Copy

NIEUWSBRIEF

MAART 2020

Heeft u onze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen en wenst u ons te blijven volgen, laat dan hier uw gegevens achter.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

INLEIDEND WOORDJE DOOR DE VOORZITTER

Op 20 december 2019 is de vzw Eerstelijnszone Pallieterland opgericht. Sindsdien zijn wij terug te vinden in het Staatsblad, een belangrijke stap in onze opstart!
Dit is onze eerste echte nieuwsbrief. We brengen hierin telkens een aantal artikels over actuele zaken: ‘echt nieuws’. Daarnaast werken we met twee vaste rubrieken:
 • De Inkijker vertelt over een organisatie in ons werkgebied, met antwoorden op vragen als ‘waarvoor staan jullie’ en ‘hoe werken jullie samen met anderen buiten de organisatie?’ De eerste Inkijker gaat over onszelf. Is jouw organisatie de volgende die zich voorstelt in deze nieuwsbrief?
 • De Uitkijker is de kalender met evenementen waar we met zijn allen naar uitkijken: interessante vormingen, Platformvergadering (de opvolger van de Veranderfora), …
Vele mensen achter het Veranderteam, het Veranderforum en de Voorlopige Zorgraad hebben in de laatste maanden veel werk verzet om de missie, de visie en het beleidsplan uit te schrijven. De Vlaamse overheid heeft deze documenten ondertussen goedgekeurd. Bedankt voor al het voorbereidende werk!

Momenteel ligt ons dossier bij de overheid om onze vzw te erkennen als zorgraad voor de Eerstelijnszone Pallieterland. Voor deze erkenning hebben we de expliciete steun nodig van een voldoende aantal organisaties. Als jouw organisatie nog niet getekend heeft, dan kan dat:
 • ofwel als lid van de vzw, dan wordt u ook op de jaarlijkse algemene vergadering verwacht,
 • ofwel als organisatie die zich op de algemene vergadering laat vertegenwoordigen door een lid van de vzw,
 • ofwel verklaart u zich schriftelijk akkoord met de plannen van de eerstelijnszone.
De nodige documenten hiervoor vindt u terug via deze link.
Iedereen is en blijft welkom op onze activiteiten, met of zonder lidmaatschap of akkoord met het beleidsplan.

Dankzij de vrijgevigheid van de huisartsenkring, heeft onze medewerker Carmen vorige week een collega gekregen. Evelien zal minstens drie maanden onze ploeg komen versterken (19u/week). Ze heeft ervaring als stafmedewerker in de rusthuissector en bij Kind en Gezin. Haar expertise en haar goesting om een verschil te maken kunnen we zeker gebruiken!

Wie zin heeft om aan te sluiten bij een van onze werkgroepen, lees zeker het artikel Voorstelling werkgroepen. Er is voor ieder wel wat wils. Momenteel zijn de vergaderingen uitgesteld tot na de paasvakantie omwille van de corona-epidemie. Toch kan u zich al aanmelden voor wat u interesseert. 

Onze zorgraad en onze medewerkers worden mee betrokken in de inspanningen van de huisartsenkring voor de corona-respons. Wij zijn solidair met onze collega's in het ziekenhuis. Om de spoed te ontlasten is er reeds een triagepunt voorzien door de huisartsenkring waarnaar huisartsen patiënten kunnen doorverwijzen na telefonische triage. Er wordt ook gewerkt aan een schakelzorgcentrum. In dit centrum zouden COVID positieve patiënten opgevangen worden die niet langer in het ziekenhuis verzorgd hoeven te worden, maar nog niet voldoende sterk of zelfredzaam zijn om naar huis te kunnen. Er waren reeds verregaande gesprekken met Bed Muzet (jeugdherberg te Lier), de lokale besturen en een aantal lokale beroepsgroepen. Artsen zonder Grenzen en het ziekenhuis geven inhoudelijke input. Als alles goed gaat wordt in de loop van volgende week opgestart. We houden jullie op de hoogte. Wees ondertussen alert voor signalen uit uw beroepsgroep of gemeente.

Ik wens jullie veel moed in deze drukke tijden. Zorg niet alleen voor de anderen. Zorg ook voor uzelf. Indien u nood heeft aan een babbel, denk eraan dat u kan telefoneren met een collega. Doe uw best om af en toe te pauzeren, om genoeg te eten, te slapen, maak eens een wandeling of wat u dan ook de energie geeft om nog lang extra hard (en extra voorzichtig!) te werken.

Check ook zeker de Uitkijker! En dan zien we elkaar
één van de volgende keren.

Tot dan!
Jullie voorzitter,
Bert
 

INKIJKER

De eerste Inkijker gaat over onszelf: vzw Eerstelijnszone Pallieterland.

In het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg zijn er in Vlaanderen en Brussel 60 eerstelijnszones gevormd. Eerstelijnszone Pallieterland is er één van en omvat de volgende vijf gemeenten als werkingsgebied: Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst. De eerstelijnszones vervangen vanaf eind juni de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnszorg (SEL’s), de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN’s) en de Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT’s). 

Elke eerstelijnszone heeft een Zorgraad opgericht waarvan het erkenningsdossier eind december 2019 werd ingediend. Ten laatste 1 juli 2020 worden de eerstelijnszones officieel erkend en krijgen ze de nodige subsidies. De zorgraad is pluralistisch samengesteld uit vier clusters: (1) lokale besturen en huizen van het kind, (2) gezondheidszorg, (3) welzijn en (4) verenigingen voor de PZOV en mantelzorgers. PZOV is een afkorting voor Persoon met Zorg- en OndersteuningsVraag, om het niet te hebben over patiënten of cliënten. Op onze website vindt u een overzicht van de leden van het bestuursorgaan van ELZ Pallieterland.Een zorgraad heeft vanuit het decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg (26 april 2019) vijf hoofdopdrachten:
 1. Ondersteunen van eerstelijnszorgaanbieders:
  • aanleveren van gegevens voor desocialekaart.be
  • ondersteuning bij digitale gegevensdeling en geïntegreerde zorg.
 2. Kringwerking en beroepsverenigingen ondersteunen.
 3. Lokaal sociaal beleid en Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ondersteunen.
 4. Afstemmen organisatie/aanbod van zorg en ondersteuning op de lokale nood.
 5. Meewerken aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (zie preventie).

Op basis van deze decretale verwachtingen stelt ELZ Pallieterland in haar visie drie doelen voorop:
 1. Continuïteit van zorg en ondersteuning waarbij de PZOV centraal staat (cfr. WHO-model voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg).
 2. Een optimale integratie van de zorg- en welzijnssector.
 3. Een sterk netwerk dat de PZOV ten goede komt.
Klik hier voor de volledige visietekst met kernwaarden.

Naast een visietekst heeft ELZ Pallieterland ook een beleidsplan opgesteld voor de komende twee jaren. In deze nieuwsbrief kan u al meer informatie vinden over enkele werkgroepen die hiermee aan de slag zijn gegaan.

Indien u het volledige beleidsplan wenst op te vragen kan u een mail sturen naar carmen@elzpallieterland.be.

In de toekomst zullen eerstelijnszones kennis en expertise kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken aan zorg- en ondersteuningsvragen die het niveau van een eerstelijnszone overschrijden. Dit hoger niveau is de regionale zorgzone. Een regionale zorgzone zal ook de expertise bundelen van LOGO’s, Palliatieve Netwerken, Regionale expertisecentra dementie en Netwerken geestelijke gezondheidszorg en hun expertise verlenen aan de eerstelijnszones. Een regionale zorgzone buigt zich ook over de afstemming tussen de eerstelijnszorg en de basisziekenhuiszorg. Eerstelijnszone Pallieterland zit samen met vier andere eerstelijnszones in regionale zorgzone 4.
Op Vlaams niveau krijgt de eerstelijnszorg tenslotte ondersteuning vanuit het nieuw Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL). Dit instituut zal alle kennis en expertise bundelen uit allerhande Vlaamse organisaties/projecten die werken rond eerstelijnszorg: bv. Gezond Leven, Academie voor de Eerste Lijn, Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, Vlaams patiëntenplatform, éénlijn.be, Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen, Domus Medica, etc.

VOORSTELLING WERKGROEPEN

HealthLi Buurtkompas

In deze werkgroep maken we samen met een kwetsbare groep een ondersteuningspakket om hun gezondheidsvaardigheden te versterken.
 
Om te bepalen welke kwetsbare groep zal worden aangesproken, hebben we databanken geraadpleegd om zicht te krijgen op kwetsbare groepen in Pallieterland en hebben we een online enquête gehouden die alle eerstelijnsactoren konden invullen (respons: 109). Bij de nabespreking van de resultaten zijn de volgende drie keuzevoorstellen gemaakt.
Op het Bestuursorgaan van 18 februari 2020 werd beslist dat zal ingezet worden op het eerste keuzevoorstel.

Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met joke.coussement@thomasmore.be.

Praatcafé dementie

Deze werkgroep breidt het bestaande praatcafé dementie in Lier uit naar de vier andere gemeenten van ELZ Pallieterland. De bedoeling van dit praatcafé is steun bieden aan mantelzorgers die zich dag in dag uit inzetten voor mensen met dementie.

