Copy
Bewonersvereniging de Landtong 
Nieuwsbrief december 2014

In deze editie:

-Woord van de voorzitter
-Uitnodiging ALV

-Onderhoudswerkzaamheden
-Parkeergarage
-Vacatures
-Update Zonnepanelen
-Tip: Ventileren. Hoe moet dat?
 


Bezoek onze website

Uitzicht van de Landtong tijdens Oud en Nieuw

    Geachte leden,

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2014. Een onstuimig jaar voor het bestuur, want er was de nodige commotie rond de jaarlijkse huurverhoging en de steeds terugkerende parkeer-problematiek. Ook de uitvoering van het onderhoud eiste onze aandacht op. U leest hier verderop in deze nieuwsbrief meer over.

Voor mij als kersverse voorzitter was het ook een leerzaam jaar. Enkele leden benaderden ons per mail of brief met kritische vragen over onze werkzaamheden. Wat doet die bewonersvereniging nu eigenlijk? We horen of zien daar niks van. Nu doen we als bestuur een heleboel, maar kennelijk communiceren we dat onvoldoende zoals met de problematiek rond het parkeren. De resultaten hiervan zijn voor de leden niet direct zichtbaar.

Ook doen we misschien niet de juiste dingen en hebben de leden andere verwachtingen. Er blijkt toch meer belangstelling voor een koffie-uurtje. Dat hebben wij misschien onderschat. En waar blijft de Kerstborrel? Het is goed dat u ons scherp houdt, daar ben ik blij mee dus blijf dat vooral doen.

In januari gaan we plannen maken voor het komende jaar. Wat kunnen wij de leden bieden en hoe verdelen wij de taken binnen het bestuur. Dat hangt ook af van de aanmelding van nieuwe bestuursleden omdat drie leden binnenkort het bestuur verlaten. Voor één lid zit de termijn er op, een ander lid zegt op wegens gezondheidsredenen en een derde lid is voornemens binnenkort te verhuizen. Er is inmiddels al zicht op een aspirant penningmeester, maar dan blijven er nog twee vacatures. U leest er verderop meer over. Heeft u interesse in een van de functies, neem dan contact met ons op via ons mailadres voor een vrijblijvende eerste kennismaking.

Ik hoop u allen te mogen verwelkomen op onze Algemene Ledenvergadering op 19 januari 2015. Maar eerst de feestdagen. Ik wens u namens alle bestuursleden een fijne Kerst en een voorspoedig en gezond 2015.

Hans van Breukelen
voorzitter

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van bewonersvereniging De Landtong nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 19 januari 2015.

Locatie en tijdstip : partyschip MS de Waterman gelegen aan de Eva Cohen-Hartogkade

Inloop : vanaf 19.30 uur

De voorzitter opent de receptie om 20.00 uur. In het kort wordt stilgestaan bij de stukken die u zult ontvangen in de week van 5 januari met betrekking tot de verantwoording over 2014 en de begroting 2015.

Daarnaast nemen we afscheid van de bestuursleden Charmaine David von Franquemont en Sylvia van Schie. Tevens stelt het nieuwe kandidaat-bestuurslid en beoogd penningmeester Nathalie Pelt zich aan u voor. Tot slot geeft Joris Verhoeven een korte toelichting op de stand van zaken rond de parkeerproblematiek. U zult nog een officiële agenda ontvangen.

We hopen met u het glas te kunnen heffen.

Onderhoudswerkzaamheden Complex de Landtong

Graag willen we jullie informeren betreffende de audit die onze beheerder 2 keer per jaar doet in ons complex in samenwerking met de bewonersvereniging. Tijdens deze audit checken we de technische staat en schoonmaak van het complex de Landtong.

1. Tijdens de renovatie van de natte ruimtes in de appartementen zijn de lift vloeren beschadigd, deze zijn inmiddels allemaal vervangen.

2. De Glazen liftschachten van de liften aan de Louis Pregerkade zijn sterk vervuild, er is een offerte aangevraagd bij schoonmaak firma Beerco voor de reiniging, deze werkzaamheden dienen dus nog uitgevoerd te worden.

3. Schoonmaak complex: Over het algemeen geen klachten over de schoonmaak, het contract met de firma Beerco zal in 2015 voortgezet worden.

4. Van de vloermatten die bij de hoofdingang liggen zijn diverse strips versleten, er is een offerte aangevraagd voor het vervangen van deze strippen.

5. Glazenwasser: Er zijn veel klachten gekomen van woningen aan de Louis Pregerkade. MVGM heeft besloten het lopende contract in 2015 niet voort te zetten en zal een nieuwe leverancier zoeken voor 2015.

Er zal weer een nieuwe afspraak gemaakt worden voor de volgende inspectie en hiervan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Parkeergarage

De parkeerproblematiek op De Landtong blijft de gemoederen flink bezighouden. De ene huurder is verplicht zijn auto in de parkeergarage te stallen, de andere krijgt een vergunning van de gemeente om op straat te parkeren. Het parkeerbeleid van MVGM is wel duidelijk, maar wordt niet in alle gevallen consequent toegepast. Huurders ervaren dit als willekeur.

Daarbij komt dat sommige huurders illegaal parkeren of op de verkeerde plek gaan staan. En dan is er ook nog de overlast door auto-inbraken van de afgelopen periode. Herhaaldelijk wordt dit onderwerp met MVGM besproken en worden er toezeggingen gedaan door MVGM, maar zonder het gewenste resultaat.

Het bestuur heeft MVGM gevraagd met een concreet stappenplan te komen om deze problemen aan te pakken. Als MVGM wederom in gebreke blijft, rest ons niet anders dan de kwestie op te schalen en hierover in gesprek te gaan met de eigenaar Bouwinvest.

Wij houden u op de hoogte.

Vacature secretaris bestuur bewonersvereniging

Wie vindt het leuk zich aan te sluiten bij een enthousiaste groep bestuursleden die zich inzetten voor de bewoners van ons complex?

Vanwege een aanstaande verhuizing zal ik helaas niet in staat zijn om mijn functie te blijven uitoefenen in 2015. Ontzettend jammer want een functie in dit bestuur zorgt voor leuke sociale contacten, 4 keer per jaar een vergadering waarin we al het reilen en zeilen betreffende onze woonomgeving bespreken. Een mogelijkheid om mee te denken met verbeteringen voor het pand en de bewoners, gezellige activiteiten voor de leden en contact met onze beheerder.

De functie inhoudelijk bestaat uit het maken van de agenda en de notulen van de bestuursvergadering, het beheren van onze mailbox en de post en meedenken met algemene zaken zoals activiteiten en communicatie richting de leden.

Mocht je interesse hebben kan je contact opnemen via ons mailadres en geef ik graag verdere toelichting betreffende mijn functie en werkzaamheden.

Vacature Algemeen lid

Wie vindt het leuk zich aan te sluiten bij een enthousiaste groep bestuursleden die zich inzetten voor de bewoners van ons complex?

Helaas gaat Sylvia ons verlaten als algemeen lid van het bestuur. Sylvia heeft zich altijd met veel passie ingezet voor ledenwerving, het verbeteren van onze leefomgeving en het organiseren van

activiteiten. We zijn dus hard op zoek naar iemand die het leuk vindt om deze activiteiten over te nemen en zich in te zetten voor de bewonersvereniging op diverse vlakken.

Mocht je interesse hebben kan je contact opnemen via ons mailadres en geven wij graag verdere toelichting betreffende de functie van Algemeen lid.

Stand van zaken initiatief zonnepanelen voor huurders

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de bewonersvereniging 'De Landtong' een initiatief opgestart om de mogelijkheden van zonnepanelen voor huurders te onderzoeken. Dit in samenwerking met haar zusterbewonersvereniging van het wooncomplex Java in Amsterdam (van dezelfde eigenaar Bouwinvest en ook beheerd door MVGM).

Begin dit jaar hebben we onder andere een informatie avond gehouden om de bevindingen van de bewoners en de technische mogelijkheden in kaart te brengen. Hiervoor hebben we ook een vertegenwoordiger van Lens-energie uitgenodigd om toelichting te geven.

Alhoewel de informatie avond wel een succes was, werd toch snel duidelijk dat het complex 'de Landtong' niet optimaal geschikt is voor het uitvoeren van een pilot voor zonnepanelen. Ook zijn er nog te veel open technische en financiële vragen.

Desalniettemin was de vertegenwoordiger van Bouwinvest wel geïnteresseerd in het plan Lens-energie. Er is daarom van de kant van Bouwinvest besloten om een pilot project zonnepanelen voor huurders uit te voeren op het Java-complex te Amsterdam. Het Java-complex in Amsterdam is qua schaal en opzet perfect geschikt voor een dergelijk proefproject.

Wat betekent dat voor de Landtong?

Zoals nu besproken zal op de Landtong geen uitrol van het project 'zonnepanelen voor huurders' plaats vinden. In Amsterdam is dit wel in gang gezet, maar het zal enige tijd duren voordat de pilot geïnstalleerd en geëvalueerd is. Dus vooralsnog geen mogelijkheden betreffende zonne-energie, maar uiteraard ook geen eventuele (ongewenste) lasten.

Goed ventileren. Hoe doe je dat?

Ventileren moet, dat weet iedereen. Maar hoe, daar heeft ieder zo zijn mening over. In ons wooncomplex 'de Landtong' zijn gelukkig redelijk goede ventilatievoorzieningen aanwezig (kanalen, roosters, ramen).

Bij oudere, niet of slecht geïsoleerde woningen zijn er meestal zoveel kieren en spleten dat er genoeg ventilatie plaatsvindt. Naarmate een woning beter geïsoleerd is en er minder kieren zijn, wordt bewust ventileren belangrijker.

Wilt u meer weten? Lees hier verder op onze website.

Copyright © 2013, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences