Copy

St. Illuminator's Weekly News Լուրեր Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիէն Friday, October 7, 2022  |  Ուրբաթ, 7 Հոկտեմբեր, 2022

View this email in your browser

Please join us on Sunday for Soorp Badarak
and Fellowship Hour!
 
Special Town Hall Meeting for Our Youth
 
Following Soorp Badarak, at 1:00 p.m., we will welcome the Youth of our St. Illuminator's Community to a special Town Hall meeting to explore the theme of Youth engagement in the life our Church and hear their ideas as we prepare to launch our new Youth program. For more information, please contact Der Hayr at (212) 689-5880 0r DerMesrob@Stilluminators.org
 
St. Illuminator's is proud to announce that
Our Sunday and Saturday Schools are about to start!

Orientation is on Sunday, October 23, 2022

Mark your calendars!


Details to follow
Prelacy Clergy Reflect on Mission at Long Island Retreat 
 

The clergy of the Eastern Prelacy marked the feast of the Holy Translators with a retreat on Oct. 3-5 at the Seminary of the Immaculate Conception in Long Island. 

Following the opening prayer and welcome address by His Eminence Archbishop Anoushavan, Prelate, Rev Fr. Mesrob Lakissian was elected chair of the meeting and Rev. Fr. Samuel Ajemian, its secretary. A reading of His Holiness Catholicos Aram I’s message ensued, in which he urged the clergy to continue their mission with selflessness and loyalty, advising them that any issues pertaining modern life should be examined and explained from the perspective of the centuries-old experience of the Church, under the guidance of the Holy Spirit. 

The twin main topics of discussion at the three-day retreat were “The 65-year service of the Eastern Prelacy,” which has been blessed with the auspices of the Holy See, and “Gender Change and the Challenges of the Armenian Church.”

Jack Mardoian, former chairman of the Executive Board, offered a presentation about the Prelacy’s 65th anniversary. Mr. Mardoian, from Chicago, gave a comprehensive talk about the birth of the Armenian American community and the spiritual, educational, and other services offered by the Prelacy to the faithful.  

The other topic was discussed by a panel including psychiatrist Danielle Zazaian, from Detroit, who spoke about “An Introduction to Gender Change and Its Terminology;” Rev. Fr. Vahan Kouyoumdjian, who presented a psychological and sociological perspective; Harout Boyajian, MD, from Chicago, “Approach to Transgender Therapy,” and Judge David Erickson, also from Chicago, who spoke from a legal perspective. 

Participants also exchanged experiences about their pastoral life and post-pandemic return to normal in their parishes. Rev. Fr. Taniel Manjikian, Very Rev. Fr. Sahag Yemishian, and Archpriest Fr. Antranig Baljian offered reflections. 

Despite the inclement weather, the clergy from ten states enjoyed an enriching gathering in a fraternal and prayerful setting. The retreat was closed with a blessing, followed by the “Disciples of Christ” hymn and the “Giligia” song.

from Armenian Prelacy Crossroads

Արեւելեան Թեմի Հոգեւորականաց Դասի Տարեկան Հաւաքը
 

3-5 Հոկտեմբերին, Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի հոգեւորականաց դասը Թարգմանչաց տօնին առթիւ ունեցաւ տարեկան հաւաքը Seminary of Immaculate  Conceptionի մէջ (Հանթինկթըն, Նիւ Եորք)։

Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի բացման աղօթքէն եւ բարի գալուստի խօսքէն ետք, տեղի ունեցաւ դիւանի ընտրութիւն։ Արժպ. Տ. Մեսրոպ Քհն. Լագիսեան ընտրուեցաւ ատենապետ, իսկ  Արժպ. Տ. Սամուէլ Քհն. Աճէմեան՝ ատենադպիր։ Այնուհետեւ, հոգեւոր հայրերը ունկնդրեցին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի հայրական յորդորները՝ նուիրումով եւ հաւատարմութեամբ շարունակելու իրենց առաքելութիւնը, միաժամանակ պատուիրելով որ ներկայ կեանքի առնչուող որեւէ հարց պէտք է դիտուի եւ բացատրուի եկեղեցւոյ դարաւոր փորձառութեան պրիսմակէն՝ առաջնորդուած Սուրբ Հոգիին կողմէ։

