Copy


 

Nieuwsbrief maart 2015

In deze editie:

-Lenteborrel 23 April
-Betaling contributie
-Nieuwe bestuursleden
-Veiligheid: Buurt-WhatsApp
-Huurverhoging. Wat doen wij ertegen!
-Afrekening servicekosten
-MVGM voorjaarsoverleg
-Vacatures


Bezoek onze website

Het is weer tijd voor de lente...

Lenteborrel, 23 April, 17-19 uur, Café Pirates. Entrepotgebouw

Voor u ligt de lente-nieuwsbrief van 2015.
Er is in de laatste tijd veel gewerkt aan de veelbesproken enquete. Deze is inmiddels afgesloten en wordt op dit moment geevalueerd.

Duidelijk werd al snel dat er toch een behoorlijke behoefte aan sociale activiteiten bestaat. Het bestuur is dan ook voornemens om naast de standaard beheersonderwerpen ook meer aandacht aan de sociale componente te geven in hoeverre dat mogelijk is. Dus laten we er meteen beginnen:

Welkom op de lenteborrel op 23 April vanaf 17 uur in het café Pirates in het Entrepotgebouw. We hopen jullie daar allemaal te zien.

Het bestuur.

Betaling van de jaarlijkse contributie

Het jaar 2015 is al enige tijd van start en het bestuur is weer hard bezig. Om onze plannen dit jaar mogelijk te maken kunnen wij niet zonder uw financiële bijdrage.

Daarom wil ik u vragen €12 over te maken op rekening nummer NL66ABNA0405603320 tnv Bewonersvereniging de Landtong ovv contributie 2015 en uw adres.

Mocht u de contributie al betaald hebben dan geldt dit bericht uiteraard niet voor u. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Nieuw bestuurslid: Nathalie Pelt (penningmeester)

Mijn naam is Nathalie Pelt. Sinds december 2013 ben ik bewoner op de Louis Pregerkade. Ik werk bij Deloitte als Risk Controller en in mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en dansen.

Ik vind het leuk om dingen te organiseren en op die manier nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb er zin in om een bijdrage te leveren aan het bestuur en de bewonersvereniging.

Nieuw bestuurslid: Colette van den Donker

Mijn naam is Colette van den Donker. Samen met mijn man en dochtertje ben ik vanuit Tholen (Zeeland) verhuisd naar de Louis Pregerkade. Wij wonen hier nu een half jaar.

Om de buurt en de mensen beter te leren kennen, lijkt het mij een leuke uitdaging om bestuurslid te zijn van de Bewonersvereniging.

Met de overige leden van het Bestuur hoop ik uw belangen goed te kunnen behartigen.

Veiligheid: de Buurt App

Veel buurten en wijken hebben tegenwoordig een Buurt Whats App, deze zijn in het leven geroepen om mensen een veiliger gevoel te geven. Als er vreemde of verdachte zaken gebeuren dan kan men via een 'Buurt-WhatsApp" elkaar er snel alert op maken en zonodig helpen.

Echter zitten er aan een Buurt Whats App wel gedragsregels verbonden. Alleen als het echt nodig is mag er gebruik van gemaakt worden.

Regels:

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

2. Deelnemers zijn woonachtend aan de Stieltjesstraat of de Louis Pregerkade.

3. Buurt Whats App is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

4. Gebruik Buurt Whats App volgende de SAAR afkorting:

* S= Signaleer
* A = Alarmeer 112
* A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
* R = Reageer
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s!

5. Laat d.m.v. een Buurt Whats App bericht weten dat 112 al gebeld is.

6. Let op taalgebruik, niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten.

8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement.

9. Gebruik deze Buurt Whats App alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/ privéberichten.

10. Per huishouden kan er 1 iemand deelnemen aan de groep.

Wij willen graag weten of er behoefte is aan een Buurt WhatsApp. Wilt u hier graag deel aan nemen, stuur dan in een e-mail naar secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl

Advies jaarlijkse huurverhoging

Eerder deze maand heeft MVGM namens eigenaar Bouwinvest ons om advies gevraagd over de voorgenomen jaarlijkse huurverhoging van de sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot en met € 710,68. Het gaat hier om de kale huur, dus exclusief service-kosten.

Voorstel van MVGM/Bouwinvest is voor de sociale huurwoningen een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal:

* inflatie ( = 1%) + 1,5% = 2,5 % voor de lagere inkomens (tot en met € 34.229,-).

* inflatie ( = 1%) + 2% = 3% voor de middeninkomens (tussen € 34.299,- en € 43.786,-).

* inflatie ( = 1%) + 4% = 5% voor de hogere inkomens (boven € 43.786,-).

Let wel: bovenstaande percentages zijn maximaal, dus daar kan in individuele gevallen van worden afgeweken, maar het kan nooit meer zijn dan dat.

Voor de zogenaamde geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector) met een kale huurprijs boven de €710,68 zal de huurverhoging worden bepaald door “de marktomstandigheden” zoals MVGM dit omschrijft. Wat dit verder inhoudt, wordt niet nader toegelicht.

Het bestuur heeft op basis van artikel 5.1 van de Overlegwet gebruik gemaakt van haar adviesrecht voor de sociale huurwoningen en het voorstel afgewezen. Dit hebben wij als volgt in een brief naar MVGM geformuleerd:

ADVIES:
Vanuit het belang van onze leden brengen wij een negatief advies uit met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging van de sociale huurwoningen in ons complex. Ook voor de geliberaliseerde contracten dringen wij aan op een terughoudend beleid ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging.

