Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zo ontwikkel je een vertrouwelijke band met God

19 maart - dag 78

Het leven en werk van de Amerikaanse geestelijke John Wimber heeft een grote invloed gehad op mijn leven, onze kerk en vele andere kerken overal ter wereld.
 
Hij heeft gezegd: 'De gave om te horen wat God zegt, te zien wat God doet en je te begeven in het koninkrijk van het wonderbaarlijke, ontwikkelt zich als iemand dezelfde vertrouwelijke band met en afhankelijkheid van de Vader krijgt [als Jezus had]. Hoe deed Jezus wat Hij deed? Het antwoord op deze vraag vinden we in zijn band met de Vader. Hoe kunnen we de 'nog grotere dingen' doen die Jezus heeft beloofd (Johannes 14:12, GNB)? Door dezelfde vertrouwelijke band met God te ontdekken, getekend door eenvoud en gehoorzaamheid.'
 
God houdt van jou met een vertrouwelijkheid die al je dromen overtreft. Hij wil dat je een hechte, persoonlijke, vertrouwelijke band met Hem hebt die wordt gekenmerkt door eenvoud en gehoorzaamheid. Dit is een buitengewone eer en een groot voorrecht. Mozes, David en natuurlijk Jezus hadden een vertrouwelijke band met God. Maar hoe krijg je een vertrouwelijke band met God?

1. Openheid, kwetsbaarheid en eerlijkheid


David voelde zich bij tijd en wijle neerslachtig, alsof hij er helemaal alleen voor stond (v.12). Hij was eerlijk en open genoeg om over zijn problemen te praten:
 • Tegenstand

  David had te maken met grote tegenstand van mensen die goed met kwaad vergolden en hem aanvielen. Misschien heb jij ook te maken met grote tegenstand van mensen die goed met kwaad vergelden en je aanvallen (vv.12,15b). Misschien strooien ze wel leugens over je in het rond, verscheuren ze je met hun mond (v.15c, NB). Tegenstand ondervind je niet alleen van de wereld, maar soms ook van het volk van God (v.16).
   
 • Gebeden die niet worden verhoord

  Soms lijkt het wel of God je gebeden niet hoort. 'Mijn gebed [bleef] onverhoord' (v.13). David zegt tegen God: 'U ziet het toch, Heer? Waarom doet u dan niets?' (v.17a, BGT).
   
 • Mislukking

  We vallen allemaal (v.15a, WV). Soms hebben we het gevoel dat we fijn samen oplopen met de Heer en dan opeens struikelen we. Soms voldoen we niet aan onze eigen eisen, laat staan aan die van God.
Praat over deze dingen met God, net als David deed. Doe niet net alsof alles goed gaat. Spreek vanuit je hart. Hij zal niet verbaasd of geschokt reageren op wat je Hem vertelt. Deze openheid, kwetsbaarheid en eerlijkheid geeft je een hechte en vertrouwelijke band met God.

 

Heer, dank U dat U mijn hartenkreet hoort. Dank U dat U mij redt en ervoor zorgt dat ik kan zeggen: 'Dan zal ik u danken in de tempel, dan zal ik voor u zingen, samen met uw volk' (v.18, BGT).
 

2.  Wijzer worden


Zelfs als kind was Jezus al verbazingwekkend wijs: 'Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden' (v.47).
 
Iemand heeft ooit gezegd: 'Kennis is: weten dat een tomaat fruit is. Wijsheid is: geen tomaat in een fruitsalade doen.' Kennis is horizontaal, wijsheid is verticaal. Wijsheid komt van boven. Het is veel belangrijker dat je groeit in wijsheid dan dat je rijkdom vergaart. Wijsheid gaat boven rijkdom. Wijzer word je door een vertrouwelijke band met de Vader.
 
Als zijn ouders Jezus uiteindelijk vinden in de tempel zegt Hij tegen hen: 'Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' (v.49b). In 'Het Boek' staat: 'Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?' (v.49b).
 
Aan de ene kant was Jezus' band met zijn Vader uniek. Aan de andere kant kun jij, dankzij Hem, God ook je Vader noemen. Jezus bidt tot God en noemt Hem 'Abba'. Dit is het Aramese woord dat kinderen gebruiken voor hun vader als ze een hechte band met hem hebben. En Jezus leert zijn leerlingen om deze naam ook te gebruiken (11:2). Als Paulus schrijft over de Heilige Geest zegt hij: 'U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ ' (Romeinen 8:15).
 
Van het voorbeeld van Jezus in deze verzen kunnen we vier dingen leren over de wijsheid die je kunt krijgen door een hechte, vertrouwelijke band met de Vader:
 • Wijsheid krijg je door te luisteren

  Wijsheid is een bereidheid om te luisteren naar en te leren van anderen. Jezus zat 'tussen de leraren (...) terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde' (Lucas 2:46).

  Sir Isaac Newton heeft gezegd: “Ik heb ervaren dat je intelligentie beter kunt afmeten aan de vragen die iemand stelt, dan aan de antwoorden die iemand geeft.'

  Vaak praten zij die het meeste weten het minst. Als we praten herhalen we vaak alleen maar wat we al weten. Als we luisteren kunnen we iets nieuws leren.

  Een goede gesprekspartner stelt de juiste vragen. Van president J.F. Kennedy werd wel gezegd dat hij je het gevoel gaf dat hij niets beters te doen had dan vragen te stellen en met grote belangstelling en concentratie te luisteren naar je antwoorden. Je wist dat hij jou tijdens het gesprek zijn volledige aandacht gaf.
   
