Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Drie soorten overwinning 

3 februari - dag 34

José Henriquez was een van de 33 mijnwerkers die ruim 300 meter onder de grond vastzaten nadat een gedeelte van de San José kopermijn in Noord-Chili was ingestort. Dit gebeurde op 5 augustus 2010. Zeventien dagen lang mislukten alle reddingspogingen. Er kwam geen teken van leven meer uit de mijn. De opgesloten mijnwerkers hadden voedsel bij zich voor drie dagen en maar een kleine hoeveelheid water. Ze zouden waarschijnlijk een verschrikkelijke hongerdood sterven.
 
Ik had een vraaggesprek met José Henriquez en zijn vrouw in onze kerk, de Holy Trinity in Brompton in Londen. Hij vertelde dat hij God had gebeden om een wonder. Hij beschreef het moment waarop een boor de tunnel bereikte waar de mannen vastzaten. Dit was op 22 augustus. Ze sloegen op de boor met ijzeren staven. Ze spoten er verf op. Ze omhelsden de boor. Ze stuurden een heleboel berichten met de boor mee naar boven. Er was nog maar één bericht over toen de boor aan de oppervlakte kwam: 'We zijn allemaal in orde in de schuilplaats, alle 33.'
 
De mannen zaten 69 dagen onder de grond voordat ze werden gered. Dit was nog nooit eerder voorgekomen. Meer dan een miljard mensen volgden de reddingsoperatie live op televisie. Het leverde hele bijzondere beelden op toen iedereen deze geweldige overwinning vierde.
 
Het leven in geloof is vol uitdagingen, moeilijkheden en beproevingen. Maar er zijn ook momenten van overwinning. In de gedeelten voor vandaag zien we drie soorten overwinning.

1. Overwinning op je vijanden

David heeft heel veel slag geleverd in zijn leven. Hij werd omringd door vijanden. Ze waren sterker dan hij (v.18b). Maar ze waren niet sterker dan God. God redde hem van de vijanden die sterker waren dan hij en gaf hem 'ruimte' (v.20). 'Hij redde mij omdat Hij van me hield' (v.20b, HB).
 
Als je momenteel 'ruimte' hebt, is het goed om God hiervoor te bedanken. Als je geen ruimte hebt, kun je God om hulp vragen. Als jij of iemand in je naaste omgeving momenteel ergens mee worstelt, kun je bidden dat God jou of hem of haar 'ruimte' geeft.
 

Heer, dank U voor de keren dat U me ruimte hebt gegeven. Heer, vandaag bid ik ...
 

2. Overwinning op mensen die kritiek op je hebben

Jezus' tegenstanders ondervragen Hem met strikvragen om Hem in de val te lokken (vv.17,23,35). Telkens wint Jezus met een antwoord dat hen niet alleen verbaast (v.22) en versteld doet staan (v.33), maar dat ook de hele geschiedenis van de mensheid beïnvloedt. Wat kunnen we leren van de antwoorden van Jezus? 

 • Deel je leven niet op in een geestelijk en wereldlijk deel

  De Farizeeën proberen Jezus in de val te lokken met een uitspraak. Ze zeggen tegen Jezus: 'Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?' (v.17). De belasting die ze bedoelden was heel impopulair. Als Jezus 'Ja' zou hebben gezegd, had Hij zichzelf in diskrediet gebracht bij het volk. Iedereen zou Hem gehaat hebben en Hem hebben beschouwd als verrader die aan de kant van de Romeinen stond.
   
  Maar als Hij 'Nee' zou hebben gezegd, was Hij schuldig aan opruiing en zou Hij kunnen worden gearresteerd en geëxecuteerd.
   
  In zijn unieke wijsheid deed Jezus geen beroep op regels en wetten, maar beriep Hij zich op tijdloze principes. Hij geeft een verbijsterend antwoord: 'Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort' (v.21).
   
  Elke volgeling van Jezus heeft een dubbel paspoort. Je hebt de verantwoordelijkheid om een goede, betrokken burger te zijn van de maatschappij op aarde.
   
  Je bent ook een burger van de hemel met een verantwoordelijkheid naar God. In principe hoeft dit geen conflict op te leveren. Het is je opdracht om een goede onderdaan te zijn van zowel de keizer als God. Neem deel aan de maatschappij, trek je er niet uit terug.
   
  Het is niet zo dat God de baas is over het 'geestelijke' deel van je leven en dat de regering de baas is over het 'wereldlijke' deel. Nee, je hele leven staat onder Gods gezag. Je toewijding aan God betekent dat je moet voldoen aan de legitieme eisen die de overheid aan je stelt. Zoals op een munt de afbeelding van Caesar stond, zo draag jij Gods beeltenis (Genesis 1:26). God wil dat je Hem je hele leven geeft.
   
 • Weet dat er een leven na de dood is

  Hierna komen de Sadduceeën met een strikvraag over een vrouw met zeven echtgenoten. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding en hadden daarom een ingewikkelde strikvraag bedacht om aan te tonen hoe absurd dit idee was (Matteüs 22:23-28).
   
  Jezus antwoordt: 'U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!' (v.29). Jezus maakt gebruik van de Pentateuch (de eerste vijf boeken van de Bijbel, de enige waarin de Sadduceeën geloofden) om aan te tonen dat God 'geen God van doden, maar van levenden' is (v.32b).
   
