Copy
Åben nyhedsbrevet i browser                                              Nyhedsbrev januar 2014
UU Posten udsendes af UU DANMARK hver måned til over 1500 modtagere med relation til ungdoms- og uddannelsesområdet.

Leder


Uddannelsesparat her og uddannelsesparat der!

Uddannelsesparat her i UU verdenen er når eleverne går ud af grundskolen, hvor de skal de erklæres uddannelsesparate ud fra faglige, personlige og sociale vurderingskriterier. Det lokale samarbejde mellem UU centrene, ungdomsuddannelserne og skolerne er omdrejningspunktet. Overgangsvejledningen virker! Jeg kan se af tal fra mit eget UU center, at 95% af eleverne stadig er på den valgte ungdomsuddannelse ½ år efter, de har forladt grundskolen. Jeg har fået lignende meldinger fra andre UU centre.

Jobcentrene på banen med deres uddannelsesparathedsvurdering
Fra den 1.1.14 er kontanthjælpsreformen trådt i kraft. Ved en stor konference i Bella Centeret den 9.1.14 gav beskæftigelsesminister Mette Frederiksen bolden op for reformen, der entydigt har et uddannelsesfokus for unge ledige under 30 år, og kontanthjælpen erstattes af en uddannelseshjælp.

Uddannelsesparat der
Det bliver nu op til Jobcentrenes ungeenheder at vurdere, om en ung ledig er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. En vurdering der har betydning for uddannelsesydelsens sats og muligheden for, at Jobcenteret kan give den unge et uddannelsespålæg om at begynde på en uddannelse og fuldføre den.
Uddannelsespålægget har tre trin:
1. Den unge skal finde uddannelser der er realistiske og relevante.
2. Den unge skal søge optagelse på en eller flere uddannelser.
3. Den unge skal begynde på en uddannelse og fuldføre den.

Jobcentre og UU centre i samarbejde
Hver for sig kan Jobcentrene og UU centrene noget, og det siger sig selv, at der med den ensidige uddannelsessatsning for unge ledige mellem 18 og 30 år, er noget vi kan sammen. Det har været dejligt at opleve mange positive tilbagemeldinger omkring lokale samarbejder mellem UU centre og Jobcentre i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

Vi kender begge målgruppen og ved, at uddannelse er rigtig, men vi ved også, at mange af de unge, der bliver ledige har et næsten fobisk forhold til skole og uddannelse efter dårlige oplevelser og nederlag. Det er derfor vigtigt, at alle er klar på, at svaret ikke er ”op på hesten” og i gang med uddannelse. For mange unge kræver processen frem mod en uddannelsesstart en tur hen ad en margueritrute, hvor der motiveres og sættes mål. Kort sagt hvor uddannelsesvejledning bringes i spil omkring matchingen mellem muligheder, kompetencer og drømme.

”Op på hesten” og ud af hovedvejen giver frafald, nederlag og bliver en fiasko for den unge og for samfundet.

Vi kan tvinge hesten hen til truget, men vi kan ikke tvinge den til at drikke. Derfor er udfordringen for Jobcentrene ikke løst ved at placere ungeenheder på uddannelsesinstitutioner; det kan for nogle unge kræve en overvindelse, at skulle møde op et sådant sted.

Når det er nævnt, skal det også nævnes, at UU DANMARK ser reformens uddannelsessatsning som det helt rigtige. Vi ser UU centrenes involvering som noget positivt, og vi medvirker gerne i det lokale samarbejde når Jobcentrene skal vurdere, om en ung er uddannelsesparat eller om den unge er aktivitetsparat. Her kan vi trække på de gode erfaringer, vi har fra vurderingerne i grundskoleområdet.

Erhvervsuddannelserne gør det godt!
Regeringens reformudspil for erhvervsuddannelserne er endnu ikke forhandlet på plads. Reformudspillet træder tidligst i kraft i 2015. Vi skal ikke vente på reformudspillets intentioner om et mere attraktivt uddannelsesmiljø, her skal vi alle i gang med det sammen!

