Copy
Bewonersvereniging de Landtong 
Nieuwsbrief september 2013

In deze editie onder meer

• Energiebesparende maatregelen
• Verkoop Lodewijk Pincoffsweg 89 appartementen

Nieuwe website!

We hebben ook onze website vernieuwd. Bekijk het hier:
www.bewonersvereniging-delandtong.nl.

Keep Up With Us

Een nieuwe nieuwsbrief!


Het heeft even geduurd! Er ging veel water door de Maas, om het maar Rotterdams te houden. Maar met enige trots presenteren wij u de eerste editie van onze digitale nieuwsbrief.
Door een samenloop van omstandigheden is de communicatie vanuit het bestuur de afgelopen maanden mager geweest. Dat betekent gelukkig niet dat we niets gedaan hebben aan de zaken waarvoor we aan de lat staan. Het balletje rolt wat dat betreft gewoon door en de kontakten met MVGM over beheer, onderhoud en technische aangelegenheden vinden onverminderd plaats.De nieuwe uitvoering van de nieuwsbrief biedt ons meer armslag om u sneller te informeren over actuele onderwerpen. U zult deze dan ook regelmatig en frequenter ontvangen. 

De komende tijd zal nog veel gesleuteld worden aan de lay-out. Zo moet het logo er nog in worden verwerkt en willen we in de rubrieken kleur in de achtergrond. De raderen draaien!Energiebesparende maatregelen

De reeds door Moritz Prophet aangekondigde actie om energie te besparen op de verlichting in de openbare ruimten is inmiddels afgerond. In een paar dagen tijd zijn bijna 900 lampen door een groep bewoners vervangen door lagere wattages. Er komt nog een kleine nazending van 170 lampen. Op basis van voorzichtige cijfers zal de actie de afrekening servicekosten volgend jaar tussen de 8000 en 9000 euro lager doen uitvallen.
Eigenaar Bouwinvest juicht het initiatief toe en heeft aangekondigd ons de kosten voor de aanschaf van de lampen te zullen vergoeden. Daarnaast zal Bouwinvest in het seizoen 2014/2015 alle vittingen in de openbare ruimten vervangen door led-vittingen. Dit levert opnieuw een forse besparing op. 

Moritz heeft overigens ook  nog een ander project op stapel en dat betreft het plaatsen van zonnepanelen op de daken van ons complex. Dit is inmiddels door hem bij MVGM aangekaart en er zijn eerste verkenningen ingezet naar toeleveranciers over mogelijkheden en de desbterffende kosten. We houden u op de hoogte.
Verkoop 89 appartementen Lodewijk Pincoffsweg

Zoals inmiddels bekend zijn de 89 appartementen aan de Lodewijk Pincoffsweg door Bouwinvest verkocht. De nieuwe eigenaar is een Duitse belegger. De appartementen zijn ook niet meer in beheer bij MVGM maar zijn overgedragen aan Van ‘t Hof Rijnland.
De transactie kwam ook voor het bestuur als een donderslag bij heldere hemel. Medio juni ontving Peter Koopmans als voorzitter een brief van Bouwinvest waarin werd medegedeeld dat men het voornemen had de appartementen te verkopen. Peter heeft dezelfde dag bij Bouwinvest erop aangedrongen dat de huurders daarvan zo spoedig in kennis dienden te worden gebracht, hetzij via Bouwinvest zelf dan wel via beheerder MVGM. Om het communicatietraject niet te frustreren hebben we als bestuur naar de huurders toe geen actie ondernomen.
In de tweede week van juli bleek echter dat de verkoop al per 1 juli 2013 had plaatsgevonden!
 
Op 14 augustus hebben Peter Koopmans en huismeester Frans Kilian een overleg gehad met vertegenwoordigers van Van 't Hof Rijnland. Rode draad van het gesprek was om de continuïteit voor alle huurders van de 89 appartementen te waarborgen.
 
Huismeester en schoonmaakbedrijf 
Van ‘t Hof Rijnland (VHR) houdt Frans Kilian aan als huismeester, evenals de firma Beercoo als schoonmaakbedrijf. Er zijn geen redenen beide contracten voortijdig te stoppen. Frans kent het gebouw en is van alle aandachtspunten als geen ander op de hoogte. Tussen Frans en VHR zal  via korte lijnen worden gecommuniceerd.
 
Huurdersvertegenwoordiging 
VHR hecht waarde aan de eigen inbreng van huurders en heeft om die reden behoefte aan een huurdersvertegenwoordiging. Dat hoeft niet officieel met statuten en een notaris, maar een paar huurders die als commissie met VHR willen overleggen is al een grote stap in de goede richting.
 
Huurdersvertegenwoordiging in breder verband
Met VHR is afgesproken off the record dat we zoveel mogelijk in het werk  zetten om aansluiting van de Lodewijk Pincoffsweg op de rest van de wijk te houden. Dat gaat sowieso op basis van de goede relatie tussen ons bestuur en Frans Kilian, maar ook via het overleg dat wij voeren met de omliggende VVE's, wijkagent, gemeentewerken en Roteb. VHR heeft aangegeven in dat overleg een vertegenwoordiging te willen hebben. 
 
Ook van de schouw die tweemaal per jaar in en rond het complex de Landtong wordt gehouden (MVGM, ons bestuur, huismeester en Beercoo) blijft de Lodewijk Pincoffsweg een onderdeel omdat voor uw gebouw VHR dan deelneemt.
 
Het gesprek gaf een goed vertrouwen in een prettige samenwerking met de  nieuwe beheerder. 
Groot onderhoud 2013

Nog dit jaar zullen de donkergrijze brievenbuspanelen aan de Louis Pregerkade worden vervangen. U ontvangt daarover te zijner tijd bericht van MVGM.

De geplande verfwerkzaamheden aan de buitenzijde van het gehele complex, dus Louis Pregerkade en Stieltjesstraat, zijn verplaatst naar 2014. 


Najaarsoverleg met MVGMOp 9 oktober hebben Joris Verhoeven en Peter Koopmans hun najaarsoverleg met MVGM. Onder meer zal het groot onderhoud van 2014 en 2015 op de agenda staan. U ontvangt kort daarna een verslag.
Onderhoud mechanische ventilatie

Het onderhoud aan de mechanische ventilatie, die gepland stond vanaf mei, is uitgesteld. MVGM verwacht de start in het laatste kwartaal van dit jaar. 
Parkeergarage

De afgelopen maanden zijn veel klachten ontvangen over illegaal parkeren. Mensen parkeren hun auto lukraak waar het hen maar uitkomt, of men heeft via bevriende bewoners zich toegang tot de parkeergarage weten te verschaffen. Beide handelingen zijn verboden. De parkeerplaatsen staan op naam. Het bestuur heeft hierover enkele malen met MVGM overlegd en er is fotomateriaal verzameld als bewijslast. Ook de huismeester is op de hoogte en houdt een extra oogje in het zeil. Inmiddels zijn de desbetreffende personen door MVGM aangeschreven. 
Grofvuil

Voor het droppen van grofvuil gelden gemeentelijke voorschriften. Wij doen een beroep op alle leden zich daaraan te houden en dus niet het grofvuil in de containerruimte te plaatsen en de huismeester er vervolgens mee te belasten. 
Agenda komende periode
 
9   okt    Overleg met MVGM
24 okt    Najaarsborrel (locatie volgt)
14 nov   Bestuursoverleg
15 dec   Kerstborrel

In de editie oktober 

- Terugkoppeling overleg met MVGM
- Interview met Anja van Bussel, die het bestuur na meer dan acht jaar heeft verlaten 

Copyright © 2013, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
landtong010@gmail.com
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences