Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Redder

18 maart - dag 77

De wereld hunkert naar een redder. De Canadese zangeres Lights verwoordt dit als volgt in de tekst van haar nummer 'Saviour':

'De nacht is oorverdovend,
wanneer de stilte luistert,
Ik lig op mijn knieën,
En ik weet: 'Er ontbreekt iets'...
 
Ik heb een redder nodig, en snel,
Ik heb een redder nodig...

'Lecrae' (Moore) is rapper, ondernemer, platenproducent en acteur. Hij spreekt voor velen van ons als hij zegt: “Ik ben geen christen omdat ik zo sterk ben en alles goed voor elkaar heb. Ik ben christen omdat ik zwak ben en weet dat ik een redder nodig heb.”
 
De prachtige waarheid van het christelijk geloof is dat je een redder hebt in Jezus. Wat moet je doen in reactie op dit uitzonderlijk goede nieuws?

1. Roep tot God je redder


Je kunt God elk moment om hulp vragen.
 
Het leven is een strijd. Als we het vaandel van God voeren, is dit voor sommige mensen reden om ons aan te vallen. David bidt dat God het opneemt tegen hen die het tegen hem opnemen (v.1b).
 
Hij bidt: 'Vecht tegen wie mij bevechten (...) sta op om mij te helpen (...) Zeg tegen mij: ‘Ik ben het die je redt' ' (vv.1b-3). In een Engelse vertaling staat: 'Stel me gerust en laat me u horen zeggen: 'Ik zal je redden' ' (v.3).
 
Als je onder vuur ligt, heb je al snel het gevoel dat het je eigen schuld wel zal zijn. Maar David zegt tot twee keer toe dat hun wens om hem in de val te lokken 'zonder reden' is (v.7). Soms word je niet tegengewerkt omdat je iets verkeerd doet, maar juist omdat je iets goed doet. David bidt God om hem te redden: 'Dan zal ik juichen om de HEER, mij verheugen over de redding die hij brengt' (v.9).
 
Misschien zijn je vijanden sterker dan jij. David stond tegenover stokers, treiteraars en schurken die hem een mes in de rug wilden steken. Maar God is de Redder die de zwakken beschermt en bevrijdt (v.10b).
 
Gods grootste reddingsactie is de verlossing die Jezus brengt. Ik luister graag naar het lied van Ben Fielding en Reuben Morgan waarin deze verlossing wordt bezongen. Laten we met deze woorden bidden en lofprijzen:

 

Redder
Hij kan bergen verzetten
Mijn God is een machtige Redder
Hij is een machtige Redder.
Voor altijd,
Schepper van verlossing,
Hij is opgestaan en heeft het graf overwonnen,
Jezus heeft het graf overwonnen.
 

2.  Wend je tot Jezus je Redder


Jezus is de Redder van de wereld. De engel had de geboorte van een 'redder' aangekondigd (2:11). In dit gedeelte zien we hoe Hij op de achtste dag de naam 'Jezus' kreeg. Deze naam betekent 'de Heer redt'.
 
Zijn ouders nemen Hem mee naar Jeruzalem 'om hem aan de Heer aan te bieden' en om 'het offer [te] brengen dat de wet van de Heer voorschrijft' (vv.22-24). Jezus is de ultieme vervulling van alle offers en slachtoffers waarover we lezen in het Oude Testament.
 • Wend je tot Jezus om vrede te krijgen

  Simeon neemt Jezus in zijn armen en zegt tegen de Heer: 'Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt' (vv.30-31a). Als je Jezus ziet, zie je redding. Het zien van Jezus gaf Simeon 'vrede' (v.29).
   
 • Kijk naar Jezus om een beeld van God te krijgen

  Jezus is een licht waarin je God kunt zien. Hij is 'een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen' (v.32a). We kunnen God alleen leren kennen als Hij zich aan ons laat zien. En dat is precies wat God heeft gedaan in Jezus. Jezus laat ons zien hoe God is. Jezus heeft gezegd: 'Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Johannes 14:9b). Jezus laat aan iedereen zien wie en hoe God is.
   
 • Wend je tot Jezus voor genade en waarheid
  Jezus is een licht dat glorie brengt: '... een glorie voor uw volk Israël' (Lucas 2:32b, WV). Het woord 'glorie' verwijst naar Gods heerlijkheid, grootheid, goedheid en volmaaktheid. God is glorierijk. Israël had glorie omdat God bij de mensen woonde, eerst in de tabernakel in de woestijn (zoals we lezen in het gedeelte uit het Oude Testament voor vandaag) en later in de tempel in Jeruzalem.
   
  In Jezus zag Israël de glorie van God in al zijn echtheid en volheid. Johannes schrijft over Jezus: 'Wij hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de glorie die hij ontving als enig kind van de Vader' (Johannes 1:14b, GNB). Jezus geeft Israël en ons glorie omdat Jezus God is die onder ons komt wonen.
Het is tragisch dat veel mensen de openbaring en glorie van God in Jezus ontkennen. Simeon spreekt hier profetische woorden over: 'Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt (...) Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen' (Lucas 2:34-35).
 