Der har i alt for lang tid være fokus på de negative historier på erhvervsuddannelsesområdet. Alle ved, at der dagligt gøres en flot indsats på erhvervsskolerne. Kombinationen mellem praktik og teori får mange unge til at blomstre op. Dygtige unge får hurtigt avancement efter endt erhvervsuddannelse og får i en ung alder værkfører- eller bestyreransvar. Andre videreuddanner sig og kommer til at stå på et stærkt fundament bestående af praksiskendskab og teoretisk overblik. Sammenhæng i uddannelsen og praktikcentrenes centrale opgave og perspektiv skal trækkes frem, og så skal vi fokusere på de 80.000 der er i gang med erhvervsuddannelsens hovedforløb i stedet for ensidigt at fokusere på de ca. 5.000 der mangler en praktikplads.

Vejledningsreform
Der er bekymring langt ud over UU centrenes egne grænser. Lokalt og nationalt får vi henvendelser fra folkeskolers ledelser, lærere, privatskoler, erhvervsskoler, gymnasier, uddannelsesledere og mange flere, der har svært ved at se en fremtid med en uddannelsessatsning, samtidig med at der gennemføres massive nedskæringer på UU vejledningen.

UU vejledningen er en krumtap i det lokale samarbejde. I øjeblikket er vi ved at bringe informationerne om kontanthjælpsreformen ind i grundskoleområdet, så elever, forældre og lærere kender den lange bane. Meldingen om, at de unge efter grundskolen skal tage en kompetencegivende ungdomsuddannelse er ikke til at misforstå, og kursen er rigtig for de unge og for Danmarks fremtid!

Velkommen til samarbejdet i det nye år
Velkommen til nytåret, velkommen til samarbejdet og velkommen til et nyt design af vores nyhedsbrev.

Mark Jensen
UU DANMARK

UU Posten har fået nyt navn og udseende
 

Obs! UU Posten har fået nyt navn og udseende, og vi arbejder løbende med optimering af det grafiske udtryk. Desværre oplever vi stadig problemer med visningen i nogle mailklienter, herunder Outlook. Ser nyhedsbrevet derfor mærkeligt eller forrykket ud, anbefaler vi, at du åbner det i din internet-browser ved at klikke øverst i venstre hjørne af nyhedsbrevet på teksten "Åben nyhedsbrevet i browser"

Mvh
UU DANMARK

 

Månedens UU center

Månedens UU projekt

Månedens UU center - UU Mors

 

Etableringen af UU Mors i 2004 var ikke en nem bedrift. Det krævede kraftfulde argumenter fra kommunalt hold at overtale alle om berettigelsen af et selvstændigt UU center på Mors. Siden etableringen har UU centeret arbejdet målrettet for at blive en afgørende aktiv og central medspiller for alle kommunens unge og forældre og for de lokale praktik- og uddannelsessteder og vise alle, at det var en god beslutning.

Spørger man de ansatte i UU Mors, er der bred enighed om, at kommunens relativt lille størrelse og centerets fysiske placering og fælles strukturering med jobcenteret alt sammen medvirker til, at kommandovejene og kommunikationen mellem de primære aktører på ungeområdet bliver enklere og mere overskuelige. Og fagligt har det stærke samarbejde med jobcenteret givet UU centeret mulighed for at gribe ungeindsatsen an fra nye vinkler og bidraget til, at man nu kan agere hurtigere og bedre i forhold til specielt gruppen af unge over 17 år.

Læs mere her

UUV Køge Bugt i projekt 4U

UU centeret UUV Køge Bugt har siden 2011 deltaget i integrationsprojektet 4U og har sendt flere unge i "træningsbane-forløb" hos lokale virksomheder med stor succes. Ikke desto mindre har projektarbejdet også givet anledning til en række overvejelser omkring selve det, at arbejde metodisk og praktisk indenfor fastlagte rammer i et projekt.

Mange unge med indvandrerbaggrund, især unge mænd, har svært ved at finde fodfæste i uddannelse og job. Derfor indgik KL, LO og DA i 2010 sammen med regeringen en firepartsaftale med det formål, at få flere nydanske unge motiveret til uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. Aftalen indeholdt blandt andet integrationsprojektet 4U, hvor unge landet over, der af forskellige årsager har haft svært ved at påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse, kunne få mulighed for at gennemgå praksisorienterede ”træningsbane-forløb” hos lokale virksomheder. UU centeret UUV Køge Bugt har siden 2011 deltaget i projekt 4U og har fået en række gode praktiske og metodiske erfaringer med sig.

