Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Het is voor jou

2 april - dag 92

De Chelsea Flower Show is een van de beroemdste bloemententoonstellingen van de wereld en trekt bezoekers van over de hele wereld.
 
Er zijn vier prijzen te winnen: goud, verguld zilver, zilver en brons. Naast prijzen voor tuinen en bloemen wordt de Knightian-prijs toegekend voor groenten.
 
Ik hoorde eens een interview met een man die tien opeenvolgende jaren de gouden medaille had gewonnen voor zijn groente. Op de vraag wat zijn geheim was, antwoordde hij: 'Ik streef naar perfectie. Maar ik neem genoegen met voortreffelijk.'
 
Paulus schrijft: 'Vervolmaakt u' (2 Korintiërs 13:11, NB). Dit is iets heel anders dan perfectionisme. Perfectionisme is een persoonlijkheidskenmerk: een obsessief verlangen om handelingen perfect uit te voeren. Een perfecionist stelt onhaalbaar hoge eisen aan zichzelf, beoordeelt zichzelf uiterst kritisch en trekt zich erg aan wat anderen over hem of haar denken.  Perfectionisme leidt tot faalangst en angst om fouten te maken. Het kan leiden tot depressie, angststoornissen en gemiste kansen.
 
Het volk van God heeft altijd de opdracht gekregen om zijn best te doen, maar hierbij wel het gevaar van perfectionisme te vermijden. God gaf zijn volk in het Oude Testament een schitterend visioen van hun mogelijke erfenis. Deze is voor jou in Christus Jezus.

1. Steef ernaar om blij te zijn


Jezus wil graag dat je blij bent. Hij wil dat je volkomen vreugde ervaart. Hij zei: 'Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn' (Johannes 15:11).
 
De beschrijving van de gepersonifieerde Wijsheid in het gedeelte voor vandaag wordt verschillende keren aangehaald in het Nieuwe Testament als het over Jezus gaat. Jezus 'was in het begin bij God' (Johannes 1:2; vergelijk Spreuken 8:23,27).
 
Wijsheid is vol vreugde: 'Een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen' (Spreuken 8:30b-31).
 
Deze vreugde is overweldigend; 'Ik was verrukt' (v.30b, GNB). Deze vreugde is blijvend; 'elke dag opnieuw' (v.30a). Waar komt deze vreugde vandaan?
 
Ten eerste komt het van Gods nabijheid ('verheugd in zijn aanwezigheid', v.30b). Ten tweede komt het van relaties met andere mensen ('blij met alle mensen', v.31b). Ten derde komt het van Gods schepping ('vreugde in zijn hele aarde', v.31a). God voorziet ons rijkelijk van alles om ervan te genieten (1 Timoteüs 6:17). Het is allemaal voor jou in Christus Jezus.
 
De vreugde die Jezus vond in zijn relatie met God de Vader gaf Hem kracht voor zijn leven op aarde. Houd je blik gericht op Jezus, want 'denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis' (Hebreeën 12:2). Jezus leert ons om de lat hoog te leggen in het leven en geen genoegen te nemen met middelmatigheid. Hij leert ons om te volharden in moeilijke tijden en altijd de vreugde van Gods nabijheid te zoeken.


Heer, dank U dat U uw vreugde aan mij wilt geven en dat U wilt dat mijn vreugde volkomen is. Laat mij niet met minder genoegen nemen.
 

2.  Streef ernaar om vol liefde te zijn


Jezus is het toonbeeld van liefde. Zelfs niet-gelovigen erkennen dit vaak. In 'Time Magazine' stond ooit: 'Jezus, het meest onwankelbare symbool van zuiverheid, onbaatzuchtigheid en liefde in de geschiedenis van de westerse mens.'
 
Jezus houdt van jou. Hij bekommert zich om je lichamelijke behoeften. Hij stuurt de mensen niet weg om zelf maar ergens hun eten bij elkaar te scharrelen, maar Hij geeft zijn leerlingen opdracht om hun op wonderbaarlijke wijze te eten te geven.
 
Hier zien we weer het verhaal waarin vijfduizend mensen te eten kregen. Dit is het enige wonder (naast de opstanding) dat in alle vier de evangeliën wordt beschreven. Het laat ons zien hoeveel Jezus kan doen met het weinige dat wij Hem te bieden hebben. Daarnaast zien we dat Jezus ons bij zijn wonderen betrekt. Dit is een enorm voorrecht dat jij hebt in en door Jezus.
 
De leerlingen beginnen te begrijpen wie Jezus werkelijk is als Hij vraagt: '... wie ben ik volgens jullie?' en Petrus antwoordt: 'De door God gezonden messias' (v.20). Jezus begint hun te vertellen over zijn dood (de grootste daad van liefde ooit) en opstanding. Hij daagt zijn leerlingen uit om de lat hoog te leggen. Hij vraagt jou om te streven naar drie dingen die tezamen de liefde voor anderen en voor Jezus omvatten:
 • Geen zonde

  Zonde is het tegenovergestelde van liefde. Jezus zegt: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen' (v.23). God kan je vragen om verschillende offers te brengen in je leven, maar het enige wat we allemaal op moeten geven is zonde.

