Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zo eer je de Heer 

18 december - dag 352

Een miljard mensen keken naar de reddingsoperatie. Jose Henriquez Gonzalez kwam op 13 oktober 2010 om 10 uur 's avonds boven de grond. Hij had 69 dagen 700 meter onder de grond vastgezeten in de ingestorte San Jose-mijn in het noorden van Chili.
 
Aanvankelijk dacht men dat niemand de instorting had overleefd. Of men vreesde dat de 33 mannen die vastzaten onder de grond van de honger zouden omkomen voordat ze gevonden werden.
 
Veel van de mijnwerkers waren atheïst, agnost, ongelovig of halfgelovig geweest. Ze noemden Jose Henriquez Gonzalez de 'evangelist', omdat hij veel van de andere mannen de weg naar het geloof in Jezus Christus wees. Hij vormde en gaf leiding aan een gebedsgroep. Vrienden stuurden 33 piepkleine Bijbeltjes naar beneden en hij leidde twee keer per dag een eredienst.
 
De mannen vertelden over de aanwezigheid van een vierendertigste persoon. Jimmy Sanchez, een negentienjarige mijnwerker, zei: “We zijn eigenlijk met 34 man, want God heeft ons daar beneden nooit in de steek gelaten.” Jezus was bij hen. Toen ze uit de mijn kwamen, droegen alle mannen die gered waren hetzelfde T-shirt. Op de voorkant stond “Dank U wel Heer” en op de achterkant stond “Aan Hem de glorie en de eer”.
 
Ik mocht Jose Henriquez interviewen in onze kerk. Hij zei: “Jezus Christus is de ware held.” “Hij is de enige held die met naam zou moeten worden genoemd. Wat mensen ook in en buiten de mijn hebben gedaan, Hij verdient de eer en de glorie.”
 
Jezus heeft ons geleerd te bidden dat Gods naam geheiligd wordt (Matteüs 6:9). Het is mijn grootste angst dat ik iets doe of zeg wat afbreuk doet aan zijn naam. Het is mijn grootste verlangen dat de naam van de Heer weer wordt geëerd in onze samenleving.
 
Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat zijn naam wordt geëerd.

1. Wakker het goede aan, niet het kwade

We zouden ons hele leven moeten wijden aan het verheerlijken van de naam van Jezus in plaats van onszelf. De schrijver van Spreuken zegt: 'Als je zo dwaas bent jezelf op de borst te slaan, denk dan eerst na en houd je hand voor je mond. Want als je melk slaat, komt er boter, als je iemand op zijn neus slaat, vloeit er bloed, als je iemand slaat die woedend is, komt er strijd' (vv.32-33). Je kunt ruzies, conflicten en strijd aanwakkeren.
 
Maar je kunt ook het goede aanwakkeren. Streef ernaar om niet het kwade aan te wakkeren, maar het goede. Streef er niet naar jezelf te verheerlijken; streef ernaar om alleen Jezus te verheerlijken. Probeer altijd de naam van de Heer te eren.


'Heer, wakker de wil van uw trouwe volk aan, opdat zij de vruchten voortbrengen van goede werken en door U rijkelijk worden beloond: door Jezus Christus onze Heer' (Anglicaans gebed voor de laatste zondag voor advent).
 

2. Verkondig de boodschap van Jezus

Je eert de naam van Jezus als je de wereld over Hem vertelt. Niet iedereen zal het willen horen, maar sommige mensen wel. Voor degene die geloven is de boodschap 'zo zoet als honing' (10:9) en hun leven zal veranderen door Jezus.
 
De angstaanjagende waarschuwingen voor het oordeel gaan verder als de zesde engel zijn bazuin laat klinken. Er was verschrikkelijke oorlog ('Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden', 9:16), geweld, dood en verderf.
 
De twintigste eeuw was waarschijnlijk de meest gewelddadige eeuw ooit en de eerste waarin oorlog werd gevoerd door dit soort aantallen mensen. Toch is er maar weinig berouw.
 
'Maar de mensen die in leven bleven, veranderden hun gedrag niet. Ze gingen door met moorden en stelen, met toverkunsten en verboden seks. Ze bleven knielen voor de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout die ze zelf gemaakt hadden. En ze bleven afgoden vereren die niet konden bewegen, en die niet konden zien of horen' (vv.20-21, BGT). Je hoeft maar naar het journaal te kijken om te zien dat deze woorden ook tegenwoordig nog actueel zijn.
 
Toen zag Johannes 'een andere machtige engel uit de hemel neerdalen' (10:1a). Dit klinkt als Jezus Christus Zelf. Hij is gehuld in een wolk, wat de aanwezigheid van God symboliseert. De regenboog om zijn hoofd staat symbool voor de belofte van God. 'Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur' (v.1b).
 
Dit lijkt op de beschrijving van Jezus in Openbaring 1:12-16. 'Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult' (10:3) – Jezus is 'de leeuw uit de stam Juda' (5:5). (In het gedeelte uit Spreuken voor vandaag wordt de leeuw beschreven als 'de koning van de dieren, die voor niets en niemand bang is', Spreuken 30:30, BGT.)
 
