Copy
Information Digest UABio № 15
  2014
View this email in your browser
Інформаційний дайджест БАУ № 15 
Березень 2014

Вступ
Громадська спілка  «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу,  прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2013 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.
Information Digest UABio № 15
March  2014

Introduction
Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Компанія EnTech Suomi Ltd. стала членом Біоенергетичної асоціації України.

EnTech Suomi Ltd. є представником фінських промислових концернів та компаній на території Україні. Місія компанії – впровадження «зелених» та екологічних технологій в країни, які цього найбільше потребують. За останні роки Фінляндія стала однією з небагатьох країн світу, що активно розвивають та використовують технології, що дозволяють будувати енергоефективні споруди, переробляти відходи та виробляти біопаливо з альтернативних джерел сировини.

Основний напрямок компанії EnTech Suomi Ltd. це технології для збору, сортування та подальшої переробки різного типу сміття та відходів, з можливістю виробництва та подальшого використання і / або продажу біо-палива.

EnTech Suomi Ltd. company has become member of the Bioenergy Association of Ukraine.

EnTech Suomi Ltd.is a representative of Finnish industrial firms and companies in Ukraine. Our primary mission is to introduce "green" and environmental technologies to the markets that most need them. Over recent years, Finland became one of the few countries that are actively developing and using technologies that allow building energy-efficient homes and buildings, recycle waste, and produce bio-fuel from alternative sources of raw materials.

The main scope of EnTech Suomi Ltd. is the technologies for the collection, sorting, and further processing of various types of garbage and waste, with the possibility of production and subsequent use and / or sale of the bio-fuel. We are also willing to provide all king of legal and official consultancy for the companies who are looking for the entries to Ukrainian markets.


3 квітня, в 11:00, в приміщенні прес-центру інтернет-видання "Обозре-ватель" відбудеться прес-конференція на тему:"Біопаливо як альтернатива дорогому газу".

У прес-конференції візьмуть участь:

- голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха;
- голова Комітету енергетичної незалежності України, експерт з енергетичних питань Іван Надєїн.

Адреса редакції:
м.Київ, вул.Дмитрівська, 44-а

Реєстрація журналістів — на місці за редакційними посвідченнями.

Довідки за телефоном: (068) 346 39 41

Шановні читачі! Прес-конференція буде транслюватись в режимі online. На цій сторінці ви можете поставити запитання гостям "Обозревателя".


April 3, at 11:00 am, in the press center of the online publication "Obozrevatel" a press conference on the theme: " Biofuels as an alternative to expensive gas" will be held. 

Participants of the press conference:

- Chairman of the Board of the Bioenergy Association of Ukraine, Georgiy Geletukha; 
- Chairman of the Ukraine's energy independence Committee, energy expert Ivan Nadein.

Editorial address : Kiev, Dmytrivs'ka str., 44-a

Registration for journalists — at place via editorial credentials.

For information please call: (068) 346 39 41

Dear readers! Press conference will be broadcast online. Via the following web-page you may ask questions to the guests of "Obozrevatel".

Біоенергетична асоціація України отримала відповідь на Лист профільних асоціацій Президенту та Уряду України. Даним листо Кабінет Міністрів України доручає Міністерству юстиції розглянути та вирішити питання залучення представників професійних асоціацій та провідних експертів за різними напрямками до прийняття основних управлінських рішень всіма міністерствами та відомствами, а також до розгляду законопроектів у робочих групах профільних комітетів Верховної Ради України.

Лист-відповідь КМУ на пропозиції БАУ

Bioenergy Association of Ukraine received a response to the Letter to the President and the Government of Ukraine. By means of present letter the Cabinet of Ministers instructs the Ministry of Justice to consider and develop mechanism to involve representatives of professional associations and leading experts in various fields to take part in decision making process at all ministries and departments, as well as the drafts laws at the working groups of specialized committees of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Letter of reply for the CMU concerning proposals of UABio

27 березня 2014 року в приміщенні Торгово-промислової палати України відбулось засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України.

Дана зустріч була присвячена розгляду питання «Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар’єри та шляхи їх подолання»Доповідачем на засіданні виступив Гелетуха Георгій Георгійович – голова Правління Біоенергетичної асоціації України.