Եռօրեայ այս հաւաքի գլխաւոր զոյգ նիւթերն էին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանին վայելող Ազգային Առաջնորդարանի 65ամեայ ծառայութիւնը եւ ներկայ ընկերութիւնը յուզող այժմէական հարց մը՝ «Սեռափոխութիւնը եւ Հայ Եկեղեցւոյ մարտահրաւէրները»։

Առաջին նիւթը ներկայացուց Ազգային Վարչութեան նախկին ատենապետ՝ մեթր Ճէք Մարտոյեան, Շիքակոյէն։ Պրն. Մարտոյեան համապարփակ կերպով ներկայացուց ամերիկահայ գաղութի ծննդոցը, նաեւ Ազգային Առաջնորդարանին մեր ժողովուրդի զաւակներուն ընծայած հոգեմտաւոր, ընկերային եւ այլ ծառայութիւնները։

Երկրորդ նիւթը յաջորդաբար ներկայացուցին հոգեբոյժ Տանիէլ Զազայեան (Տիթրոյիթ)՝ «Սեռափոխութեան ներածական եւ եզրաբանութիւն», Արժպ. Տ. Վահան Քհն. Գույումճեան՝ «Հոգե-ընկերաբանակքան դիտանկիւն», բժիշկ Յարութ Պոյաճեան (Տիթրոյիթ)՝ «Բժշկական դիտանկիւն», դատաւոր Տէյվիտ Էրիքսըն (Շիքակօ)՝ «Օրէնսգիտական օրինական դիտանկին»։ Չորս դասախօսները՝ ըստ կարելւոյն հասկնալի դարձնելով, ներկայացուցին մերօրեայ ընկերութիւնը յուզող այս տագնապը, որ սկսած է թակել նաեւ մեր դռները։

Դասախօսութեանց ընկերացան հովուական կեանքի փորձառութեանց փոխանակման եւ յետ համավարակի ծիսական ժամանակաւոր փոփոխութեանց բնականոն կարգերու վերահաստատման յատուկ պահեր։ Հաւաքի մէկ կարեւոր մասը կը կազմէին Գիշերային, Առաւօտեան, Արեւագալի, Երեկոյեան եւ Խաղաղական ժամերգութիւնները։ Հոգեւոր խորհրդածութիւն կատարեցին Արժպ. Տ. Դանիէլ Քհն. Մանճիկեան, Գերպ. Տ. Սահակ Ծ. Վրդ. Եմիշեան եւ Արժպ. Տ. Անդրանիկ Ա. Քհն. Պալճեան։

Հակառակ աննպաստ օդին, տասը նահանգներէ համախմբուած եկեղեցական հայրերը, եղբայրական սիրոյ եւ աղօթական կեանքի ջերմ մթնոլորտի մէջ ունեցան ինքնահարստացման հոյակապ փորձառոթիւն։

«Պահպանիչ» աղօթքով, «Աշակերտք Քրիստոսի» շարականով ու «Կիլիկիա» երգով փակուեցաւ հաւաքը։

Annual Mother of the Year Celebration


The Armenian Relief Society “Mayr” Chapter of New York welcomed guests to their annual Mother of the Year celebration on Sunday, October 2nd, at St. Illuminator’s Armenian Cathedral. This year’s luncheon honored Mrs. Anais Tcholakian for over 50 years of service to the organization.

In attendance were Rev. Fr. Mesrob Lakissian, Pastor of St. Illuminator’s Cathedral, Yeretsgin Ojeen Lakissian, Board of Trustees members, ARS Eastern Region Co-Chair Mrs. Talin Daghlian; Chair of the UN Commission on the Status of Women, Mrs. Houry Guedelekian, guests, and ARS members.

                        Rev. Fr. Mesrob Lakissian                                                       Mrs. Anais Tcholakian

ARS Mayr Chapter chair, Mrs. Maria Ebrimian started the afternoon with opening remarks in Armenian, welcoming all to a momentous occasion to celebrate the devotion of Mrs. Anais Tcholakian to the organization. She was followed by Vice Chair Ms. Talene Nigdelian with opening remarks in English. She poignantly explained the role of the mother figure and the impact of Mrs. Tcholakian on the ARS. Soloist Anahit Zakaryan graced the room with her enchanting voice, singing the Armenian, American, and ARS anthems. After a moment of silence for our heroes back home in Armenia and Rev. Fr. Mesrob Lakissian's blessing, it was time to enjoy! Guests relished on delicious dishes catered by Krichian’s Grill and Bistro, and sang and danced along to music by DJ Shant.