  Elke dag vraagt de uitdaging van de liefde ons om onszelf weg te cijferen.
   
 • Geen zelf

  Jezus zegt: 'Wie achter mij aan wil komen, moet (...) dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden' (vv.23-24).

  Wat Jezus hier in feite van ons vraagt, is om met Hem mee te gaan om te sterven. Vandaag de dag is het kruis een symbool van hoop. In die tijd was het een symbool van pijn, schande, schaamte en uiteindelijk de dood.

  Jezus zegt dat als je in je leven zelfzuchtige ambities najaagt, je hier geen profijt van zult hebben, zelfs niet als je de succesvolste mens ooit zou zijn en 'de hele wereld [zou] winnen' (v.25). Je kunt het leven in al zijn volheid alleen vinden als je je leven achter je laat en je overgeeft aan de liefde voor Jezus en anderen. Neem elke dag je kruis op en volg Hem (v.23).

  De bereidheid om je leven op te geven is het ultieme bewijs van liefde. Dit is het voorbeeld dat Jezus als eerste heeft gesteld. Hij roept jou en mij op om zijn voorbeeld te volgen: 'Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan' (v.23, BGT).
   
 • Geen stiekem gedoe

  Jezus zegt: 'Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft' (v.26).

  Als je van Jezus houdt, schaam je dan niet voor Hem. Soms is zelfs het noemen van zijn naam al een uitdaging. Schaam je niet voor wat Hij ons leert (zijn 'woorden'). Als je wilt dat Jezus trots op jou is, moet jij trots zijn op Hem. Als je van mensen houdt, wil je dat iedereen Jezus kent.
Ik weet van mezelf dat ik hierin vaak tekortschiet. Maar het feit dat onze levens niet perfect zijn, mag ons er niet van weerhouden om de lat hoog te leggen.
 

Heer, help me om de lat hoog te leggen. Help me om bereid te zijn mezelf weg te cijferen, mijn kruis op me te nemen en U te volgen. Geef dat ik me nooit schaam voor U of uw woorden, maar laat me openlijk het goede nieuws vertellen van uw dood en opstanding voor ons.
 

3. Streef ernaar om vol van de Geest te zijn


Wat een ongelofelijke erfenis heb je! Het is allemaal voor jou in Jezus. In dit gedeelte wordt de nalatenschap beschreven die God zijn volk heeft toebedeeld. Hoewel ze 'onbevreesd' op weg gingen (33:3), hadden ze inmiddels veertig jaar rondgetrokken in de woestijn (v.38). Ze hebben nooit echt van hun erfdeel kunnen genieten.
 
Paulus legt in het boek Handelingen uit dat God het land aan zijn volk heeft gegeven als hun erfdeel (Handelingen 13:17-20). Hierna zegt hij: 'Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt' (vv.32-33). Dit is nu jouw erfenis.
 
Gods belofte om zijn volk het land Kanaän te geven ging over meer dan alleen maar een goed stuk land. Het was een belofte van voorspoed waarbij Gods volk een hechte band had met God en leefde onder Gods bescherming in het land dat God had beloofd. Dit wijst vooruit naar het 'koninkrijk van God' in het Nieuwe Testament, waar God woont en heerst. Dit wordt vervuld door Jezus en dit is nu voor jou.
 
In Christus is jouw erfdeel 'het beloofde eeuwige erfdeel' (Hebreeën 9:15). Het is 'een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt' die ons wacht in de hemel (1 Petrus 1:4).
 
Je hebt niet alleen dit toekomstig erfdeel waar je naar uit kunt kijken, maar je kunt ook hier en nu al iets van je erfdeel ervaren: '... in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis' (Efeziërs 1:13-14a). 
 
Het Griekse woord voor voorschot (arabone) betekent 'aanbetaling'. Met andere woorden, je krijgt nu al een voorproef van die erfenis door de Heilige Geest. Als je leeft in de Geest, verandert je leven en breng je vrucht voort: 'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing' (Galaten 5:22). Neem met minder geen genoegen en streef ernaar om vol van de Geest te zijn. Ontvang je erfenis.


Heer, help me om onverbiddelijk te zijn als het om zonde gaat, zodat niets kan worden tot 'stekels in mijn zij' of 'dorens in mijn oog' (Numeri 33:55). Help me om de lat hoog te leggen, om mijn erfenis in ontvangst te nemen en me te laten vervullen met de Heilige Geest.
 

Pippa's bijdrage

Numeri 33:6-48


De Israëlieten waren steeds onderweg. Ik haal dit gedeelte helemaal uit zijn context, maar het doet me denken aan onze jaarlijkse Focus-kampeervakantie met de kerk. Als we zijn aangekomen en onze tent hebben opgezet, hoeven we tenminste niet gelijk weer verder. 'Neem het land in bezit en ga er wonen, ik geef jullie dit land in eigendom' (v.53) [in ons geval voor zes dagen]. 'Jullie moeten het land door middel van loting onder de verschillende geslachten verdelen. Geef een groot geslacht een groot stuk grond in bezit, een klein geslacht een klein stuk' (v.54). Als het volk van God veertig jaar in tenten kon leven, is een week voor mij toch niet te veel gevraagd. Het wordt weer GEWELDIG, mopperen niet toegestaan!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.