Copy
Information Digest UABio
View this email in your browser
Інформаційний дайджест БАУ № 14 
Лютий 2014

Вступ
Громадська спілка  «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу,  прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2013 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.
Information Digest UABio № 14
February  2014

Introduction
Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Шановні друзі та колеги!

Вторгнення російських військ на територію України, блокування та погрози військовим базам збройних сил України, а також невиконання Російською Федерацією ряду міжнародних угод, включаючи Будапештський меморандум, стали шоком для всього світу й, у першу чергу, для українського народу, який завжди приязно ставився до свого східного сусіда.

Однією з причин для такої військової інтервенції з боку Російської Федерації, звичайно, є події листопада 2013 – лютого 2014 р.р., що призвели до остаточного визначення європейського вектору розвитку України, повалення режиму Януковича, а також створення громадського суспільства та формування національної ідентичності українців.

З огляду на загострення політичних та економічних стосунків з Росією, одним із ключових питань, що необхідно наразі вирішити Україні є досягнення енергетичної безпеки та незалежності від імпортованого російського природного газу. Величезну роль тут має зіграти відновлювана енергетика. Зокрема, Україна має великий потенціал застосування технологій отримання енергії з біомаси та біогазу.

Біоенергетична асоціація України (БАУ) переконана, що розвиток сектору відновлюваної енергетики в нашій державі дозволить не лише зміцнити енергетичну безпеку, але й зняти політичну та соціальну напругу шляхом створення нових робочих місць та сприяння економічному розвитку на місцевому рівні. Впровадження біоенергетичних технологій мало б особливо позитивний вплив на розвиток таких енергозалежних регіонів України як АР Крим та Південь.

Ми звертаємось до світового біоенергетичного співтовариства із закликом засудити агресивні дії Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим як невід’ємної частини України.

Біоенергетична асоціація України

Dear friends and colleagues!

Invasion of Russian troops on the territory of Ukraine, blocking and threats to military bases of the armed forces of Ukraine, and failure by the Russian Federation to comply with several international agreements, including the Budapest Memorandum, was a shock to the whole world and, above all, for the Ukrainian people, who used to treat friendly their Eastern neighbor.

One of the reasons for such a military intervention by the Russian Federation, of course, are the events of November 2013 – February 2014, which led to the definition of the European vector of Ukrainian development, the Yanukovych’s regime overthrow, as well as the establishment of civil society and construction of Ukrainians’ national identity.

Taking into account the worsening of political and economic relations with Russia, one of the key issues that need to be urgently addressed in Ukraine is achievement of energy security and independence from imported Russian natural gas. Huge role in these terms shall be played by the renewable energy. In particular, Ukraine has a high potential for deployment of energy generation from biomass and biogas technologies.

The Bioenergy Association of Ukraine (UABio) is convinced that the development of renewable energy sector in our country will both strengthen the energy security and remove the political and social tensions via creating new jobs and promoting economic development at the local level. Deployment of bioenergy technologies will have a particularly positive impact on the development of such energy-dependent regions as Crimea and Southern Ukraine.

We appeal to the international bioenergy community to condemn the aggressive actions of the Russian Federation regarding the Autonomous Republic of Crimea as an integral part of Ukraine.

Bioenergy Association of Ukraine

 

 

З метою ефективного проведення реформ та подолання фінансової та соціальної кризи в нашій державі, Біоенергетична асоціація України ініціює звернення від профільних асоціацій до в.о. Президента України О.В. Турчинова та Прем′єр-міністра А.П. Яценюка з пропозицією активного залучення представників професійних асоціацій та провідних експертів за різними напрямками до прийняття основних управлінських рішень всіма міністерствами та відомствами, а також до розгляду законопроектів у робочих групах профільних комітетів Верховної Ради України.

Запрошуємо всіх охочих надати свої коментарі та зауваження до 10 березня 2014 року.
З текстом листа можна ознайомитися за посиланням.

For the purpose of effective implementation of reforms and overcoming the financial and social crisis in our country, the Bioenergy Association of Ukraine initiates an appeal from professional associations to the acting President of Ukraine A.V. Turchinov and Prime Minister A.P. Yatsenuk proposing active involvement of representatives of professional associations and leading experts in various fields in the process of key management decisions-making at all ministries and departments, as well as the development of draft laws by the specialized working groups at the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine.

We invite everyone to give their comments and recommendations before March 10, 2014.