The second half of the program started with a touching message by ARS Eastern Region Co Chair, Mrs. Talin Daghlian. Anahit Zakaryan blew the guests away with two additional songs, which was followed by a reading of Mrs. Anais Tcholakian’s biography by Mrs. Maria Ebrimian and Mrs. Mina Hovsepian. Afterwards, Mrs. Tcholakian was presented with her honorary ARS “Mother of the Year” award. Her daughter Mrs. Houry Guedelekian spoke eloquently about her mother, followed by an emotional message her grandson David Guedelekian. Rev. Fr. Mesrob Lakissian expressed his deepest gratitude towards Mrs. Anais, thanking her for her years of service towards many different organizations within our community, the ARS, Hamazkayin, St. Illuminator’s Saturday School, and St. Illuminator's Cathedral. He described Mrs. Tcholakian as a loving mother, a patriot, and a hardworking and loyal ARS member.

Mrs. Maria Ebrimian, Mrs. Anais Tcholakian, and Mrs. Talin Daghlian.

At the end of the program, Mrs. Tcholakian thanked everyone for the gathering, and especially Der Mesrob for accepting the ARS with open arms and also Yeretsgin Ojeen for decorating the church hall for the luncheon with beautiful balloons and handmade centerpieces. She also thanked Yervant Kasparian for his unrelenting help and the “Mayr” Chapter Executive Committee and Subcommittee for putting together such a joyous event.

The afternoon ended with a raffle drawing with unique gifts, and of course, cake!

Submitted by Talene Nigdelian

 Մեծարանք՝ Տիկին Անայիս Չոլաքեանին
 
Նիւ Եորքի Հայ Օգնութեան Միութեան Մայր մասնաճիւղի վարչութեան կազմակերպած ճաշկերոյթը տեղի ունեցաւ Հոկտ. 2, 2022-ին Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ ի պատիւ տիկ. Անայիս Չոլաքեանի՝ գնահատելու երկար տարիներու անխոնջ ծառայութիւնը, հաւատարիմ իր ուխտին Հայ Օգնութեան Միութեան շարքերէն ներս:   Ներկայ էին Տէր Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեան՝ հոգեւոր հովիւ Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ, Երէցկին Էօժէն Լագիսեան, եկեղեցւոյ հոգաբարձութենէն ներկայացուցիչներ, ԱՄՆ Արեւելեան շրջանի Շրջանային Վարչութեան փոխ ատենապետուհի տիկ. Թալին Տաղլեան, ՄԱԿի կանանց կարգավիճակի յանձնաժողովի նախագահ տիկ. Հուրի Կէօտելեքեան, հիւրեր եւ ՀՕՄուհիներ:   Ատենապետուհի տիկ. Մարիա Եփրեմեան բացման խօսքը կատարեց հայերէնով: Ան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ շնորհաւորեց տիկ. Անայիս Չոլաքեանը իր երկար տարիներու ծառայութեան եւ նուիրումին համար ՀՕՄի շարքերէն ներս:   Ապա հրաւիրեց փոխ ատենապետուհի եւ ատենադպրուհի օրդ. Թալին Նիկտէլեանը, որ անգլերէն իր սրտի խօսքով արտայայտեց իր տպաւորութիւնները տիկ. Անայիսի մասին: Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ երգչուհի Անահիտ Զաքարեանը երգելու Հայաստանի, Ամերիկայի եւ ՀՕՄի քայլերգները՝ պաշտօնական բացումը կատարելու ճաշկերոյթին:   Ճաշկերոյթը սկսաւ մէկ վայրկեան լռութենէ ետք ի յարգանս մեր նահատակներուն եւ Տէր Հօր օրհնութեամբ։ Ներկաները վայելեցին Անահիտ Գրիչեանի սպասարկած համեղ ճաշերը եւ ունկնդրեցին գեղեցիկ հայկական երաժշտութիւն DJ Շանթի կողմէ: Յայտագրի երկրորդ բաժինին ՀՕՄի խօսքը ներկայացնելու հրաւիրուեցաւ ԱՄՆ Շրջանային Վարչութեան փոխ ատենապետուհի տիկ. Թալին Տաղլեան: Սոփրանօ երգչուհի Անահիտ Զաքարեան հրամցուց երկու գեղեցիկ երգեր, խանդավառելով ներկաները։ «Մայր» մասնաճիւղէն տիկ. Մինա Յովսէփեան եւ տիկ. Մարիա Եփրեեան կարդացին տիկ. Անայիս Չոլաքեանի կենսագրութիւնը: Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ տիկ. Չոլաքեան ստանալու իր պարգեւատրումը զոր տիկ. Թալին Տաղլեան յանձնեց «Մայր» մասնաճիւղի կողմէ: Տիկ. Հուրի Կէօտելեքեան իր սրտի խօսքը յայտնեց իր մօր՝ տիկ. Անայիսին մասին, որուն թոռնիկը՝ Դաւիթ Կէօտէլէքեան, շնորհաւորեց զինք եւ գեղեցիկ արտայայտութամբ իր սրտի խօսքն ու զգացումները հաղորդեց:
Տէր Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեան գնահատեց տիկ. Անայիսի երկար տարիներու աշխատանքը զանազան մարզերու մէջ, ըլլայ ՀՕՄ, Համազգային, Սբ. Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ Վարժարան եւ Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցի: Ան արժեւորեց տիկ. Անայիսը իբր հոգատար մայր, ազգասէր, աշխատասէր եւ հաւատարիմ ՀՕՄուհի:
 
