Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Alleen maar genade

19 juli - dag 200

Er wordt gezegd dat het grootste probleem op deze wereld niet het gebrek aan democratie, te veel armoede of te weinig AIDS-medicijnen is, maar het feit dat twee derde van de wereldbevolking leeft in een land zonder rechtsbescherming. Een gebrek aan gerechtigheid heeft afschuwelijke gevolgen voor de armsten van deze wereld.
 
We lezen overal in de Bijbel verhalen over gerechtigheid en genade. We kunnen het concept genade niet begrijpen als we niet begrijpen wat gerechtigheid is. Genade wordt wel omschreven als 'onverdiende liefde'. In het Engels bestaat er een geheugensteun in de vorm van een acroniem: God's Riches At Christ's Expense (De rijkdom van God door Christus betaald). Vandaag lezen we hoe Jezus Christus genade bereikbaar maakt voor jou en mij.

1. Gerechtigheid is van levensbelang

In veel landen ontlopen schuldige mensen hun straf en zitten de gevangenissen vol onschuldige mensen die vaak zonder enige vorm van proces gevangen zijn gezet. 'De Heer wil niet dat onschuldige mensen worden gestraft, en dat schuldige mensen worden vrijgesproken' (v.15, BGT). Dat is allebei verschrikkelijk onrechtvaardig. Beide zijn God een gruwel en hebben een schadelijk effect op de samenleving.
 
Een groot deel van het probleem is corruptie. 'Een goddeloze haalt een buidel geld tevoorschijn, hij koopt om en kromt de paden van het recht' (v.23). Een advocaat in een ontwikkelingsland heeft me verteld dat als je een zaak sneller door de rechtbank wilt laten afhandelen dan de gebruikelijke tien jaar, je de zaak 'een handje moet helpen', een eufemisme voor corruptie.
 
De strijd om gerechtigheid is een zware verantwoordelijkheid. Het vraagt veel en je raakt er gemakkelijk overbelast door. Het boek Spreuken staat vol uitgebalanceerde wijsheden.
 
We worden eraan herinnerd dat we onze familie en vrienden nodig hebben: 'Een vriend blijft je altijd trouw. Een broer of zus helpt je in moeilijke tijden' (v.17, BGT). Doe je uiterste best om onzinnige ruzies uit de weg te gaan. 'Wie van ruzie en onenigheid houdt, geeft blijk van liefde voor de zonde' (v.19, HB). Onnodige ruzies kunnen gezinnen en zelfs de beste vrienden uit elkaar drijven.
 
Naast familie en vrienden is het ook belangrijk dat je plezier hebt: 'Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam' (v.22). Je moet jezelf niet al te serieus nemen. Je moet om jezelf kunnen lachen. Lachen is als sport voor de ziel en houdt je gezond.
 

Heer, laat ons zien wat U wilt dat we doen, als persoon en als kerk, om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid. Help ons om het evenwicht in ons leven te bewaren, onze verantwoordelijkheden niet te ontlopen en toch ook tijd over te houden voor familie, vrienden en plezier.
 

2. Genade in overvloed

Hoe zie je jezelf? Wat vind je van jezelf? Hoe denk je dat God jou ziet? Wat denk je dat Hij van je vindt?
 
Genade betekent dat God ons ziet als rechtvaardig (v.19). Rechtvaardiging is een geschenk van God uit genade. Onze zonde heeft geen schijn van kans tegen de vergeving die we genade noemen. Bij de confrontatie tussen zonde en genade, wint de genade het altijd (vv.20-21).
 
In dit gedeelte vertelt Paulus meer over het wonder van de genade. Hij schildert twee rijken: het rijk van Adam en het rijk van Christus.
 
Uiteraard horen we allemaal bij het rijk van Adam. Zonde, dood en scheiding van God zijn in de wereld gekomen door Adam (vv.12-14).
 
Maar Paulus beschrijft ook een nieuw rijk dat Jezus tot stand heeft gebracht door zijn dood en opstanding. Het geweldige is dat iemand kan overgaan van het rijk van Adam naar het rijk van Jezus; niet door zijn best te doen om bij God in een goed blaadje te komen, maar door heel eenvoudig het geschenk van Gods genade aan te nemen dat Jezus mogelijk heeft gemaakt.
 
Paulus vergelijkt eerst de dood die Adam heeft geïntroduceerd met het leven dat Jezus Christus heeft gebracht. Waar het hem om gaat is dat deze twee van een heel andere orde zijn: 'Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding' (v.15a, HSV). Uiteindelijk kunnen ze alleen naast elkaar worden gezet omdat de gave van het leven zoveel groter is dan de overtreding.
 
De enige overeenkomst is dat beide invloed op een groot aantal mensen hebben gehad. Jouw keuze of je gehoorzaamt of niet heeft niet alleen gevolgen voor jouzelf, maar ook voor anderen. Het gevolg van de zonde van Adam was dat veel mensen stierven. Maar Jezus' gehoorzaamheid heeft veel mensen toegang gegeven tot de genade waarin we leven en heeft veel mensen het geschenk van rechtvaardiging gegeven. En het geschenk is niet zoals de zonde. 'Die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid' (v.16b).
 
Het gevolg van de zonde van Adam was dat de dood aan de macht kwam. Maar één man, Jezus Christus, heeft dit proces omgekeerd en heeft het geschenk van rechtvaardiging gebracht, zodat jij kunt leven in Gods genade. De dood heeft de wereld niet langer in zijn macht: 'Wie die grote gift van Hem aannemen, zullen samen met Hem leven en als koningen regeren' (v.17d, HB).
 
Door de zonde van Adam staan we allemaal in het beklaagdenbankje. Dankzij Jezus' daad van gerechtigheid aan het kruis kan God je aannemen als rechtvaardig en je leven geven. Jezus' rechtvaardigheid heeft jouw rechtvaardigheid tot gevolg. 'Maar doordat één mens het goede deed, ziet God ons allemaal als goede mensen. Doordat Jezus Christus gehoorzaam was aan God, zal God aan ons allemaal het eeuwige leven geven' (vv.18-19, BGT).
 
Jezus heeft met zijn dood aan het kruis mogelijk gemaakt dat God ons zijn genade en rechtvaardiging kan schenken (v.15). Het resultaat van onze zonde is veroordeling (v.16). Als we ons alleen zouden verlaten op gerechtigheid, is dat wat we zouden krijgen. Maar omdat Jezus in jouw plaats is gestorven, kun je het geschenk van rechtvaardiging ontvangen.
 
God kan rechtvaardig zijn en je toch vrijspreken. Dat is alleen maar genade. Jezus heeft Gods overvloedige genade en het geschenk van rechtvaardiging mogelijk gemaakt (v.17). Jij krijgt rechtvaardiging en daarmee het leven (v.18). Je wordt rechtvaardig (v.19). Je krijgt eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer (v.21).
 
En dit alles uit genade (vv.15,17,20-21). Laat deze waarheden diep tot je doordringen. Zie jezelf zoals God je ziet – rechtvaardig in zijn ogen – en geloof dat God, door wat Jezus voor je heeft gedaan, blij met je is als Hij naar je kijkt.
 

Heer, dank U dat Jezus voor mij is gestorven. Dank U dat U het mogelijk hebt gemaakt dat ik word gerechtvaardigd en dat ik deze rechtvaardiging mag ontvangen als geschenk van God uit genade, hoewel ik eigenlijk straf verdien.
 

3. De God van gerechtigheid en genade

Amos protesteert tegen onrecht:
 
'Luister goed, Israëlieten! Jullie doen arme mensen kwaad,
mensen die zich niet kunnen verdedigen.
Jullie zeggen: 'Wanneer is deze feestdag voorbij?
Dan kunnen we weer geld verdienen.
Is de sabbat nu nog niet afgelopen?
Dan kunnen we weer graan gaan verkopen.'
Jullie vragen te veel geld.
Jullie gebruiken oneerlijke gewichten.
Jullie verkopen slecht graan.
En jullie laten arme mensen als slaven werken voor een klein beetje geld, of voor een paar schoenen' (8:4-6, BGT).
 
De toestand van het volk doet denken aan de toestand van onze huidige samenleving. Mensen sterven aan geestelijke honger. Er is 'honger naar de woorden van de HEER' (v.11) Mensen zijn zoekende, ze nemen hun toevlucht tot drugs, alcohol, seks of macht. Dit alles in een poging om die diepe honger te stillen, maar ze vinden geen geestelijk voedsel (v.12).
 
De wet van het verbond was bedoeld om de minderbedeelden te beschermen. Maar, zoals ook tegenwoordig zo vaak het geval is, werd de armen geen recht gedaan. Ze werden vertrapt. Ze werden misleid en bedrogen. De Heer verafschuwt oneerlijkheid omdat Hij van ons houdt en van de armen houdt. Onrecht en oneerlijkheid lagen ten grondslag aan de misdaden van Israël. Daarom zegt Amos dat de dag van het oordeel zal komen. Israël zal worden weggevoerd in ballingschap (9:1-10).
 
Maar zo eindigt het boek Amos niet. Het eindigt met de belofte van herstel: 'Het koninkrijk van David lijkt nu op een huis dat oud en zwak is. Maar ik zal het weer sterk maken (...) Een tijd van vrede en geluk (...) Er komt een nieuwe tijd (...) Ik zal zorgen dat er een nieuwe tijd komt voor mijn volk Israël.
 
Ze zullen nieuwe steden bouwen en daar gaan wonen.
Ze zullen wijngaarden planten en zelf de wijn daarvan drinken.
Ze zullen tuinen aanleggen en zelf de vruchten daaruit eten.
Ik zal de Israëlieten een vaste plek geven in hun land.
Dan worden ze nooit meer weggejaagd uit het land dat ik hun gegeven heb' (vv.11-15, BGT).
 
De uiteindelijke toekomst van het volk van God is mooier dan je ooit had durven dromen. Zelfs misdaden en onrecht kunnen God niet van zijn oorspronkelijk plan van zegen afbrengen. Dit is hetzelfde als we zagen in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag. Gods genade is veel groter en overvloediger dan onze zonde. Uiteindelijk maakt Jezus het mogelijk dat recht en vergeving samen kunnen gaan.
 

Heer, dank U dat U een rechtvaardige en genadige God bent. Dank U dat we door de uitstorting van de Heilige Geest nu al een glimp van die toekomst kunnen zien. Laat rechtvaardigheid zegevieren. Laat de nieuwe wijn van uw Heilige Geest en een massale uitstorting van uw genade van uw berg stromen.
 

Pippa's bijdrage

Romeinen 5:20b


'Waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.'
 
In 'The Message', de Bijbelvertaling van Eugene Peterson, staat dat onze zonde groot is, maar geen schijn van kans heeft tegen de agressieve vergeving die we genade noemen. Volgens mij is dat de reden waarom we in gevangenissen vaak zoveel geloof en liefde vinden en levens die compleet zijn veranderd. Hoe donkerder het is, des te helderder schijnt het licht.
 

Vers van de dag
Spreuken 17:17

'Een vriend blijft je altijd trouw. Een broer of zus helpt je in moeilijke tijden.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.