Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jij hebt de sleutels 

23 januari - dag 23

US Airways vlucht 1549 kwam op 15 januari 2009 in een zwerm ganzen terecht. Beide motoren vielen uit. Het vliegtuig vloog boven New York. Een ramp dreigde. Er waren niet alleen 155 mensen aan boord, maar duizenden mensen zouden kunnen omkomen als het vliegtuig tegen een wolkenkrabber zou vliegen. Gezagvoerder Chesley B 'Sully' Sullenberger III bestuurde het kapotte vliegtuig zeer behendig en moedig. Hij maakte een geslaagde noodlanding op de rivier de Hudson. Geen enkele passagier verloor het leven en er waren geen ernstig gewonden. De burgemeester van New York gaf de heldhaftige piloot die hen had behoed voor een ramp de sleutels van de stad.
 
Als je de sleutels van een stad krijgt, is dit een groot voorrecht. Sleutels staan symbool voor toegang en gezag en worden meestal gegeven uit dank en erkenning voor een grote dienst aan de stad. In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus de sleutelbewaarder is. De verrezen Christus zegt: 'Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk' (Openbaring 1:18). Jezus heeft een veel omvangrijkere redding gebracht dan iemand anders ooit zou kunnen bereiken. Het gezag dat Hij heeft, is ook het hoogst mogelijke; Hij bewaart de sleutels van leven en dood.
 
Hoe bijzonder is het dat Jezus de 'sleutels van het koninkrijk' geeft aan Petrus en de kerk (dat wil zeggen aan ons) (Matteüs 16:19). Veel christenen voelen zich machteloos en hebben geen enkel spiritueel gezag. Ze lijken niet te beseffen wat ze van Jezus hebben gekregen. Je bent niet machteloos. Je bent enorm bevoorrecht met 'de sleutels van het Koninkrijk'.

1. Profiteer van toegang tot God

Als je 'de sleutels van het koninkrijk' krijgt (Matteüs 16:19), krijg je toegang tot God. Dit heeft Jezus voor ons bereikt. God kijkt altijd naar wie Hem zoeken (Psalm 14:2). Je kunt profiteren van toegang tot God.
 
Maar niemand is rechtvaardig. De hele mensheid heeft gezondigd. Ieder van ons is verdorven (v.1) en ontaard (v.3). (Zie ook Romeinen 3:9-12)
 
David beschrijft deze verdorvenheid in algemene termen (v.1b), maar geeft ook twee specifieke voorbeelden:

  • Ontkennen dat God bestaat

    'Dwazen denken: Er is geen God' (v.1).
     
  • Geen hulp bieden aan de armen

    'Jullie, slechte mensen, jullie ontnemen de armen alle hoop' (v.6, GNB).

Bij het koninkrijk van God hoort dat je God zoekt en gerechtigheid voor de armen nastreeft en dat is precies waar het in deze psalm over gaat. David roept tot God en vraagt: 'Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël' (v.7a).
 
Goddank is dat het geval. De redding voor Israël kwam uit Sion in de persoon van Jezus. Hij heeft geleefd, is gestorven en weer opgestaan opdat jij vergeving kunt ontvangen, kunt worden gerechtvaardigd door zijn bloed en toegang hebt tot de Vader (Efeziërs 2:18). Nu geeft Jezus jou de sleutels tot het koninkrijk van God.
 

Heer, dank U dat U mij rechtvaardigt, hoewel ik zelf niet rechtvaardig ben. Dank U dat U mij toegang geeft tot de Vader. Heer, vandaag wil ik U zoeken.
 

2. Ontvang de sleutels door geloof

De context van het onderricht van Jezus over de sleutels van het koninkrijk is inzicht in en erkenning van wie Jezus is. In de psalm voor vandaag lazen we dat God op zoek is naar één die verstandig is (Psalm 14:2b). Daarom is Jezus zo verbaasd over het gebrek aan inzicht van zijn leerlingen: 'Begrijpen jullie het dan nog niet? (...) Hoe is het mogelijk dat jullie [het] niet begrijpen?' (Matteüs 16:9,11).
 
Dan valt bij Petrus het kwartje dat Jezus 'de messias, de Zoon van de levende God' is (v.16). Dit is de context waarin Jezus de sleutels aan Petrus geeft en zegt: 'Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn' (vv.18-19).
 
Jezus richt zijn woorden tot Petrus. Jezus zal zijn kerk bouwen op het rotsvaste vertrouwen dat Petrus heeft laten zien. Petrus ontvangt de sleutels van het koninkrijk. Met Pinksteren opende Petrus de deur voor 3.000 mensen (Handelingen 2:41). Hij opende de deur voor de Romeinse centurio Cornelius, en daarmee voor alle niet-Joden (Handelingen 10).
 
Maar niet alleen Petrus heeft de sleutels van het koninkrijk gekregen. Later geeft Jezus de leerlingen een vergelijkbaar gezag: 'Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn' (Matteüs 18:18).
 
Dit is de bijzondere verantwoordelijkheid en het bijzondere voorrecht dat Jezus ons, zijn gemeente, geeft. Hij geeft ons de sleutels van het koninkrijk. 'Ik zal je de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen. De deuren die jij op aarde sluit, zullen in de hemel gesloten zijn. En de deuren die jij op aarde opent, zullen in de hemel geopend zijn' (16:19, HB).
 
Feitelijk zegt Jezus dat de machten van de hel geen vat zullen hebben op degene die in Hem gelooft (v.18). De kerk, gewapend met de sleutels van het koninkrijk, kan de poorten van de hel bestormen en de gevangenen bevrijden.
 
De 'poorten van de hel' zijn niet bestand tegen de gemeente van Christus. Poorten zijn bedoeld ter verdediging en niet om mee aan te vallen. Het is de kerk die ten aanval gaat en je mag er zeker van zijn dat de kerk de verdediging van de vijand zal overwinnen.
 
Jij hebt het ongelooflijke voorrecht dat je mensen bevrijd mag zien worden door de verkondiging van het goede nieuws over het koninkrijk. Jij kunt genieten van de aanblik van mensen die zijn bevrijd van hun drugsverslaving, alcoholisme, misdaad en andere verslavingen. Jij kunt uitdagingen met vertrouwen aangaan, zonder bang te zijn voor gevaar, omdat je weet dat je een opmerkelijk spiritueel gezag hebt gekregen.
 

Heer, dank U voor uw belofte dat wat wij op aarde bindend verklaren ook in de hemel bindend zal zijn, en dat al wat wij op aarde ontbinden ook in de hemel ontbonden zal zijn.
 

3. Open deuren en zie levens veranderen

Alexandre Dumas schreef: 'Wie het diepste verdriet heeft gevoeld kan ook de grootste vreugde ervaren.' Jakob (Israël) en zijn familie hebben heel groot verdriet gekend. En nu ervaren ze grote vreugde.
 
Soms probeer ik mijn gevoelens te verbergen. Maar Jozef was een man met hevige gevoelens. Toen hij tegen zijn broers zei wie hij was, huilde hij zo hard dat de dienaren het buiten hoorden en dat het zelfs in het paleis van de farao te horen was (v.2, BGT). Daarna kuste hij huilend al zijn broers (v.15, BGT). Wij zijn geschapen met gevoelens en deze horen bij ons, net als onze handen en longen. Wees niet bang om je gevoelens te laten zien. Jezus liet ook zien dat Hij huilde en medelijden had.
 
Jozef vergeeft zijn broers alles (v.5). In zijn boek 'Totale vergeving' noemt R.T. Kendall dit een van de moeilijkste, maar ook geweldigste dingen die hem ooit zijn gevraagd: 'Een onverwachte zegen kwam over me toen ik begon te vergeven: ik voelde een vrede in mijn hart die ik jaren niet had gevoeld.'
 
Jozef ziet in dat God hem heeft gebruikt om levens te redden, ondanks alle ontberingen die hij heeft doorstaan (v.5). Hij zegt tot drie keer toe dat God hem heeft gestuurd (vv.5,7-8).
 
Jozef zegt: 'Jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te redden' (v.5, BGT).
 
Als ik terugkijk op mijn leven, realiseer ik me hoe vaak ik me onnodig zorgen heb gemaakt. Als ik volledig op God had vertrouwd, had ik mezelf een hoop ellende kunnen besparen. Denk je eens in hoe Jakob geleden moet hebben om Jozef, terwijl God alles in de hand had.
 
Jezus zei dat Hij is gekomen om het Oude Testament tot vervulling te brengen (Matteüs 5:17-20). Het verhaal van Jozef is hier een goed voorbeeld van: Jezus brengt tot vervulling waar Jozef naar vooruitwijst. Jozefs ellende was onderdeel van Gods plan om zijn volk te redden. God maakte Jozef heer en meester van heel Egypte om zijn volk te redden (Genesis 45:8-9).
 
Een van de sleutels van het koninkrijk is het inzicht dat Jezus de Redder van de wereld is, het inzicht dat achter het kruis de hand van God veel levens redde door Jezus' lijden aan het kruis (Genesis 45:7). God heeft Jezus niet alleen heer en meester gemaakt van heel Egypte, maar Heer van heel de schepping.
 
De held van vlucht 1549 redde de levens van 155 mensen en kreeg de sleutels van New York. Jozef heeft het leven gered van het volk van God en wordt heer en meester over heel Egypte. Jezus heeft de wereld gered en krijgt de sleutels van het koninkrijk, die Hij doorgeeft aan zijn gemeente. Wat een ongelofelijk voorrecht voor jou!
 

Dank U, Heer, dat ik door Jezus totale vergeving mag ontvangen. Help me om anderen alles te vergeven. Dank U dat dit een van de sleutels van het koninkrijk is. Laat ons als kerk de sleutels gebruiken om de poorten van de hel open te maken en mensen te bevrijden.
 

Pippa's bijdrage

Genesis 45:1-47:12


Verzoening is alleen mogelijk als iedereen elkaar vergeeft. Jozef vergeeft zijn broers alles en bedekt met zijn liefde een heleboel zonden. Als ik in Jakobs schoenen had gestaan, was ik woedend geworden op mijn zoons voor alle ellende die ze me hadden bezorgd. Maar Jakob is alleen maar dolblij dat zijn dierbare zoon leeft. Ze moeten versteld hebben gestaan van Gods bijzondere reddingsplan.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.