 13, 2022 Thanksgiving Luncheon, organized by the St. Illuminator's Ladies Guild.

Sunday, December 4, 2022 — Christmas Concert, featuring Anahit Zakaryan and Ara Dinkjian.

Saturday, December 10, 2022 — Club 27,  featuring Onnik and Ara Dinkjian.
St. Illuminator's and Community Events
Սբ. Լուսաւորիչի եւ Համայնքի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral. All rights reserved. You are receiving this email because you are a parishioner or friend of St. Illuminator's Cathedral Our mailing address is: St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral 221 East 27th Street New York, NY 10016   Add us to your address book
  Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral · 221 East 27th Street, New York, NY · New York, NY 10016 · USA