Copy
<<<< Kako bi se newsletter upotpunosti prikazao (sve vijesti) pritisnite na link desno (view this email in your browser) >>>>>
View this email in your browser

"Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem." 
Više vrijedi jedan svjedok koji je vidio, nego deset koji su čuli.

NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA
U svibnju je u NPC-u volontiralo 40 volontera. Odrađena su 584,5 volonterska sata.
Zaprimljena su 46 poziva građana.
Besplatan telefon iz fiksne i mobilne mreže svaki radni dan od 8:00h do 20:00h!

Međunarodna konferencija europskih NPC-a - Prag 2016.

Na međunarodnoj konferenciji u Pragu od 4. do 6. svibnja okupile su se predstavnice svih država u kojima se koristi 116 006 standardizirani broj za žrtve kaznenih djela. Uz Hrvatsku (NPC), sudjelovale su i Irska, Češka, Portugal, Njemačka, Austrija, Danska i Nizozemska.Organizator je bila nevladina organizacija Bílý Kruh Bezpečí, uz sponzorstvo predstavnika Europske komisije Jiříja Pospíšila. Program seminara je bio usmjeren na predstavljanje sustava podrške i organizaciju rada u pojedinim državama kako bi se, uvidom u različite prakse, uočili jednaki obrasci te pronašli najkvalitetniji pristupi za udovoljavanje potrebama krajnjih korisnika 116 006 broja.

U četvrtak, 19. svibnja, volonteri Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja i članovi Kluba mladih izmiritelja su se odazvali radionici nevladine međunarodne organizacije World PeaceInitative. Ance StefanieIorgulescu vodila je radionicu u prostorima Hrvatske udruge za mirenje. Prisutni su imali priliku učiti o potrebnim alatima za postizanje unutarnjeg mira i što uspješnije nošenje sa stresom i stresnim situacijama kako bi uspješno obavljali svoje volonterske i svakodnevne aktivnosti.


