Copy
St. Illuminator's Weekly News

Լուրեր Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիէն

Friday, September 30, 2022  | Ուրբաթ, 30 Սեպտեմբեր, 2022
 
Please Join Us on Sunday for Soorp Badarak
Look forward to seeing you all!
A Special Invitation to Our Youth
St. Illuminator's is preparing to launch a new program at the Cathedral for our Youth and we need the help of our Youth to design it. Please join us for a special Town Hall meeting on Sunday, October 9 at 1:00 p.m., and bring your ideas, energy, and imagination! For more information, please contact Der Hayr at (212) 689-5880 0r DerMesrob@Stilluminators.org  
Prayers for the Republic of Armenia at St. Illuminator’s
On Sunday, September 25, St. Illuminator's commemorated the 31st anniversary of the second independence of the Republic of Armenia, with a special Thanksgiving Prayer Service after the Divine Liturgy. The prayer service followed a requiem service that included a remembrance of the newest martyrs in the defense of the homeland. 
 
"Blessed and sanctified be this tricolor flag of our Fatherland with the sign of this holy cross and this holy Gospel and by the grace of this day in the name of the Father and of Son and of Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen."

«Օրհնեսցի եւ սրբեսցի եռագոյն դրօշն Հայրենեաց մերոց այս՝ նշանաւ սուրբ խաչիս եւ սուրբ աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ. անուամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն»։
Աղօթք՝ Հայաստանի Հանրապետութեան համար Մայր Եկեղեցւոյ մէջ
 
Կիրակի, 25 Սեպտեմբերին, Հայաստանի Հանրապետութեան գոհաբանական մաղթանք եւ դրօշակի օրհնութիւն տեղի ունեցաւ Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, երկրորդ անկախութեան 31ամեակին առիթով: Պատարագին յաջորդեց հոգեհանգստեան յատուկ արարողութիւն հայրենիքի պաշտպանութեան պայքարի նոր նահատակներու հոգիներուն համար։
Pew Dedication
 
On Sunday, September 25, a pew plaque dedication service took place at St. Illuminator’s in memory of long-time parishioner Joseph Ohanian, who died on September 23, 2002. Attending were his wife Itidil Ohanian and children Scottie, Zakiye, Hovig, and Silva. In his dedication message, Der Mesrob said, Joseph, who was born on September 4, 1947, was "a devoted husband, brother, uncle, friend, and his most cherished title: father. Joseph was a man of honor, hard work, integrity, passion and humility. He would be proud knowing that his name will continue to live in St. Illuminator's, as he lived for so many years as a member of the St. Illuminator's Cathedral family." 
 
Der Mesrob with the Ohanian family
Prelate Attends Reception for Catholicos of Malankara Orthodox Syrian Church

On Tuesday, September 27, His Eminence Archbishop Anoushavan, Prelate, attended a reception in honor of His Holiness Moran Mar Baselios Marthoma Mathews III, the newly enthroned Catholicos of the East and Primate of the Malankara Orthodox Syrian Church, in Jericho, NY.

Read More

Անուշաւան Արքեպիսկոպոս Ներկայ Գտնուեցաւ Հնդիկ Մալապար Եկեղեցւոյ Նորընտիր Կաչողիկոսի Ընդունելութեան
Երեքշաբթի, 27 Սեպտեմբերին, Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ Անուշաւան Արքեպիսկոպոս, ներկայ գտնուեցաւ հիւրասիրութեան մը ի պատիւ Մալանքարա Ուղղափառ Ասորի Եկեղեցւոյ նորընտիր Մատթէոս Գ. Կաթողիկոսի, որ տեղի ունեցաւ Ճերիքոյի մէջ (Նիւ Եորք), Մալանքարա Եկեղեցւոյ Հիւսիս-Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ՝ Նիքոլովոս Արքեպիսկոպոսի կազմակերպութեամբ։ Առաջնորդ Սրբազան Հօր կ՚ընկերանար Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժպ. Տ. Մեսրոպ Քհն. Լագիսեան։

կարդացէք շարունակութիւնը

Presentation of Antonia Arslan's Silent Angel at the Prelacy

His Eminence Archbishop Anoushavan, Prelate, hosted a reception and presentation of Italian Armenian writer Antonia Arslan’s novel Silent Angel, recently translated into English, on Wednesday, September 28. Very. Rev. Fr. Sahag Yemishian, Vicar, and Rev. Fr. Mesrob Lakissian, Pastor of St. Illuminator’s Cathedral in New York City, also attended.