 • Wijsheid leidt tot eenvoud

  Wijsheid schept duidelijkheid. Jezus wist waar Hij moest zijn en wat Hij moest doen. Hij zei: 'Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' (v.49b). Kennis brengt ons van de eenvoud naar de complexiteit; wijsheid brengt ons van de complexiteit naar de eenvoud.
   
 • Wijsheid is holistisch

  Wijsheid komt niet alleen aan het licht in wat we zeggen, maar ook in hoe we leven: 'Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam' (v.51a). Wijsheid heeft betrekking op het leven als geheel, niet alleen op ons intellect of op onze woorden.
   
 • Wijsheid moet groeien

  Dankzij zijn hechte, vertrouwelijke band met God 'groeide [Jezus] verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen' (v.52). Dit lijkt sterk op wat we lezen over Samuel in 1 Samuel 2:26.

  Wijsheid moet groeien naarmate we ouder worden. Niet dat de wijsheid van Jezus gebrekkig of onvolkomen was, maar ook deze groeide naarmate Hij ouder werd. Zo moet het ook bij ons zijn.

  We bidden vaak voor onze kinderen dat ze mogen opgroeien en wijzer worden en steeds meer in de gunst komen bij God en de mensen.
De wijsheid van Jezus kwam vooral voort uit zijn hechte, vertrouwelijke band met God. God was zijn Vader. Hij wist dat Hij in het huis van zijn Vader moest zijn. Zijn vertrouwelijke band met zijn Vader was de bron van zijn wijsheid.
 

Vader, dank U dat U mij de Geest hebt gegeven om uw kind te zijn, zodat ik U 'Abba, Vader' mag noemen. Vader, dank U dat U met mij dezelfde hechte, vertrouwelijke band wilt hebben als Jezus met U had. Help me om te groeien in deze band door vertrouwelijkheid, eenvoud en gehoorzaamheid. Geef dat ik door uw Geest mag groeien en wijzer mag worden en steeds meer in de gunst mag komen bij God en de mensen.
 

3. Stilstaan en luisteren


Je kunt geen vertrouwelijke band met God ontwikkelen als je geen tijd vrijmaakt om met Hem te communiceren. 'Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de HEER te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak (...) Zo sprak de HEER tot hem. De HEER zei tegen Mozes ...' (7:89-8:1).
 
God sprak tegen Mozes (8:1;9:1). Mozes sprak met God. Ze spraken met elkaar. God sprak rechtstreeks tegen Mozes, als met een vriend (12:8), en ze spraken en luisterden en wachtten elkaars reactie af.
 
Dankzij de Heilige Geest kun jij makkelijker met God praten dan Mozes. Je hoeft niet meer naar een bepaalde plaats te gaan, zoals Mozes, maar je kunt overal met God praten. Dankzij de Geest zijn we allemaal kinderen van God en hebben we de mogelijkheid tot een eeuwigdurend, vertrouwelijk gesprek met God de Vader (Romeinen 8:15-17,26-27).
 
Dit was het patroon: 'De Heer [sprak] tegen Mozes (...) Mozes zei tegen de Israëlieten wat er moest gebeuren (...) Ze deden alles precies zoals de Heer het tegen Mozes gezegd had' (Numeri 9:1-5, BGT). De hele manier van leven van de Israëlieten was gebaseerd op gehoorzaamheid aan wat God tegen Mozes had gezegd tijdens hun vertrouwelijke gesprekken. Jouw vertrouwelijkheid met God moet afstralen op de manier waarop je leeft. Breng in praktijk wat God je laat zien tijdens je vertrouwelijke gesprekken met Hem.
 
Soms is het niet duidelijk wat God van ons verwacht. Ook hiervan is Mozes een goed voorbeeld. Toen het volk Mozes een moeilijke vraag stelde waar hij geen antwoord op wist, antwoordde hij: 'Wacht hier (...) dan ga ik vragen wat de HEER van u verlangt' (v.8). Als je iets niet weet, is het wijs om de mensen te vragen om te wachten. Dit geeft jou de tijd om te bidden en God om raad te vragen hoe je verder moet.
 
In de vertaling van Eugene Peterson staat: 'Geef me even, dan vraag ik God wat hij zegt over jullie situatie' (v.8, MSG). De Naardense Bijbel verwoordt het als volgt: 'Blijft hier staan, ik zal horen wat de Ene voor u zal gebieden'. Sta in alle drukte van het leven eens stil en luister naar wat God wil dat je doet.

 

Heer, dank U dat ik U elke dag mag ontmoeten, met U mag praten en naar U mag luisteren. Help me om te horen wat U tegen me zegt. Help me vandaag om te leven naar mijn band met U die wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, eenvoud en gehoorzaamheid.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 2:43


Ik heb me vaak afgevraagd hoe Maria en Jozef het voor elkaar kregen om een hele dag te reizen zonder te merken dat hun zoon er niet was. Hoewel, ik moet bekennen dat wij een keer gingen eten bij vrienden en pas bij aankomst ontdekten dat een van onze kinderen nog thuis was. Ik voelde me nogal opgelaten toen ik dit uitlegde aan onze gastheer en gastvrouw. Ik was ook heel bezorgd over ons kind en was bang dat hij vreselijk overstuur zou zijn omdat we hem waren vergeten. Ik vraag me af of Maria en Jozef het, net als wij, op de terugweg hadden over wiens schuld het was. In beide gevallen was er gelukkig niets aan de hand met de kinderen. Jezus was in de tempel en praatte met de religieuze leiders en ons kind zat rustig voor de tv.
 

Vers van de dag
Lucas 2:52

'Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.