В ході засідання його учасники досягли консенсусу, що розвиток біоенергетики в Україні (як і впровадження інших технологій використання відновлюваних джерел енергії) є вкрай важливим наразі для нашої держави. Такі проекти не лише знизять енергетичну залежність від імпортованого природного газу, але й підвищать соціально-економічний рівень у різних регіонах України. 

March 27, 2014 in the premises of Ukrainian Chamber of Commerce and Industry a meeting of the Committee of entrepreneurs in energy efficiency was held.

This meeting was devoted to the issue "Bioenergy in Ukraine: state of development, barriers and ways to overcome them". Speaker at the meeting was Georgiy Geletukha — Chairman of the Board of the Bioenergy Association of Ukraine.

During the meeting, participants reached a consensus that bioenergy development in Ukraine (as well as the deployment of the other renewable energy technologies) is now extremely important for our country. These projects will not only reduce energy dependence on imported natural gas, but also enhance the socio-economic level in different regions of Ukraine.

Шановні колеги!

З метою зниження залежності України від імпортованого природного газу та популяризації використання відновлюваних джерел енергії пропонуємо вам долучитися до розробки енергетичних плакатів.

Ознайомитись із вже напрацьованими ідеями ви можете за посиланням (перелік постійно оновлюється). Будь-ласка надсилайте свої ідеї та макети плакатів Олені Ківі на електронну пошту  kiva@uabio.org.

Запрошуємо усіх небайдужих до питань енергетичної безпеки нашої Держави долучитись до розповсюдження вже готових плакатів, що доступні за посиланням.

Чекаємо на ваші пропозиції!

Dear Colleagues,

In order to reduce Ukraine's dependence on imported natural gas and to promote the use of renewable energy sources we invite you to participate in the development of energy posters.

Please get acquainted with the already proposed ideas via the link (the base is being constantly updated). Please send your ideas and posters designs to Olena Kiva by emailkiva@uabio.org.

We invite everyone concerned about energy security of our Country to join spreading already developed posters that are available via the link.

Please send us your suggestions!

Біоенергетична асоціація України надіслала лист-запит до Віце-прем'єр-міністра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В.Б. Гройсмана щодо визначення категорії складності об’єктів біоенергетики. 

За оцінками експертів БАУ, ці об’єкти не повинні перевищувати III кат. складності виключно на основі рівня екологічного впливу (наслідків). Таким чином БАУ звертається до Мінрегіонбуду з проханням врахувати вказані недоліки та обмеження у Проекті постанови КМУ «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до I – V категорій складності». Експерти БАУ готові взяти активну участь у розробці більш детальних пропозицій за цим напрямом.
З повним текстом листа можна ознайомитися на сайті БАУ.

Bioenergy Association of Ukraine sent a letter of inquiry to the Vice Prime Minister, Minister of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine Volodymyr Groisman on the definition of complexity of bioenergy facilities. 

According to UABio experts' estimations, these objects shall not exceed III category of complexity based solely on the environmental impact (consequences). Thus UABio requested Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine to consider the shortcomings and limitations in the Draft CMU Decree "On approval of the Assignment of construction to I — V category of complexity". UABio experts are ready to take an active part in the development of more detailed proposals in this direction.
The full text of the letter can be found the UABio web-site 

Звернення голови

Ми щиро раді запросити всіх, кому небайдужі проблеми біоенергетики, взяти участь у роботі ювілейної Десятої міжнародної конференції "Енергія з біомаси", яка відбудеться в Києві 23-24 вересня 2014 року.

Економічно доцільний потенціал біомаси в Україні становить понад 30 млн. т у.п./рік, що може забезпечити до 15 % потреб країни в енергії. Реалізація цього потенціалу може призвести до заміщення близько 6 млрд. м3 природного газу на рік вже до 2020 року, скорочення викидів парникових газів на 13 млн. тСО2-екв/год і створенню близько 20 тис. нових робочих місць. Вже зараз для виробництва енергії в Україні використовується 1,6 млн.т у.п. біомаси на рік, що становить 1,2 % загального енергоспоживання.