De verhuurder kan op basis van diezelfde Overlegwet ons advies naast zich neerleggen en zal dat hoogst waarschijnlijk ook doen. Wel kunnen individuele huurders zelf bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat kan pas zodra u de aanzegging huurverhoging van MVGM heeft ontvangen.

Afrekening servicekosten

Binnenkort krijgen alle huurders de afrekening servicekosten op de mat. Servicekosten betreffen de kosten van onder andere de huismeester, het schoonmaakwerk, de glazenwasser en het elektriciteitsverbruik van de algemene ruimtes en de lift.

In het proces van afrekenen van de servicekosten is ook een rol weggelegd voor de bewoners-vereniging. Voordat de huurders de afrekening ontvangen, krijgt het bestuur een proefberekening toegezonden. Deze proefberekening wordt door het bestuur getoetst op inhoud en op correcte wijze van kostenverdeling.

De inhoudelijke toetsing betreft voornamelijk het wettelijk kader waarbinnen servicekosten mogen worden doorberekend aan de huurder. Zo mag bijvoorbeeld het zeemwerk van onbereikbaar glas (bijvoorbeeld van de trappenhuizen) niet worden doorberekend aan de huurders. Het vervangen van portieklampjes weer wel en reparatie aan de armaturen weer niet.

De controle van de kostenverdeling betreft een toets op de gemaakte kosten en hoe deze over de verschillende gebouwen en bewoners verdeeld worden. Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief hebben wij nog geen stukken ontvangen van MVGM, maar wij verwachten een eerste proefberekening een dezer dagen.

Voorjaarsoverleg met MVGM

Zoals elk jaar hebben wij in het voorjaar overleg met MVGM over lopende zaken, waaronder het voorgenomen onderhoud voor dit jaar.

Namens het bestuur schoven dit jaar Hans van Breukelen en Joris Verhoeven aan tafel. Joris maakt officieel geen deel meer uit van het bestuur, maar blijft dit overleg doen alsook de jaarlijkse audit.

Van 2014 stond er nog een kleine post open, namelijk het vervangen van de deurmatten. Dat wordt nog dit voorjaar uitgevoerd.

Planmatig onderhoud 2015
Het planmatig onderhoud 2015 zal voor de huurders minder zichtbaar zijn dan vorig jaar toen het hele complex werd geschilderd. Het onderhoud 2015 speelt zich meer af achter de schermen.

* De garagedeuren van de VVE-garage (laatste blok LP-kade) moeten nog worden vervangen. MVGM neemt hiertoe contact op met de betreffende VVE.

* De noodverlichting wordt gekeurd en daar waar nodig vervangen.

* De liften worden gerenoveerd. Dit betreft voornamelijk kabels en wielkasten, dus de huurders zien daar niets van, maar moeten er wel rekening mee houden dat de liften tijdelijk buiten dienst komen te staan.

* De hydrofoorinstallaties aan de Louis Pregerkade worden vervangen. Hierdoor krijgen de bewoners op de hogere etages een betere en constante waterdruk.

* De schuifpuien en gevelbetimmering van de terraswoningen worden hersteld.

Met dit voornemen worden een aantal wensen van het bestuur gehonoreerd. Met name de conditie van de noodverlichting baart het bestuur grote zorgen dus wij zijn blij dat dit nu eens door een gecertificeerde installateur wordt gekeurd en hersteld.

Audit
Op 23 april a.s. vindt de jaarlijkse audit plaats. Tijdens deze audit lopen wij, samen met de technisch opzichters van MVGM een rondje door het complex. Dit rondje leidt door alle gangen, galerijen, parkeergarages, etc.

Doel van deze audit is om de technische staat van het complex te beoordelen en indien nodig onderhoud voor het volgende jaar te begroten. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van het schoonmaakwerk en glasbewassing in de algemene ruimte.

Vacature secretaris bestuur bewonersvereniging

Wie vindt het leuk zich aan te sluiten bij een enthousiaste groep bestuursleden die zich inzetten voor de bewoners van ons complex?

Een functie in dit bestuur zorgt voor leuke sociale contacten, 4 keer per jaar een vergadering waarin we al het reilen en zeilen betreffende onze woonomgeving bespreken. Een mogelijkheid om mee te denken met verbeteringen voor het pand en de bewoners, gezellige activiteiten voor de leden en contact met onze beheerder.

De functie inhoudelijk bestaat uit het maken van de agenda en de notulen van de bestuursvergadering, het beheren van onze mailbox en de post en meedenken met algemene zaken zoals activiteiten en communicatie richting de leden.

Mocht je interesse hebben (ook in een andere, 'kleinere' rol) kan je contact opnemen via ons mailadres en geven wij graag verdere toelichting betreffende de functie en werkzaamheden.

Vacature Algemeen lid

Wie vindt het leuk zich aan te sluiten bij een enthousiaste groep bestuursleden die zich inzetten voor de bewoners van ons complex?

Onderwerpen zijn veiligheid, beheer, Ledenwerving, het verbeteren van onze leefomgeving en het organiseren van activiteiten. We zijn dus hard op zoek naar iemand die het leuk vindt om deze activiteiten over te nemen en zich in te zetten voor de bewonersvereniging op diverse vlakken.

Mocht je interesse hebben kan je contact opnemen via ons mailadres en geven wij graag verdere toelichting betreffende de functie van Algemeen lid.

Copyright © 2015, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences