Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods hand rust op jou  

21 december - dag 355

Handen zijn heel belangrijk. Op haar trouwdag nam ik de hand van onze dochter en gaf deze aan de dominee (in dit geval onze zoon). Zijn hand stond op dat moment voor Gods hand. Op zijn beurt legde hij haar hand in die van haar echtgenoot. Ik gaf haar symbolisch aan God en God gaf haar aan haar echtgenoot. Een belangrijk onderdeel van de huwelijksceremonie is elkaar de hand geven.
 
Op een bepaald niveau is de hand gewoon 'het deel van de menselijke arm onder de pols dat bestaat uit de palm, vingers en duim'. Maar met het woord 'hand' bedoelen we vaak meer dan deze letterlijke betekenis. De 'hand' kan een metafoor zijn voor actie, zorg en bezit.
 
God gebruikt handen. We lezen vaak dat Jezus genas door zieke mensen zijn handen op te leggen of door ze alleen maar aan te raken met zijn handen (bijvoorbeeld Marcus 6:5; 8:23). In andere gevallen legt Hij zijn handen op mensen om hen te zegenen (10:16). Hij zei tegen zijn leerlingen dat hun handen zouden worden gebruikt om zieken gezond te maken (16:18). Mensen werden inderdaad genezen doordat de leerlingen hun de handen oplegden (bijvoorbeeld Handelingen 9:17-18). Andere mensen werden vervuld van de Heilige Geest (8:17, 19:6) of ontvingen gaven door handoplegging (2 Timoteüs 1:6).
 
En hoe zit het 'de hand van God'? Wat betekent dat? In de Bijbel wordt met 'de hand van God' iets heel diepzinnigs bedoeld. Gods onzichtbare en onvoelbare hand rust op jou en leidt en stuurt je, moedigt je aan, beschermt je, geeft je kracht en moed.

1. Gods hand is open en gul

'Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft' (v.16). Deze metafoor voor de buitengewone gulheid van God, die zijn hand opent om jouw verlangens te vervullen, staat midden in een gedeelte van de psalm waarin Gods grote liefde en trouw wordt beschreven.
 
De dichter Robert Browning schreef: 'Ik heb geleefd, ik heb Gods hand aan het werk gezien in mijn leven en alles was ten goede.' '... uit alles blijkt zijn liefde' (v.17b, GNB).
 
Deze psalm staat vol geweldige beloften. De Heer zal je steunen (v.14). De Heer is bij je (v.18), Hij vervult je verlangen (v.19) en waakt over je (v.20). Dit alles inspireert tot lofprijzing: 'Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid' (v.21).


'Vader, laat mij uw hand vasthouden en als een kind met U wandelen, alle dagen van mijn leven, veilig in uw liefde en uw kracht.' (Gebed van Thomas a Kempis, ca. 1380-1471)
 

2. Gods hand schrijft jouw naam in het boek van het leven

Wat is het een ongelofelijk voorrecht dat Gods hand jouw naam schrijft in 'het boek van het leven', het boek van Jezus (v.8b). Ook al worden ze vervolgd, Gods volk moet volharden en geloven (v.10, HSV).
 
Het eerste beest (v.1b) lijkt een vervolger te zijn. In dit hoofdstuk wordt menselijk bestuur op zijn slechts beschreven: een demonische macht. We moeten dit gedeelte lezen naast Romeinen 13, waarin we menselijk bestuur op zijn best zien: een goddelijk gezag. Alle menselijk bestuur is een mengeling van Openbaring 13 en Romeinen 13. Sommige regeringen lijken meer op Romeinen 13, andere meer op Openbaring 13. Je moet dus niet vreemd opkijken als regeringen wetten tegen christenen uitvaardigen en de kerk zelfs vervolgen.
 
Misschien staan de zeven koppen (Openbaring 13:1b) wel voor de zeven heuvelen waarop Rome is gebouwd (zie 17:9). De profeet Daniël zag beesten die eruitzien als een leeuw, een beer en een panter en die staan voor drie opeenvolgende wereldrijken (Daniël 7:3). Hier zijn ze samengevoegd tot één (Openbaring 13:2).
 
De dodelijke verwonding die is genezen (v.3) verwijst mogelijk naar Nero (berucht vanwege zijn vervolging van christenen), die een zelfmoordpoging deed in 68 n. Chr. en van wie werd gezegd dat hij de poging had overleefd of weer tot leven was gekomen. Dit kan worden beschouwd als een parodie op de dood en de opstanding van Jezus.
 
Het beest valt het volk van God 42 maanden (of drie en een half jaar) lang aan. Dit is de periode die staat voor de tijd tussen de eerste en tweede komst van Jezus, dat wil zeggen de tijd van de kerk. Het beest vervolgt de kerk. Hij bindt de strijd aan met de heiligen (v.7). Hij heeft veel volgelingen.
 
De enige mensen die hem niet volgen, zijn de mensen van wie de naam is geschreven in het boek van het leven dat van het lam is, dat geslacht is (v.8b).
 