Læs mere her

Automatiseret vejledning
 

The Boston Consulting Group har foretaget en analyse af vejledningsindsatsen fra grundskole til Ungdomsuddannelse i Danmark. Formand for UU DANMARK omtaler i en pressemeddelelse undersøgelsen, der er bestilt af Finansministeriet, som værende udført på et spinkelt analysegrundlag og peger på, at rapporten er behæftet med en række konkrete fejl. Han udtaler:

Set med vejledningsfaglige briller er en gennemlæsning af rapporten både komisk og hårrejsende. Komisk fordi der hos de økonomer, der har lavet rapporten, udvises en total mangel på indsigt i unge menneskers udvikling, på vejledningsfagligt kendskab og en udpræget evne til at oversætte den mindste detalje til kroner og ører… Det hårrejsende ved rapporten er, at den muligvis kommer til at danne baggrund for politiske beslutninger på vejledningsområdet om vejledningens organisering og omfang.

Læs hele pressemeddelelsen her

Læs også UU DANMARKs replik til Boston Consulting Groups analyse af vejledningsindsatsen her

ANNONCE
ANNONCE

Skal din annonce/jobannonce ses her
af over 1500 læsere med relation til uddannelsesområdet?

Kontakt UU DANMARK her

Advisory board for projektet Nye Spor til Teknik

Formand for UU DANMARK, Mark Jensen, er inviteret til at sidde i advisory board´et for projektetet Nye Spor til Teknik. Projektets målsætning er at afprøve konkrete forløb, der kan styrke overgangen til de tekniske erhvervsuddannelser for unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Det skal i sidste ende bidrage til, at flere unge gennemfører en teknisk erhvervsuddannelse.

Læs mere om projektet her

Vejleder viser vejen - et projekt udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder
 


 

Vejledere, lærere og elever bør gøres mere bevidste om kønsstereotyper, når det gælder valg af uddannelse. Det viser et projekt fra Institut for Menneskerettigheder finansieret af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der er et led i projektet ”Vejledere viser vejen – kønsmainstreaming af uddannelses- og erhvervsvejledningen”.

En ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse med 27 individuelle interviews med UU vejledere, efterlyser blandet andet mere refleksion over egen praksis for at undgå vejledning styret af kønsstereotype forestillinger, større prioritering af UEA undervisningen samt et bedre kendskab til ligestillingsforpligtelsen – både på ministerielt niveau, kommunalt niveau og hos UU centrene.

Læs mere og se video her

Månedens tørre tal
 

Praktikpladstal for oktober 2013 viser, at der var cirka 4.900 praktikpladssøgende elever. Det er et fald på

... i forhold til samme måned sidste år.

Kilde her

Peter Schantz ny chef for Ungdommens Uddannelsesvejledning i København

Peter har 19 års erfaring fra uddannelsessektoren og har de seneste 10 år været leder for Produktionsskolen k-u-b-a i København. Han har bestridt en lang række bestyrelses- og tillidsposter på uddannelsesområdet.

Peter er oprindelig uddannet fra Musikkonservatoriet og MI i Los Angeles, og blev, efter en tid som udøvende og undervisende musiker, administrator af musikundervisning i på Rytmisk Center, hvilket ad forskellige omveje førte til stillingen som forstander på Produktionsskolen k-u-b-a, da skolen startede i 2013.

Peter har i løbet af årene suppleret sin uddannelse med en Diplom i ledelse og en Master i ledelse af uddannelse. Peter er 51 år gammel.

Det sker

2014.27.01 Kursus: UU kursus i FVU screening
I Køge Bugt området har vi gode erfaringer med de fire jobcentre om at det er os, der foretager en FVU screening af de unge og efterfølgende tager en vejledningssamtale med dem om resultatet og de muligheder vi ser i forholde til de unges drømme og kompetencer og deres aktuelle situation.

2014.29.01 Konference: UNGES MOTIVATION I FORANDRING
Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet – og konsekvenser for unges motivation".