Read More
Իտալահայ Գրագիտուհի Անթոնիա Արսլանի «Լուռ Հրեշտակը» Վէպի Ներկայացումը Ազգային առաջնորդարանին Մէջ 
Թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի հովանաւորութեամբ, Չորեքշաբթի, 28 Սեպտեմբերին, տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն մը եւ ներկայացումը իտալահայ գրագիտուհի Անթոնիա Արսլանի «Լուռ հրեշտակը» վէպի անգլերէն թարգմանութեան:

կարդացէք շարունակութիւնը
Sacrament  Խորհուրդ
Baptism  |  Մկրտութիւն  
William Eero Anjangolian, son of Mr. & Mrs. Ara and Lyndsy Anjangolian, born on January 20, 2022, in New York, was baptized on Saturday, September 24, 2022, at St. Illuminator's Cathedral.  Mr. Matthew Bennett and Ms. Juliana Huxtable were the godparents.
We extend our congratulations to the newly baptized William Eero, his parents, godparents, and grandparents. William, welcome to the Armenian Church!
Siblings Moses and Lara were baptized at St. Illuminator's on Sunday, September 25. They are the children of Mr. & Mrs. Shant and Laurie Sarkuni.
M0ses James was born on September 28, 2017 and Lara Sofia on July 19, 2019, in New Jersey. Mr. & Mrs. Sehrope and Arek Sarkuni were the godparents.
We extend a heartfelt welcome to Moses and Lara, our newest members of the Armenian Apostolic Church, and congratulations to them, their parents, godparents, and grandparents.
Wedding   |  Պսակ  
Arek Raffi Chatmajian and Alissa Ann Bonjuklian were united in the holy matrimony at the St. Illuminator’s Cathedral on Saturday, September 24, 2022. Mr. Raffi Massoyan and Ms. Christina Bonjuklian were best man and maid of h0nor. We congratulate the newlywed couple and their parents Mr. & Mrs. Harout and Ani Chatmajian and Mr. & Mrs. Peter and Maryanne Bonjuklian.

The wedding ceremony was a beautiful traditional Armenian service. What made it extra special is that 4 generations of their family were married in this Armenian church in Manhattan and the bride was baptized here too. So nice and so special!
Dn. Gregory Kazanjian, Rev. Fr. Diran Bohajian, Pastor of St. Leon Armenian Apostolic Church, Fair Lawn, New Jersey, Rev. Fr. Mesrob Lakissian, and Archdeacon Shant Kazanjian, with newlyweds, best man and maid of honor.
Obituary  |  Մահազդ

Noemi Megerian
1931 – 2022

On Monday, September 26, Rev. Fr. Mesrob Lakissian participated in the wake service of Noemi Megerian at the St. Sarkis Armenian Apostolic Church in Douglaston, New York. We extend our heartfelt condolences to her sons Harout, Raffi, Toros, and daughter Yeran, and their families.
Աստուած Հոգին Լուսաւորէ May God Illuminate Her Soul
Sunday Bible Readings | Աստուածաշնչական Ընթերցումներ

Sunday, October 2, 2022
Դ. Կիրակի Վերացման Սբ. Խաչի Պօղոս Առաքեալի Բ. Թուղթը Կորնթացիներուն 13:5-13
 

   Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի ներկայութիւնը կը զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր անունը կը կրէք: Յուսամ գիտէք, թէ մենք այդ փորձը յաջողապէս կատարած ենք: Եւ կը խնդրենք Աստուծմէ, որ չարիք չգործէք: Ասիկա ըսելով, չենք ուզեր մենք մեզ ընտիր ցոյց տալ. ընդհակառակը, կ’ուզենք որ դուք բարին գործէք, նոյնիսկ մեզ ամօթով ձգելու չափ: Որովհետեւ Աստուծոյ ճշմարտութեան դէմ ոչինչ կրնանք ընել, այլ միայն կրնանք անոր համար աշխատիլ:
   Ուրախութեամբ յանձն կ’առնենք տկարանալ, միայն թէ դուք զօրանաք: Ուստի կ’աղօթենք որ հետզհետէ կատարեալ ըլլաք: Ասիկա հեռուէն կը գրեմ ձեզի, որպէսզի երբ գամ, պէտք չունենամ խստութեամբ վարուելու ձեզի հետ այն իշխանութեամբ՝ որ Տէրը ինծի տուաւ ուղղելու համար, եւ ո՛չ թէ պատժելու:

   Կը փակեմ նամակս, եղբայրնե՛ր. ո՛ղջ եղէք: Կատարեալ ըլլալու աշխատեցէք, քաջալերուեցէ՛ք: Համերաշխ եւ խաղաղութեամբ ապրեցէք իրարու հետ, եւ այն ատեն խաղաղութեան ու սիրոյ Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ:
   Սուրբ համբոյրով ողջունեցէք իրար: Այստեղի քրիստոնեաները կ’ողջունեն ձեզ:
   Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ ըլլան: Ամէն:

 

Աւետարան Ըստ Մարկոսի 11:27-33  

    Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչներն ու երէցները եւ հարցուցին.    – Ի՞նչ իշխանութեամբ կը կատարես այս բաները: Ո՞վ քեզի այդ իշխանութիւնը տուաւ:     Յիսուս պատասխանեց անոնց.    – Լա՛ւ, ձեզի պիտի ըսեմ թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ ասոնք, եթէ դուք ալ իմ հարցումիս պատասխանէք: Յովհաննէսի մկրտելու իշխանութիւնը Աստուծմէ՞ տրուած էր իրեն, թէ մարդոցմէ: Պատասխանեցէ՛ք տեսնեմ:     Անոնք սկսան իրարու միջեւ խորհիլ եւ ըսել.    – Եթէ ըսենք՝ «Աստուծմէ տրուած էր», մեզի պիտի ըսէ՝ թէ ինչո՛ւ չհաւատացիք իրեն. իսկ «Մարդոցմէ էր» չենք կրնար ըսել՝ ժողովուրդէն վախնալով, որովհետեւ ամէն մարդ գիտէ թէ Յովհաննէս ճշմարտապէս մարգարէ է:     Ուստի պատասխանեցին Յիսուսի.    – Չենք գիտեր:     Յիսուս ալ իրենց հարցումին պատասխանելով ըսաւ.    – Այն ատեն՝ ես ալ ձեզի չեմ ըսեր թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ այս բաները:
 

  Fourth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross  St. Paul's Second Epistle to the Corinthians 13:5-13
 

   Examine yourselves to see whether you are living in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you?—unless, indeed, you fail to meet the test! I hope you will find out that we have failed. But we pray to God that you may not do anything wrong—not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we are weak and you are strong. This is what we pray for, that you may become perfect. So I write these things while I am away from you, so that when I come, I may not have to be severe in using the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down.

   Finally, brothers and sisters, farewell. Put things in order, listen to my appeal, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you.
   The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. 

 
The Gospel According to Mark 11:27-33
     Again they came to Jerusalem. As he was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to him and said, “By what authority are you doing these things? Who gave you this authority to do them?” Jesus said to them, “I will ask you one question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Did the baptism of John come from heaven, or was it of human origin? Answer me.” They argued with one another, “If we say, ‘From heaven,’ he will say, ‘Why then did you not believe him?’ But shall we say, ‘Of human origin’?”—they were afraid of the crowd, for all regarded John as truly a prophet. So they answered Jesus, “We do not know.” And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I am doing these things.”
 
Old Testament Reading |  Հին Կտակարանի Ընթերցում  Is. 17:7-14  Ես. 17:7-14
Liturgical Calendar  |  Եկեղեցական Օրացոյց From Armenian Prelacy Crossroads
The 72 Holy Disciples of Christ
Saturday, October 1, the Armenian Church commemorates the 72 Holy Disciples of Christ. The reference comes from the Gospel of Luke (Chapter 10, Verse 1): “After this the Lord appointed seventy others and sent them on ahead of him in pairs to every town and place where he himself intended to go.” (Note: Some sources say 72 disciples; others say 70). These disciples remained true to the Lord and their calling and spread the Lord’s message. They were not random choices, but rather true disciples whose labors carried the message of the Lord throughout the Roman Empire and beyond.
Քրիստոսի 72 Սուրբ Աշակերտները  
Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1ին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կը տօնէ Քրիստոսի 72 սուրբ աշակերտները։ Ասիկա կու գայ Ղուկասի Աւետարանէն (գլ. 10, համար 1). «Այս դէպքէն ետք, Յիսուս եօթանասուներկու աշակերտներ եւս նշանակեց եւ զանոնք զոյգ-զոյգ իրմէ առաջ ղրկեց իր երթալիք բոլոր քաղաքներն ու շրջանները»: (Կարգ մը աղբիւրներ կ՚ըսեն 72 աշակերտներ, իսկ ուրիշներ՝ 70)։ Այս աշակերտները հաւատարիմ մնացին Տիրոջ ու իրենց կոչումին եւ նուիրուեցան Տիրոջ պատգամի տարածման։ Անոնք պատահականօրէն ընտրուած մարդիկ չէին, այլ՝ իսկական աշակերտներ, որոնց աշխատանքով Տիրոջ պատգամը տարածուեցաւ Հռոմէական Կայսրութեան երկայնքին եւ աւելի անդին։
Saints of the Week  Շաբթուան Սուրբերը
 
Monday, October 3, Sts. Phocas the Patriarch and Irenaeus of Lyons, follower of the Apostles

Tuesday, October 4, The Holy Virgins Thekla, Barbara, and Pelagia

Thursday, October 6, Sts. Pantaleon the Physician, Hermolaus the Priest, and Eupraxia the Virgin

 
Երկուշաբթի, 3 Հոկտեմբեր՝ Սբ. Փոկաս հայրապետ եւ Սբ. Երանոս
Երեքշաբթի, 4 Հոկտեմբեր՝ Սբ. Թեկղէ եւ Վարվառէ կոյսեր Հինգշաբթի, 6 Հոկտեմբեր՝ Սբ. Պանդալէոն բժիշկ
St. Illuminator's Calendar of Events Սբ. Լուսաւորիչի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Sunday, November 13, 2022 Thanksgiving Luncheon, organized by the St. Illuminator's Ladies Guild.

Saturday, December 10, 2022 — Club 27,  featuring Onnik and Ara Dinkjian.
St. Illuminator's and Community Events
Սբ. Լուսաւորիչի եւ Համայնքի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral. All rights reserved. You are receiving this email because you are a parishioner or friend of St. Illuminator's Cathedral Our mailing address is: St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral 221 East 27th Street New York, NY 10016   Add us to your address book
  Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral · 221 East 27th Street, New York, NY · New York, NY 10016 · USA