Het tweede beest is een namaak-christusfiguur. Hij 'verrichtte indrukwekkende tekenen' (v.13a). Hij is een bedrieger. Hij dwingt iedereen om zijn merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te dragen (v.16). Zijn getal is 666 (v.18).
 
Het getal 666 kan voor Nero staan, omdat de Hebreeuwse letters voor 'Nero Caesar' kunnen worden omgezet in cijfers waarvan de som 666 is. Getallen zijn meestal symbolen in het boek Openbaring. Zes is het getal van de onvolkomenheid, zoals zeven het getal van de volkomenheid is. 666 is dus drie keer onvolkomenheid, oftewel volkomen zondigheid.
 
'Hier komt het aan op wijsheid' (v.18a). Satan doet zich voor als een engel van het licht en zijn dienaren doen zich voor als dienaren van gerechtigheid (zie 2 Korintiërs 11:13-14). Het eerste beest heeft 'een bek als de muil van een leeuw' (Openbaring 13:2). Het tweede beest heeft 'twee horens, net als een lam' (v.11). Het lijkt alsof ze proberen om er uit te zien als Jezus (de leeuw en het lam, zie Openbaring 5:5-6).
 
Later lezen we over een derde beest, Babylon (zie Openbaring 14:8 en hoofdstuk 17-18). De drie beesten samen lijken zich voor te doen als een diabolische parodie van de Drie-eenheid. Ze lijken geweldig en misleiden veel mensen. We hebben wijsheid nodig om goed en kwaad te onderscheiden.
 
Godzijdank heeft Gods hand jouw naam geschreven in het boek van het lam.
 

Heer, wilt U me wijsheid, betrouwbaarheid en volharding geven? Help me om het kwade te overwinnen met het goede.
 

3. Gods hand rust op hen die Hem om hulp vragen

Gods hand rustte op Ezra. Het boek Ezra gaat over een gemeenschap die met een schone lei begint. Het gaat niet over één man. Maar God gebruikte Ezra wel op een bijzondere manier.
 
Ezra wist dat Gods hand op hem rustte: '... ik ben gesterkt geworden door de hand van de Ene over mij en heb uit Israël de hoofden vergaderd om met mij op te klimmen!' (7:28b, NB). Ezra neemt nog eens 1500 man met zich mee, in totaal waarschijnlijk zo'n 5000 man (8:1-14).
 
In het gedeelte voor morgen lezen we: 'omdat de goede hand van onze God over ons was' (v.18a, HSV); 'De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken' (v.22c, HSV); 'de hand van onze God was over ons en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg' (v.31b, HSV). Als je God om hulp vraagt en Hem zoekt, mag je er zeker van zijn dat Gods hand ook op jou rust.
 
Ezra was een priester en leraar die de Schriften nauwgezet had bestudeerd; 'priester en schrijver die een groot kenner was op het gebied van de geboden en de wetten van de HEER' (7:11).
 
God gebruikte een niet-gelovige leider (Artaxerxes) om zijn doelen te verwezenlijken. We worden er eens te meer aan herinnerd: 'Het hart van de koning ligt in de hand van de HERE; als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de HERE wil' (Spreuken 21:1, HB). Artaxerxes schreef een brief waarin hij opdracht gaf om Ezra te geven wat hij nodig had (Ezra 7:12 e.v.).
 
Dit is een voorbeeld van een wereldlijke regering die meer lijkt op Romeinen 13 dan op Openbaring 13. Artaxerxes schrijft: 'U wordt namelijk vanwege de koning (...) naar Juda en Jeruzalem gezonden om daar een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet van uw God, waarover u beschikt [die u in uw hand hebt]' (Ezra 7:14). Hij vervolgt: 'In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt [die u in uw hand hebt] moet u, Ezra, magistraten en rechters aanstellen die rechtspreken (...) over allen die de wetten van uw God kennen, en moet u wie ze niet kent ermee bekend maken' (v.25).
 
Ezra zegt: 'Geloofd zij de Heere, de God van onze vaderen, Die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de Heere dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven. Hij heeft mij goedertieren­heid bewezen bij de koning, zijn raadgevers en alle machtige vorsten van de koning' (vv.27-28a, HSV).
 
Als Gods hand op je rust, ben je als een lamp op een standaard (Matteüs 5:15). Zijn licht schijnt door jou en zorgt ervoor dat mensen naar Hem toekomen. Hij zal je gebruiken als leider en je de moed en het gezag geven die je nodig hebt.
 

Heer, dank U voor die prachtige woorden '... ik ben gesterkt geworden door de hand van de Ene over mij'. Dank U voor uw liefde, goedertierenheid en bescherming. Heer, vandaag vraag ik U om hulp. Dank U dat uw goede hand op mij rust.
 

Pippa's bijdrage


Ik worstel nogal met Openbaring. Ik was vandaag op zoek naar troost in de Bijbel, daarom houd ik het maar bij de psalm. (Ik ben bang dat ik niet genoeg kracht heb voor vervolging!)
 
'... uit alles blijkt zijn liefde' (Psalm 145:17b, GNB). De Heer steunt, richt op, geeft voedsel, is nabij, is trouw, komt te hulp en waakt (vv.14-20).
 
Nu voel ik me beter.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.