  Hij citeert de woorden die God tegen Mozes sprak bij de brandende braamstruik in Exodus 3:6: 'Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob' (Matteüs 22:32a). Hoewel Abraham, Isaak en Jacob al honderden jaren dood waren, zei God niet: “Ik was hun God”, maar “Ik ben hun God”. Ze leven nog steeds.
   
  Jezus laat zien dat er meer is dan dit leven. Bovendien is er continuïteit tussen dit leven en het toekomstige leven. Er is een lichamelijke opstanding. Maar er is ook discontinuïteit, want 'bij de opstanding (...) zijn [ze] als engelen in de hemel' (v.30). In de Schriften kunnen we lezen dat er een opstanding zal zijn. Als God almachtig is, waarom zou er geen opstanding zijn?
   
 • Geef de liefde voor God en anderen de hoogste prioriteit

  Hierna stellen de Farizeeën nog een vraag waarop Jezus een geweldig antwoord geeft, dat de kern van het hele Oude Testament samenvat: heb God lief ('met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand', v.37, BGT) en hou van mensen ('Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf', v.39, BGT). Al het andere is een gedetailleerde uitwerking van deze twee geboden (vv.34-40).
Nadat Hij zijn critici de mond heeft gesnoerd, stelt Jezus hun een vraag over zijn identiteit. Hij citeert de Schriften om te laten zien dat de Christus niet alleen de zoon van David is, maar ook zijn Heer (vv.41-46). Hij laat zien dat de Messias veel meer is dan een grote, menselijke koning. Hiermee vecht Hij niet alleen hun veronderstellingen over de Messias aan, maar geeft Hij hun ook een verhulde aanwijzing over zijn eigen identiteit.
 
Dit is een overwinning voor Jezus: 'Ze hadden daar geen antwoord op. En van die dag af durfde niemand meer met zo'n vraag bij Hem te komen' (v.46, HB).
 

Vader, wilt U mij wijsheid geven als die van Jezus, om niet in de val te lopen en om de juiste antwoorden te geven op strikvragen en als ik op de proef word gesteld.
 

3. Overwinning op verleiding

Het boek Job toont definitief aan dat leed niet noodzakelijkerwijs een direct gevolg is van de zondigheid of de onberispelijkheid van een persoon. Het hele boek Job gaat erom dat Jobs zonde niet de oorzaak was van zijn leed, ook al is Job niet volmaakt (13:26 en 14:17). Job was 'rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad' (1:1).
 
Job wist dat hij een volkomen zuiver geweten had, ondanks alle beschuldigingen van zijn vrienden. Het lijkt wel alsof hij wordt voorgeleid; hij staat tegenover zijn aanklager in het beklaagdenbankje en wordt beschuldigd (31:35). In het gedeelte voor vandaag verdedigt hij zich (v.35).
 
Jobs leven is een voorbeeld, een inspiratiebron en een uitdaging. Dit is een prachtig voorbeeld van een heilig en rechtvaardig leven.

 • Houd jezelf puur

  Hij zei: 'Ik had een overeenkomst gesloten met mijn ogen dat zij niet met lustgevoel naar vrouwen zouden kijken' (31:1, HB). Hij liet zich niet verleiden tot overspel (v.9). Hij besefte dat 'verlangen naar de vrouw van een ander als een vuur [is] dat alles vernietigt: het maakt je hele leven kapot' (v.12, BGT).
   
 • Mijd materialisme

  Hij vertrouwde niet op rijkdom (v.24) ondanks dat hij heel rijk was. En ook vestigde hij zijn hoop niet op het fijnste goud door te zeggen: 'U bent mijn vertrouwen' (v.24, HSV). Ook hier werd zijn hart niet heimelijk verleid (v.27, WV).
   
 • Heb je vijand lief

  Hij had de verleiding weerstaan om zijn vijanden te haten. Hij was niet blij als zijn vijanden in nood waren (v.29a, BGT); en die verleiding is zo groot. Het is heel verleidelijk om lelijke woorden te zeggen, maar Job heeft zijn vijanden niet vervloekt (v.30a, BGT).
   
 • Wees gul en ruimhartig

  Hij meed zonde niet alleen in zijn persoonlijk leven. Hij was eerlijk tegenover zijn dienaren (v.13). Hij 'gaf arme mensen altijd wat ze nodig hadden' (v.16a, BGT). Geen vreemdeling liet hij buiten overnachten, voor elke reiziger opende hij zijn deuren (v.32).
   

Heer, help me om met een zuiver geweten te leven, om mezelf puur te houden en alleen op U te vertrouwen. Dank U dat door het kruis van Jezus al mijn fouten vergeven kunnen worden. Dank U dat ik verleiding kan overwinnen met de kracht van de Heilige Geest.
 

Pippa's bijdrage


Ik ben erg onder de indruk van Jobs vertrouwen dat God geen schuld bij hem zal vinden (31:6). Hij geeft een geweldig beeld van de manier waarop hij geleefd heeft, waarbij hij noemt dat hij zijn brood deelde (v.17). Ik voelde me helemaal niet gul toen ik thuis kwam en ontdekte dat Nicky alle chocoladecakejes die ik gebakken had, had weggegeven aan een groep gasten. Ik ben er nog lang niet!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.