We also appeal to all the professional associations, ready to sign mentioned letter.
More in
 information

Випущено сьому  аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України "Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні".

Дана аналітична записка № 7 Біоенергетичної асоціації України є черговою в запланованій серії публікацій з основних питань розвитку біоенергетики в Україні. В записці розглянуто питання можливості використання рослинних відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні. Проаналізовано такі аспекти як утворення соломи зернових культур та пожнивних решток кукурудзи на зерно і соняшнику, існуючі напрямки їх утилізації а також передумови для можливості застосування в енергетичних цілях.

Seventh position paper of UABio "Prospects for the use of agricultural residues for energy production in ukraine" was published by Bioenergy Association of Ukraine.

Position Paper N7 by the Bioenergy Association of Ukraine is another one in a series of the planned publications on the major issues of bioenergy development in Ukraine. The Paper covers an issue of possibility of using plant residues of agriculture for energy production in Ukraine. Such points as generation of cereal straw, residues of grain corn (maize) production and sunflower production as well as existing areas of the residues utilization and preconditions for their use for energy production are analyzed in the Paper.


У відповідь на звернення Біоенергетичної асоціації України 14 лютого 2014 р. було надіслано запит народного депутата України  
С. Л. Тігіпко до Кабінету Міністрів України 
щодо визначення категорії складності об’єктів енергетики та об’єктів у сфері теплопостачання, в тому числі теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки тощо, які використовують біомасу та/або біогаз для виробництва тепла та/або електроенергії, а також їх кваліфікацію як об’єктів підвищеної небезпеки.
З документами можна ознайомитися за посиланням.


In response to the request  by the Bioenergy Association of Ukraine on February 14, 2014 the deputy's request by the MP of Ukraine Sergiy Tigipko has been sent to the Cabinet of Ministers of Ukraine on the definition of complexity of power facilities and facilities in the field of heat generation, including heat-generating stations or installations, thermal power plants, CHPPs, boiler plants, cogeneration plants etc. that use biomass and/or biogas for generation of heat and/or electricity, as well as assesment of their category of hazard.

Read the documents

На нашому сайті оновлено розділ Карти. Відтепер на карті Google Maps надана базова інформація про розміщення та технічні характе-ристики тепло- і електрогенеруючих потужностей з відновлюваних джерел енергії в Україні— вітроелектростанції, сонячні електростанції та малі гідроелектростанції.
Останнє оновлення — січень 2014 року. 

Карта розміщення теплоелектрогенеруючих потужностей з ВДЕ (ВЕС, СЕС, ГЕС, БГУ, ТЕЦ) в Україні.The Maps section of our web-site have been updated. From now the basic information on the location and technical characteristics of power generating facilities from renewable energy sources in Ukraine (wind, solar, and small hydro power plants) is provided on Google Maps. At the present time, development of bioenergy facilities map is in progress (boiler houses, thermal power stations and CHPs using biomass and biogas as fuel).

RePower map of location (wind, solar, and small hydro power plants) in Ukaine.

Біоенергетична асоціація України візьме участь у Міжнародних спеціалізованих виставках "ОлієЖирова", Енергозберігаючого обладнання та альтернативних джерел енергії "ІСТВЕ", Садівництва, виноградарства та квітництва "СадВін", які пройдуть у Виставковому Центрі "КиївЕкспоПлаза" (м. Київ, вул. Салютна, 2 -Б) з 1 по 3 квітня 2014.

У рамках виставок Біоенергетична асоціація України та ТОВ Спільне німецько-українське підприємство НААН України «Агроінком» 2 квітня 2014 р. з 10:30 до 15:00 проводять семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси». Провідні експерти ТОВ "Науково-технічний центр" Біомаса ", БАУ та ряд запрошених експертів виступлять з лекціями про стан біоенергетики в Україні в цілому і про впровадження конкретних біоенергетичних технологій. За підсумками семінару відбудеться дискусія. Попередня програма семінару розміщена на сайті.

Додаткові пропозиції українських фахівців щодо подання доповідей на семінар будуть розглянуті оргкомітетом семінару.

Bioenergy Association of Ukraine takes part in the International specialized exhibitions "Fat and Oil Industry", Energy-saving equipment and alternative energy sources "ISTWE", Horticulture, Viticulture and Floriculture “SadVin”, which will be held in Kyiv at KyivExpoPlaza Exhibition Center (2-B, Salytna str.), on April, 1 - 3, 2014.