Jezus gaf de kleine boekrol aan Johannes en gaf hem de opdracht om deze op te eten: 'Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing' (Openbaring 10:9). De boodschap van het evangelie ligt de mensen die deze afwijzen zwaar op de maag, maar voor de mensen die de boodschap aannemen is het 'zoet als honing' (v.9).
 
Hierna krijgt Johannes de opdracht om deze boodschap te verkondigen: 'Toen kreeg ik te horen: 'Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren' ' (v.11).
 

Heer, wilt U ons helpen om te midden van alle ellende om ons heen het evangelie waarheidsgetrouw te verkondigen, opdat de naam van Jezus weer wordt geëerd.
 

3. Breng offers ter ere van de Heer

We moeten niet verwachten dat ons leven zonder problemen zal zijn. Jezus heeft ons gewaarschuwd dat we het in dit leven zwaar te verduren zullen krijgen (Johannes 16:33). Het geloof behoedt je niet voor problemen, maar helpt je wel om de problemen te boven te komen. Staar je niet blind op je problemen, maar richt je aandacht op Hem die je helpt de problemen te boven te komen. Wees bereid om offers te brengen om zijn naam te eren.
 
Het volk van God verlangde ernaar om de tempel in Jeruzalem weer op te bouwen. De naam van God was onteerd toen de Babyloniërs de tempel verwoestten. Nu hadden ze de kans om de tempel weer op te bouwen en Gods naam weer te eren.
 
Ze stelden Levieten aan van twintig jaar en ouder om toezicht te houden op de bouw van de tempel van de Heer (Ezra 3:8). Dit is een goed voorbeeld van jonge leiders. Ze waren bereid offers te brengen in de vorm van geld en bezit. 'Zij brachten naar vermogen het volgende kapitaal bijeen: 61.000 gouden drachmen, 5000 zilveren minen en 100 priestergewaden' (Ezra 2:69).
 
Geven is een onmisbaar onderdeel van je dienst aan en aanbidding van God. Je moet niet met tegenzin geven en niet gedwongen worden om te geven. Geef gul en vrijwillig. Vergelijk je giften niet met die van anderen, maar geef wat je kunt missen. Het mooie van deze vrijwillige bijdragen was dat iedereen naar vermogen gaf en dat ze genoeg bijeenbrachten om de kosten te dekken.
 
Als iedereen in de gemeente vrijwillig en gul geeft, ieder naar vermogen, zal het koninkrijk van God zich snel uitbreiden en zal Gods naam worden geëerd.
 
Ondanks alle weerstand en tegenwerking van de mensen om hen heen ('Ondanks hun angst voor de bevolking van het land', 3:3a), begonnen ze de Heer weer te aanbidden en droegen ze weer offers aan Hem op. Breng God vandaag het offer van je lichaam als levend offer (Romeinen 12:1). Dat betekent dat je alles geeft wat je hebt en alles wat je bent om daarmee zijn naam te eren.
 
Ze wachtten niet tot de tempel klaar was om te beginnen met de eredienst. 'Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.' Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd' (Ezra 3:11).
 
Uitbundige lofprijzing is niet iets van nu: '... het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was' (v.13b). Maar terwijl veel mensen hun vreugde uitjubelden en juichten, moesten de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien huilen bij het zien van het leggen van de fundamenten (v.12).
 
De reden hiervoor was misschien dat de gebruikte stenen kleiner waren dan voor de oorspronkelijke tempel, waardoor de tempel minder groots was. Het is een aanwijzing dat deze tempel niet de oplossing was, maar slechts een voorafschaduwing van de tempel van de Heilige Geest: het volk van God met Jezus als hoeksteen (Efeziërs 2:19-22).
 
Het bouwen van de tempel ging niet zonder slag of stoot: 'Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, tot onder de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeeërs te ondermijnen en hen bang te maken, om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om opdat die de plannen van de Judeeërs zouden verijdelen' (Ezra 4:4-5).
 
Als je de naam van de Heer wilt eren, kun je worden tegengewerkt. Of het nu gaat om de wederopbouw van kerken of ander werk om het koninkrijk van God te verspreiden, je zult stuiten op weerstand. De mensen die tegenwerkten, slaagden erin om de plannen te vertragen, maar ze konden ze niet stoppen.
 

Heer, laat de tempel van uw Heilige Geest, de kerk, het volk van God, in onze tijd weer worden opgebouwd. Geef dat de kerkgebouwen die vandaag leegstaan en ten prooi zijn aan verval weer gevuld mogen worden met mensen die U aanbidden. Laat uw naam weer worden geheiligd en geëerd in onze tijd.
 

Pippa's bijdrage

Openbaring 10:1-3


'Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. (...) Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult ...'
 
Soms krijg je het gevoel dat alles in de wereld uit de hand loopt, maar God is een almachtige God.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.