Յայտագրի աւարտին, տիկ. Անայիս իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Տէր Հօր եւ երէցկնոջ, որ գեղեցկօրէն զարդարած էր սրահը։ Նոյնպէս շնորհակալութիւն յայտնեց Երուանդ Գասպարեանին իր կամաւոր օգնութեան համար, եւ ՀՕՄի Նիւ Եորքի «Մայր» մասնաճիւղի վարչութեան եւ յանձնախումբին այս գեղեցիկ ճաշկերոյթին համար:
Աւարտին, կարկանդակ ու պտուղ հրամցուեցաւ եւ վիճակահանութեան թիւերը  քաշուեցան։ Շահողները անհատներու եւ ՀՕՄուհիներու կողմէ նուիրուած գեղեցիկ նուէրներ ստացան։ Ներկաները մեկնեցան սրահէն մեծ ուրախութեամբ եւ գոհունակութեամբ:  
 Սօսի  Նիկտէլեան
Sunday Bible Readings | Աստուածաշնչական Ընթերցումներ
 
Sunday, October 9, 2022
Ե. Կիրակի Վերացման Սբ. Խաչի Պօղոս Առաքեալի Թուղթը Գաղատացիներուն 2:1-10
 

   Այնուհետեւ, տասնըչորս տարի ետք կրկին Երուսաղէմ գացի Բառնաբասին հետ, Տիտոսն ալ միասին առնելով: Գացի, որովհետեւ Աստուած յայտնեց որ երթամ: Այնտեղ, Երուսաղէմի եկեղեցիին զեկոյց տուի հեթանոսներուն մէջ կատարած քարոզութեանս մասին: Առանձնաբար զեկոյց տուի նաեւ եկեղեցւոյ ղեկավարներուն, որպէսզի զուր տեղը աշխատած չըլլամ եւ չաշխատիմ: Անոնք բնաւ չստիպեցին որ թլփատուի ինծի ընկերացող Տիտոսը, որ հեթանոս Յոյն մըն էր: Թլփատութիւն պահանջողները քանի մը կեղծ քրիստոնեաներ էին, որոնք հաւատացեալներու շարքերուն մէջ սպրդած էին՝ Յիսուս Քրիստոսով մեր ունեցած ազատութիւնը լրտեսելու եւ մեզ Մովսիսական օրէնքներու ծառայութեան մէջ պահելու համար: Բայց վայրկեան մը իսկ տեղի չտուինք անոնց, որպէսզի վստահ ըլլաք՝ թէ ճշմարիտ էր ինչ որ ձեզի քարոզեցինք:

   Գալով անոնց՝ որոնք եկեղեցւոյ ղեկավարները կը համարուէին, ինծի համար բնաւ կարեւորութիւն չունի թէ անցեալին ի՛նչ եղած են անոնք: Աստուած մարդոց միջեւ խտրութիւն չի դներ: Արդ, ղեկավար համարուած այդ առաքեալները ոեւէ նոր բան չըսին ինծի այս մասին: Ընդհակառակը, երբ տեսան թէ Աստուած ինծի վստահած է հեթանոսներու քարոզութիւնը, ինչպէս Պետրոսի յանձնած էր Հրեաներու քարոզութիւնը – որովհետեւ Աստուած ինչպէս Պետրոսի առաքելութիւնը յաջողցուց Հրեաներուն մէջ, նոյնպէս ալ իմ առաքելութիւնս յաջողցուց հեթանոսներուն մէջ–, այն ատեն՝ Յակոբոս, Կեփաս եւ Յովհաննէս, որոնք եկեղեցւոյ սիւները կը համարուէին, ճանչցան Աստուծմէ ինծի տրուած շնորհքը, իմ եւ Բառնաբասի ձեռքը թօթուելով հաւանութիւն տուին որ մենք հեթանոսներուն մէջ աշխատինք, իսկ իրենք՝ Հրեաներուն: Միայն խնդրեցին, որ Երուսաղէմի աղքատներուն օգնել չմոռնանք. բան մը, որուն համար ես սրտանց աշխատեցայ:


Աւետարան Ըստ Մարկոսի 12:35-44
 

   Յիսուս տաճարին մէջ ուսուցանելու ընթացքին հարցուց ժողովուրդին.
 – Օրէնքի ուսուցիչները ի՞նչպէս կ’ըսեն՝ թէ Քրիստոս Դաւիթի Որդին է, երբ Դաւիթ ինք Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած՝ կ’ըսէ.-
          «Տէրը ըսաւ իմ Տիրոջս.-
        Աջ կողմս նստէ,
        մինչեւ թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ

        որպէս պատուանդան»:
   Եթէ Դաւիթ զայն Տէր կը կոչէ, ինչպէ՞ս ուրեմն Քրիստոսը անոր որդին է:

   Ժողովուրդը հաճոյքով մտիկ կ’ընէր Յիսուսի, որ իր ուսուցումները շարունակելով, կ’ըսէր.
– Զգո՛յշ եղէք Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնք կը սիրեն փառաւոր զգեստներով շրջիլ, հրապարակներու վրայ մարդոցմէ յարգալիր բարեւներ ընդունիլ, ժողովարաններու մէջ առաջին աթոռները գրաւել եւ ընթրիքներու ընթացքին՝ պատուոյ տեղերը: Մէկ կողմէ այրիներուն տուները անոնց ձեռքէն կը յափշտակեն, իսկ միւս կողմէ կեղծաւորութեամբ իրենց աղօթքը կ’երկարեն: Ասոր համար աւելի՛ խիստ դատապարտութիւն պիտի ընդունին:

   Յիսուս կեցած էր տաճարի գանձանակին մօտ եւ կը դիտէր ժողովուրդը, որ դրամ կը նետէր գանձանակին մէջ: Շատ մը հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին: Աղքատ այրի մըն ալ եկաւ եւ նետեց երկու լումայ, որ դահեկան մը կ’ընէ: Յիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ անոնց.
 – Վստա՛հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա, հակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունէր՝ նետեց, իր ամբո՛ղջ ապրուստը:
 

Fifth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross  St. Paul's Epistle to the Galatians 2:1-10
    Then after fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up in response to a revelation. Then I laid before them (though only in a private meeting with the acknowledged leaders) the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure that I was not running, or had not run, in vain. But even Titus, who was with me, was not compelled to be circumcised, though he was a Greek. But because of false believers secretly brought in, who slipped in to spy on the freedom we have in Christ Jesus, so that they might enslave us—we did not submit to them even for a moment, so that the truth of the gospel might always remain with you. And from those who were supposed to be acknowledged leaders (what they actually were makes no difference to me; God shows no partiality)—those leaders contributed nothing to me. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel for the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel for the circumcised (for he who worked through Peter making him an apostle to the circumcised also worked through me in sending me to the Gentiles), and when James and Cephas and John, who were acknowledged pillars, recognized the grace that had been given to me, they gave to Barnabas and me the right hand of fellowship, agreeing that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. They asked only one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do.  
The Gospel According to Mark 12:35-44
    While Jesus was teaching in the temple, he said, “How can the scribes say that the Messiah is the son of David? David himself, by the Holy Spirit, declared,         “The Lord said to my Lord,         “Sit at my right hand,              until I put your enemies under your feet.” David himself calls him Lord; so how can he be his son?” And the large crowd was listening to him with delight.     As he taught, he said, “Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and to be greeted with respect in the marketplaces, and to have the best seats in the synagogues and places of honor at banquets. They devour widows’ houses and for the sake of appearance say long prayers. They will receive the greater condemnation.”     He sat down opposite the treasury, and watched the crowd putting money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put in two small copper coins, which are worthy a penny. Then he called his disciples and said to them, “Truly I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance; but she out of her poverty has put in everything she had; all she had to live on.”
Old Testament Reading |  Հին Կտակարանի Ընթերցում  Is.19:1-11   Ես. 19:1-11 
Liturgical Calendar  |  Եկեղեցական Օրացոյց From Armenian Prelacy Crossroads
The Holy Translators—Mesrob, Yeghishe, Moses (Movses) the Poet, David (Tavit) the Philosopher, Gregory of Nareg, Nerses of Kla (grace-filled)

This Saturday, October 8, the Armenian Church commemorates the Feast of the Holy Translators, one of the most beloved feasts. There are, in fact, two such commemorations in our liturgical calendar. One is on the Thursday following the fourth Sunday after Pentecost, which can occur in June or July; the other is on the second Saturday of October.

The October commemoration focuses on the creation of the Armenian alphabet (406) and on the accomplishments of the Holy Translators. Mesrob Mashdots, the founder of the alphabet, and Catholicos Sahag, together with some of their students, translated the Bible. Schools were opened and the works of world-renowned scholars were translated. Their work gave the Armenian Church a distinct national identity.

In modern times the entire month of October has been designated as a “Month of Culture,” thanks to His Holiness Karekin I Hovsepian, Catholicos of the Great House of Cilicia from 1943 to 1952. Armenians throughout the Diaspora and Armenia mark this with cultural events not only in remembrance of the past, but in celebration of modern-day scholars, theologians, writers, and translators.

Specifically remembered this Saturday along with Mesrob and Sahag are: Yeghishe, a renowned student of Sahag and Mesrob, who served as secretary to Vartan Mamigonian and wrote the great history of the Vartanantz wars; Movses of Khoren, another student of Sahag and Mesrob revered as the father of Armenian history; David the Invincible, a student of Movses, who received most of his education in Athens, where he was given his title because of his brilliance in philosophy; Gregory of Narek, who is considered the greatest poet of the Armenian nation and its first and greatest mystic; and Nerses Shnorhali, a great writer, musician, theologian, and ecumenist.

With the creation of the Armenian alphabet and the translations that followed, this group of scholars transformed the course of Armenian history forever. It is an affirmation of the popular aphorism, “the pen is mightier than the sword.”

The Holy Translators (with the invention of the alphabet) providentially provided divine instructions on earth by translating the sacred scriptures, in order to shepherd the flock of the New Israel. Let us praise God with a sweet-sounding song.

(Canon to the Holy Translators, from the Liturgical Canons of the Armenian Church)

“After translating the book of Proverbs, Mesrop and his students began the translation of the New Testament. Translating the bible into any language is an enormous amount of work. It is especially daunting given the absence of any Armenian literature prior to the Bible. Contrast this with the translation of the Bible into English. The most famous English translation is the King James Version, completed in 1611. The earliest English Bible was produced by John Wycliffe in 1382. But even before Wycliffe, there was a tradition of writing in English from which Wycliffe and subsequent translators could draw familiar expressions and phrases. The Armenian Bible, however, is the first work of Armenian literature. In translating the Bible, Sahak and Mesrop and their disciples did more than just a translation. They in essence created a new written language that would be a source and inspiration for all of the Armenian literature that would follow.”