Within the exhibitions Bioenergy Association of Ukraine (UABio) and Limited Liability Corporation joint German-Ukrainian venture of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine "Agroinkom" (JV "Agroinkom") will organize a seminar on "Practical aspects of energy production from biomass" on 2 April 2014 from 10:30 to 15:00. Leading experts of UABio and a number of invited experts will deliver lectures on the state of bioenergy in Ukraine in general and on specific implementation of bioenergy technologies. The discussion will take place after the seminar. The preliminary program of the seminar is available at the web-site.
 

Член БАУ, компанія IBCentre виступає організатором VI Українського біопаливного форуму UBF - 2014, що відбудеться в Києві 15-16 квітня 2014 року в конгрес-центрі НСК "Олімпійський" і складатиметься з Конференції та спеціалізованої виставки. Захід проходитиме за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України а також Державного агентства лісових ресурсів України.

Доповідь голови Правління БАУ Георгія Гелетухи "Які законодавчі та державні політичні зміни слід очікувати в біопаливній галузі в 2014 році в Україні?" заплановано на Сесію 1 UBF-2014.

З програмою VI Українського біопаливного форуму UBF-2014 можна ознайомитись за посиланням.

Знижка на участь для членів БАУ — 20%.

 
 

UABio member, the IBCentre company acts as an organizer of the VI Ukrainian Biofuel Forum UBF-2014, which will be held in Kiev on 15-16 April 2014 in the Congress Center of NSC "Olympic" and will consist of the Conference and Trade Fair. The event is supported by the Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, and the State Forest Resources Agency of Ukraine.

Speech by the Head of the Board of UABio Georgiy Geletukha "What legislative and public policy changes should be expected in biofuel sector in 2014 in Ukraine?" is scheduled for Sessions 1 of the UBF-2014.

The program of VI Ukrainian Biofuel Forum UBF-2014 can be retrieved via the link.

The discount for participation of UABio members is 20%.

Звернення голови

Ми щиро раді запросити всіх, кому небайдужі проблеми біоенергетики, взяти участь у роботі ювілейної Десятої міжнародної конференції "Енергія з біомаси", яка відбудеться в Києві 23-24 вересня 2014 року.

Економічно доцільний потенціал біомаси в Україні становить понад 30 млн. т у.п./рік, що може забезпечити до 15 % потреб країни в енергії. Реалізація цього потенціалу може призвести до заміщення близько 6 млрд. м3 природного газу на рік вже до 2020 року, скорочення викидів парникових газів на 13 млн. тСО2-екв/год і створенню близько 20 тис. нових робочих місць. Вже зараз для виробництва енергії в Україні використовується 1,6 млн.т у.п. біомаси на рік, що становить 1,2 % загального енергоспоживання.


З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

 

Chairman's message

We cordially invite all the interested representatives of Biomass Community to participate in the Jubilee 10th International Conference on Biomass for Energy which will take place in Kyiv (Ukraine) on 23-24 September 2014.

The economic potential of biomass in Ukraine is over 20 mtoe/yr that can cover up to 15% of the country’s energy demand. Utilization of the potential may result in annual replacement of about 6 bill m3 of natural gas by 2020, reduction of greenhouse gases emission by 13 mill t CO2eq/yr. Now Ukraine is using 1.1 Mtoe/yr of biomass for energy production that covers about 1.2% of the total energy consumption.


Full text of the message can be found here.
 

 

Запрошення до членства в БАУ у 2014 році 
 
Шановні колеги!
Наразі для розширення впливу в суспільстві та посилення позицій біоенергетичної галузі в Україні БАУ прагне залучити нових членів, в інтересах яких буде проводити свою подальшу роботу.
Запрошуємо Вас та Вашу компанію розглянути можливість членства в Біоенергетичній асоціації України! З умовами членства в БАУ можна ознайомитись на нашому сайті в розділі Стати членом БАУ.
Сподіваємось на підтримку нашої діяльності та вступ Вашої організації до Біоенергетичної асоціації України з січня 2014 року!
 
Лист-звернення Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи
 

Dear colleagues!
Currently in order to expand our influence in society and strengthen the position of the bioenergy industry in Ukraine the Association seeks to attract new members, whose interests will be protected under UABio future work.
We invite you and your company to consider membership in the Bioenergy Association of Ukraine! The terms of membership in the UABio can be found on our web-site under section Become a member.
Hoping for your support of our activities and for your organization joining the Bioenergy Association of Ukraine in January 2014!