 
Nagrada "Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga"
Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima je 23. svibnja, u sklopu konferencije „Uloga udruga u društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju“, dodijeljena nagrada "Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga" u kategoriji "Organizacija javne kampanje za promociju volonterstva usmjerene studentima" za program Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Nagradu je dodijelio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2016.
Referentni centar u Vukovaru i Osijeku povodom "Dana otvorenih vrata udruga", 23. (Vukovar) i 25. (Osijek) svibnja 2016. zaprimio je deset osoba. Stručni tim Udruge informirao ih je o radu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, o pružanju besplatne pravne pomoći, načinu ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Također smo imali upite vezane za pozive na besplatni broj 116 006 Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, te o organizaciji volontiranja u Udruzi.
Hvala Vam što ste nas posjetili!
20. i 21. svibnja, sudjelovali smo na prvom i drugom modulu "Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja", u organizaciji Ženske sobe- Centra za seksualna prava. Trenerice su bile dr.sc. Maja Mamula (koordinatorica Ženske sobe) i sutkinje Branka Žigante Živković i Lana Peto Kujundžić. Uz Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima, prvom i drugom modulu specijalizirane edukacije, prisustvovali su predstavnici drugih OCD-a (CESI, B.a.B.e, Hrabri telefon…), predstavnici CZSS, MUP-a, Ministarstva pravosuđa, stručni suradnici sudova te druge osobe koje se u radu susreću sa žrtvama seksualnog nasilja (psiholozi, psihijatri, pedagozi…)
Volonteri NPC-a su povodom manifestacije „Hrvatske volontira“ organizirali akciju „Prekinite šutnju! Zatražite podršku“ kojom su građane i građanke Zagreba informirali o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u RH te educirali o građanskoj hrabrosti.  Cilj akcije je bio provjeriti osjetljivost građana i građanki o žrtvama kaznenih djela i prekršaja  te aktivno doprinijeti podizanju svijesti o postojanju podrške za žrtve i svjedoke te o potrebi prijave kaznenih djela.
HVALA NAŠIM DONATORIMA!!
ŽELITE LI I VI DONIRATI?
Ukoliko želite donirati svoje proizvode za vrijedne volontere i volonterke Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja ili financijski podržati rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, javite nam se na broj: +385 91 797 17 61 (Izvršni direktor) ili uplatom na žiroračun Udruge s naznakom "Donacija" :  HR2324020061100479261
U svibnju 2016. u Ministarstvu pravosuđa održan je Okrugli stol na temu nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Pomoćnica ministra prisutne je upoznala s najbitnijim reformama izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku: revizija i ogledni spor, a potom i s ostalim procesnim izmjenama i dopunama koje se predlažu. Slijedi javna rasprava.
U svibnju 2016. započelo savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona. Ovim Prijedlogom zakona predlažu se sedme izmjene i dopune ZKP/08, a razlog za predlaganje ponovnih izmjena i dopuna je prvenstveno usklađenje domaćeg kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, između ostalog i Direktivom 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP.
Vlada RH imenovala je krajem travnja, dok su se uvjeti stekli u svibnju, članove i zamjenika člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela. MIREN ŠPEK, dipl.iur ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, imenovan je u Odbor kao zamjenski član uz VEDRANU ŠIMUNDŽU NIKOLIĆ, zamjenicu ministra pravosuđa i prim. VERU KATALINIĆ-JANKOVIĆ, dr. med, pomoćnicu ministra zdravlja
„Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“
U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“,  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima uvela je sustav sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i prekršaja u Klub žena Varaždin s područja Varaždinske županije, Homo-udruga za zaštitu ljudskih prava s područja Istarske županije,  Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Požeško-slavonske županije i Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva s područja Dubrovačko-neretvanske županije gdje do sada nije postojao nikakav oblik pomoći i podrške, kao ni  Odjeli za podršku pri Županijskim sudovima.
Po završetku specijalizirane edukacije, koju je održala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, volonteri udruga u navedenim županijama svakodnevno građanima stoje na raspolaganju za emocionalnu podršku, informiranje  o njihovim zakonskim pravima, pomažu pri ispunjavanju obrazaca za novčanu naknadu, upućuju ih na relevantne OCD-e i institucije koje mogu pomoći više u konkretnom slučaju.
Projekt je financijski podržan od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
„Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ - Pakrac
Dana 11. svibnja 2016. godine, Mia Veličković- voditeljica projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ održala je sastanak s volonterima, koordinatorom i zamjenikom koordinatora volontera iz Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ s ciljem evaluacije zadovoljstva volontera i koordinatora volontera odazivom građana i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, te strateškog planiranja budućnosti sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja s područja Požeško-slavonske županije.
„Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ - Dubrovnik
16. svibnja 2016. održan je sastanak s volonterima, koordinatorom i zamjenikom koordinatora volontera iz Regionalnog centra za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društa DEŠA-Dubrovnik u cilju evaluacije zadovoljstva volontera i koordinatora volontera odazivom građana i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja s područja Dubrovako-neretvanske županije. Aktivnost je održana u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
DOGAĐAJI NA KOJIMA SMO SUDJELOVALI U VUKOVARU U SVIBNJU
Povodom obilježavanja Dana grada Vukovara, Udruga za podršku žrtvamam i svjedocima sudjelovala je u Gradskom muzeju u Vukovaru održana je 2. svibnja 2016.godine promocija knjige gđe. Ane Holjevac -Tuković „Proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja“.
3. svibnja 2016. godine u prostorijama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održali smo sastanak s predstavnicom Udruge žena iz Vukovara, Jelenom Milić.
Tema sastanka je bila predstavljanje Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Udruge žena u svrhu međusobnog povezivanja, razmjene iskustva i dosadašnjih postignuća u pružanju socijalnih i psihosocijalnih usluga te razvijanje potencijalnih projekata.
9. svibnja 2016. predstavnici Udruge za podršku žrtvama i svjedocima nazočili su konferenciji pod nazivom "Migracije - Prilika za Hrvatsku?" u organizaciji Europskog doma Vukovar. Govorilo se o aspektu dolaznih migracija u Hrvatsku odnosno humanitarne krize masovnog izbjeglištva. Uvodna izlaganja održali su Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije iz Zagreba i mr.sc. Viktor Koska iz Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija" pri Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  U drugom panelu naglasak je bio na emigraciji hrvatskog stanovništva, dr.sc. Milan Ivanović iz Panon instituta za strateške studije iz Osijeka pokazao naizgled zabrinjavajuće brojke i recentne statistike odlaska ljudi, posebice iz slavonskih županija, dr.sc. Silva Mežnarić iz Instituta za migracije pokušala je u svom izlaganju demistificirati predodžbe o izumiranju Slavonije ukazavši na širu sliku migracija diljem Europe u dužem vremenskom periodu. 
Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima bila je ovo prilika da u neformalnom djelu konferenciju predstavi rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja te ponudi uslugu informativne/emocionalne podrške izbjeglicama, migrantima ili azilantima koji se nalaze na području RH putem svog besplatnog telefona 116 006. 
13. svibnja 2016. sudjelovali smo na VuMI 2016 - Danu informiranja mladih u Vukovaru, u organizaciji PRONI Centra za socijalno podučavanje - Info-centra za mlade Vukovar 
Tim udruge za podršku žrtvama i svjedocima je informirao posjetitelje (mlade i građane u prolazu) o radu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu  pomoć, o besplatnom broju 116 006 te mogućnostima volontiranja u Udruzi.
23. svibnja 2016. Kornelija Kondor i Miren Špek održali su predavanje studentima 1.i 2. godine Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru - smjer upravni referenti. Prezentirali su rad Udruge, programe (Nacionalni pozivni centar 116 006 i Referentni centar u Osijeku i Vukovaru), besplatnu pravnu pomoć, emocionalnu i informativnu podršku te mogućnosti i razloge za volontiranje.
Bila je to prilika da se ukaže na važnost volontiranja, praksu koju kao upravni referenti mogu steći volontiranjem u Referentnom centru Vukovar (primarna pravna pomoć, komunikacija s javnopravnim tijelima, izrada dopisa, analiza predmeta, pružanje emocionalne i informativne podrške korisnicima).
Zahvaljujemo se prof. Danijeli Romić i Veleučilištu na mogućnosti da njihovim studentima predstavimo naš rad!