På konferencen belyses unges motivation til læring og uddannelse set i lyset af de brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet i dag. Konferencen tager udgangspunkt i Center for Ungdomsforsknings nye bog Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Oplægsholderne er eksperter fra bogen, der udleveres på konferencen.

2014.05.02 Konference: Unge - veje og omveje til voksenlivet
Konferencen sætter fokus på Danmarks unge og de udfordringer, unge møder i deres hverdag, som kan føre til, at de ikke bliver en aktiv del af samfundet. SFI's formål med denne heldagskonference er at kaste lys over en række udfordringer, som for nogle unge bliver til barrierer for inklusion, og som efterlader dem i en sårbar position med risiko for at ende på kanten af samfundet.

2014.25.02 Konference: Diagnosticerede unge
Tidligere spærrede man både øjne og ører op, når man på en ungdomsuddannelse mødte en ung med en diagnose som ADHD, Asperger, OCD eller Tourette. Sådan er det ikke længere. Stort set alle, der arbejder med unge - også såkaldt "almindelige unge" - støder i deres arbejde på unge mænd og kvinder, der er diagnosticeret med en psykisk lidelse eller en udviklingsforstyrrelse.

2014.26.02 Konference: Beskæftigelsestræf 2014 - Stærkere indsats for borgere og virksomheder
Årets Beskæftigelsestræf har denne gang fokus på, hvordan kommunerne kan gennemføre de aktuelle reformer af beskæftigelsesindsatsen, så den gør endnu større forskel for borgere og virksomheder.

2014.27.02 Workshop: Den hemmelige kommunikation
Alt, hvad vi overhovedet oplever gennem et liv, går gennem sanserne. Kvaliteten af ens sansning betinger med andre ord kvaliteten af ens virkelighed; jo mere kompleks sansning, des mere kompleks virkelighed.

Presseklip

12-01-2014 POLITIKEN.DK: Kommuner vurderer unge kontanthjælpsmodtagere vidt forskelligt
Andelen af unge kontanthjælpsmodtagere, som regnes for uddannelsesparate svinger fra 40-70 pct.

11-01-2014 JYLLANDS-POSTEN.DK: Store forskelle på krav til unge
Op til 70 pct. af de unge kontanthjælpsmodtagere er vurderet uddannelsesparate og skal på den nye, lave ydelse. Det er kassetænkning, mener socialrådgiverne.

09-01-2014 UG.DK: UU formand kommenterer analyse af vejledningsindsatsen
Mark Jensen, formand for UU Danmark, kritiserer  "Analyse af vejledningsindsatsen fra grundskole til ungdomsuddannelse", som The Boston Consulting Group (BCG) har lavet for regeringen.

08-01-2014 FOLKESKOLEN.DK: Forbillede for reformen
Et fleksibelt skema, hvor det er årgangens pædagoger og lærere, der lægger dagen til rette, er kernen i den helhedsskole i en ghetto i Ishøj, der inspirerede Christine Antorini til reformen.

08-01-2014 UUDANMARK.DK: Automatiseret vejledning
Set med vejledningsfaglige briller er en gennemlæsning af rapporten både komisk og hårrejsende. Komisk fordi der hos de økonomer, der har lavet rapporten udvises en total mangel på indsigt i unge menneskers udvikling, på vejledningsfagligt kendskab og en udpræget evne til at oversætte den mindste detalje til kroner og ører.

07-01-2014 UVM.DK: Adgangskortet skal hjælpe unge med at vælge ungdomsuddannelse
UddannelsesGuiden har fået en ny funktion, Adgangskortet.

07-01-2014 SN.DK: Farum opfandt nyttejob
Nyttejob er en del af kontanthjælpsreformen, hvor alle job- og uddannelsesparate ledige skal arbejde for ydelsen, men ideen med at ledige skal arbejde for kontanthjælpen er ikke beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) egen.

03-01-2014 FOLKESKOLEN.DK: Lovforslag: Eva skal selv kunne sætte projekter i gang
Siden 2007 har Danmarks Evalueringsinstitut ikke haft mulighed for at iværksætte evalueringer i folkeskolen på eget initiativ.

03-01-2014 UG.DK: Unge bliver hængende i kontanthjælpssystemet
Unge under 30 år, som har fået kontanthjælp i mere end et år, bliver ofte hængende i kontanthjælpssystemet. Det viser en ny opgørelse.

20-12-2013 ALTINGET.DK: Antorini: Vi skal kigge bredt på ungdomsuddannelserne
KOMMISSION: Kvaliteten skal styrkes på tværs af ungdomsuddannelserne, og derfor er der brug for et bredt eftersyn af uddannelserne. Det mener undervisningsminister Christine Antorini (S).

20-12-2013 ALTINGET.DK: Antorini afviser kritik af manglende faglighed i ministeriet
UVM: Den faglige ekspertise er ikke forsvundet fra Undervisningsministeriet. Det fastslår undervisningsminister Christine Antorini (S).

18-12-2013 FOLKESKOLEN.DK: Regeringen satte pausekomma i matchfixingsagaen
Trebanden Corydon, Frederiksen og Antorini skulle på et åbent samråd stå på mål for regeringens koordination af lovindgrebet, der stoppede lockouten af lærerne.

18-12-2013 UG.DK: Produktivitetskommissionen: Skab bedre grundlag for at træffe valg af uddannelse
I følge produktivitetskommissionen går det skidt med at sikre, at unge får de kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet.

17-12-2013 FOLKESKOLEN.DK: Reformen er det mest pauvre lovarbejde
Undervisningsordfører Merete Riisager fra Liberal Alliance udspurgte i dag undervisningsminister Christine Antorini (S) i et åbent samråd om det forskningsmæssige grundlag for folkeskolereformen.

16-12-2013 UG.DK: Fra selvvalgt uddannelse til velvalgt uddannelse
Målrettede kurser øger i høj grad ledige smedes chancer for at komme i uddannelse. Det viser en ny analyse foretaget for Dansk Metal.

16-12-2013 UG.DK: Erhvervsskolelever med masser af drive
Motiverede, interesserede og dygtige elever med stort gåpåmod. Sådan beskriver Arnt Vestergaard Louw eleverne på tømreruddannelsens grundforløb i sit ph.d.-projekt.

11-12-2013 UVM.DK: Unge på Tværs – et år tilbage
Efter et par måneders opstartsfase er ”Unge på Tværs” godt i gang med de projektarbejder, der skal bidrage til, at flere udsatte unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

11-12-2013 UG.DK: Nyt værktøj til realkompetencevurdering
eVejledning har udarbejdet en guide, der trin for trin beskriver processen i forbindelse med en realkompetencevurdering. Guiden er henvendt til voksne, som gerne vil have foretaget en realkompetencevurdering.

11-12-2013 UG.DK: Erasmus+ på vej
Erasmus+ træder i kraft den 1. januar 2014 som afløser for en række andre EU-programmer. Erasmus+ er navnet på EU's nye uddannelsesprogram, der samler alle tilskud og muligheder for uddannelse, ungdom og idræt.

10-12-2013 FOLKESKOLEN.DK: Antorini i samråd om forskning bag skolereformen
Undervisningsministeren bliver nu kaldt i et nyt samråd i Folketingets undervisningsudvalg, denne gang om folkeskolereformen.

10-12-2013 FOLKESKOLEN.DK: Hovedelementer i skolereform mangler videnskabelige belæg
Mere it i undervisningen, efteruddannelse af lærerne, mere holddeling og understøttende undervisning. Det er hovedelementer i folkeskolereformen, men der er ikke videnskabeligt bevis for, at det gør eleverne dygtigere.

09-12-2013 UG.DK: Et kønsopdelt arbejdsmarked starter, når unge vælger uddannelse
Mange UU-vejledere har svært ved at se bort fra, om der sidder en dreng eller pige overfor dem, når de vejleder elever i folkeskolen til at træffe et uddannelsesvalg.

06-12-2013 UG.DK: Benyt samme uddannelsesparathedsvurdering
Peter Amstrup, formand Danske Erhvervsskoler-Lederne, opfordrer jobcentrene til at benytte samme model for uddannelsesparathedsvurdering som UU.

UU DANMARK