Letter of appeal by the Head of the UABio Board, Georgiy Geletukha
Новини біоенергетики

Рекомендації експертів енергетики новому Уряду України

Новий склад Кабінету міністрів повинен буде проводити реформування галузей економіки, в тому числі й у проблемному паливно-енергетичному комплексі. Експерти розповіли, на що уряду потрібно звернути увагу в першу чергу.
 

Альтер еко. Що заважає відновлювальній енергетиці в Україні похитнути позиції нафти й газу

 

В Україні стрімко зростає популярність «зеленої» енергетики. Загалом на сьогоднішній день встановлена потужність об'єктів відновлюваної енергетики становить 1,216 ГВт. З них, за даними Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, тільки минулого року було введено в експлуатацію 539 МВт – це на 50% більше, ніж у 2012-му.

За допомогою відновлюваних джерел в Україні в минулому році виробили понад 1,5 млрд кВт-год енергії (без урахування великих ГЕС). І якщо зараз «зелені» кіловати – це скромні 3,6% від загального виробництва електроенергії в країні, то до 2020 року, за оцінками експертів, Україна може збільшити їхню частку до 15-20%.

 

Що чекає біомасу в майбутньому?

Відновлювана енергетика розвивається досить швидкими темпами. У Міжнародному енергетичному огляді за 2013 рік, представленому Міжнародною енергетичною агенцією (IEA), передбачене зростання відновлюваної енергетики в середньому на 2,8% щорічно з 2010 до 2040 року. Традиційна біомаса покриває приблизно 9% від світових потреб у енергії, це й досі більше за частку сучасних відновлюваних джерел енергії разом.
 

Під Саранском побудують найпотужнішу біогазову електростанцію в Росії. У проект буде вкладено біля 30 млн доларів. Будівництво буде закінчено вже в 2014 році. Підприємство працюватиме на відходах життєдіяльності великої рогатої худоби та буряковому жомі.

Очікується, що це буде найбільший проект у сфері біоенергетики в Росії. Потужність станції становитиме 4,4 МВт. Велика частина вироблюваної енергії — до 90% — буде йти в загальну мережу, а інші 10% підуть на обслуговування фермерських господарств та роботу самої станції.


 

Відходи агропромислового комплексу — приваблива сировина для отримання теплової та електричної енергії. За оцінками експертів представництва IFC в Україні, потенціал економічно окупних проектів з виробництва енергії з відходів сільського господарства в Україні дорівнює 25% її річного промислового енергоспоживання.

Енергія, отримана внаслідок реалізації проектів з переробки доступних відходів, дозволить знизити потребу України в імпорті природного газу на 8 млрд куб.м на рік. Економія від скорочення його імпорту може скласти близько 28 млрд грн.

Повний текст статті читайте на порталі "Бізнес".


 

Зниження енергоємності української економіки залежить від ціни на природний газ, про яку Україна зможе домовитися з Урядом РФ. Питання енергоефективності, енергозбереження, використання альтернативних джерел і маршрутів поставок енергії, вочевидь, знову стає не просто актуальним, але й виходить на перший план. Невипадково заступник голови Держенергоефективності Сергій Дубовик вирішив відзвітувати перед журналістами та громадськістю про роботу, виконану відомством та українським бізнесом у цьому напрямку, а також розповісти про плани на 2014 рік.
 

Міністр навколишнього середовища і водних ресурсів Нурлан Каппаров представив пропозиції щодо системних заходів з підтримки відновлювальної енергетики та формування даного ринку в Казахстані. За дорученням Глави держави вивчено досвід країн Євросоюзу з урахуванням помилок, допущених під час розвитку сектору ВДЕ в інших країнах. Учасники наради обговорили представлені результати досліджень та рекомендації європейських експертів.
 

Оновлена Енергетична стратегія України - реформи чи лише їх імітація?

Кабмін розробив проект змін до постанови №444.

Ця постанова міститься перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та ПДВ при ввезенні на митну територію України.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики 
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
 
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ!


Ми робимо енергію зеленою!
Планується щомісячний випуск дайджесту. Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції за адресою 
truten@uabio.org
 
 
 


We are greening the energy!
This digest is planned to be issued monthly. We look forward to receiving your feedback and suggestions at  
truten@uabio.org