Mirni prosvjed - Inicijativa za podizanje svijesti o degradaciji civilnoga društva „Pet do dvanaest“ 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovala je 25. svibnja u Osijeku  u mirnom prosvjedu s drugim organizacijama civilnog društva iz Osijeka i okolice (udruge invalida, mladih, žena, ljudska prava, životinja) kako bi ukazali na situaciju vezanu uz degradaciju udruga u Hrvatskoj i smanjenje proračunskih sredstava Odlukom Vlade o preraspodjeli sredstava unutar dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, te skrenuli pozornost na pokretanje što više inicijativa s ciljem podizanja svijesti o ovom problemu u nadi za promjenom ove Odluke i vraćanja dostojanstva udrugama.
REFERENTNI CENTAR ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA - VUKOVAR I OSIJEK
Strankama koje nam se obrate za pomoć pružamo emocionalnu podršku, informiramo  o njihovim pravima, pružamo primarnu pravnu pomoć te po potrebi povezujemo s odgovarajućim institucijama.
Besplatna pravna pomoć i ostali oblici podrške u :
- Vukovaru se pružaju na adresi Ljudevita Gaja 12 (Europski dom Vukovar, I. kat) svakim radnim danom od 8 do 16 sati osobno u ured ili nazvati broj 032/639-333.
U Osijeku na adresi Trg Lava Mirskog 3/I kat od 9 do 13 sati osobno ili nazvati na broj 092/196 53 38.
ŽELITE VOLONTIRATI KOD NAS?

Za Zagreb : npc.volonteri@gmail.com
Za Vukovar i Osijek : podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Toliko od nas u svibnju. Ukoliko imate neku vijest ili aktivnost koje želite podijeliti s nama i drugim volonterima ili članovima Udruge, slobodno nas kontaktirajte!


Veliki pozdrav Vam šalje Tim Udruge za podršku žrtvama i svjedocima!
 
 


This email was sent to podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima · Ulica Ljudevita Gaja, Vukovar, Croatia · Vukovar 32000 · Croatia

Email Marketing Powered by MailChimp