З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

 

Chairman's message

We cordially invite all the interested representatives of Biomass Community to participate in the Jubilee 10th International Conference on Biomass for Energy which will take place in Kyiv (Ukraine) on 23-24 September 2014.

The economic potential of biomass in Ukraine is over 20 mtoe/yr that can cover up to 15% of the country’s energy demand. Utilization of the potential may result in annual replacement of about 6 bill m3 of natural gas by 2020, reduction of greenhouse gases emission by 13 mill t CO2eq/yr. Now Ukraine is using 1.1 Mtoe/yr of biomass for energy production that covers about 1.2% of the total energy consumption.


Full text of the message can be found here.
 

 

Запрошення до членства в БАУ у 2014 році 
 
Шановні колеги!
Наразі для розширення впливу в суспільстві та посилення позицій біоенергетичної галузі в Україні БАУ прагне залучити нових членів, в інтересах яких буде проводити свою подальшу роботу.
Запрошуємо Вас та Вашу компанію розглянути можливість членства в Біоенергетичній асоціації України! З умовами членства в БАУ можна ознайомитись на нашому сайті в розділі Стати членом БАУ.
Сподіваємось на підтримку нашої діяльності та вступ Вашої організації до Біоенергетичної асоціації України з січня 2014 року!
 
Лист-звернення Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи
 

Dear colleagues!
Currently in order to expand our influence in society and strengthen the position of the bioenergy industry in Ukraine the Association seeks to attract new members, whose interests will be protected under UABio future work.
We invite you and your company to consider membership in the Bioenergy Association of Ukraine! The terms of membership in the UABio can be found on our web-site under section Become a member.
Hoping for your support of our activities and for your organization joining the Bioenergy Association of Ukraine in January 2014!

Letter of appeal by the Head of the UABio Board, Georgiy Geletukha
Новини біоенергетики


Будівництво LNG-терміналу та енергоефективність — пріоритети Уряду

Уряд розробляє програму енергоефективності, але для її здійснення знадобиться час. За словами прем′єр-міністра Арсенія Яценюка, планується знизити споживання газу і підняти ціни на комунальні послуги та газ. Він також заявив, що Україна збирається продовжити проект будівництва терміналу скрапленого газу і значно скоротити енергоспоживання, щоб вийти з газової кризи..
 

Уряд підняв ціни на газ для промисловості і бюджетників

Гранична ціна на природний газ для промислових споживачів з 1 квітня 2014 зросте на 29,1% - до 4,02 тис грн за 1 тис. куб. м , для підприємств, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів - на 64,2% до 4,02 тис грн за 1 тис. куб. м. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики України, прийняла на засіданні в понеділок.
 

Підвищення тарифів на тепло для населення України на 120% до 2017 року

Кабінет міністрів має намір підвищити тарифи на тепло для населення на 120% протягом 4 років (у 2014-2017 роках).

"Ми прийняли рішення про підвищення тарифів на газ і на тепло. Для того, щоб вирівняти ціни з ринковими, з реальними необхідно підвищити на 120%. Ми розклали це на 4 роки: перший рік - на 40% (це по теплу), другий рік — на 40%, два наступні роки — по 20%", — розповів він.

 

Тарифи на газ для населення з 1 травня  зростуть на 50%. Як повідомляє УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор департаменту економічного планування та фінансових розрахунків НАК "Нафтогаз України" Юрій Колбушин.

Досить створювати багатство для вже багатої Росії - голова EWEA

Досягнення частки в 30% відновлюваних джерел енергії до 2030 року скоротить залежність Європи від імпорту газу майже втричі, у порівнянні з пропозицією Єврокомісії щодо 27%. Про це свідчать власні цифри Єврокомісії.

В листі до міністрів закордонних справ ЄС голова Європейської вітроенергетичної асоціації (EWEA) Томас Бекер заявив, що ціль у відновлюваній енергетиці "щонайменше у 30%" дозволить Європі істотно згорнути імпорт викопного палива, в тому числі з Росії.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики 
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
 
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ!


Ми робимо енергію зеленою!
Планується щомісячний випуск дайджесту. Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції за адресою 
tryboi@uabio.org
 
 
 


We are greening the energy!
This digest is planned to be issued monthly. We look forward to receiving your feedback and suggestions at  
tryboi@uabio.org