(Light from Light: An Introduction to the History and Theology of the Armenian Church,” by Michael B. Papazian)

 
Սրբոց Թաէգամանչաց Տօնը
 

Այս Շաբաթ, 8 Հոկտեմբերին, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ մեր եկեղեցական աւանդութեան ամենէն ժողովրդական տօներէն մէկը՝ Սրբոց Թարգմանչաց տօնը։ Ըստ էութեան, եկեղեցական օրացոյցը նմանօրինակ երկու տօներ ունի։ Առաջինը կը նշուի Հոգեգալստեան հինգերորդ Կիրակիին յաջորդող Հինգշաբթին՝ Ս. Սահակ Հայրապետի եւ Մեսրոպ Վարդապետի տօնին առթիւ, որ կրնայ Յունիսին կամ Յուլիսին համընկնիլ, իսկ երկրորդը՝ Հոկտեմբերի երկրորդ Շաբաթ օրը։

Հոկտեմբերի տօնը կը կեդրոնանայ հայ գիրերու գիւտին եւ թարգմանիչներու իրագործումներուն վրայ։ Դպրոցական ցանցի մը հաստատման կողքին, Մեսրոպ Մաշտոցի ու Սահակ Պարթեւի գլխաւորած խումբը գրաւոր մշակոյթի հիմքը դրաւ Աստուածաշունչի թարգմանութեամբ։ Այս ճակատագրական իրադարձութեան յաջորդեց թէ՛ ինքնագիր եւ թէ՛ թարգմանական գրականութեան ծաղկումը։ Այս սերունդին գործը ո՛չ միայն Հայց. Եկեղեցւոյ ազգային ինքնուրոյն նկարագիրը կերտեց, այլեւ 5րդ դարը մշակոյթի Ոսկեդարու վերածեց։

Հայ մշակոյթի երախտաւորներէն՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս (1943-1952)  Գարեգին Ա. Յովսէփեանցի նախաձեռնութեամբ, Հոկտեմբերը Հայ Մշակոյթի Ամիս հռչակուած է։ Աշխարհասփիւռ հայութիւնը այս տօնը կը նշէ զանազան մշակութային ձեռնարկներով, որոնք ո՛չ միայն անցեալը կ՚ոգեկոչեն, այլեւ մեր օրերու մտաւորականներու իրագործումները կ՚արժեւորեն։

Սբ. Մեսրոպի ու Սբ. Սահակի կողքին, այս Շաբաթ օր յատուկ յիշատակութեան կ՚արժանանան անոնց երկու աշակերտները. Եղիշէն՝ Վարդանանց պատերազմի ականատեսն ու պատմիչը, եւ Մովսէս Խորենացին՝ հայոց պատմահայրը։ Հետագայ դարերէն ուրիշ երեք հռչակաւոր անուններ ալ կը յիշատակուին. հայ փիլիսոփայական մտքի հիմնադիրներէն՝ Դաւիթ Անյաղթ, հայ բանաստեղծութեան եւ աստուածաբանութեան գագաթներէն՝ Գրիգոր Նարեկացի, եւ բեղուն գրող, երաժիշտ ու աստուածաբան՝ Ներսէս Շնորհալի։

Հայ գիրերու գիւտով եւ անոր յաջորդող թարգմանութիւններով, 5րդ դարու թարգմանիչներն ու մատենագիրները մեր պատմութեան ընթացքը փոխեցին անշրջելի կերպով։

Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս անեղին, հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի հովուել զհօտ նոր իսրայելի. երգով քաղցրութեամբ հնչմամբ զաստուած օրհնեսցուք։

Որք երկրաւոր մեծութիւն փառաց խաւար կոչեցին, ապաւինելով ի յոյս անմահ փեսային անճառ բանին արժանի եղեն. երգով քաղցրութեան հնչմամբ զաստուած օրհնեսցուք։  

Որք զօրութեամբ հօր իմաստութեան էին անեղի հաստատեցին զաթոռ սրբոյն Գրիգորի թարգմանութեամբ նշանագրութեան. երգով քաղցրութեան հնչմամբ զաստուած օրհնեսցուք։

Որք նորափետուր բանիւ զարդարեալ պայծառազգեցան եկեղեցիք հայաստանեայց ի ձեռն սրբոյն սահակայ. երգով քաղցրութեան հնչմամբ զաստուած օրհնեսցուք։

(Անոնք տնօրինաբար աստուածային իմաստութիւնը զարդարեցին, կենդանի գիրը երկրի վրայ հաստատելով, հովուելու Նոր Իսրայելի հօտը. քաղցրահունչ երգով զԱստուած օրհնենք։

Անոնք երկրաւոր փառքի մեծութիւնը խաւար կոչեցին, անմահ Փեսայի յոյսին ապաւինելով անճառ Բանին արժանի եղան. քաղցրահունչ երգով զԱստուած օրհնենք։

Անոնք անեղ Հօր իմաստութեամբ եւ զօրութեամբ՝ նշանագրային թարգմանութեամբ Սուրբ Գրիգորի աթոռը ամրացուցին. քաղցրահունչ երգով զԱստուած օրհնենք։

Անոնք նորափետուր խօսքով զարդարուած՝ Սուրբ Սահակի միջոցաւ, Հայոց եկեղեցիները պայծառացուցին. քաղցրահունչ երգով զԱստուած օրհնենք)։

(«Կանոն Սրբոց Թարգմանչաց»)

Saints of the Week  Շաբթուան Սուրբերը
 
Monday October 10, Discovery of the Relics of Saint Gregory Catholicos of the Alans, and the HolyFathers Tatool, Varos, Thomas, Anthony, Kronites the Hermits and the seven Khodajaragswho were martyred at the Monastery of the Nine Springs

Tuesday, October 11 The Holy Apostles Ananias, Matthias, Barnabas, Philip, John, Silas and Silvanus

Thursday, October 13, St. Dionysius the Areopagite and the Holy Apostles Timothy and Titus
 

Երկուշաբթի, 10 Հոկտեմբեր՝ Թաթուլ, Վարոս, Թումաս, Անտոն, Կրօնիդ եւ եօթը խոտաճարակ սուրբ հայրերը Երեքշաբթի, 11 Հոկտեմբեր՝ Անանիա, Մատաթիա, Բառնաբաս, Փիլիպպոս, Յովհաննէս, Շիղա եւ Սիղուանոս սուրբ առաքեալները Հինգշաբթի, 13 Հոկտեմբեր՝ Սուրբ Դիոնիսոս Արիսպագացի եւ Տիմոթէոս ու Տիտոս սուրբ առաքեալները
Requiem  |  Հոգեհանգիստ
Requiem for the Fallen Heroes of Artsakh
Dn. Kevork Hadjian 1971 - 2020 Martyred in combat in defense of Artsakh and the Armenian Nation
Requested by: The Pastor and Board of Trustees of St. Illuminator's Cathedral Altar servers and choir members Ladies Guild Lakissian family In memory of their beloved deacon and relative Dn. Kevork Hadjian - 2nd Anniversary

Requested by:

The Manhattan “Moush” Chapter of the AYF
for the fallen soldiers of the 2020 Artsakh War


Requested by:
Mrs. Anahid Ounanian
In memory of her beloved family members
Sona Vartanian
Karnig Vartanian
Ara Ounanian
St. Illuminator's Calendar of Events Սբ. Լուսաւորիչի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Sunday, October 9, 2022 Special Town Hall meeting with Our Youth.

Sunday, October 23
— Book Presentation "Artsakh" by Hrair Hawk.

Sunday, November 13, 2022 Thanksgiving Luncheon, organized by the St. Illuminator's Ladies Guild.

Sunday, December 4, 2022 — Christmas Concert, featuring Anahit Zakaryan.

Saturday, December 10, 2022 — Club 27,  featuring Onnik and Ara Dinkjian.
St. Illuminator's and Community Events
Սբ. Լուսաւորիչի եւ Համայնքի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral. All rights reserved. You are receiving this email because you are a parishioner or friend of St. Illuminator's Cathedral Our mailing address is: St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral 221 East 27th Street New York, NY 10016   Add us to your address book
  Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral · 221 East 27th Street, New York, NY · New York, NY 10016 · USA