Een hechte band met Jezus is een grote zegen, maar brengt ook lijden met zich mee. Misschien heb je iemand in je familie, vriendenkring of iemand anders die je lief is die vijandig of onverschillig tegenover Jezus staat. Als we zien dat mensen Jezus afwijzen, ervaren we iets van wat Maria moet hebben gevoeld; '... en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden' (v.35).
 
Dit grote lijden stond Maria te wachten. Tot die tijd kon ze genieten van Jezus en zien hoe Hij opgroeide en 'sterk' werd. 'Het kind (...) was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem' (v.40). 'Wijsheid' en 'genade' zijn eigenschappen van de Redder die we moeten nastreven in ons eigen leven.
 

Heer, geef me ogen als Simeon om uw redding te zien in de wereld van vandaag. Geef me vandaag genade en wijsheid in al mijn beslissingen, ontmoetingen en gesprekken.
 

3. Aanbid de Redder van de wereld


Veel ouders die net een kind hebben gekregen, hebben sterk het gevoel dat God hun dit kind gegeven heeft. Hoe zeer moet dit wel niet hebben gegolden voor Maria en Jozef die dag in de tempel, toen ze hun wonderlijke kind dat ze van God hadden ontvangen, aan Hem teruggaven.
 
De geboorte van Jezus de Redder was het gedenkwaardigste moment in de wereldgeschiedenis. Simeon neemt Jezus in zijn armen en zegt: 'Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken' (Lucas 2:30-31). Het is misschien niet verbazingwekkend dat de profetieën en voorbereidingen voor de komst van Jezus zo ongewoon gedetailleerd en uitgebreid waren.
 
In dit gedeelte van Numeri lezen we hoe de tabernakel werd ingewijd (Numeri 7:1-10:10). We lezen hoe elke stam een vrijwillig offer bracht. Elke stam gaf een evenredig deel. De geschenken werden via zijn dienaar Mozes aan God gegeven. Het hele volk van God was betrokken bij de inwijding van de tabernakel.
 
Op het eerste gezicht lijkt dit gedeelte een voor de moderne lezer overbodige beschrijving van technische details. Toch wordt het aanbieden van al die buitengewone geschenken aan God in de tabernakel prachtig weerspiegeld in het aanbieden van Jezus in de tempel (Numeri 7 en Lucas 2:22). Dit gedeelte van het Oude Testament is meer dan alleen maar een opsomming van geschenken.
 
De gelegenheid voor deze buitengewone geschenken is de voltooiing en wijding van de tabernakel. De tabernakel was de symbolische plaats waar God onder zijn volk woonde. Het volk geeft in reactie op Gods genade en nabijheid. Hun geschenken zijn een teken van lof en dank aan de redder.
 
Tegelijkertijd zijn deze geschenken ook onderdeel van de voorbereidingen voor de uiteindelijke inwijding van de tabernakel. Ze maken de tabernakel geschikt als Gods woonplaats. De uitgebreide voorbereidingen, de weelde van de geschenken en het detail waarmee de schrijver ze vastlegt laten allemaal zien wat een enorme zegen het was voor de Israëlieten om God in hun midden te hebben.
 
Alle offers en slachtoffers in de wetten van Mozes waren slechts voorbereidingen voor en vooruitwijzingen naar de geboorte en dood van de Redder. De tabernakel wijst vooruit naar iets wat nog veel groter is. God woont niet langer onder ons in een tent, maar Hij is gekomen om onder ons te wonen als een van ons. Jezus wordt opgedragen volgens de Wet en zal het doel van de Wet vervullen (Lucas 2:22-24a): 'Toen ze [Maria en Jozef] alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan' (v.39a).
 
Vele jaren later heeft Jezus de Redder de noodzaak voor alle offers en slachtoffers van het Oude Testament opgeheven met het offer van zijn lichaam 'voor eens en altijd' (zie Hebreeën 10:1-10).
 
Het is dus niet verwonderlijk dat Simeon God loofde toen hij zich realiseerde dat de baby in zijn armen de Redder van de wereld was (Lucas 2:28). Ook Anna 'bracht hulde aan God' (v.38). Jezus de Redder is het richtpunt van al onze lofprijzing en dank.
 
Ik vind ook de woorden van een ander lied zo mooi, geschreven door Ben Cantelon. Deze woorden zijn een prachtig antwoord in gebed en aanbidding op alles wat we vandaag over Jezus de Redder hebben gelezen:
 

Want Hij heeft ons een weg gebaand, waardoor wij zijn gered,
Hij is de Redder van de wereld.
Laten we daarom juichen tot zijn eer,
Loof de Heer, prijs de Heer,
Jezus, Redder van de wereld.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 2:21-40


Er is niets wat ouders liever horen dan dat hun kind wordt geprezen. Jozef en Maria moeten zo blij en misschien ook wel een beetje verbaasd zijn geweest over de profetische woorden van Simeon en Anna. Maar er is ook niets ergers dan je kind te zien lijden; 'ook door uw ziel zal een zwaard gaan' (v.35b, WV). Er stond ze zo veel ellende te wachten, maar in het grote geheel was het het toch waard.
 

Vers van de dag
Lucas 2:30
'Want nu heb ik zelf de redder gezien.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.