In het praatcafé wordt telkens een spreker (expert) en een mantelzorger uitgenodigd die zijn of haar eigen ervaring rond dementie deelt. Ondertussen is er al één praatcafé doorgegaan in Lier in het woonzorgcentrum Paradijs. Er was een grote opkomst (een honderdtal mensen) en het thema was verlies, gebracht door professor Manu Keirse. In mei zal het tweede praatcafé dementie doorgaan in Nijlen. Check de Uitkijker!

Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met jo.sels@zusters-berlaar.be.

Sociale kaart

Deze werkgroep zorgt ervoor dat desocialekaart.be up-to-date is.

Iedereen van de werkgroep heeft een bepaalde beroepsgroep voor zich genomen om gegevens te inventariseren. De volgende stap is deze mensen vragen of hun gegevens op de sociale kaart mogen komen. Dit moet nagevraagd worden om in orde te zijn met de GDPR richtlijnen rond bescherming van de privacy.

Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met annvanlooveren@telenet.be.

Communicatie en vorming

In deze werkgroep worden de nieuwsbrieven geschreven, de website van de eerstelijnszone wordt aantrekkelijker gemaakt en er wordt een overzicht gemaakt van interessante vormingen in de zone.
We zijn één keer samengekomen met de vier leden van de werkgroep en deze nieuwsbrief is al een eerste resultaat. We krijgen binnenkort versterking van een vijfde persoon die de Facebookpagina van de eerstelijnszone zal beheren.

De werkgroep is op zoek naar extra leden. Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met carmen@elzpallieterland.be.

Gegevensdeling

Deze werkgroep buigt zich over de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en de gegevensdeling naar en over de PZOV. Er wordt onderzocht met welke programma’s er vooral gewerkt wordt door zorgverleners en wat er allemaal bestaat voor de PZOV. Er wordt een oplijsting gemaakt van alle opties. In de toekomst kan er dan duidelijk gemaakt worden aan de PZOV hoe hij of zij informatie kan terugvinden.

Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met marie.coenen@hotmail.com.

Warme wijk project 

De werkgroep werkt een pakket en een opleiding uit rond buddywerking. Dit project wordt georganiseerd in het centrum van Lier.

Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met joris.bracquene@zewopa.be.

Opstart projecten kansarmoede en psychisch kwetsbaren

Deze werkgroep werkt aan (1) de opvolging van het subsidiedossier rond Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en aan (2) een gemeenschappelijke visie rond welke projecten de eerstelijnszone wil steunen.

1) Het decreet lokaal sociaal beleid (9 februari 2018) vraagt dat CAW, OCMW en DMW van de mutualiteiten samenwerken om een GBO op te richten. Deze samenwerking beoogt: 
 1. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening,
 2. het tegengaan van onderbescherming.
2) De werkgroep maakt een aanvraagformulier zodat het duidelijk is voor organisaties en initiatieven of ze mogelijks steun kunnen krijgen van onze eerstelijnszone voor opstartende projecten. Voor dit aanvraagformulier is het belangrijk om een gemeenschappelijke deler te vinden in de verschillende bestuursakkoorden, zodat ons beleid in overeenstemming is met het lokaal sociaal beleid. In eerste instantie ligt de focus op initiatieven en projecten rond kansarmoede en psychisch kwetsbaren, met mogelijkheid om dit later uit te breiden.

De werkgroep neemt ook zelf contact op met een aantal organisaties om te bekijken welke projecten ondersteund kunnen worden.  

Doet u graag mee aan deze werkgroep, neem dan contact met joris.bracquene@zewopa.be.

UITKIJKER


Omwille van de maatregelen rond het coronavirus worden de evenementen die gepland waren tot en met de paasvakantie niet langer opgenomen.
 

25 mei  Praatcafé dementie om 19u30 te WZC Heilig Hart - Nijlen
09 juni  Familiegroep dementie, samenkomst met lotgenoten om 19u00 te WZC Amate - Lier
17 juni  Algemene vergadering 19u00-20u00 en platformvergadering 20u00-22u00 vzw Eerstelijnszone Pallieterland te WZC Paradijs - Lier   Zelf een interessante vorming die u wil delen met
  iedereen in onze eerstelijnszone? Klik
hier.
ELZ Pallieterland
E-mail
Copyright © 2020 ELZ Pallieterland, All rights reserved.

Our mailing address is:
carmen@elzpallieterland.be


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ELZ Pallieterland · Gasthuisstraat 6 · Nijlen 2560 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp